Unntatt fra offentlighet i henhold til offl. § 13 jf. fvl. § 13 første ledd nr. 1

Statens helsetilsyn avgjør hvert år et betydelig antall tilsynssaker overfor helsepersonell og virksomheter i helsetjenesten basert på informasjon om enkelthendelser. Noen av disse blir publisert på denne nettsiden i anonymisert form. Sakene er ment som eksempelsaker for at virksomheter og personell skal ha nytte av dem og for å informere om vår virksomhet, og ikke som en hjelp til identifisering av enkeltsaker og enkeltpersonell.

  Offentlighetens krav på innsyn i enkeltsaker er ivaretatt gjennom at alle kan be om innsyn i enkeltdokumenter, basert på offentlig tilgjengelige postlister.
 

 

Vedtak om tilbakekall av autorisasjon som hjelpepleier

Saksbehandlingsprosessen

Saksforholdet

Rettslig grunnlag for vurderingen

Statens helsetilsyns vurdering

Vedtak

Lenker om tilsynssaker

Statens helsetilsyn har vedtatt å tilbakekalle din autorisasjon som hjelpepleier i medhold av helsepersonelloven § 57 første ledd. Vi har kommet til at du er uegnet til å utøve ditt yrke forsvarlig på grunn av grove pliktbrudd. Vi har også kommet til at du ved å urettmessig tilegne deg penger fra en bruker har utvist en atferd som anses uforenlig med din yrkesutøvelse som hjelpepleier.

Du kan klage på vedtaket innen tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet.

Saksbehandlingsprosessen

Statens helsetilsyn fikk ved brev XXXXXXX fra Fylkesmannen i XXXXXXX (heretter Fylkesmannen) oversendt en tilsynssak vedrørende din virksomhet som hjelpepleier. Tilsynssaken gjelder misbruk av bankkortet til en bruker du var primærkontakt for.

Vi orienterte deg ved brev XXXXXXX om at vi ville vurdere å tilbakekalle din autorisasjon som hjelpepleier. Du uttalte deg til saken ved brev av XXXXXXX.

Saksforholdet

Du er utdannet ved XXXXXXX videregående skole og fikk autorisasjon som hjelpepleier den XXXXXXX, HPR nr. XXXXXXX. På tidspunktet for de aktuelle hendelsene var du ansatt ved XXXXXXX sykehjem i XXXXXXX kommune. Du er avskjediget fra denne stillingen, og du opplyser at du i august XXXXXXX skal begynne på utdannelse som XXXXXXX.

Fylkesmannen åpnet tilsynssak mot deg på bakgrunn av dom fra XXXXXXX lagmannsrett datert XXXXXXX. Bakgrunnen for dommen er at du i perioden XXXXXXX borttok til sammen kr 12 415,- fra to konti tilhørende XXXXXXX), ved å benytte hennes to bankkort med kode.

Statens helsetilsyn har vurdert saken på grunnlag av de dokumentene du har fått oversendt tidligere i saksbehandlingen. Nedenfor gjør vi rede for de forholdene som har hatt betydning for vår vurdering.

Utdrag fra XXXXXX lagmannsretts dom av XXXXXXX.

Du var XXXXXXX sin primærkontakt, og du bisto henne med ulike gjøremål. I denne sammenheng hadde du tilgang til XXXXXXX sine bankkort, og du ble kjent med kodene til bankkortene den XXXXXXX. I perioden XXXXXXX gjorde du følgende uttak fra XXXXXXX sine konti:

 • Fra konto nr. 1:
  o   XXXXXXX kr 2 000,-
  o   XXXXXXX kr 2 529,-
  o   XXXXXXX kr 1 016,-
  o   XXXXXXX kr 500,-
 • Fra konto nr. 2:
  o   XXXXXXX kr 530,-
  o   XXXXXXX kr 210,-
  o   XXXXXXX kr 1 500,-
  o   XXXXXXX kr 600,-
  o   XXXXXXX kr 1 500,-
  o   XXXXXXX kr 1 529,-
  o   XXXXXXX kr 500,-

Du har erkjent at du foretok uttakene, men du har bestridt at du gjorde dette i egen vinnings hensikt. Du har forklart at du foretok uttakene på vegne av XXXXXXX. Retten har ikke festet lit til din forklaring.

Lagmannsretten fant det bevist at du handlet forsettlig, og at du med uberettiget vinnings hensikt tok ut beløpene og beholdt pengene selv eller kjøpte varer for disse. I skjerpende retning la lagmannsretten vekt på at det er snakk om flere tyverier over flere uker fra en eldre bruker med svekket helse. XXXXXXX var avhengig av bistand, og du utnyttet hennes ressurssvake stilling ved hjelp av din stilling som hjelpepleier.

