Tilsyn på grunnlag av hendelser i sosiale tjenester og barnevernet er ikke omtalt.

Se også avgjørelser i enkeltsaker: Avgjørelser i tilsynssaker og rapporter etter varsel om alvorlige hendelser

Varselordningen etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-3a har egen artikkel: Undersøkelsesenheten – varsel om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten

Statens helsetilsyn og fylkesmennene har ikke tilsyn med alternativ behandling. Informasjon om markedsføring av og klage på slik behandling er samlet i egen artikkel: Klager på alternativ behandling.

Det rettslige grunnlaget for tilsynsvirksomhet

Artikkelen gir oversikt over hvilke lover som gir fylkesmannen og Statens helsetilsyn rett og plikt til å utføre hendelsesbasert tilsyn med helse- og omsorgstjenestene og helsepersonell i landet.

Plikter for helse- og omsorgstjenesten og de som arbeider der

Det stilles en rekke krav i helse- og omsorgslovgivningen til helsepersonell og personell som yter helse- og omsorgstjenester. Det stilles også krav i lovverket til de virksomhetene (kommunale, statlige og private) som yter helse- og omsorgstjenester.  

Råd til arbeidsgiver – hvordan avdekke og følge opp svikt hos helsepersonell

Statens helsetilsyn har laget temaartikler med informasjon og råd til arbeidsgivere som ønsker å arbeide for å forebygge, avdekke og følge opp svikt hos helsepersonell de har ansatt. Vi håper artiklene kan brukes som grunnlag for diskusjoner i alle fora der internkontroll og kvalitetsforbedring innen helse- og omsorgssektoren står på dagsorden.

Reaksjoner mot helsepersonell 2000–2016

Disse artiklene og pressemeldingene gir statistikk for reaksjoner (advarsel, suspensjon og tilbakekall av autorisasjon, tilbakekall av forskrivningsrett m.m.).

Reaksjonsformer overfor helsepersonell og virksomheter i helse- og omsorgstjenesten

Beskrivelse av reaksjonsformene overfor helsepersonell (advarsel, tilbakekall av autorisasjon og forskrivningsrett, begrensning av autorisasjon m.fl.) og overfor virksomheter (pålegg og tvangsmulkt).

Saksbehandlingen av tilsynssaker hos fylkesmannen og i Statens helsetilsyn, anvendelsen av forvaltningsloven og krav til saksbehandlingstid

Det er fylkesmannen som i første omgang fører tilsyn med helsepersonell og virksomheter i helsetjenesten. I saker av mindre alvorlig karakter kan fylkesmannen påpeke pliktbrudd og gi veiledning til helsepersonell og virksomheter. Det er bare Statens helsetilsyn som kan gi administrative reaksjoner og pålegg.

Klage- og erstatningsordninger i helse- og omsorgstjenesten

Kort informasjon om ulike klage- og erstatningsordninger i helse- og omsorgstjenesten.

Meldeordning

Institusjoner i spesialisthelsetjenesten hadde inntil 1. juli 2012 plikt til å melde unaturlige dødsfall og hendelser som har ført til, eller kunne ha ført til, betydelig personskade til Meldesentralen i Statens helsetilsyn. Meldeordningen ble da overtatt av Kunnskapssenteret for helsetjenesten (fra 2016 Helsedirektoratet). Menyen inneholder dokumentasjon fra Meldesentralen inntil 2012. 

Oversikt over helsepersonell

Hvem som er helsepersonell, tildeling av autorisasjon osv., Helsepersonellregisteret, statistikk.

Rapporten om pasienters og pårørendes rolle i tilsynssaker, avgitt til Helse- og omsorgsdepartementet i april 2011, og dokumenter i tilknytning til den, finnes i egen artikkel Forsvarlig behandling av tilsynssakene.

Gå til toppen