Hvem svarer på?
Omsorgsstønad
Førerkort
Fastlegeordningen
Dårlig hygiene i restauranter og matbutikker
Kjøpe legemidler fra utlandet
Skjema helseerklæring o.l. offshore
Hygieniske forhold der jeg bor
Bekreftelse på autorisasjon
Søknad om å få tilbake autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning
Letter of good standing
Vaksiner ved utenlandsreise
ICD 10
Spesialistgodkjenning for leger
Solarium
Helserisiko ved kontakt med dyr
Seksuelt overførbare sykdommer
Røykeloven
Er drikkevannet trygt

Saksbehandling i tilsynssaker
Økning i antall tilsynssaker
Hvor mange mister autorisasjon?
Hvor mange får advarsel?
Viktigste årsaker til advarsel og tap av autorisasjon
Retningslinjer for behandling
Tilsyn med private helseinstitusjoner
Tilsyn med private rusinstitusjoner
Tilsyn med fastleger
Samarbeid med andre land når helsepersonell får advarsel eller mister autorisasjon
Forskjellen på tilsynssak og rettighetsklage
Tilsyn med Nav 

 

Hvem svarer på?

De fleste henvendelser fra privatpersoner og ansatte i tjenestene til tilsynsmyndigheten har fylkesmannen som rette adressat, se Kontaktinfo i fylkene.

