Gjeldende lov

Saksgang og dokumenter i lovsaker

Prop. 164 L (2015-2016)
Endringene gjaldt tilpasning til ny lov om folkeregistrering (folkeregisterloven) (§§ 14, 19, 24) 
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) 
Endringene trådte i kraft 1. oktober 2017 (lov nr. 88)

Prop. 40 L (2015-2016)
Endringen gjaldt tilpasning til lovendring om klarere rammer for bruk av tvang på rusfeltet, oppheving av tidligere lovendring (§ 3-14)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) 
Endringen trådte i kraft 1. november 2016 (lov nr. 10) 

Prop. 106 L (2015-2016)
Endringen gjaldt etablering av kommunalt pasient- og brukerregister (§ 11)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) 
Endringen trådte i kraft 1. juli 2016 (lov nr. 47)

Prop. 64 L (2014-2015)
Endringen gjaldt tilpasning til straffeloven (§ 30)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) – endringen finnes i pkt 254.
Endringen trådte i kraft 1. oktober 2015 (lov nr. 65)

Prop. 74 L (2014-2015)
Endringene er av teknisk og begrepsmessig art (lovens anvendelse på Svalbard og Jan Mayen og rett til informasjon og innsyn) (§§ 4, 24)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 1. juli 2015 (lov nr. 61)

Prop. 72 L (2013–2014)
Lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Loven trådte i kraft 1. januar 2015 (lov nr. 76)
Helse- og omsorgsdepartementets høring med frist 15. oktober 2013

Se også forarbeider til den gamle helseregisterloven (opphevet fra 2015)

Gå til toppen