Tilsynsinfo 2005–2006

Helserettinfo 1999–2001

Melderevyen 1994–2000

Statens helsetilsyns utredningsserie 1994–2001

Statens helsetilsyns veiledningsserie 1994–2001

Statens helsetilsyns skriftserie 1994–2001

Andre publikasjoner utgitt av Statens helsetilsyn før 2004

Se også Helsedirektoratet – publikasjonerHelsedirektoratet – nasjonale faglige retningslinjerFolkehelseinstituttet – publikasjonerHelsebiblioteket – veildere og retningslinjer

Tilsynsinfo 2005–2006

Tilsynsinfo ble publisert 2005–2006, og bare elektronisk. Tilsynsinfo inneholder resymé av tilsynssaker og generelt stoff om tilsynet.  Fra 2010 publiseres et utvalg av tilsynssaker  i menyen Avgjørelser i tilsynssaker og rapporter etter varsel om alvorlige hendelser. Alle utgivelser er i pdf.

2/2006 Alternative behandlingsmetoder 1/2006 Pasientdokumentasjon, journalføringsplikten 4/2005 Reaksjoner i tilsynssaker mot helsepersonell 3/2005 Taushetsplikt. 2/2005 Feilbehandling o.a. 1/2005 Behandling med vanedannende legemidler 

Helserettinfo 1999–2001

Siste nummer ble publisert i 2001. Tilsynsinfo inneholder resymé av tilsynssaker og generelt stoff om tilsynet.  Alle utgivelser er i pdf.

Årg. 12 Nr. 2/2001 | Årg. 12 Nr. 1/2001  | Årg. 11 Nr. 2/99  | Årg. 11 Nr. 1/99

Melderevyen 1994-2000

Fra 1994 til 2000 utga Meldesentralen bladet Melderevyen.  Alle utgivelser er i pdf.

2000 nr. 1 | 1999 nr. 1 | 1998 nr. 3 | 1998 nr. 2 | 1998 nr. 1 | 1997 nr. 1 | 1996 nr. 2  | 1996 nr. 1 | 1995 nr. 3 | 1995 nr. 2 | 1995 nr. 1 | 1994 nr. 3 | 1994 nr. 2 | 1994 nr. 1

Statens helsetilsyns utredningsserie 1994–2001

Helsedirektoratet har ansvaret for innholdet i utredningsserien. Spørsmål om innholdet i disse må rettes til postmottak@helsedir.no.  Ingen av disse publikasjonene finnes lenger i trykt utgave fra Statens helsetilsyn. Mange av utgivelsene er erstattet av direktoratets nyere publikasjoner, se lenker under hver utgivelse.

2001

Tjenestetilbudene til døve med psykiske lidelser : en utredning med forslag om å styrke tilbudene fra psykisk helsevern til døve barn, ungdommer og voksne.
(Statens helsetilsyns utredningsserie 2001:7) IK-2729

Pasientstyrt forbedringsarbeid i psykiatriske sengeposter : kvalitetsforbedring i psykisk helsevern
(Statens helsetilsyns utredningsserie 2001:6) IK-2757

Prosessforbedring i klinisk virksomhet : kvalitetsforbedring i psykisk helsevern
(Statens helsetilsyns utredningsserie 2001:5) IK-2756

Kompetansebehov i psykisk helsevern.
(Statens helsetilsyns utredningsserie 2001:4) IK-2740

Rutiner for registrering, behandling og oppfølging av pasienter innlagt i norske sykehus etter parasuicid : samarbeid mellom spesialist- og primærhelsetjenesten.
(Statens helsetilsyns utredningsserie 2001:3)  IK-2743

Håndbok i drift av psykiatriske poliklinikker
(Statens helsetilsyns utredningsserie 2001:2)  IK-2739

Kommunenes tilsyn med miljø og helse: tilsyn med små virksomheter
(Statens helsetilsyns utredningsserie 2001:1) IK-2736. Se Kommunens tilsyn med miljørettet helsevern. Veileder for kommunens tilsyn med miljørettet helsevern. Regelverk, metodikk og saksbehandling IS-2288/2016

2000

De psykiatriske ungdomsteamene : utredning av nåværende og framtidig funksjon og organisering
(Statens helsetilsyns utredningsserie 2000:11) IK-2728