 1. Hvor søker jeg om omsorgsstønad
  Du søker om omsorgsstønad (tidligere omsorgslønn) i den kommunen du bor i, jf. helse- og omsorgstjenesteloven (§ 3-6). Du kan klage på kommunens avgjørelse om avslag etter pasient- og brukerrettighetsloven (§ 7-2) til fylkesmannen i det fylket du bor. Se også egen artikkel her på nettstedet om Omsorgsstønad.
 2. Hvilke regler gjelder for førerkort og helse/sykdom?
  Helsekrav for førerkort. Nærmere opplysninger om dette kan du finne på nettsidene til Helsedirektoratet.  Dersom du har spørsmål knyttet til din egen helse og førerkort, skal du ta kontakt med fastlegen din,  jf. § 1 i førerkortkortforskriften. Vedlegg 1 til førekortsforskriften innholder gjeldende helsekrav. Se også egen artikkel om førerkort her på nettstedet.
 3. Hvem svarer på spørsmål om fastlegeordningen?
  Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) opprettet nettsiden Fastlegeordningen for å informere om ordningen. Vil du ringe og stille spørsmål om fastlegeordningen, kan du ringe 800 43 573. Du finner alltid oppdatert på helsenorge sin side Fastlege og bytte av fastlege. Herfra kan du også bytte fastlege.
 4. Hvem skal jeg henvende meg til for å rapportere om dårlig hygiene i restauranter eller i matbutikker?
  Det er Mattilsynet som har ansvar for hygieniske forhold på restauranter og matbutikker og for kvaliteten på maten som omsettes. Ring telefon 22 40 00 00 hvis du vil melde fra om kritikkverdige forhold på restauranter eller i matbutikker.
 5. Jeg vil kjøpe legemidler fra utlandet. Hvem skal jeg henvende meg til?
  Det er Statens legemiddelverk som har ansvar for inn- og utførsel av legemidler. Hvis du ikke finner det du leter etter på nettstedet, kan du ringe Statens legemiddelverk på telefon 22 89 77 00.
 6. Hvor finner jeg skjema for helseerklæring og lignende skjemaer for personer som skal jobbe offshore i oljeindustrien?
  Det er Fylkesmannen i Rogaland som har ansvaret for tilsyn med helsetjenester til personer som jobber offshore i oljeindustrien (petroleumsvirksomheten). Fylkesmannen i Rogaland har laget en egen nettside for helse – offshore. Her finner du skjema for helseerklæring og lignende skjemaer.  
 7. Jeg vil klage på søppel eller andre hygieniske forhold der jeg bor. Hvor skal jeg henvende meg?
  Når du vil rapportere om forsøpling eller kritikkverdige hygieniske forhold der du bor, så skal du henvende deg til kommuneadministrasjonen eller bydelsadministrasjonen der du bor. På nettstedet Norge.no kan du søke etter tjenester i den kommunen du bor i.
 8. Jeg trenger en bekreftelse på min autorisasjon som helsepersonell og/eller "Certificate of Current Professional Status (CCPS)". Hvor skal jeg henvende meg?
  Det er Helsedirekoratet som utsteder bekreftelse på autorisasjoner, lisenser og spesialistgodkjenninger som helsepersonell og Certificate of Current Professional Status (CCPS). Se også egen artikkel her på nettstedet om autorisasjon, lisens, spesialistgodkjenning, forskrivningsrett og bekreftelser.
 9. Søknad om å få tilbake autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning
  Statens helsetilsyn kan gi helsepersonell som har mistet sin autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning ny autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning (helsepersonelloven § 62). Vilkårene er at vedkommende helsepersonell søker om det og kan godtgjøre at han /hun er skikket. Den nye autorisasjonen kan begrenses. Se artikkelen Reaksjonsformer overfor helsepersonell og virksomheter i helse- og omsorgstjenesten og rundskrivet Informasjon til deg som har mistet din autorisasjon eller som frivillig har gitt avkall på den. (pdf) Rundskriv IK-2/2017.
 10. Jeg skal ut og reise og jeg lurer på hvilke vaksiner jeg trenger og hvor jeg kan få vaksine.
  Folkehelseinstituttet har en nettside med anbefalinger om vaksinasjoner ved utenlandsreiser. For å få utført vaksinasjon tar du kontakt med vaksinasjonskontor i bydelen eller kommunen der du bor. Tidligere hadde Folkehelseinstituttet et tilbud om vaksinasjon til ansatte i staten og frivillige organisasjoner og til deres familiemedlemmer i forbindelse med tjenestereiser/utstasjonering. Dette tilbudet er ikke lenger tilgjengelig. Vaksinasjonspoliklinikken som utførte denne vaksinen ble nedlagt 1. oktober 2011. 
 11. Hvor får jeg tak i ICD 10 (Internasjonal klassifikasjon av diagnoser versjon 10)?
  Helsedirektoratet har omfattende informasjon om ICD 10 og andre kodeverk, med nedlastbare dokumenter og søkemuligheter.
 12. Hvem svarer på spørsmål om spesialistgodkjenning for leger?
  Helsedirektoratet tildeler spesialistgodkjenning. Se også en egen artikkel her på nettstedet.
 13. Er det farlig å ligge i solarium?
  Det er Statens strålevern som svarer på spørsmål om helsefare i forbindelse med solarium. Hvis du ikke finner det du leter etter på nettstedet, kan du ringe Statens strålevern på telefon 67 16 25 00.
 14. Hvem svarer på spørsmål om helserisiko i forbindelse med kontakt med dyr?
  Det er Mattilsynet (Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler)  som svarer på spørsmål om helserisiko i forbindelse med kontakt med dyr. Hvis du ikke finner det du leter etter på nettstedet, kan du ringe Mattilsynet på telefon 22 40 00 00.
 15. Jeg har spørsmål om seksuelt overførbare (veneriske) sykdommer. Hvor skal jeg henvende meg?
  Mye informasjon finnes på nettstedene til Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) og Olafiaklinikken. Helsetjenesten i kommunene svarer spørsmål om veneriske sykdommer.
 16. Hvem svarer på spørsmål i forbindelse med røykeloven?
  Helsedirektoratet svarer på spørsmål om røykeloven. Hvis du ikke finner det du leter etter på nettstedet, kan du ringe Helsedirektoratet på telefon 810 20 050.
 17. Er vannet i springen trygt å drikke?
  Det er vann- og avløpsetaten eller teknisk etat i din kommune eller bydel som har ansvar for drikkevannet der du bor. På nettstedet Norge.no kan du søke etter tjenester i den kommunen du bor i. Mer informasjon om drikkevann finner du i menyen Drikkevann på Folkehelseinstituttets nettsider.

Faktainformasjon

 1. Hvordan behandler Helsetilsynet en tilsynssak?
  Fylkesmannen skal føre tilsyn med alt helsevesen og alt helsepersonell i fylket. Ved alvorlige hendelser, skal Statens helsetilsyn orienteres. Det er Statens helsetilsyn som gir reaksjoner til helsepersonell, for eksempel advarsel eller tilbakekall av autorisasjon.

  Helsepersonell som får en tilsynssak mot seg, får tilsendt sakens dokumenter og gis anledning til å uttale seg til saken. I de alvorligste sakene hvor tap av autorisasjon vurderes, vil helsepersonellet også få tilbud om å møte Statens helsetilsyn, eventuelt sammen med advokat eller annen ledsager.

  Dersom Statens helsetilsyn kommer til at helsepersonellet skal gis en reaksjon, er dette et enkeltvedtak som kan påklages. Klagefrist er tre uker og klageinstans er Statens helsepersonellnemnd.

