Helsetilsynet

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn har vedtatt å gi deg en advarsel for uforsvarlig behandling/ håndtering av pasient xxxxxx (heretter pasienten), xxxxxx, under ambulanseoppdrag til pasientens bosted om natten til den xxxxxx.

Du kan klage på vedtaket innen tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet.

Saksbehandlingsprosessen
- Statens helsetilsyn fikk ved brev xxxxxx fra Helsetilsynet i xxxxxx oversendt en tilsynssak vedrørende din virksomhet som ambulansearbeider.
- Du ble ved brev av xxxxxx orientert om at vi ville vurdere å gi deg en advarsel, og du fikk anledning til å uttale deg til saken.
- Du uttalte deg til saken i brev av xxxxxx.

Saksforholdet som legges til grunn for vurderingen

Du fikk autorisasjon som ambulansearbeider den xxxxxx. På det tidspunktet hendelsen fant sted var du ansatt som ambulansearbeider/paramedic ved xxxxxx universitetssykehus HF (heretter xxxxxx), hvor du fortsatt er ansatt. Under det aktuelle oppdraget var du fartøysjef og hadde ansvar for de operative beslutninger som ble gjort med hensyn til pasientbehandlingen.

Pasienten har i brev av xxxxxx forklart at xxxxxx den xxxxxx ca kl. 11.00 ble akutt svimmel og kvalm. xxxxxx har forklart at da xxxxxx skulle reise seg fra sofaen mistet xxxxxx helt kontrollen og greide ikke å reise seg opp. Etter en tid klarte xxxxxx å krabbe inn til soverommet 8-10 meter unna. xxxxxx lå deretter i sengen med det xxxxxx beskriver som voldsom oppkast frem til kl. 03.00 om natten, hvor xxxxxx forsøkte å reise seg, men opplevde da at xxxxxx fortsatt ikke hadde balanse. xxxxxx ektefelle har i samme brev forklart at pasienten var fullstendig uten balanse og at xxxxxx måtte assistere xxxxxx på toalettet. Kl. 03.27 ringte xxxxxx medisinsk nødtelefon 113. Henvendelsen ble håndtert av AMK xxxxxx.

Det fremgår av lydloggen fra samtalen med AMK at pasientens ektefelle informerte om svimmelhet, oppkast og at pasienten ikke klarte å stå oppreist. xxxxxx informerte videre om at pasienten hadde dykket dagen før hendelsen.

Operatøren konkluderte med at pasienten måtte få legetilsyn og sendte ut ambulanse for å få xxxxxx vurdert. Det fremgår av AMK-journal (AMIS-utskrift) at ambulansen ble varslet kl. 03.37 og var fremme hos pasienten kl 03.52.

Pasientens ektefelle har i brev av xxxxxx forklart at xxxxxx også informerte deg og kollegaen din om at pasienten hadde kollapset på formiddagen, hadde krabbet desorientert inn på soverommet og blitt liggende der siden. Videre at xxxxxx hadde kastet opp usedvanlig mye og ikke eide balanse. Ektefellen skal også ha opplyst at pasienten hadde kraftig hodepine, var lyssky og at xxxxxx brukte blodtrykksmedisiner for høyt blodtrykk. Ektefellen opplyser at xxxxxx var tydelig på at det var svimmelheten som ga grunn til bekymring, og at xxxxxx senere gjentok dette for dere. På spørsmål om omgangssyke i familien, informerte ektefellen om at xxxxxx hadde hatt det for to uker siden, men understreket at pasientens symptomer ikke lignet på omgangssyke.

Ifølge ektefellen undersøkte dere pasientens balanse ved å få xxxxxx til å sette seg opp i sengen, hvorpå xxxxxx ramlet rett over på venstre side. Deretter støttet dere pasienten opp, og xxxxxx klarte til slutt å stå oppreist uten støtte. Ektefellen husker at xxxxxx kommenterte at xxxxxx så “dritings” ut der xxxxxx sto. I henhold til ektefellens utsagn forklarte dere at svimmelhet kunne komme som følge av omgangssyke. Pasientens ektefelle fortalte da at xxxxxx er sykepleier, og at xxxxxx var svært bekymret for pasientens tilstand. xxxxxx skriver at dere målte pasientens blodsukker som viste 8.1 uten at det ble reagert særskilt på dette resultatet.

Av ambulansejournalen fremgår følgende:

Aktuelt:
”Oppkast og diaré, sengeligge siden 11.00 i går. Hodepine samt magesmerter. Ingen væskeinntak + ernæring. I natt akutt svimmelhet, problem med å holde balanse. Går ustøtt på vei til WC. Virker svært konsentrert.” 