Personer med samtidig alvorlig psykisk lidelse og omfattende rusmisbruk : kartlegging av antall og behandlingsbehov.
(Statens helsetilsyns utredningsserie 2000:10) IK-2727 Se Rus- og psykiske lidelser. Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelser IS-1948

Schizofreni : kliniske retningslinjer for utredning og behandling.
(Statens helsetilsyns utredningsserie 2000:9) IK-2726. Revidert utgave i: Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser. IS-1957

Plan for Helsetilsynet og fylkeslegenes aktiviteter i forbindelse med kommunenes implementering av veileder for helsestasjons- og skolehelsetjenesten.
(Statens helsetilsyns utredningsserie 2000:8) IK-2719

Alvorlige spiseforstyrrelser : retningslinjer for behandling i spesialisthelsetjenesten.
(Statens helsetilsyns utredningsserie 2000:7) IK-2714. Erstattet av Spiseforstyrrelser Nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse, utredning og behandling av spiseforstyrrelser 25.4.2017

HUNT (Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag) - en jakt på ulikhet? : kjønnsulikheter i  helse, sykdommer og plager 1995-97
(Statens helsetilsyns utredningsserie 2000:6) IK-2712

Utviklingshemmede med alvorlige atferdsavvik og/eller psykiske lidelser : en kartlegging av spesialisthelsetjenestens tilbud og behov.
(Statens helsetilsyns utredningsserie 2000:5)  IK-2707

Psykiatriske poliklinikker : en evaluering av arbeidsformer og produktivitet innen voksen- og barne- og ungdomspsykiatrien.
(Statens helsetilsyns utredningsserie 2000:4) IK-2706

Stemningslidelser : kliniske retningslinjer for utredning og behandling.
(Statens helsetilsyns utredningsserie 2000:3) IK-2695 Delvis revidert i Bipolare lidingar. Nasjonale faglige retningslinjer for utgreiing og behandling av bipolare lidingar. Se også IS-1561 Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten, Helsedirektoratet 2009.

Koordinering av psykososialt arbeid : for personer med langvarige og alvorlige psykiske lidelser.
(Statens helsetilsyns utredningsserie 2000:2) IK-2692

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern.
(Statens helsetilsyns utredningsserie 2000:1) IK-2705  Se Kommunens tilsyn med miljørettet helsevern Veileder for kommunens tilsyn med miljørettet helsevern. Regelverk, metodikk og saksbehandling IS-2288/2016

1999

Legetjenester i sykehjem : en nasjonal kartlegging 1999 : et prosjekt gjennomført på oppdrag av Statens helsetilsyn og planlagt og finansiert av Nasjonalt geriatriprogram (kap 670 post 62)
(Statens helsetilsyns utredningsserie 1999:8) IK-2698

Gamle i sykehus : innlagte 75 år og over i medisinsk avdeling
(Statens helsetilsyns utredningsserie ; 1999:7) IK-2697

Scenario 2030 : sykdomsutviklingen for eldre fram til 2030
(Statens helsetilsyns utredningsserie 1999:6) IK-2696

Odontologiske spesialisttjenester : utdanning av spesialister og opprettelse av regionale odontologiske kompetansesentra
(Statens helsetilsyns utredningsserie 1999:5) IK-2701

Angstlidelser : kliniske retningslinjer for utredning og behandling.
(Statens helsetilsyns utredningsserie 1999:4)  IK-2694

Miljø og helse i plan : kvalitetsverktøy og teknikker.
(Statens helsetilsyns utredningsserie 1999:3) IK-2685

Patologifaget i det norske helsevesen : "med pasientens liv og helse under mikroskopet".
(Statens helsetilsyns utredningsserie 1999:2) IK-2682

Norsk nevrokirurgisk virksomhet : innstilling fra en arbeidsgruppe nedsatt av Statens helsetilsyn.
(Statens helsetilsyns utredningsserie 1999:1)  IK-2680

1998

Bruk av tannrestaureringsmaterialer i Norge.
(Statens helsetilsyns utredningsserie 1998:8) IK-2652. Se IS-1086/2003 fra Helsedirektoratet og IS-1481 Nasjonal faglig retningslinje for utredning og behandling ved mistanke om bivirkninger fra odontologiske biomaterialer

