Statens helsetilsyns postjournal på Offentlig elektronisk postjournal (OEP)

Nærmere om OEP

Lenker til søk i OEP

 

Statens helsetilsyns postjournal på Offentlig elektronisk postjournal (OEP)

Statens helsetilsyns postjournal finnes på Offentlig elektronisk postjournal (OEP). Inn- og utgående brev og notater (internt i Statens helsetilsyn) er med i journalen. Det går vanligvis fire dager fra et dokument er ferdigstilt / journalført til det legges ut på OEP. Noen av dokumentene inneholder personnavn og annet som er underlagt taushetsplikt.

Kontaktpunkt for spørsmål om OEP og innsyn i dokumenter i Statens helsetilsyn er arkivet, E-post til postmottak eller telefon 21 52 98 40.

OEP inneholder bestillingsmulighet for dokumenter. Statens helsetilsyn legger ikke ut selve dokumentene på OEP, men mange dokumenter publiseres her på hjemmesiden.

Nærmere om OEP

Formålet med Offentlig elektronisk postjournal (OEP) er å gjøre offentlig forvaltning åpnere og lettere tilgjengelig for brukerne.

Innholdsleverandører til OEP er Statsministerens kontor (SMK), departementene, større direktorater og tilsyn og landets fylkesmenn.

Brukerne skal gjennom tjenesten få innsyn i postjournaler på tvers av virksomheter og de skal være i stand til å gjenkjenne postjournaler fra departementer og etater ut fra et enhetlig, felles brukergrense­snitt. Publiseringstjenesten OEP skal være et verktøy for den som vil bruke innsynsretten til å få innsyn i offentlige saksdokumenter.

Gjennom OEP skal brukerne kunne bestille innsyn i dokumenter fra ulike virksomheter på en enkel og brukervennlig måte. Tjenesten er utviklet av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og skal forvaltes og administreres av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

Statens helsetilsyn er med i OEP fra desember 2011, med 12. desember som første journaldato.

Lenker til søk i OEP

Portalens framside: https://oep.no/.
Søk på Statens helsetilsyn, sortert etter publiseringsdato
Søk på Statens helsetilsyn, enkeltsøk  

Offentlighet og innsyn  bestilling av dokument fra Statens helsetilsyn

Gå til toppen