Helsetilsynet i Aust-Agder

Oppfølging av tilsynet
Ved dette tilsynet ble det konstatert avvik fra lov eller forskrift. Tilsynsmyndigheten har vurdert de tiltakene som er satt i verk som tilstrekkelige. Tilsynet er derfor avsluttet.

 

Sammendrag
1. Innledning
2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold
3. Gjennomføring
4. Hva tilsynet omfattet
5. Funn
6. Regelverk
7. Dokumentunderlag
8. Deltakere ved tilsynet

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Organisering av tjenestene
 • Grunnleggende behov
 • Pasientjournal
 • Medikamenthåndtering
 • Kompetanse og opplæring
 • Saksbehandling ved tildeling av tjenester og disponering av kontantytelser
 • Samtykkekompetanse
 • Internkontroll

Formålet er å vurdere om driften er i samsvar med de krav som settes til faglig forsvarlighet. Det ble gitt 4 avvik og 3 merknader. Disse er som følger:

Avvik:

 • Virksomheten følger ikke kravene til regelverket når det gjelder journalføring.
 • Saksbehandlingen ved vedtak om disponering av kontantytelser fyller ikke kravene i regelverket.
 • Institusjonen mangler et system som sikrer at samtykkekompetanse blir vurdert både ved innleggelse i sykehjemmet og under oppholdet.
 • Virksomheten har ikke et interkontrollsystem som fungerer tilfredsstillende.

Merknader:

 • Virksomheten har et forbedringspotensial i å sikre at beboeres status og behov blir kartlagt, fulgt opp med tiltak og evaluert på en systematisk måte i samsvar med kvalitetsforskriften.
 • Det var ikke foretatt de etter forskriften pålagte tilsyn av legemiddelforsyningen.
 • Virksomheten har forbedringspotensial innen deler av sin skriftlige saksbehandling.

Dato: 17.oktober 2006

Anne-Sofie Syvertsen, fylkeslege
revisjonsleder
Ester Hassel, ass.dir.
revisor

 

 

Hege Aarli Klem, jurist
revisjonsleder
Elizabeth Bakke, ass.fylkeslege
revisor

 

 

Egil Nordlie, rådgiver
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Grimstad kommune, Frivolltun bo-og omsorgssenter i perioden 21.02.2006 – 17.10.2006. Revisjonen inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet Helsetilsynet i Aust-Agder gjennomfører i inneværende år.

Helsetilsynet i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2.

Formålet med en systemrevisjon er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Denne revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • Hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter.
 • Tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres.
 • Tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes.

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift.
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring.

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Frivolltun bo-og omsorgssenter er ett av 2 sykehjem i kommunen, og har 56 sykehjemsplasser fordelt på 6 avdelinger, hver under faglig ledelse av en teamsykepleier. Virksomheten holder til i landlige omgivelser, og bygget ble tatt i bruk i 2003. De ansatte uttrykker tilfredshet med byggets funksjonalitet.

De 3 avdelingene i 2. etasje er beregnet på demente, heis og døren ut er utstyrt med kodelås. Koden står skrevet over kodelåsen slik at alle som forstår prinsippet kan komme seg ut. For de demente fungerer dette i praksis som låst dør. I en spesiell enhet for særskilt urolige må døren låses opp med nøkkelkort.

Det er medisinrom i begge etasjene, dørene inn til medisinrommet er utstyrt med kortleser og alle ansatte sykepleieres kort er kodet slik at de får tilgang til begge rommene uansett tid på døgnet. Ledelsen kan ta ut rapport over hvem som har vært i medisinrommet og når.

Søknad om tjenester gjennomføres etter bestiller/utfører-modellen fra februar 2005, og det er tjenestekontoret lokalisert i rådhuset som fatter alle vedtak.

Kommunen har innført to-nivå-modell, der enhetsleder for bo- og omsorgssenteret har alt personal-, økonomi- og fagansvar. Det er nylig tilsatt en fagutviklingsleder i full stilling ved sykehjemmet. Teamsykepleier har ansvar for å følge opp sykmeldte inntil 8 uker. Vikarbehov meldes til ”vikarpoolen”.