Oppfølging av personell som har tjenestegjort i internasjonale fredsorganisasjoner.
(Statens helsetilsyns utredningsserie 1998:7) IK-2631

Helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge 0-20 år.
(Statens helsetilsyns utredningsserie 1998:5)IK-2621

Undersøkelser i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.
(Statens helsetilsyns utredningsserie 1998:4) IK-2618 Erstattet av Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom

Kvalitetsstyrte helseorganisasjoner til deg som medarbeider : verktøy og teknikker i systematisk forbedringsarbeid.
(Statens helsetilsyns utredningsserie 1998:3) IK-2616

Kvalitetsstyrte helseorganisasjoner til deg som leder.
(Statens helsetilsyns utredningsserie 1998:2) IK-2615

Somatiske undersøkelser (helseundersøkelser/screening) av barn og unge fra 0-20 år.
(Statens helsetilsyns utredningsserie 1998:1) IK-2611 Se Nasjonale faglig retningslinjer for undersøkelse av syn, hørsel og språk hos barn. IS-1235/2006. Screening av hørsel hos nyfødte og Hørselsutredning hos barn 0–3 år.

1997

Karsykdommer og røyking : innstilling fra en arbeidsgruppe nedsatt av Statens helsetilsyn.
(Statens helsetilsyns utredningsserie 1997:6) IK-2602

El-overfølsomhet : forslag om helsevesenets fremtidige håndtering av symptomer antatt relatert til elektriske og/eller magnetiske felt.
(Statens helsetilsyns utredningsserie 1997:4) IK-2599

Organisering av kvalitetsarbeid i kommunehelsetjenesten.
(Statens helsetilsyns utredningsserie 1997:3) IK-2582

Fremtidig struktur for blodbankene i Norge.
(Statens helsetilsyns utredningsserie 1997:2) IK-2571
 
Faglige krav til fødeinstitusjoner.
(Statens helsetilsyns utredningsserie 1997:1) IK-2565 Se også Helsedirektoratet: Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen IS-1877/2010  og Nyfødtintensivavdelinger – kompetanse og kvalitet Nasjonal faglig retningslinje 2017

1996

Tannskader hos barn og unge : en undersøkelse i Nord-Trøndelag og Oslo 1992/93. 
(Statens helsetilsyns utredningsserie 1996:5)  IK-2601

Veileder i rehabilitering av slagrammede
(Statens helsetilsyns utredningsserie 1996:4)  IK-2542

Spesialisert rehabilitering av pasienter med leddgikt og beslektede sykdommer.
(Statens helsetilsyns utredningsserie 1996:3) IK-2544 

Prioriteringer innen palliativ kreftbehandling (spesiell strålebehandling) : innstilling fra en arbeidsgruppe nedsatt av Statens helsetilsyn.
(Statens helsetilsyns utredningsserie 1996:2) IK-2541

Spesialisthelsetjenester i indremedisin og kirurgi : Del 2 : spesialistutdanning og etterutdanning : rapport fra en arbeidsgruppe
(Statens helsetilsyns utredningsserie 1996:1) IK-2519

1995

Prioritering innen hjertekirurgi
(Statens helsetilsyns utredningsserie 1995:6) IK-2511

Organisering av diagnostikk og behandling med radiofarmaka i Norge : innstilling avgitt 10. mai 1995 fra en arbeidsgruppe nedsatt av Statens helsetilsyn.
(Statens helsetilsyns utredningsserie 1995:5) IK-2510

Styring av høyspesialiserte funksjoner innen psykisk helsevern for voksne.
(Statens helsetilsyns utredningsserie 1995:4) IK-2506

Folkehelse - et nytt traktatfestet samarbeidsområde i EU
(Statens helsetilsyns utredningsserie 1995:3) IK-2496
 
Småbarnsforeldrenes synspunkter på helsestasjonene.
(Statens helsetilsyns utredningsserie 1995:2) IK-2488

Høydosebehandling med autolog stamcellestøtte ved maligne lidelser : innstilling fra rådgivende gruppe nedsatt av Helsedirektoratet, senere Statens helsetilsyn
(Statens helsetilsyns utredningsserie 1995:1) IK-2497

1994

EØS/EU og helsesektoren : om rettslige konsekvenser av EU-tilknytning for helsesektoren i Norge.
(Statens helsetilsyns utredningsserie 1994:10) IK-2468

