Sjå organisasjonskart

Institusjonane i den sentrale statsforvaltninga

Sosiale tenester, barnevern-, helse- og omsorgstenester hører under tre departement: Arbeids- og sosialdepartementet (sosiale tenester), Barne- og likestillingsdepartementet (barneverntenester) og Helse- og omsorgsdepartementet (helse- og omsorgstenester), med dei underliggande organa som finns i lenkelista nedanfor.

Lista inneheld institusjonar som utgjer den sentrale statsforvaltninga for sosiale tenester, barnevern-, helse- og omsorgstenester.

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD)

Arbeids- og velferdsfovaltninga (Nav) (under ASD)

Barne- og likestillingsdepartementet (BLD)

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) (under BLD)

Bioteknologirådet (under HOD)

Direktoratet for e-helse (E-helse) (under HOD)

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker (under BLD)

Helsedirektoratet (Hdir) (under HOD)

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)

Helseklage Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (under HOD, sekretariata til Pasientskadenemnda, Klagenemnda for behandling i utlandet, Preimplantasjonsdiagnostikknemnda, Statens helsepersonellnemnd, Apotekklagenemnda og Klagesaksbehandling i Helsedirektoratet lagt til Helseklage)

Mattilsynet (under HOD m. fl.)

Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI - Folkehelseinstituttet) (under HOD)

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) (under HOD)

Statens legemiddelverk (SLV) (under HOD)

Statens strålevern (NRPA) (etat i Helsedirektoratet)

Gå til toppen