Kommunen har et kvalitetsutvalg for legemiddelhåndtering ledet av kommunelegen.

Tilsynslegetjenesten utføres av legene ved Kulturhuset legesenter og Brannstasjonen legesenter, til sammen 6 faste leger pluss turnuslege, med til sammen 29 t/u. Det er alltid en lege ved Kulturhuset legesenter som kan svare på spørsmål fra institusjonen, og dette senteret har også ansvar for å stille med vikarlege dersom den faste tilsynslegen er borte. Legene følger opp hver sine pasienter. En av de 6 legene har koordinatoransvar. Kommuneoverlegen har overordnet administrativt- og fagutviklingsansvar.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 21.2.2006. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Formøte ble avholdt 23.8.2006.

Åpningsmøte ble avholdt 29.8.2006.

Intervjuer
14 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapittel 7; Dokumentunderlag.

Det ble gjennomført befaring ved sykehjemmet i forbindelse med formøte.

Sluttmøte ble avholdt 29.8.2006.

4. Hva tilsynet omfattet

 • Organisering av tjenestene
 • Grunnleggende behov
 • Pasientjournal
 • Medikamenthåndtering
 • Kompetanse og opplæring
 • Saksbehandling ved tildeling av tjenester og disponering av kontantytelser
 • Samtykkekompetanse
 • Internkontroll

Formålet er å vurdere om driften er i samsvar med de krav som settes til faglig forsvarlighet og saksbehandling.

5. Funn

Område 1: Organisering av tjenestene.

Myndighetskrav:

 • Helsepersonelloven § 16, kommunehelsetjenesteloven § 1-3 a, forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten.

En virksomhet skal organiseres slik at helsepersonellet gis handlefrihet i forhold til å overholde plikter de er pålagt i lov.

Det ble ikke gitt noen avvik eller merknader på dette området.

Følgende observasjoner ble gjort:

 • Organisasjonskartet virker oversiktelig.
 • Alle sykehjemsenhetene har en teamsykepleier. Dette er positivt, først og fremst stimulerer det i større grad til fagutvikling enn om sykepleiere er organisert i en base for tilkalling etter behov (Sintef Helse 2005).
 • Enhetsleder har fagansvar, økonomiansvar og personalansvar for en stab på 110-120 fast ansatte (med vikarer opp mot 150 ansatte) som det også skal gjennomføres medarbeidersamtaler med.
 • Sykefravær er stigende, fra ca 12% i 2005 til 15% i 2006. Korttidsfraværet er ca 3%.

Kommentar:
Sykehjem er en personalintensiv bedrift. Det er gjort mange studier av hvorvidt der er sammenheng mellom ressursinnsats og kvaliteten på tjenestene uten at man har kunnet vise til noen entydig sammenheng. Forklaringsfaktorene på variasjon i resultater tilskrives organisering og ledelse. Man kan spørre seg om det i realiteten er mulig for ett menneske å ivareta personalansvar for et så stort antall ansatte som her, ved siden av økonomi- og fagansvar.

Område 2: Grunnleggende behov.


Merknad 1:
Virksomheten har et forbedringspotensial i å sikre at beboeres status og behov blir kartlagt, fulgt opp med tiltak og evaluert på en systematisk måte i samsvar med kvalitetsforskriften.

Myndighetskrav:

 • Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten, jf. kommunehelsetjenesteloven § 6-9.

Kvalitetsforskriften skal bidra til å sikre at personer som mottar pleie- og omsorgstjenester etter kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven får ivaretatt sine grunnleggende behov med respekt for det enkelte menneskets selvbestemmelsesrett, egenverd og livsførsel, jf. § 1.

Tannpleie, syn og hørsel samt døgnrytme ble brukt som indikatorer på hvorvidt de grunnleggende behov ble oppfylt slik kvalitetsforskriften forutsetter.

