Risikovurderinger og kunnskapsoppsummeringer, som er grunnlag for tilsynet, er plassert under Planlagt tilsyn generelt.

Hendelsesbasert tilsyn / tilsynssaker og varsel om alvorlig hendelse

Klagesaker / rettighetsklager

Tvang og makt

Planlagt tilsyn generelt

Landsomfattende tilsyn

Andre utgivelser

Hendelsesbasert tilsyn / tilsynssaker og varsel om alvorlig hendelse

Stoff om hendelsesbasert tilsyn finnes i Hendelsesbasert tilsyn, og publiserte avgjørelser i enkeltsaker i Avgjørelser i tilsynssaker og rapporter etter varsel om alvorlige hendelser

Veileder for sakkyndig uttalelse i tilsynssaker Statens helsetilsyn og Helsetilsynet i fylkene
Internserien 2/2018 (pdf) Erstatter Internserien 6/2010)

Veileder for varselhåndtering og stedlig tilsyn. Tilsynsmessig håndtering av varsler etter alvorlige hendelser, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 3-3a
Internserien 4/2016

Veileder for fylkesmannen i behandling av rekvireringssaker (pdf)
Internserien 3/2016. Erstatter Internserien 6/2009

Veileder i behandling av tilsynssaker etter barnevernloven (pdf)
Internserien 4/2015. Erstatter Internserien 5/2011

Veileder i behandling av tilsynssaker etter sosialtjenesteloven (pdf)
Internserien 2/2015 Erstatter Internserien 10/2010

Veileder for sakkyndig undersøkelse av helsepersonell og utarbeidelse av rapport.
Internserien 6/2012 (pdf)

Veileder i behandling av hendelsesbaserte tilsynssaker Del II (for Statens helsetilsyn)
Internserien 1/2010 (pdf) November 2016. Merk at lenker til Intranett ikke virker.

Veileder i behandling av hendelsesbaserte tilsynssaker Del I (for fylkesmannen)
Internserien 2/2009 (pdf) November 2016. Merk at lenker til Intranett ikke virker.

Klagesaker / rettighetsklager

Behandling av klagesaker om manglende oppfyllelse av rettigheter er ikke tilsyn, men oppgaven er lagt til tilsynsmyndighetene. De viktigste klageordningene finnes i sosialtjenesteloven, barnevernloven og pasient- og brukerrettighetsloven. Om klageordningene generelt, se Rettigheter og klager.

Veileder i behandling av klagesaker etter lov om sosiale tjenester i Nav
Internserien 5/2013 (pdf). Erstatter Rundskriv IK-2/2009 fra Statens helsetilsyn.
Sjekkliste for mottak av klage. Vedlegg til Internserien 5/2013
Elementer som bør inngå i fylkesmannens vedtak. Vedlegg til Internserien 5/2013

Retningslinjer for fylkesmannens behandling av vedtak og klagesaker etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A
Internserien 9/2012 (pdf) Se også Vedtaksskjema – Vedtak om somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen (Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A) Helsedirektoratet

Veileder i behandling av klagesaker etter pasient- og brukerrettighetsloven
Internserien 7/2012 (pdf). Se også Vedlegg til veileder Adgang til å sette vilkår om flytting

Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år
Internserien 5/2012 (pdf)

Tvang og makt

Disse gjelder rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning, regulert i helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9, og helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen mv., regulert i pasient- og brukerrettighetsloven kap. 4A.

Veileder for tilsyn med om kommunene gir nødvendig helsehjelp med tvang etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A til pasienter som mottar helsetjenester i hjemmet
Internserien 3/2015 (pdf)

Retningslinjer for fylkesmannens oppgaver etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9
Internserien 7/2011 (pdf) Revidert utgave august 2017

Oppsummeringsrapport – Helsetilsynet i fylkenes saksbehandling ved mottak av kopi av vedtak hjemlet i pasientrettighetsloven kap. 4A – 2009-2010
Internserien 3/2011 (pdf)

Prosedyre for gjennomføring og rapportering av stedlig tilsyn med bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning (jf. helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9)
Internserien 14/2010 (pdf) Ny versjon februar 2012