Spesialisthelsetjenester i indremedisin og kirurgi : Del 1 : Forslag om organisering av oppgavefordeling, undersøkelser, behandling og etterbehandling.
(Statens helsetilsyns utredningsserie 1994:9) IK-2467

Laboratoriemedisin i Norge : behovsanalyse med spesiell vurdering av legerekrutteringen til fagområdene
(Statens helsetilsyns utredningsserie 1994:8) IK-2466

Plutselig og uventet død hos diabetikere under 40 år : en landsomfattende undersøkelse i 10 års perioden 1981-1990
(Statens helsetilsyns utredningsserie 1994:7) IK-2465

Organisering av gastroenterologisk cancerkirurgi i Norge.
(Statens helsetilsyns utredningsserie 1994:6) IK-2463

Selvmordsforebyggende arbeid : Bærumsmodellen.
(Statens helsetilsyns utredningsserie 1994:4) IK-2456

Pasientjournalen : innhold, gruppering og arkivering av pasientdokumentasjon i somatiske sykehus.
(Statens helsetilsyns utredningsserie 1994:3) IK-2451

Tannhelse og behandlingsbehov hos fengselsinnsatte : en undersøkelse i 4 norske fengsler.
(Statens helsetilsyns utredningsserie 1994:2) IK-2446

Organiseringen av neonatal kirurgi.
(Statens helsetilsyns utredningsserie 1994:1) IK-2445

Statens helsetilsyns veiledningsserie 1994–2001

Helsedirektoratet har ansvaret for innholdet i utredningsserien. Spørsmål om innholdet i disse må rettes til postmottak@helsedir.no.  Ingen av disse publikasjonene finnes lenger i trykt utgave fra Statens helsetilsyn.

Mange av utgivelsene er erstattet av direktoratets nyere publikasjoner, se lenker under hver utgivelse.

2001

Distriktspsykiatriske sentre - organisering og arbeidsformer
(Statens helsetilsyns veiledningsserie 2001:1) IK-2738. Erstattet av IS-1388/2006 Distriktspsykiatriske sentre.  Se også veileder Sosial- og helsedirektoratet og IS-2156/2014 Organisering og praksis i ambulante akutteam ved distriktspsykiatriske sentre (DPS)

2000

Veileder for helsepersonell i Norge om kvinnelig omskjæring.
(Statens helsetilsyns veiledningsserie 2000:5) IK-2723. Se også IK-20/2001 Rettslige problemstillinger i forhold til kvinnelig omskjæring. Veileder om regelverk, roller og ansvar knyttet til kjønnslemlestelse HOD, Forebygging og behandling av kjønnslemlestelse Helsedirektoratet og Veileder for helsepersonell i Norge om kvinnelig omskjæring (Statens helsetilsyns veiledningsserie 2000:5)

Veileder i rehabilitering av mennesker med progredierende nevrologiske sykdommer.
(Statens helsetilsyns veiledningsserie 2000:4) IK-2716

Veileder i habilitering og rehabilitering av mennesker med synstap og hørselstap.
(Statens helsetilsyns veiledningsserie 2000:3) IK-2715

Veileder i habilitering og rehabilitering av mennesker med lungesykdommer.
(Statens helsetilsyns veiledningsserie 2000:2) IK-2710
 
Retningslinjer for helseundersøkelse av yrkesdykkere.
(Statens helsetilsyns veiledningsserie 2000:1) IK-2708 Erstattet av IS-1879 Helsekrav for arbeidstakere på petroleumsfeltet. Veileder til Forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs  Se Helse offshore. Fylkesmannen i Rogaland

1999

Veiledning i journalføring (dokumentasjon) i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.
(Statens helsetilsyns veiledningsserie 1999:2) IK-2700 Erstattet av Dokumentasjon i helsestasjons-og skolehelsetjenesten IS-2700 Helsedirektoratet

Tenner for livet : helsefremmende og forebyggende arbeid.
(Statens helsetilsyns veiledningsserie 1999:1) IK-2659

1998

Behandling av ryggmargsskadde i Norge.
(Statens helsetilsyns veiledningsserie ; 1998:4) IK-2620

Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.
(Statens helsetilsyns veiledningsserie ; 1998:3) IK-2619. Erstattet av IS-2072/2014 Miljø og helse i barnehagen - Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler og IS-2073/2014 Miljø og helse i skolen - Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Veileder for helsestasjons- og skolehelsetjenesten.
(Statens helsetilsyns veiledningsserie ; 1998:2) IK-2617. Erstattet av Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom.