Det fremgår av dommen at du ble dømt for overtredelse av straffeloven § 257 til fengsel i 30 dager. Videre ble du dømt til å betale kr 12 415,- i erstatning til XXXXXXX. Dommen er rettskraftig.

Utdrag fra din uttalelse av XXXXXXX

Du skriver at du har vært arbeidsledig etter at du ble avskjediget fra din stilling ved XXXXXXX sykehjem. Du erkjenner at det var dumt og ubetenksomt å ta ut penger for brukeren, men du fastholder at dommen er feil og at du er uskyldig. Du gikk med på å ta ut penger for brukeren for å hjelpe henne. Du skriver også at brukeren har trukket kravet om erstatning.

Du skal nå begynne på XXXXXXX gjennom NAV, men du ønsker å beholde autorisasjonen som hjelpepleier.

Rettslig grunnlag for vurderingen

Det følger av helsepersonelloven § 57 at Statens helsetilsyn kan tilbakekalle helsepersonells autorisasjon. Helsepersonelloven § 57 første ledd lyder:

Statens helsetilsyn kan kalle tilbake autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning dersom innehaveren er uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig på grunn av alvorlig sinnslidelse, psykisk eller fysisk svekkelse, langt fravær fra yrket, bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning, grov mangel på faglig innsikt, uforsvarlig virksomhet, grove pliktbrudd etter denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den, eller på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen.

Det har vært aktuelt å vurdere hendelsen opp mot helsepersonelloven § 4 første ledd, som lyder:

Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig.

Helsepersonelloven § 4 er en sentral bestemmelse. Bestemmelsen stiller krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp og til helsepersonells profesjonsutøvelse.

Hva som er forsvarlig avgjøres etter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle, og ikke hvordan helsepersonellet ideelt burde ha opptrådt. For det enkelte helsepersonell innebærer forsvarlighetskravet en plikt til å opptre i samsvar med de til enhver tid gjeldende faglige normer.

Statens helsetilsyns vurdering

Statens helsetilsyn har på bakgrunn av opplysningene i saken vurdert om det er grunnlag for å tilbakekalle din autorisasjon som hjelpepleier.

De sentrale vurderingstemaene er om du ved å urettmessig tilegne deg penger fra en bruker har brutt kravet til omsorgsfull hjelp i helsepersonelloven § 4, og om dette gjør deg uegnet til å utøve ditt yrke som hjelpepleier forsvarlig på grunn av grove pliktbrudd, jf. helsepersonelloven § 57 første ledd. Videre om du, som følge av nevnte handling, må anses uegnet til å utøve yrket som hjelpepleier på grunn av en atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen.

Bevisvurderingen

I saker om tilbakekall av autorisasjon har Statens helsetilsyn bevisbyrden. Dette innebærer at vi må sannsynliggjøre at vilkårene for tilbakekall er oppfylt før autorisasjonen kan tilbakekalles. Alminnelig sannsynlighetsovervekt er som hovedregel tilstrekkelig.

På bakgrunn av opplysningene i saksforholdet ovenfor legger vi til grunn at du har misbrukt aktuelle brukers bankkort og urettmessig tilegnet deg kr 12 415.-. Dette i tråd med XXXXXXX lagmannsretts dom av XXXXXXX , hvor du ble dømt til fengsel i 30 dager for grovt tyveri. Dommen er rettskraftig.

Grove pliktbrudd

Statens helsetilsyn har vurdert om du ved å urettmessig tilegne deg penger fra en bruker du var primærkontakt for, har brutt kravet til omsorgsfull hjelp etter helsepersonelloven § 4 første ledd, og om dette gjør deg uegnet til å utøve yrket som hjelpepleier forsvarlig på grunn av grove pliktbrudd, jf. helsepersonelloven § 57 første ledd.

Kravet til omsorgsfull hjelp innebærer at all hjelp må ytes med respekt for pasientens behov og interesser. Pasienter som helsepersonell møter er i varierende grad i stand til å ivareta sine behov og interesser, og det er avgjørende at helsepersonell ivaretar sitt ansvar på en god måte. Pålitelighet og ærlighet er viktige grunnverdier som dette ansvaret hviler på.

Ved urettmessig å benytte en brukers bankkort til å ta ut penger (totalt kr 12 415,-) som du har beholdt selv eller kjøpt varer for, har du vist manglende forståelse og respekt for brukerens behov og interesser, og manglende forståelse for ditt ansvar som helsepersonell.

Urettmessig tilegnelse av penger fra en bruker er et alvorlig brudd på kravet til omsorgsfull hjelp i helsepersonelloven § 4. Etter Statens helsetilsyns vurdering innebærer din handlemåte et så stort avvik fra hva som forventes av deg som hjelpepleier, at du må anses som uegnet til å utøve ditt yrke forsvarlig på grunn av grove pliktbrudd, jf. helsepersonelloven § 57 første ledd.

