2009–2016  2000–2006  Se også Eksterne lenker

2009-2016

A-3/2016
Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad. 16.12.2016

H-5/2016
Garantidokument i husleieforhold. Erstatter H-2/2011

Veileder til sosialetjenesteloven § 17 Hvordan fatte vedtak på tjenesten opplysning, råd og veiledning? (pdf) Mars 2014. Se også Tema Sosiale tjenester i NAV-kontoret på Nav sine hjemmesider.

Veileder til bruk ved Økonomisk rådgivning. Nav

Veileder i behandling av klagesaker etter lov om sosiale tjenester i Nav Internserien 5/2013 (pdf). Erstatter Rundskriv IK-2/2009.
Sjekkliste for mottak av klage. Vedlegg til Internserien 5/2013
Elementer som bør inngå i Fylkesmannens vedtak. Vedlegg til Internserien 5/2013

Sosialtjenesteloven - rundskriv 
Rundskrivet inneholder merknader til bestemmelsene i loven og tilhørende forskrifter. Det nye rundskrivet erstatter alle tidligere rundskriv og tolkningsuttalelser om de sosiale tjenestene som lå i sosialtjenesteloven fra 1991.

Eventuelle ‘samarbeidsrundskriv’ vil fortsatt gjelde. Hvis noe er uklart eller ved tvil, så må det rettes en henvendelse til Arbeids- og velferdsdirektoratet for uttalelse/tolkning.

IK-2/2009
Retningslinjer for fylkesmennenes behandling av klager som gjelder økonomisk sosialhjelp. Erstattet av Veileder i behandling av klagesaker etter lov om sosiale tjenester i Nav.
Internserien 5/2013 (pdf). Erstatter Rundskriv IK-2/2009.
Sjekkliste for mottak av klage. Vedlegg til Internserien 5/2013
Elementer som bør inngå i Fylkesmannens vedtak. Vedlegg til Internserien 5/2013

2000–2006

G-8/2006
Samarbeid mellom, kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, kommunens sosialtjeneste og kriminialomsorgen overfor insatte og domfelte rusmiddelavhengige. Utgitt av Helse- og omsorgsdepartementet og Justis- og politidepartementet. 

Q-24/2005 BFD
Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten

U-10/2002
Boligsosialt arbeid – bistand til å mestre boforhold

I-11/2000
Kriminalomsorgens og sosialtjenestens ansvar for sosiale tjenester og økonomisk stønad til innsatte i fengselsvesenets anstalter m.v. Rundskrivet gjelder i den grad det ikke er i motstrid med hovedrundskriv 35 til sosialtjenesteloven. AVdir 2015.

Se også

Eksterne lenker

Gå til toppen