Planlagt tilsyn generelt

Veileder i tilsyn med barneverninstitusjoner
Internserien 5/2017 (pdf) Erstatter Internserien 1/2012

Kommunenes oppfølging av fastlegers bistand til kvinner som vurderer eller ønsker svangerskapsavbrudd. Rapport fra kartlegging ved fylkesmennene og Statens helsetilsyn august–desember 2016 (pdf) Internserien 3/2017

Vurdering av sårbarheten i medisinsk og helsefaglig forskning
Internserien 11/2012 (pdf) Grunnlagsdokument for risikovurdering av norsk helseforskning. Lovgrunnlaget: avgrensninger og avklaringer (pdf) Vedlegg til Internserien 11/2012

Veileder for tilsyn med sentre for foreldre og barn
Internserien 8/2012 (pdf) Revidert utgave 20.10.2014

Retningslinjer for oppfølging og avslutning av tilsyn ved lovbrudd i virksomheter
Internserien 8/2011 (pdf)

Veileder for uanmeldt tilsyn
Internserien 16/2010 (pdf)

Identifisering av risikoområder innen spesialisthelsetjenestetilbudet til eldre – oppsummeringsrapport
Internserien 15/2010 (pdf)
(Engelskspråklig artikkel som bygger på rapporten: Semi-quantitative risk analysis as a basis for supervision of specialized health services to frail elderly people (pdf)
Safety Science Monitor 2011; 15(3): 1–6.)

Omsorgslønnsordningen – en kunnskapsoppsummering
Internserien 7/2009 (pdf)

Tilsynsmessige utfordringer ved brukerstyrt personlig assistanse
Internserien 4/2009 (pdf)

Prosedyre for tilsyn utført som systemrevisjon
Versjon 18. mars 2016
Internserien 1/2008 (pdf)

Landsomfattende tilsyn

Landsomfattende tilsyn er tilsynsområder som velges av Statens helsetilsyn, der fylkesmennene fører tilsyn med et fastlagt antall virksomheter etter veileder fra Statens helsetilsyn. Veilederne publiseres her når det landsomfattende tilsynet er avsluttet. Se Landsomfattende tilsyn for oversikt. Rapportene fra hvert enkelt tilsyn publiseres i Tilsynsrapporter.

Tilsyn med kommunens helse- og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming. Veileder for landsomfattende tilsyn 2016 Internserien 1/2016 (pdf)

Veileder for landsomfattende tilsyn med sosiale tjenester i Nav 2015 og 2016. Tjenestene opplysning, råd og veiledning og økonomisk stønad til personer mellom 17 og 23 år
Internserien 1/2015

Veileder for landsomfattende tilsyn 2015 og 2016. Kommunens arbeid med meldinger til barneverntjenesten og tilbakemelding til melder
Internserien 4/2016

Veileder for tilsyn med kommunens arbeid med løpende oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer. Landsomfattende tilsyn med kommunenes folkehelsearbeid 2014
Internserien 1/2014

Veileder for landsomfattende tilsyn med sosiale tjenester i Nav 2013 og 2014  Tildeling og gjennomføring av kvalifiseringsprogram
Internserien 3/2013 (pdf)

Veileder for landsomfattende tilsyn 2013: Helsestasjonstjenester for barn 0 til 6 år.
Internserien 2/2013 (pdf)

Veileder for landsomfattende tilsyn med spesialisthelsetjenesten i 2013 og 2014: Psykisk helsevern for barn og unge
Internserien 1/2013 (pdf). Vedlegg til veileder for landsomfattende tilsyn med spesialisthelsetjenesten i 2013 og 2014: Psykisk helsevern for barn og unge (pdf) Egenvurderingsskjema (pdf) Egenvuderingssskjema (word

Kommunenes arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem. Veileder for landsomfattende tilsyn med kommunale barneverntjenester i 2013-2014
Internserien 10/2012 (pdf)

