Unntatt fra offentlighet i henhold til offl. § 13 jf. fvl. § 13 første ledd nr. 1

Virksomheter i spesialisthelsetjenesten skal varsle om alvorlige hendelser til Statens helsetilsyn (spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 a). Alvorlig hendelse er dødsfall eller betydelig skade på pasient hvor utfallet er uventet i forhold til påregnelig risiko. Vi følger opp alle varslene vi mottar ved å innhente ytterligere informasjon, og avgjør hva som den mest hensiktsmessige tilsynsmessige oppfølgingen. Vi gjennomfører stedlig tilsyn når kriteriene for det er til stede. Rapportene i de fleste saker med stedlig tilsyn og noen andre saker publiseres her.

Opplysninger som er underlagt taushetsplikt er tatt bort. Krav om innsyn i dokumentet etter offentlighetsloven rettes til Statens helsetilsyn, se lenke til postjournal på forsiden.

 

Dødsfall etter behandling av pasient med sepsis ved Akershus universitetssykehus HF. Tilsynsrapport etter alvorlig hendelse 2017 (pdf)

Se også
Svikt i behandlingen av akutt syk ung mann i akuttmottaket – brudd på helselovgivningen Nyhet 2.5.2017


Lenker om varsel om alvorlige hendelser 

Søkeside for avgjørelser i tilsynssaker og rapporter etter varsel om alvorlige hendelser 

Undersøkelsesenheten – varsel om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten

Gå til toppen