CURRICULUM VITAE

Jo Kittelsen født 1948

 

Utdanning:

2007         Kandidat i helseadministrasjon, Universitetet i Oslo

                 Cand.mag. Universitetet i Trondheim med:

1983         Grunnfag psykologi, Universitet i Oslo

1972         Sosionom, Sosialskolen i Trondheim

Annen opplæring:

Revisjonsmetodikk, granskingsmetode, ledelse, prosjektplanlegging, budsjettering og regnskap, ulike aspekter ved rusmisbruk, epidemiologi, hiv og aids, forebyggende helsearbeid og lignende i regi av Helsetilsynet, NORAD/UD og andre.

Arbeidserfaring:

Deltakere ved tilsynet
År Funksjon / stilling Oppgaver Organisasjon
2013 - ass. direktør   Statens helsetilsyn
2009 - 2013 fagsjef i avdeling for planlagt tilsyn Ansvar blant annet for utvikling av overordnet tilsyn med barnevern og sosiale tjenester i NAV Statens helsetilsyn
2007- 2009 seniorrådgiver i avdeling for planlagte tilsyn Oppgaver innen metodeutvikling og opplæring i tilsynsmetode, samt tilrettelegging for nye tilsynsoppgaver innen barnevern og sosialtjeneste Statens helsetilsyn
2000 - 2006 fagsjef/prosjektleder i avdeling for planlagte tilsyn Ansvar for tilrettelegging for, og utvikling av, tilsyn med sosiale tjenester.  Stillingen innebar også utviklingsoppgaver knyttet til tilsyn med helsetjenesten. samt personal- og budsjettansvar og fungering for avdelingsdirektør ved hennes fravær. Statens helsetilsyn
1997 - 2000 seniorrådgiver (prosjektleder) Tilsynsprosjekt - opplæring, tilrettelegging, utvikling av metode for tilsyn med virksomheter
Statens helsetilsyn
1994 - 1999  aidsrådgiver   NORAD

og UD som ledd i Helsetilsynets rammeavtale med NORAD

1992 - 1994 kontorsjef Hiv og aidsforebygging og internasjonale oppgaver Helsedirektoratet/ Statens helsetilsyn
1990 - 1992 scientist Global Programme on AIDS World Health Organization (GPA/WHO) i Genève (i permisjon fra Helsedirektoratet)
1986 - 1990   Primært hiv og aidsforebygging Helsedirektoratet/ Statens helsetilsyn
1984 - 1986   Primært rusmiddelmisbruk Helsedirektoratet/ Statens helsetilsyn

 

1982 - 1984 sosialkonsulent   Gaustad sykehus, avdeling Veksthuset, Oslo kommune
1980 - 1981 sosialkonsulent Et samarbeidsprosjekt mellom Danmark, Sverige, Finland og Norge, og tilknyttet Norges ambassade i Danmark (permisjon fra Uteseksjonen). Den nordiske sosialrådgivertjenesten i København

Diverse:

1978 - 1995: Medlem av ulike arbeidsgrupper og komiteer knyttet til rusmiddelmisbruk og hiv/aidsforebygging blant annet:

  • Tildelingsrådet for Sentralrådet for narkotikaproblemer
  • Arbeidsgruppe kvinner og stoffmisbruk
  • Arbeidsgruppe for vurdering av metadon som virkemiddel for å forebygge hiv
  • Ledet europeisk arbeidsgruppe og europeisk konferanse om kvinner og stoffmisbruk i regi av Pompidougruppen, Europarådet

1994: Utlånt til Sosialdepartementet i tre måneder for å arrangere Helseministerkonferanse for Barentsregionen

1989 – 2010 for WHO, UNAIDS, UNOCD, UD og NORAD planlagt eller vurdert aidsprogram og andre helseprosjekter i Zambia, Kina, Sri Lanka, Pakistan, Tanzania, Botswana, Uganda, India, Ukraina og Nicaragua, Pakistan, Nepal og Afghanistan.

Deltatt i Norges delegasjoner til styremøter og i forberedelser til styremøter i WHOs aidsprogram og UNAIDS fra 1986 til 1996 og i samarbeidsmøter med den Panamerikanske helseorganisasjonen i perioden 2002 - 2007.

Representert Helsetilsynet som observatør i HMS-etatenes Tilsynsgruppe.

Tillitsvalgt (styremedlem og leder) for NTL lokalt i Helsetilsynet i flere perioder

Gå til toppen