Utdjupande oversiktsartikkel

Mål

Oppgåver

Fagleg uavhengig tilsyn

Lenkjer

Statens helsetilsyn og fylkesmennene er dei statlege tilsynsmyndigheitene for sosiale tenester i Nav, barnevern-, helse- og omsorgstenester.

Utdjupande oversiktsartikkel

Artikkelen nedanfor er skriven for lesarar som ikkje les norsk og finns omsett til dei språka som er linka i nedkant av alle sidane på nettstaden. Artikkelen gjev oversikt over tilsynsmetodar og resultat, organisasjonen og lenkjer til nettkjelder som er aktuelle for verksemda til tilsynsmyndigheitene.

Introduksjon til tilsynsmyndigheitene og tilsynet med sosiale tenester i Nav, barnevern-, helse- og omsorgstenester i Noreg

Mål

Tilsynsmyndigheitene skal medverke til at

  • befolkninga sine behov for tenester sikrast
  • tenestene blir drivne på ein fagleg forsvarleg måte
  • svikt i tenesteytinga forebyggjast
  • ressursane brukast på ein forsvarleg og effektiv måte


Helsetilsynets plass i helseforvaltningen

Helse- og omsorgsdepartementetArbeidsdepartementetBarne-, likestillings- og inkluderingsdepartementetFornyings-, administrasjons- og kirkedepartementetHelsedirektoratetArbeids- og velferdsdirektoratet- NAVBarne-, ungdoms- og familiedirektoratetFylkesmannen

Oppgåver

Statens helsetilsyn sine oppgåver er skildra i artikkelen: Oppgåver og organisering – fylkesmannen.

Fagleg uavhengig tilsyn

Statens helsetilsyn er ein nasjonal statsinstitusjon under Helse- og omsorgsdepartementet. Krav i lovar og forskrifter saman med dei årlege budsjettvedtaka i Stortinget set rammene for verksemda vår.

Tilsynsmyndigheitene er likevel langt på veg uavhengig av løpande politisk styring, og prioriterer i stor grad sjølv kva tenester det skal bli ført tilsyn med og kva tema tilsynet skal omfatte. Denne prioriteringa skjer blant anna på grunnlag av informasjon om risiko og sårbarheit i tenestene.

Lenkjer

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)
Arbeids- og sosialdepartementet (ASD)
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD)
Helsedirektoratet (Hdir) (under HOD)
Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI - Folkehelseinstituttet) (under HOD)
Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) (under BLD) 
Arbeids- og velferdsforvaltninga (Nav) (under ASD)

Gå til toppen