Atferd uforenlig med yrkesutøvelsen

Statens helsetilsyn har videre vurdert om du ved å urettmessig tilegne deg penger fra nevnte bruker, har utvist en atferd som anses som uforenlig med yrkesutøvelsen som hjelpepleier, jf. helsepersonelloven § 57 første ledd.

Helsepersonell er avhengig av stor grad av allmenn tillit, og det stilles strenge krav til helsepersonellet for å opprettholde denne tilliten. Med atferd uforenlig med yrkesutøvelsen menes at helsepersonell etter en konkret helhetsvurdering kan anses uegnet til å utøve sitt yrke på grunn av handlinger, i eller utenfor tjenesten, som medfører at allmennheten ikke lenger kan ha den nødvendige tillit til dem. Tyveri er i forarbeidene til helsepersonelloven nevnt som ett av flere forhold som betraktes som atferd uforenlig med yrkesutøvelsen, jf. Ot. prp. nr. 13 (1998-1999).

Arbeid som hjelpepleier krever stor grad av allmenn tillit. Det er av stor betydning at brukere, pårørende, annet personell og arbeidsgiver kan stole på og ha tillit til helsepersonell. Brukere skal kjenne seg trygge på at helsepersonell ikke utnytter sin stilling til egen vinning. Kravet til helsepersonells atferd og integritet er derfor stort.

Statens helsetilsyn ser svært alvorlig på helsepersonell som begår tyveri fra pasienter. Helsepersonell skal ikke under noen omstendigheter utnytte sin stilling til egen fordel eller vinning, verken økonomisk eller på andre måter. Ansvaret og forståelsen for å utøve sin praksis i tråd med dette er grunnleggende for alt helsepersonell.

Etter Statens helsetilsyns vurdering har du, ved dine handlinger, opptrådt på en måte som i betydelig grad er egnet til å svekke tilliten til deg som hjelpepleier, til helsepersonell og helse- og omsorgstjenesten generelt.

Statens helsetilsyn har etter dette kommet til at du anses uegnet til å utøve virksomhet som hjelpepleier forsvarlig på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen, jf. helsepersonelloven § 57 første ledd.

Vurdering av om din autorisasjon som hjelpepleier skal tilbakekalles

Statens helsetilsyn finner at vilkårene for å tilbakekalle din autorisasjon som hjelpepleier er oppfylt, jf. helsepersonelloven § 57 første ledd.

Om helsepersonellets autorisasjon skal tilbakekalles beror på en totalvurdering. En grunnleggende forutsetning for å kunne utøve virksomhet i helse- og omsorgstjenesten er at allmennheten har den nødvendige tillit til helsepersonellet og til helse- og omsorgstjenesten som sådan. Formålet med å tilbakekalle en autorisasjon er å bidra til å sikre kvalitet i og tillit til helse- og omsorgstjenesten. Tilbakekall skal også beskytte nåværende og fremtidige pasienter/brukere mot helsepersonell dersom yrkesutøvelsen utgjør en risiko.

Statens helsetilsyn har vurdert om det er en forholdsmessig reaksjon å tilbakekalle din autorisasjon. Etter vår vurdering er grovt tyveri fra en bruker som du var primærkontakt for en så alvorlig handling og et så grunnleggende avvik fra hva som forventes av deg som hjelpepleier, at vi finner det nødvendig å tilbakekalle din autorisasjon.

Vedtak

Statens helsetilsyn tilbakekaller din autorisasjon som hjelpepleier i medhold av helsepersonelloven § 57 første ledd, på grunn av grove pliktbrudd og på grunn av atferd som anses uforenlig med din yrkesutøvelse.

Dette betyr at du ikke lenger kan arbeide eller titulere deg som hjelpepleier.

Vi sender melding om vedtaket til berørte instanser, se vedlagte kopi. 

Du har rett til å klage på vedtaket til Statens helsepersonellnemnd, jf helsepersonelloven § 68. Klagefristen er tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet. Les vedlagte informasjonsskriv med nærmere opplysninger om reglene for klage.

Klagen sender du til Statens helsetilsyn. Du må klage før du eventuelt reiser søksmål om gyldigheten av vedtaket, jf. forvaltningsloven § 27 b og helsepersonelloven § 71.

Vedlagt følger rundskriv IK-1/2009 ”Informasjon til deg som har mistet din autorisasjon eller som har gitt frivillig avkall på den”.

Med hilsen

XXXXXX
XXXXXX

XXXXXX
XXXXXX

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Vedlegg:
XXXXXXX

Kopi til:
Fylkesmannen i XXXXXXX

XXXXXXX
XXXXXXX


Lenker om tilsynssaker

Søkeside for avgjørelser i tilsynssaker og rapporter etter varsel om alvorlige hendelser

Les mer om tilsynssaker

Les mer om klager om rettigheter i forhold til tilsynssaker

Gå til toppen