Funn/undersøkelser:
”Våken/adekvat. Resp U.A. Tørr fin hud. Jevn, fyldig sirk. Afebril. (ikke lesbart ord) God og sidelik kraft i ekstr. Ingen ansiktsparese. BS 8.1.

Tiltak:
Anbefaler pas videre oppfølging hos fastlege i morgen tidlig.

Hovedproblem:
Svimmel

Annet:
Blodtrykk målt til ca. 150/80. Pulsfrekvens ca. 60 og respirasjonsfrekvens 10. Vurdert som våken

Du har i brev av xxxxxx forklart at det ble gjort en enkel nevrologisk undersøkelse hvor det ble sjekket at pasienten hadde ”sidelik kraft i overekstremitetene”. Du synes også å huske at kollegaen din undersøkte pupillene og at han beskrev lik størrelse med god lysreaksjon. Blodsukker ble målt til 8,1.  Non-invasivt blodtrykk ble målt til 150/75. Du og din kollega hjalp pasienten opp på bena og du hevder at pasienten skal ha gått uanstrengt rundt på soverommet uten støtte, men beskrevet svimmelhet. På denne bakgrunn vurderte dere at pasienten hadde nedsatt allmenntilstand med omgangssyke. I samråd med pasienten og ektefellen besluttet dere at pasient/pårørende skulle kontakte fastlege ved kontorets åpningstid ca 4 timer senere, og at de igjen måtte kontakte 113 dersom situasjonen skulle forandre seg.

I ambulanseavdelingen ved xxxxxx sin uttalelse av xxxxxx er det sagt at den nevrologiske undersøkelsen som ble foretatt er ”klart mangelfull med tanke på å avdekke utfall for lillehjernen.” Konklusjonen fra ambulanseavdelingen er at hovedproblem/tentativ diagnose er ufullstendig underbygget i ambulansejournalen. Det er videre konkludert med at dere ikke kontaktet lege i henhold til ambulansetjenestens prosedyre i Medisinsk Operativ Manual (MOM). På side 41 i manualen er det forklart i hvilke situasjoner ambulansepersonell kan vurdere å ikke ta pasienten med til lege. Under overskriften ”Pasient som ikke transporteres til sykehus/lege” pkt. 2 fremgår følgende:

2. ”De tilfeller der ambulansepersonellet vurderer at sykehusinnleggelse synes unødvendig og pasienten våkner adekvat etter behandling, som ved
-
hypoglykemi hos kjent diabetiker
-
opiatoverdose hos kjent rusmisbruker
- kramper hos kjent epileptiker uten medikamentell behandling
-
mindre uhell med svært moderat eller ingen pasientskade
-
hyperventilering der det er utelukket at annen lidelse enn forbigående angst/ stress ligger til grunn for hyperventileringen
Ved tilstander ut over dette skal det konsulteres med lege dersom ambulansepersonellet ønsker å forlate pasienten på stedet.”

Ektefellen hevder også at xxxxxx gjentok overfor dere at pasienten hadde dykket dagen i forveien, og at xxxxxx fikk til svar at symptomene ikke hadde med dykking å gjøre. Du avviser at opplysningene om dykking ble meddelt dere, verken fra pasient/ektefelle eller fra AMK. Fra xxxxxx er det opplyst at også kollegaen din har insistert på at dere ikke var kjent med at pasienten hadde dykket dagen før. Verken lydlogg eller annen dokumentasjon viser at opplysningene om at pasienten hadde dykket dagen før ble videreformidlet fra AMK til dere.

Pasienten og xxxxxx ektefelle oppfattet måten dere håndterte situasjonen på som arrogant. Ektefellen opplevde dessuten at opplysningene fra pasienten/ektefellen samt xxxxxx sykepleiefaglige vurdering av pasienten ikke ble tillagt vekt. Du beklager på det sterkeste at dere ble oppfattet som arrogante.

Det er ført i journalen at pasienten hadde diaré og magesmerter, men ifølge pasienten har xxxxxx ikke hatt disse symptomene og heller ikke sagt noe om det. Pasienten har videre forklart at ektefellen oppfattet det hele som en opplæringssituasjon, hvor din kollega undersøkte pasienten og fikk ordrer fra deg mens du sto i gangen og førte logg. De mener at du på den måten ikke fikk med deg essensiell informasjon.