Veileder i habilitering av barn og unge.
(Statens helsetilsyns veiledningsserie ; 1998:1) IK-2614. Se også Habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten IS-1820/2010 og Barn og unge med habiliteringsbehov – Samarbeid mellom helse- og omsorgssektoren og utdanningssektoren om barn og unge som trenger samordnet bistand IS-2396/2015 fra Helsedirektoratet.

1997

Veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v.
(Statens helsetilsyns veiledningsserie 1997:2) IK-2562. Erstattet  - se Førerkort fra Helsedirektoratet.

Retningslinjer for håndtering av antimikrobielle midler i helsevesenet.
(Statens helsetilsyns veiledningsserie 1997:1) IK-2568 "Denne har ikke status som nasjonal faglig retningslinje, og blir ikke revidert av Helsedirektoratet. Det foreligger heller ingen planer i Helsedirektoratet om å revidere eller utgi dokumentet i et annet format. Dokumentet kan imidlertid likevel være til nytte ved utarbeidelse av lokale prosedyrer og risikovurderinger" Helsedirektoratet e-post 10.10.2017. Se også Legemiddelhåndteringsforskriften medkommentarer IS-7/2015

1996

Opplæringshefte ICD 10 / utg. av Statens helsetilsyn. - [rev.utg.1998]
(Statens helsetilsyns veiledningsserie 1996:5) IK-2549
Rev. utg. kom i 1998, den gamle utgaven hadde ved en feil IK-2531. For oppdatert informasjon om ICD-10 se Veiledning ICD-10 fra KITH

Veileder i rehabilitering av slagrammede.
(Statens helsetilsyns veiledningsserie 1996:4) IK-2542. Erstattet av IS- 1688 Nasjonal retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag 

Taushetspliktens betydning for samarbeidet mellom medisinsk nødmeldetjeneste og andre nødetater.
(Statens helsetilsyns veiledningsserie 1996:2) IK-2531

Retningslinjer for GMP (god tilvirkningspraksis) i blodbanker.
(Statens helsetilsyns veiledningsserie 1996:1). IK-2527.Erstattet av  I-1/2007 22.2.2007 Om blodforskriften - med endringer fra 1. januar 2007.  Se også  IS-1414 Veileder for transfusjonstjenesten i Norge 7.2 utg.2015

1995

Retningslinjer for håndtering av cytostatika utenfor sykehus.
(Statens helsetilsyns veiledningsserie 1995:8)

Vondt i ryggen : hva er det? hva gjør vi? : et konsensusarbeid om rygglidelser.
(Statens helsetilsyns veiledningsserie 1995:7) IK-2508

Norsk vassforsyning - fylkesleganes tilsyn med kommunane : Tilsyn med vassforsyning etter internkontrollproblematikken : Ei kartlegging av 1400 godkjenningspliktige vassverk.
(Statens helsetilsyns veiledningsserie 1995:6) IK-2477

Veileder i svangerskapsomsorg for kommunehelsetjenesten.
(Statens helsetilsyns veiledningsserie 1995:5) IK-2492
Se Retningslinjer for svangerskapsomsorgen IS-1179 fra Sosial- og helsedirektoratet 2005.

Inneklima : en veileder for kommunehelsetjenesten.
(Statens helsetilsyns veiledningsserie ; 1995:4) IK-2489. Se Anbefalte faglige normer for inneklima. Revisjon av kunnskapsgrunnlag og normer – 2015 fra FHI.

Gruppearbeid : metoder og muligheter : noen tanker og ideer om hvordan drive gruppe innen primærhelsetjenestens virksomhet.
(Statens helsetilsyns veiledningsserie 1995:3) IK-2484

Behandling av saker om tillatelse til bruk av avløpsslam.
(Statens helsetilsyns veiledningsserie 1995:2) IK-2481. Se Veileder til forskrift om gjødselvarer mv av organisk opphav Mattilsynet.

