Hopp til hovedinnhold
Innhold

Meny

Innhold  
Rapport etter varsel om alvorlig hendelse

Prehospital vurdering av mulig hypoterme pasienter

Oslo universitetssykehus HF, Sykehuset Innlandet HF og Kongsvinger kommune

Tilsynsrapport etter alvorlig hendelse

Oversendelse av rapport i tilsynssak

Statens helsetilsyn (Helsetilsynet) viser til varsel mottatt 7. februar 2021 etter pasient- og brukerrettighetsloven § 7-6, jf. helsetilsynsloven § 6, om en alvorlig hendelse XXXX 2020. Bakgrunnen for saken er den helsehjelpen XXXX, født XXXX – død XXXX 2020, fikk i forbindelse med en bilulykke XXXX 2020.

På bakgrunn av varselet gjennomførte Helsetilsynet et tilsyn digitalt ved Oslo universitetssykehus HF og Sykehuset Innlandet HF. Vi intervjuet også involverte og innhentet opplysninger fra Kongsvinger kommune. Vi undersøkte om pasienten fikk forsvarlig helsehjelp og om Oslo universitetssykehus HF sikrer at helsehjelp til pasienter som kan være hypoterme blir utført i samsvar med aktuelle lovkrav slik at pasientene får trygge og gode tjenester.

Vedlagt følger endelig rapport i tilsynssaken. Våre vurderinger og konklusjoner fremgår der. Kopi av rapporten er også sendt til pårørende.

Vi ber om at rapporten blir gjort kjent for alle som var involvert i hendelsen og tilsynet. 

Med hilsen
 
Heidi Merete Rudi                                                  
fung. direktør  
 
XXXX
seniorrådgiver  

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift.

Helsefaglige saksbehandlere:

XXXX

XXXX

Juridisk saksbehandler:

XXXX

Vedlegg: Rapport av dags dato

 

Kopi:

Sykehuset Innlandet HF

Kongsvinger kommune

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Statsforvalteren i Innlandet

Pårørende