Det ble gjort følgende observasjoner:

 • Gjennomgående ble det fortalt at det var lite rom for sosiale aktiviteter. Tidspress ble angitt som forklaring. Der var noen faste ukentlige aktiviteter i regi av frivillige organisasjoner, bibliotek, prest mfl.
 • Det var rutine for tilsyn av tannpleier 2 ganger i året, og pasientene fikk lett time hos tannlege ved behov.
 • Hørselskontakten i kommunen hadde rutinemessige besøk til institusjonen.
 • Beboere med behov for synshjelpemidler fikk dette.
 • Beboeres behov ble i følge journal i varierende grad kartlagt, og pleieplaner i varierende grad utfylt med hensyn på kravene i kvalitetsforskriften.

Område 3: Pasientjournaler.

Avvik 1:
Virksomheten følger ikke kravene til regelverket når det gjelder journalføring.

Myndighetskrav:

 • Helsepersonelloven §§ 16 og 39,40, forskrift om pasientjournal.

Formålet med dokumentasjon er primært å sikre at behandlings- og pleiepersonalet til enhver tid har mest og best mulig relevante bakgrunnsopplysninger for sitt videre arbeid. Det sikrer muligheten for en optimal behandling/pleie. Den alvorligste konsekvens av mangelfull journalføring er selvsagt at pasienter ikke blir gitt forsvarlig behandling.

Det ble gjennomgått 20 pasientjournaler. Følgende observasjoner ble gjort:

 • Dokumentasjon relatert til pasientens helsetilstand og hjelpebehov er arkivert 5 forskjellige steder.
 • Opplysninger fra lege er samlet i egen legejournal.
 • Opplysninger fra sykepleier er samlet i egen sykepleiejournal/kardex.
 • Sykepleierapport blir skrevet i Gerica (elektronisk pasientadministrativt system).
 • Det er opprettet egen medisinkardex.
 • Vedtak om opphold og opplysninger til grunn for det er samlet på ett eget sted.
 • Dette er ikke i samsvar med journalforskriften § 5 1. ledd 2. setning.
 • I 18 av journalene fant vi diagnoser. I flere journaler framsto det imidlertid som uklart for oss hva som var den aktuelle diagnosen til beboer.
 • I en journal var det ikke samsvar mellom diagnosen i sykepleiejournalen og i legejournalen.
 • 5 journaler manglet innkomstnotat skrevet av sykepleier.
 • 3 journaler manglet innkomstnotat skrevet av lege.
 • 10 journaler manglet behandlingsplan.
  Dette er ikke i samsvar med journalforskriften §§ 8 bokstav e), f)
 • Det var ikke lett å få oversikt over journalen. Den fremsto uoversiktlig. Flere steder lå papirer feil, blant annet fant vi 2 årskontroller og ett vedtak i medisinkardex.
  Dette er ikke i samsvar med helsepersonelloven § 40 1. ledd 2. setning.
 • Det gikk ikke fram av journalene hvem som er journalansvarlig.
  Dette er ikke i samsvar med journalforskriften § 6 3. ledd.
 • Samtykkekompetanse er ikke dokumentert i noen av de gjennomgåtte journalene.
  Dette er ikke i samsvar med helsepersonelloven § 8 bokstav c).
 • I en journal var det siste legenotatet fra 2002.
  Dette er ikke i samsvar med journalforskriften § 7 2. ledd.
 • I en journal var sykepleierapport ført på feil pasient.
  Dette er ikke i samsvar med helsepersonelloven § 39 1. ledd.
 • Vedtak om disponering av kontantytelser var ikke innført i noen av de gjennomgåtte journaler
  Dette er ikke i samsvar med forskrift om disponering av kontantytelser fra folketrygden under opphold i sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie § 2-3.
 • Utkast til retningslinjer for journal (ansvar mv) er under utarbeidelse. Disse er foreløpig ikke tatt i bruk i virksomheten.

Område 4: Medikamenthåndtering.

Merknad 2:
Det var ikke foretatt de etter forskriften pålagte tilsyn av legemiddelforsyningen.

Myndighetskrav:

 • Forskrift om legemiddelforsyningen m.v. i den kommunale helsetjeneste.

Svikt i legemiddelhåndteringen kan medføre faglig uforsvarlighet.