Veileder for landsomfattende tilsyn i 2012 med sosiale tjenester i Nav – behandling av søknader om økonomisk stønad fra personer med forsørgeransvar for barn
Internserien 4/2012 (pdf)

Tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A til pasienter i sykehjem. Veileder for landsomfattende tilsyn med kommunale helsetjenester 2012
Internserien 3/2012 (pdf)

Spesialisthelsetjenestens håndtering og vurdering av henvisninger og utredning av pasienter med tykk- og endetarmskreft (kolorektalkreft). Veileder for landsomfattende tilsyn med spesialisthelsetjenesten i 2012
Internserien 2/2012 (pdf)

Veileder for landsomfattende tilsyn med spesialisthelsetjenesten i 2011 Behandling av eldre pasienter med hjerneslag Internserien 19/2010 (pdf) / System audit: Treatment of elderly patients with cerebral stroke. Guidance document for the countrywide supervision of the specialist health services in 2011 (pdf) Internal series 19/2010

Veileder for landsomfattende tilsyn med spesialisthelsetjenesten 2011. Stikkprøvetilsyn: Behandling av skrøpelige eldre pasienter med hoftebrudd
Internserien 18/2010 (pdf)

Veileder for landsomfattende tilsyn med barnevern i 2011. Kommunenes arbeid med undersøkelser og evaluering av hjelpetiltak til hjemmeboende barn.
Internserien 17/2010 (pdf)

Veileder for tilsyn med sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen: Behandling av søknad om økonomisk stønad (stønad til livsopphold og stønad i særlige tilfelle.
Internserien 13/2010 (pdf)

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene
Internserien 12/2010 (pdf)

Veileder for tilsyn med fastlegers utredning av demens og oppfølging av pasienter med demens
Internserien 11/2010 (pdf)

Tilsyn med kommunens rehabiliteringstilbud i sykehjem
Internserien 9/2010 (pdf)

Veileder for tilsyn med kommunale hjemmesykepleietjenester til eldre som har vedtak om hjelp til legemiddelhåndtering
Internserien 7/2010 (pdf)

Veileder for tilsyn med fastlegens legemiddelbehandling av eldre som mottar helse- og omsorgstjenester
Vedlegg Bakgrunnsstoff om multidoseordningen.
Internserien 5/2010 (pdf)

Veileder for tilsyn med avlastning til eldre – stikkprøvetilsyn med kommunens saksbehandling
Internserien 4/2010 (pdf)

Veileder for tilsyn med kommunens tiltak for å forebygge og behandle underernæring hos eldre i sykehjem og i hjemmetjenesten
Internserien 3/2010 (pdf)

Veiledning til Helsetilsynet i fylket om tilsyn med legemiddelhåndtering i kommunen (sjølmeldingstilsynet).
Internserien 2/2010 (pdf) Inneholder vedlegg spørreskjema.

Veileder for tilsyn med legemiddelbehandling i sykehjem 2008–2010
Internserien 3/2009 (pdf)

Veileder for landsomfattende tilsyn med kommunale sosial- og helsetjenester til barn i barne- og avlastningsboliger
Internserien 1/2009 (pdf)

Veileder for landsomfattende tilsyn 2008 Kommunale helse-, sosial- og barneverntjenester til barn
Internserien 3/2008 (pdf)

Veileder for landsomfattende tilsyn 2008-2009. Spesialisthelsetjenester ved distriktspsykiatriske sentre (DPS) til voksne med med psykiske lidelser
Internserien 2/2008 (pdf)

Andre utgivelser

La din stemme høres! Helsetilsynet har behov for vår erfaring – og vi trenger Helsetilsynet. Pasienter, brukere og pårørende om tilsyn i tjenestene
Internserien 5/2016  (pdf)
Se også på Helsetilsynets videoer på Youtube:
Brukerinvolvering i tilsyn. Hva kan det være?
La din stemme høres!

Ansvarsforhold for barn plassert utenfor hjemmet etter barnevernloven med tjenester som hører inn under annet lovverk. Av Kirsten Sandberg.
Internserien 6/2015 (pdf).

La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene
Internserien 5/2015  (pdf)

Gå til toppen