Helsetilsynet

Du har tre uker frist for å klage fra det tidspunkt du mottok vedtaket.
Hvis du klager etter fristen, må du forklare hvorfor. Fylkesmannen kan
behandle klagen selv om fristen har gått ut, hvis det er særlige grunner
som gjør det rimelig at klagen din blir behandlet. En slik særlig grunn
kan være at du var på ferie da avgjørelsen kom til deg, og det derfor
har vært vanskelig eller umulig å holde deg innenfor klagefristen. I
barnevernssaker vil slike særlige grunner ofte være til stede, da
vedtaket ofte vil ha stor betydning for deg og familien din. Det er en
absolutt klagefrist på ett år etter at vedtaket ble truffet, etter denne
fristen kan du ikke klage.

Gjelder det noen klagefrist?