Unntatt fra offentlighet i henhold til offl. § 13 jf. fvl. § 13 første ledd nr. 1

Virksomheter i spesialisthelsetjenesten skal varsle om alvorlige hendelser til Statens helsetilsyn (spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 a). Alvorlig hendelse er dødsfall eller betydelig skade på pasient hvor utfallet er uventet i forhold til påregnelig risiko. Vi følger opp alle varslene vi mottar ved å innhente ytterligere informasjon, og avgjør hva som den mest hensiktsmessige tilsynsmessige oppfølgingen. Vi gjennomfører stedlig tilsyn når kriteriene for det er til stede. Rapportene i de fleste saker med stedlig tilsyn og noen andre saker publiseres her.

Opplysninger som er underlagt taushetsplikt er tatt bort. Krav om innsyn i dokumentet etter offentlighetsloven rettes til Statens helsetilsyn, se lenke til postjournal på forsiden.

 

Alvorlig hendelse i forbindelse med benmargstransplantasjon fra XXXXXX til barn under 18 år ved Oslo universitetssykehussykehus ved (OUS) HF, Rikshospitalet 2017 (pdf)

Se også

Alvorlig hendelse i forbindelse med benmargstransplantasjon fra beslektet donor – ikke forsvarlig helsehjelp. Nyhet 10.3.2017


Lenker om varsel om alvorlige hendelser 

Søkeside for avgjørelser i tilsynssaker og rapporter etter varsel om alvorlige hendelser 

Undersøkelsesenheten – varsel om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten

Gå til toppen