Sped- og småbarnsernæring.
(Statens helsetilsyns veiledningsserie 1995:1) IK-2475 Erstattet av Nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsernæring

1994

Kvalitetsutvikling i helsetjenesten : analyse - tiltak - evaluering.
(Statens helsetilsyns veiledningsserie 1994:3) IK-2464

Målemetoder for inneklimaparametre.
(Statens helsetilsyns veiledningsserie 1994:2) IK-2462

Godkjenning som lege i Norge : om vilkårene for norsk godkjenning av leger utdannet i andre land.
(Statens helsetilsyns veiledningsserie 1994:1) IK-2447

Statens helsetilsyns skriftserie 1994–2001

Helsedirektoratet har ansvaret for innholdet i utredningsserien. Spørsmål om innholdet i disse må rettes til postmottak@helsedir.no.  Ingen av disse publikasjonene finnes lenger i trykt utgave fra Statens helsetilsyn.

Mange av utgivelsene er erstattet av direktoratets nyere publikasjoner, se lenker under hver utgivelse.

Handlingsplan mot selvmord : sluttrapport.
(Statens helsetilsyns skriftserie 2000:3) IK-2720. Se Nasjonal faglig retningslinje for forebygging av selvmord i psykisk helsevern IS-1511 fra Helsedirektoratet og Handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading 2014-2017. IS-2182/2014

Nasjonalt geriatriprogram : erfaringer fra 5 års statlig geriatrisatsning 1994-99 
(Statens helsetilsyns skriftserie 2000:2) IK-2699

Du bestemmer : [en annerledes helseveiledning]
(Statens helsetilsyns skriftserie 2000:1) IK-2702
(Norsk oversettelse av: Du bestämmer : en annorlunda hälsovägledning / Elisabeth Arborelius. - Linköping: Hälsouniversitetet, 1988)

The Bærum model 1984-1994
(Statens helsetilsyns skriftserie 1998:1) IK-2624

Retningslinjer for transfusjonstjenesten i Norge
(Statens helsetilsyns skriftserie 1997:1) IK-2590. Erstattet  av Veileder for transfusjonstjenesten i Norge. IS-1414/2015 fra Helsedirektoratet.

The National Plan for Suicide Prevention 1994 - 1998
(Statens helsetilsyns skriftserie 1996:2) IK-2539 Se Handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading 2014-2017. IS-2182/2014

Bærumsmodellen
(Statens helsetilsyns skriftserie 1996:1) IK-2524

Handlingsplan mot selvmord 1994 - 1998 : prosjektplan og handlingsplan
(Statens helsetilsyns skriftserie 1995:4) Se Handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading 2014-2017. IS-2182/2014

Støtte til egen mestring : en veileder om organisering av sosial støtte i lokalsamfunnet, basert på erfaringer fra samabeidsprosjektet Sorg og omsorg
(Statens helsetilsyns skriftserie 1995:3) IK-2507

Rapport om den fylkeskommunale habiliteringstjenesten : 3 år etter HVPU
(Statens helsetilsyns skriftserie 1995:2) IK-2502

Sykepleiertjenester i kommunene
(Statens helsetilsyns skriftserie 1995:1) IK-2498

Helsefremmende tiltak i kommunene - en kvalitativ undersøkelse om tverrsektorielt samarbeid
(Statens helsetilsyns skriftserie 1994:2) IK-2471 
(Forkortet og omarbeidet utgave av "Det er håpløst, og vi gir oss ikke!")

Tilsynsmelding 1992
(Statens helsetilsyns skriftserie 1994:1)

Andre publikasjoner utgitt av Statens helsetilsyn før 2004

Helsedirektoratet har ansvar for innholdet i mange av disse publikasjonene, og spørsmål om disse sendes til  trykksak@helsedir.no..

Ammeundersøkelsen år 2000: Mor, barn og materutiner ved norske fødeenheter i perspektiv 1973-2000 Statens helsetilsyn - september 2003. Rapport fra undersøkelse gjort med støtte fra Helsetilsynet, mai 2003

Årsmelding for Den offentlige tannhelsetjenesten 2001 Statens helsetilsyn og Sosial- og helsedirektoratet. Februar 2003  IK-2766

Utredning om drift og organisering av Morsmelkbanker (pdf) Statens helsetilsyn - 2002. IK-2760

Årsmelding for tannhelsetjenesten 1999 og 2000. IK-2758. Statens helsetilsyn -  2001

Nasjonal plan for nyfødtmedisin Rapport og anbefalinger fra et utvalg oppnevnt av Statens helsetilsyn på oppdrag fra Sosial- og helsedepartementet 2001.  u.nr. november 2001.  Se også  Faglige retningslinjer for oppfølging av for tidlig fødte barn IS-1419.