Det ble gjort følgende observasjoner:

 • Samtlige sykepleiere har nøkkelkort, som i tillegg til kode, gir tilgang til begge medisinrom til alle tider på døgnet. Alle sykepleiere har egne koder. Virksomheten kan elektronisk ta ut rapporter over hvem som har låst seg inn og når.
 • Nøkler til narkotikaskap lå på medisinrommet. Ved befaring var låsen til narkotikaskapet i stykker / døren ulåst i 3.etg., (døren til medisinrommet var låst), i 2.etg sto nøkkel til narkotikaskapet i døren (døren ble låst under befaringen, nøkkel ble oppbevart i rommet).
 • Narkotikaregnskapet ble kontrollert ukentlig og virket oversiktlig.
 • Virksomheten har gode instrukser for legemiddelhåndtering.
 • Det var 14 avviksmeldinger om feil i legemiddelhåndtering, men disse var ikke fremlagt for kvalitetsutvalget for legemiddelhåndtering.
 • Kommunen har avtale med sykehusapoteket om farmasøytisk tilsyn. Avtalen er i henhold til kravene i forskrift. Disse bekrefter at de er forsinket med sitt arbeid. Det kunne ikke fremlegges rapport for tilsyn med legemiddelhåndteringen dette året, selv om forskriftens § 9 nr. 1 tilsier tilsyn 4 ganger i året. Siste tilsyn fant sted 15.desember 2005.

Område 5: Kompetanse og opplæring.

Myndighetskrav:

 • Helsepersonelloven § 16, kommunehelsetjenesten § 1-3 a, forskrift om internkontroll i helse- og sosialtjenesten.

En virksomhet skal organiseres slik at helsepersonellet har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor det aktuelle fagfelt, jf. internkontrollforskriften § 4 c.

Det ble ikke gitt avvik eller merknad på dette området. Virksomheten selv var inne på at kartlegging av kompetansebehov i større grad burde ta utgangspunkt i en risiko- og sårbarhets analyse. Videre at økonomi satte visse begrensninger på kompetanseutvikling. De ansatte syntes ikke økonomi var noe stort hinder for å skaffe seg kompetanse som var ønskelig.

 • Internundervisning er gjennomført siste året, med mulighet for å legge inn ønsker om tema. Vanskelig å få deltatt alle gangene på grunn av fravær fra avdelingen.
 • Gjennomført studiegrupper innen Eldreomsorgens ABC, 1 gruppe videreført høsten 2006. Videreutdanning innen palliativ omsorg gjennomføres for 1 høyskoleutdannet og 2 hjelpepleiere fom høsten 2006.

Område 6: Saksbehandling ved tildeling av tjenester.

Merknad 3:
Virksomheten har forbedringspotensial innen deler av sin skriftlige saksbehandling.

Myndighetskrav:

 • Forvaltningsloven §§ 17, 24 1. ledd og 27 2. ledd, lov om sosiale tjenester § 8-4.

Saksbehandlingsregler i forvaltningen skal bidra til rettssikkerhet og rettferdighet.

Med rettssikkerhet siktes til at den enkelte skal være beskyttet mot overgrep og vilkårlighet fra myndighetens side, og at vedkommende skal ha mulighet for å forutberegne sin rettsstilling og forsvare sine rettslige interesser. Reglene bidrar også til å skape den form for likhet at alle som dekkes av samme regel, skal behandles likt.

Merknaden er begrunnet i følgende observasjoner:

 • Vi fant ikke at det var søkt eksplisitt om avlastning og innvilget korttidsopphold, men beskrivelser i søknader tyder på at avlastning ville vært riktig tjeneste (hindre utmattelse hos omsorgsperson). Slike opplysninger i søknad ble ikke vurdert i vedtaket.
 • Virksomheten bør ha en drøfting av grunnlaget for innvilgelse av hhv. korttids- og avlastningsopphold.
 • I flere av søknadsskjemaene var det søkt om både korttids- og langtidsplass, men innvilget korttidsplass uten at søknad om langtidsplass var vurdert. I intervjuer kom det fram at beskjed om avslutning eller forlengelse av korttidsopphold kunne komme sent både til pasienter og pårørende.
 • Vedtak om korttidsplass som fornyes flere ganger og tilslutt blir et vedtak om langtidsplass bør inneholde informasjon om videre saksgang for å gi trygghet og forutsigbarhet. Det bør også informeres om hvorfor det ikke innvilges langtidsplass. Det bør innføres et system som sikrer og dokumenterer vurderingene som gjøres før beslutning om avslutning eller forlengelse av korttidsopphold.
 • Det foreligger i liten grad dokumentasjon i saksmappa i form av funksjonsskjema, epikriser el. med opplysninger som ligger til grunn for vedtaket. Evt. opplysninger ble ikke rutinemessig videreformidlet til institusjon som bakgrunn for behandlingsopplegg, jf. forvaltningsloven § 17.

Saksbehandling ved disponering av kontantytelser.

Avvik 2:
Saksbehandlingen ved vedtak om disponering av kontantytelser fyller ikke kravene i regelverket.

Myndighetskrav:

 • Kommunehelsetjenesteloven § 6-8: Forskrift om disponering av kontantytelser fra folketrygden.

Avviket er basert på følgende observasjoner:

 • Det ble ikke framlagt noen vedtak om disponering av kontantytelser.
 • Intervju bekreftet at flere av beboerne burde hatt slikt vedtak.
 • Intervju bekreftet at det på tilsynstidspunktet ikke forelå et system for å vurdere beboernes evne til disponering av kontantytelsene.

Område 7: Samtykkekompetanse.

Avvik 3:
Institusjonen mangler et system som sikrer at samtykkekompetanse blir vurdert både ved innleggelse i sykehjemmet og under oppholdet.

Myndighetskrav:

 • Pasientrettlighetsloven kap. 4, forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie § 3-3.

Et myndig individ har i utgangspunktet full selvbestemmelsesrett i forhold til sin frihet, sin helse og sitt liv. Ethvert inngrep overfor enkeltmennesket, også innenfor helsevesenet, krever at det foreligger et gyldig rettsgrunnlag. Et slikt rettsgrunnlag kan enten være lovhjemlet eller basere seg på den enkeltes samtykke. Samtykkekompetansen kan bortfalle helt eller delvis.

Avviket er basert på følgende observasjoner:

 • Ingen av de gjennomgåtte pasientjournalene inneholdt dokumentasjon på at samtykkekompetanse var vurdert.
 • Observasjonen ble bekreftet i intervjuer.
 • Det praktiseres bruk av innelåsing. Ved befaring ved skjermede enheter (3) i 2. etasje var alle utstyrt med låser som i prinsippet gjorde at demente ikke kunne komme ut av avdelingen uten følge. Ved en av disse enhetene måtte man ha egne nøkkelkort for å komme ut, bare disponert av ansatte. Det var ikke vurdert om dette var nødvendig sett i lys av beboernes tilstand. Samtykkekompetanse var ikke vurdert.
 • Det synes ikke å være konsensus omkring begrepet tvang og hva dette innebærer.

Område 8: Internkontroll.

Avvik 4:
Virksomheten har ikke et internkontrollsystem som fungerer tilfredsstillende.

Myndighetskrav:

 • Forskrift om internkontroll.

Enhver som yter helsetjeneste skal etablere internkontrollsystem for virksomheten og sørge for at virksomhet og tjenester planlegges, utføres og vedlikeholdes i samsvar med allment aksepterte faglige normer og krav fastsatt i medhold av lov eller forskrift, jf. lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 3.

På dette området summeres funn relatert til de andre områdene, og som berører internkontroll.

Systematisk styring og ledelse av virksomheten er en grunnleggende forutsetning for å kunne gi faglig forsvarlige tjenester og å sikre befolkningen at rettssikkerheten blir ivaretatt når brukers egen autonomi svekkes.

Følgende funn ble gjort:

 • Kommunen har utarbeidet avviksskjema, som i varierende grad er tatt i bruk.
 • Virksomheten har i liten eller ingen grad etablert en synlig styringssløyfe som utnytter muligheten til å lære av feil og forbedre tjenestene på bakgrunn av avviksmeldingene.
 • Virksomheten har en rekke prosedyrer. Prosedyrer knyttet til disponering av kontantytelser ble ikke fulgt. Det mangler prosedyrer for journal (oppbevaring, føring mv) og vurdering av samtykkekompetanse.