Du har i uttalelse til Helsetilsynet i xxxxxx av xxxxxx opplyst at det var kollegaen din som foretok undersøkelsene på stedet, og at du sto ved fotenden av sengen og fulgte med på kollegaens vurderinger. Etter undersøkelsen satte du deg i entréen og førte journal. Du hevder at pasienten og ektefellen informerte om oppkast, muligens diaré, hodepine og magesmerter, økende svimmelhet, problemer med å holde balansen, samt konsentrert urin. Pasienten ble vurdert som våken og orientert for tid og sted, uten respiratorisk besvær, og jevn håndleddspuls med god fylde.

Påfølgende dag, den xxxxxx, fraktet pasientens foreldre xxxxxx til xxxxxx Akutten, hvor han ble henvist og innlagt på xxxxxx universitetssykehus. Utredning viste infarkt i høyre lillehjernehemisfære.

Statens helsetilsyns vurdering

Statens helsetilsyn har vurdert om du har handlet i strid med kravet til forsvarlig virksomhet i helsepersonelloven § 4 første og andre ledd, jf. § 7 første ledd.

Helsepersonelloven § 4 om forsvarlighet (første og andre ledd):
Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig.
Helsepersonell skal innrette seg etter sine faglige kvalifikasjoner, og skal innhente bistand eller henvise pasienter videre der dette er nødvendig og mulig. Dersom pasientens behov tilsier det, skal yrkesutøvelsen skje ved samarbeid og samhandling med annet kvalifisert personell.

Helsepersonelloven § 7 om øyeblikkelig hjelp (første ledd):
”Helsepersonell skal straks gi den helsehjelp de evner når det må antas at hjelpen er påtrengende nødvendig. Med de begrensninger som følger av pasientrettighetsloven § 4-9, skal nødvendig helsehjelp gis selv om pasienten ikke er i stand til å samtykke, og selv om pasienten motsetter seg helsehjelpen.”

Det sentrale vurderingstema er om du handlet uforsvarlig ved å ikke ta med pasienten til lege, eller på annen måte sikret at pasienten ble vurdert av lege. 

Vurdering av om pasienten fikk forsvarlig behandling
Ambulansepersonellets primæroppgave ved utrykning til pasienter med uavklarte medisinske problemstillinger er for det første å vurdere om pasienten har manifest eller truende svikt i vitale organfunksjoner som bevissthet, respirasjon og sirkulasjon.  Dernest å iverksette livreddende og skadebegrensende behandlingstiltak i tråd med de medisinske prosedyrer som gjelder for virksomheten. Videre å sørge for at pasienter blir transportert til adekvat og forsvarlig behandlingsnivå i helsetjenesten eller på annen måte sikre at pasienter får nødvendig helsehjelp.  

Som hovedregel tilligger det lege å ta endelig stilling til pasienters behov for medisinsk overvåkning og behandling ved akutt sykdom eller skade. Dette tilsier at ambulansepersonell som hovedregel skal ta med pasienter til lege for vurdering. I visse situasjoner vil det likevel kunne være forhold som tilsier at ambulansepersonell, enten alene eller i samråd med lege, kan ta stilling til om det er forsvarlig å unnlate å ta med pasienten til lege/sykehus, eller på annen måte forsikre seg om at pasienten blir vurdert av lege. I slike situasjoner stilles det strenge aktsomhetskrav til ambulansepersonell både når det gjelder undersøkelse av pasienten, dokumentasjon av undersøkelser og funn og til den informasjon som gis av ambulansepersonellet.

Den aktuelle hendelsen:
Statens helsetilsyn legger til grunn at du var ansvarlig for de operative beslutninger som ble tatt om pasienten under ambulanseoppdraget den xxxxxx, og viser her til din uttalelse av xxxxxx, hvor du også selv bekrefter dette.

I henhold til AMIS-rapport fikk du melding om å rykke ut til svimmel pasient som ikke kunne stå oppreist, hadde kastet opp og ligget til sengs et døgn, og ikke spist eller drukket siste døgn. Ved undersøkelse viste pasienten ingen tegn til svikt i bevissthetsnivå, respirasjon eller sirkulasjon. xxxxxx viste heller ingen tegn til nevrologiske utfall hva angikk ansiktsparese eller nedsatt kraft i ekstremiteter. xxxxxx viste likevel tegn på uttalte balanseproblemer, noe som også var pårørendes hovedbekymring.   

Når det gjelder opplysningene om at pasienten hadde dykket dagen før symptomene opptrådte, finner Statens helsetilsyn at det foreligger påstand mot påstand, noe som gjør at vi ikke finner å kunne legge til grunn at du eller kollegaen din var kjent med dykkingen.

