2018

Tilsyn i barneverninstitusjoner — forsvarlig omsorg

Tilsyn med tjenestetilbudet til personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse (ROP-lidelser) i 2017 og 2018

Se under 2017

2017

Landsomfattende tilsyn 2017. Nyhet fra Statens helsetilsyn 27.1.2017

Bufetats bistandsplikt når barn trenger akuttiltak og opphold i barneverninstitusjoner 2017

Tilsyn med tjenestetilbudet til personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse (ROP-lidelser) i 2017 og 2018

Tilsyn med helseforetakenes somatiske akuttmottak og deres gjenkjennelse og behandling av sepsis

Se under 2016

2016

Landsomfattende tilsyn 2016. Nyhet fra Statens helsetilsyn 9.2.2016

Tilsyn med helseforetakenes somatiske akuttmottak og deres gjenkjennelse og behandling av sepsis

Kommunale helse- og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming


Kommunenes arbeid med meldinger til barneverntjenesten 2015-16

  • Se under 2015

Kommunens plikt til å tilby og yte sosiale tjenester til personer mellom 17 og 23 år 2015-2016

  • Se under 2015

2015

Landsomfattende tilsyn 2015. Nyhet fra Statens helsetilsyn 19.2.2015

Kommunenes arbeid med meldinger til barneverntjenesten 2015-2016

Samhandling om utskriving av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunen

Kommunens plikt til å tilby og yte sosiale tjenester til personer mellom 17 og 23 år 2015-2016

2014

Kommuners folkehelsearbeid

Kommunenes arbeid med barn i fosterhjem 2013–14

  • Se under 2013

Kvalifiseringsprogrammet 2013–14

  • Se under 2013

Psykisk helsevern til barn og unge 2013–14

  • Se under 2013

2013

Kommunenes arbeid med barn i fosterhjem 2013–14

Kvalifiseringsprogrammet 2013–14

Psykisk helsevern til barn og unge 2013–14

Helsestasjonstjenester til barn 0–6 år

2012

Tvungen helsehjelp i kommunal helsetjeneste – pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A

Kommunenes barneverntjeneste – undersøkelser og evaluering

Tilsynet er en fortsettelse av landsomfattende tilsyn med samme tema i 2011. Oppsummeringsrapport etter tilsynet det året er også lenket under 2011 nedenfor.

Sosiale tjenester i Nav – behandling av søknader om økonomisk stønad fra personer med forsørgeransvar for barn

Spesialisthelsetjenestens håndtering og vurdering av henvisninger og utredning av pasienter med tykk- og endetarmskreft (kolorektalkreft)

2011

Tvungen helsehjelp i kommunal helsetjeneste pasientrettighetsloven kapittel 4 A

Kommunale helse- og sosialtjenester til eldre

Spesialisthelsetjenester til eldre

Kommunenes barneverntjeneste – undersøkelser og evaluering

2010

  • Bakgrunn for valg av områder for landsomfattende tilsyn 2010. Nyhet fjernet fra nettstedet.

Økonomisk stønad etter ny lov om sosiale tenester i Nav

Spesialisthelsetjenesten

Det ble ikke lagt opp til et ordinært landsomfattende tilsyn – med ett felles tema – med spesialisthelsetjenester i 2010. Tema ble valgt av Helsetilsynet i de fylkene som danner en region.

Regionale tilsyn med spesialisthelsetjenesten i 2010 flere temaer

Kommunale helse- og sosialtenester til eldre

2009

Kommunale sosial- og helsetjenester til barn i barne- og avlastningsboliger

Psykiatriske spesialisthelsetjenester til voksne 2008 og 2009

2008

  • Bakgrunn for valg av områder. Nyhet fjernet fra nettstedet.

Kommunale barneverntjenester og sosial- og helsetjenester til barn

Psykiatriske spesialisthelsetjenester til voksne 2008 og 2009 

Se under 2009.

2007

Avlastnings- og støttekontakttjenester etter sosialtjenesteloven

Kommunale sosial- og helsetjenester til voksne med psykiske lidelser

Forsvarlighet og kvalitet i akuttmottak i somatiske sykehus

2006

Habiliteringstjenester til barn

 Tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning

Tverrfaglige, spesialiserte tjenester til rusmiddelmisbrukere

2005

Tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning 

Kommunale helse- og sosiale tjenester til voksne over 18 år med langvarige og sammensatte behov som bor utenfor institusjon

Kommunikasjon i helseforetak som har akuttfunksjon innen gastrokirurgi (magetarmkirurgi) og behandler kreft i fordøyelseskanalen

2004

Kommunale sosialtjenester til rusmiddelmisbrukere

Helsetjenester til nyankomne asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente

Abortnemnder

Fødeinstitusjoner

2003 og tidligere år

Risikovurdering

Det vil sjelden være kapasitet til å føre tilsyn med alle aktuelle kommuner eller virksomheter. Fylkesmannen vurderer hvilke kommuner eller virksomheter det er behov for å føre tilsyn med på grunnlag av sin kjennskap til tjenestene. Utvelgelsen skjer dels på grunnlag av en risikovurdering, dels ut fra et mål om at kommuner og virksomheter får tilsynsbesøk med en viss regelmessighet.

Landsomfattende tilsyn gjennomføres etter en felles veileder utarbeidet for formålet av Statens helsetilsyn og fylkesmennene i samarbeid.

Revisjonslagene kan bestå av representanter for ett fylke, eller være sammensatt fra flere fylker i en helseregion.

Oppsummeringsrapport

Etter at tilsynene er gjennomført, utarbeider Statens helsetilsyn en rapport som oppsummerer de viktigste funnene og drøfter konsekvenser og eventuell oppfølging etter tilsynet. Fordi de virksomhetene som tilsynet rettes mot er valgt ut med tanke blant annet på risiko, vil ikke rapportene gi noe representativt bilde av forholdene på det aktuelle tjenesteområdet i landet, men en samlet framstilling av funn i de undersøkte kommuner eller virksomheter.

Fylkesmennene som utgjør en region lager i noen tilfeller samlerapporter for landsomfattende tilsyn og egenintierte tilsyn med spesialisthelsetjenesten i regionen, adressert til det regionale helseforetaket.

Rapport fra Helsetilsynet. Statens helsetilsyns oppsummeringsrapporter publiseres her.

Samlerapporter til regionale helseforetak etter landsomfattende tilsyn

Gå til toppen