Helsetilsynsloven seier i § 1 fjerde ledd andre punktum:
”Statens helsetilsyn kan gi den enkelte fylkesmann oppgaver som omfatter et større geografisk område enn eget fylke.”

I tilsynet med helseføretak som dekkjer fleire fylker samarbeider fylkesmennene. Slik ønskjer tilsynsmyndigheitene å opptre samla ovanfor dei som tilsynet rettar seg mot.

For kvar helseregion er fylkesmannen i eitt av fylka i regionen utpeika som kontaktfylkesmann med oppgåve bl.a. å samordne kontakten med det regionale helseføretaket (RHF). Kontaktfylkesmennene er:

Nord: Fylkesmannen i Troms

Midt-Norge: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (Fylkesmannen i Trøndelag fra 2018)

Vest: Fylkesmannen i Hordaland

Sør-Øst: Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Enkelte helseføretak dekkjer meir enn eitt fylke (fylkesovergripande helseføretak). Fylkesmannen i eitt fylke har fått ansvar for tilsyn med helseføretaket (eitt helseføretak – ein tilsynsmyndigheit). Fordelinga er slik:

Tilsyn med fylkesovergripande helseføretak

Helseregion

Fylkesovergripande helseføretak

Tilsynsmyndigheit

Sør-Øst

Sykehuset Innlandet HF

Fylkesmannen i Hedmark/Fylkesmannen i Oppland

Sør-Øst

Vestre Viken HF

Fylkesmannen i Buskerud/Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Sør-Øst

Sørlandet sykehus HF

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

Vest

Helse Fonna HF

Fylkesmannen i Hordaland (egen avtale med Fylkesmannen i Rogaland)

Nord UNN. Universitetssykehuset i Nord-Norge Fylkesmannen i Troms/Fylkesmannen i Nordland

Dei involverte fylkesmennene har begge eit ansvar for at tilsynet framstår samordna og harmonisert.  

Gå til toppen