6. Regelverk

 • Lov av 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helsetjenesten.
 • Lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene.
 • Lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker.
 • Lov av 2. juli 1999 nr. 63 om pasientrettigheter.
 • Lov av 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell.
 • Forskrift av 14. november 1988 nr. 932 for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie.
 • Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene og etter lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v.
 • Forskrift av 21. desember 2000 nr 1385 om pasientjournal.
 • Forskrift av 20. desember 2002 nr. 1731 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten.
 • Forskrift om legemiddelforsyningen m.v. i den kommunale helsetjenesten av 1987 – 11-18 nr. 1153.
 • Forskrift av 11.12.1988 nr.1018 om disponering av kontantytelser fra folketrygden under opphold i sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie.

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Håndbok for Grimstad kommune, helse, miljø og sikkerhet, som inkluderer
  - prinsipper for – og kommunens egne krav til – internkontroll
  - organisasjonskart for kommunen.
 • Personalhåndbok for Grimstad kommune.
 • Kvalitetshåndbok ”Vår kompetanse – Din trygghet” som inkluderer
  - visjon
  - organisasjonskart for helse- og sosialavdeling og Frivolltun
  - Rundskriv om kvalitet i pleie- og omsorgssektoren, med tilhørende prosedyrer for
     medisinsk tilsyn inkl krav om vurdering av beboer kan disp kontantytelser
     tannpleie
     fysioterapi
     ernæring
     personlig hygiene
     respekt, trygghet, skjermet privatliv, sosiale behov mv
  - stillingsbeskrivelser
  - kompetansehevingsplan.
 • ”Til nyansatte og ferievikarer”. Perm. Introduksjonsprogram, krav og innhold.
 • Instruks for legemiddelhåndtering.
 • Brosjyre: ”Til pårørende”.

Dokumentasjon som ble gjennomgått under formøtet:

 • Alle avviksmeldinger fra 2006 (102): Sarita 7; Bølgen 0; Silas 4; Gullregn 32; Ferm 25; Bregen 34.
 • Legejournal, kardex, vedtaksmappe, kvitteringsrapport, sykepleierapport samt medikamentmappe for 20 inneliggende beboere.
 • Informasjonsmappe til beboerne / pårørende (tilhørende rommene).
 • Utkast til retningslinjer for journal (ansvar mv) og samtykke.

Korrespondanse mellom virksomheten og Helsetilsynet i Aust-Agder:

 • Revisjonsvarsel av 21.2.2006 om tilsyn mai 2006 og telefon fra omsorgsleder om utsettelse av tilsyn til høsten på grunn omorganisering av tjenesten.
 • E-post fra Helsetilsynet 23.5.2006 vedrørende ønsket oversendt dokumentasjon.
 • Fortløpende kontakt under forberedelse av tilsynet.

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Svein Harberg

Karl Stalleland

Ivar Lyngstad

Robert Tjersland

Kari-Anne Johnsen

May Lisbeth Kalleberg

Kirsten Bjørk

Anna Unander

Helen Gepte

Ingrid Andersen

May Kristin Ødegård

Knut Tuv

Michael Golding

Vegard Vige

Liv Knudsen

Torvald Omland

Ordfører

Leder helse- og sosialutvalg

Kommunalsjef

Enhetsleder

Fagutviklingsleder

Hjelpepleier

Hjelpepleier

Hjelpepleier

Teamsykepleier

Teamsykepleier

Teamsykepleier

Tilsynslege

Tilsynslege

Kommuneoverlege

Tjenestekontoret

Tjenestekontoret, leder

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Anne-Sofie Syvertsen, fylkeslege
Ester Hassel, ass.dir
Egil Nordli, rådgiver
Elizabeth Bakke, ass.fylkeslege
Hege Aarli Klem, jurist
Hallvard Kile, rådgiver (observatør)

Gå til toppen