Vanedannende legemidler - forskrivning og forsvarlighet IK-2755. Statens helsetilsyn - 2001. Erstattet av Nasjonal faglig veileder vanedannende legemidler - rekvirering og forsvarlighet IS-2014/2014 

Spørreundersøkelse om ansettelse av utenlandske leger IK-2753. Statens helsetilsyn - 2001

Kartlegging av kompetanseheving i somatiske sykehus. IK-2745 Statens helsetilsyn - 2001.
Ikke publisert elektronisk.

Program for faglige retningslinjer for primærhelsetjenesten. Rapport til Sosial- og helsedepartementet. IK-2744. Statens helsetilsyn 2001 Se Nasjonale faglige retningslinjer.

Sengekapasitet og kapasitetsutnyttelse ved somatiske sykehus i Norge IK-2742. Statens helsetilsyn - 2001

Antibiotika i sykehus. IK-2737. Statens helsetilsyn - 2001. Erstattet av Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i spesialisthelsetjenesten fra Helsedirektoratet 

Sykestuefunksjonen. Primærhelsetjenesten - Spesialisthelsetjenesten - The Missing Link? Statens helsetilsyn - 2001

Kapasitet og ventetid for strålebehandling i Norge i 1999.  Statens helsetilsyn - 2000

Antibiotika i allmennpraksis.  IK-2693 Statens helsetilsyn - 2000 Erstattet senest av Nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten IS-2030/2013 fra Helsedirektoratet

Korridorpasienter i norske sykehus, 1999. Fremdeles regelen, eller unntaket? Statens helsetilsyn 1999

Legkvinnekonferanse om fødsels- og barselomsorgen IK-2691 Statens helsetilsyn 1999

The use of dental filling materials in Norway IK-2675 Statens helsetilsyn 1999 See also: National Clinical Guideline for the Use of Dental Filling Materials, Directorate for Health and Social Affairs 2003.

Kartlegging av kapasitets- og driftsforhold ved intensivavdelingene Gjennomgang av landets sykehus - Delrapport 2.  Statens helsetilsyn 1999

Kartlegging av korridorpasienter og beleggsprosent ved indremedisinske, kirurgiske- og ortopediske avdelinger Gjennomgang av landets sykehus - Delrapport 1. Statens helsetilsyn 1998

Smittevernloven Veileder Forebygging av blodsmitte i helsevesenet IK-2552. Statens helsetilsyn 1997. Se også Basale smittevernrutiner i helsetjenesten. i Smittevernboka Veileder i smittevern FHI.

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten : rapport og evaluering for 1995. IK-2535. Statens helsetilsyn 1996

Smittevernloven Veileder Smittevern i helseinstitusjoner - sykehusinfeksjoner
IK-2532. Statens helsetilsyn 1996. Erstattet av  Rettleiar til forskrift om smittevern i helsetenesta. Smittevern 15/2006 fra Folkehelseinstituttet.  Som fagbok vil IK-2532 fremdeles kunne være til nytte fordi den inneholder mange praktiske råd om gjennomføring av ulike smitteverntiltak, men all omtale og forklaring av innholdet og kravene i forskrifta vil ikke lenger vere gyldig. Se også Veileder i smittevern (Smittevernveilederen) FHI.

Smittevernloven Veileder - Definisjon og klassifikasjon av sykehusinfeksjoner
IK-2556. Statens helsetilsyn 1996.

Smittevernloven - Melding og varsling av smittsomme sykdommer IK-09/1995. Se også Varsling om smittsomme sykdommer og andre smittevernsituasjoner i Veileder i smittevern (Smittevernveilederen) FHI.

Smittevernloven, veileder - En generell innføring IK-08/1995. Se også Lovverk og smittevern i Veileder i Smittevern (Smittevernveilederen) FHI.

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten. IK-2482. Statens helsetilsyn 1995 

Gå til toppen