  Ordningen der spesialisthelsetjenesten skal varsle Statens helsetilsyn direkte ved alvorlige hendelser (spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 a) er omtalt i egen artikkel Undersøkelsesenheten.
 2. Hvor stor har økningen i antall tilsynssaker de siste årene vært?
  Statens helsetilsyn lager hvert år en nyhetssak som presenterer statistikk for  reaksjoner mot helsepersonell i det foregående året. Disse artiklene er samlet på menyen Reaksjoner mot helsepersonell.
 3. Hvor mange mister autorisasjonen årlig?
  Statens helsetilsyn lager hvert år en nyhetssak som presenterer statistikk for  reaksjoner mot helsepersonell i det foregående året. Disse artiklene er samlet på menyen Reaksjoner mot helsepersonell.
 4. Hvor mange får advarsel?
  Statens helsetilsyn lager hvert år en nyhetssak som presenterer statistikk for  reaksjoner mot helsepersonell i det foregående året. Disse artiklene er samlet på menyen Reaksjoner mot helsepersonell.
 5. Hva er de viktigste årsakene til tap av autorisasjon og advarsel?
  Den viktigste årsaken til tap av utorisasjon er misbruk av rusmiddel. At helsepersonell har innledet seksuelle relasjoner til pasienter, har også ført til tilbakekall av autorisasjon i flere saker.
       Statens helsetilsyn lager hvert år en nyhetssak som presenterer statistikk for  reaksjoner mot helsepersonell i det foregående året. Disse artiklene er samlet på menyen Reaksjoner mot helsepersonell.
 6. Har dere retningslinjer eller veiledere for ulike typer behandling?
  Helsedirektoratet utgir veiledere og nasjonale faglige retningslinjer for ulike typer behandling. Statens helsetilsyn gir ikke ut retningslinjer eller veiledere for ulike typer behandling. 
 7. Fører dere tilsyn med private helseinstitusjoner?
  Ja, fylkesmannen fører tilsyn med private helseinstitusjoner.
 8. Fører dere tilsyn med private rusinstitusjoner?
  Ja, fylkesmannen fører tilsyn med rusinstitusjoner.
 9. Fører dere tilsyn med fastleger?
  Ja, fylkesmannen fører tilsyn med fastleger.
 10. Samarbeider dere med andre lands helsetilsyn når helsepersonell får advarsel eller mister autorisasjon?
  Vi får melding fra de andre skandinaviske tilsynsmyndighetene når helsepersonell mister autorisasjon eller får advarsel. Se også Autorisasjonsforhold i de nordiske lande – udveksling af oplysninger.
 11. Hva er forskjellen på en tilsynssak og en rettighetsklage?
  Rettighetsklage
  Rettighetsklager er saker der en tjenestemottaker mener at vedkommende ikke har fått oppfylt sin rett til å motta tjenester. I rettighetssaker skal fylkesmannen ta stilling til om klagers rettigheter er oppfylt. Konsekvensen av klagebehandlingen kan derfor bli at klager kan få oppfylt en rett til helse- eller omsorgstjeneste. Rettighetsklager er klager etter pasient- og brukerrettighetsloven eller sosialtjenesteloven.

  Tilsynssak
  Fylkesmannen fører tilsyn med barnevern-, helse- og omsorgstjenester samt sosiale tjenester. I tilsynssaker undersøkes det om lovpålagte plikter er brutt. Statens helsetilsyn kan gi kritikk til virksomheter eller kommuner. I alvorlige tilfeller kan pålegg om å rette forholdene være aktuelt. Tilsynssaker innen barnevern-, helse- og omsorgstjenester samt sosiale tjenester vil alltid være rettet mot virksomhetene/kommunene. Tilsynssaker innen helsetjenesten kan være rettet mot både det enkelte helsepersonellet og virksomheten/kommunen.
 12. Fører Helsetilsynet tilsyn med Nav?
  Statens helsetilsyn har det overordnede faglige tilsynet med kommunens virksomhet i arbeids- og velferdsforvaltningen (Nav).

  Fylkesmannen fører tilsyn med at kommunen overholder sine plikter etter sosialtjenesteloven kap. 4 m.m. Det gjelder blant annet stønad til livsopphold og kvalifiseringsprogrammet.

  Statens helsetilsyn og fylkesmannens tilsynsmyndighet omfatter ikke den statlige delen av Nav (bl.a. trygd).
Gå til toppen