helse- og omsorgstjenester kommuner illustrasjon

Selv om du vurderes til ikke å trenge øyeblikkelig hjelp, har du rett til å motta nødvendige helse- og omsorgstjenester (primærhelsetjenester) fra kommunen der du bor eller oppholder deg. Hvor grensen går mellom helse- og omsorgstjenester som er og som ikke er nødvendig, er et faglig spørsmål. Om du anses å ha rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester avgjøres av bemyndiget helsepersonell eller av helsetjenesten i kommunen, alt etter hva saken gjelder.

For å kunne gi nødvendig hjelp skal kommunen tilby følgende tjenester: helsetjeneste i skoler, helsestasjonstjeneste, svangerskaps- og barselomsorgstjenester, utredning, diagnostisering og behandling, herunder fastlegeordning, sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering, helsetjenester i hjemmet, plass i institusjon, herunder sykehjem, personlig assistanse, herunder praktisk bistand, opplæring og støttekontakt, og avlastningstiltak. Personlig assistanse og avlastningstiltak skal tilbys som brukerstyrt. Det skal dessuten finnes en ordning med omsorgslønn. Alle tjenester skal utøves på en verdig måte.

Lenkeliste

Gå til oversikt over rettigheter og klagemuligheter

Gå til toppen