Statens helsetilsyn finner etter dette at pasientens behov for helsehjelp må karakteriseres uavklart, uten at det forelå sikre tegn på svikt i vitale organfunksjoner. Det forelå således ikke åpenbar grunn til å transportere pasienten direkte til sykehus eller å iverksette særskilte behandlingstiltak på stedet. Ut fra en vurdering av at situasjonen var uavklart, er det likevel åpenbart at det var behov for en nærmere undersøkelse av pasienten hos lege. Ved denne vurderingen vektlegges pasientens beskrivelse av plutselige og vedvarende balanseproblemer og oppkast, samt hodepine. Etter Statens helsetilsyns vurdering burde pasienten derfor ha vært transportert til legevakten for nærmere undersøkelser av lege. Alternativt kunne du ha forsikret deg om at lege kom hjem til pasienten innen rimelig tid. 

Da du uten å konferere med lege besluttet å forlate pasienten uten å forsikre deg om at xxxxxx innen rimelig tid ble tilsett av lege, opptrådte du etter vår vurdering både i strid med kravet til faglig forsvarlighet og kravet til øyeblikkelig hjelp. Handlingen var dessuten i strid med ambulansetjenestens egne prosedyrer for “Pasient som ikke transporteres til sykehus/lege”.

Statens helsetilsyn finner etter dette at du har brutt helsepersonelloven § 4 om faglig forsvarlighet og § 7 om å gi øyeblikkelig hjelp.

Journalføringen
I ambulansejournalen er det opplyst at pasienten hadde diaré og magesmerter. Dette er tilbakevist både av pasient og pasientens kone. Journalføringen fremstår således som misvisende på dette punkt. Statens helsetilsyn finner likevel ikke at denne feilen alene kan karakteriseres som brudd på journalforskriften § 8 eller helsepersonelloven §§ 39-40. 

Plikten til å gi omsorgsfull hjelp
Pasienten og xxxxxx ektefelle opplevde deg og kollegaen som arrogante, lite lydhøre og uinteressert i ektefellens vurderinger, til tross for at xxxxxx presenterte seg som sykepleier. Statens helsetilsyn har ikke tilstrekkelig grunnlag til å kunne ta stilling til disse påstandene. Vi finner likevel grunn til å understreke helsepersonells plikt til å yte omsorgsfull hjelp jf. helsepersonelloven § 4. At helsehjelpen skal være omsorgsfull, innebærer blant annet at helsepersonell skal vise respekt, innlevelse, vennlighet og omtanke ved ytelse av helsehjelp både til pasienter og pårørende.

Vurdering av reaksjon
Ved brudd på helsepersonellovens bestemmelser har Statens helsetilsyn myndighet til å gi advarsel. Dette følger av helsepersonelloven § 56 som lyder:

"Statens helsetilsyn kan gi advarsel til helsepersonell som forsettlig eller uaktsomt overtrer plikter etter denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den, hvis pliktbruddet er egnet til å medføre fare for sikkerheten i helsetjenesten, til å påføre pasienter en betydelig belastning eller til i vesentlig grad å svekke tilliten til helsepersonell eller helsetjenesten.
Statens helsetilsyn kan gi advarsel til helsepersonell som har utvist en atferd som er egnet til i vesentlig grad å svekke tilliten til vedkommende yrkesgruppe.
Advarsel er enkeltvedtak etter forvaltningsloven."

Ved vurderingen av om det foreligger uaktsomhet skal Statens helsetilsyn ta stilling til om helsepersonellet er å bebreide. Ved vurderingen legger Statens helsetilsyn blant annet vekt på om du hadde handlingsalternativer i den aktuelle situasjonen. Det åpenbare handlingsalternativet i denne situasjonen var å kjøre pasienten til legevakten for undersøkelse. Ifølge ambulanseavdelingens egne prosedyrer er også hovedregelen at pasienter skal fraktes til lege. Dersom ambulansepersonellet vurderer å forlate pasienten skal det i henhold til prosedyrene skje i samråd med lege. Det ble ikke gjort i dette tilfellet, og du har i ettertid vedgått at du ikke fulgte prosedyren på dette oppdraget. Etter vår vurdering foreligger det ikke forhold som tilsier at du ikke kan bebreides. Statens helsetilsyn finner på dette grunnlag at du handlet uaktsomt.

Ved vurderingen av om overtredelsen er egnet til medføre fare for sikkerheten i helsetjenesten eller å påføre pasienter en betydelig belastning, skal Statens helsetilsyn vurdere overtredelsens skadepotensial. Det er ikke avgjørende om pasienten er påført betydelig belastning eller om det har oppstått fare for sikkerheten i helsetjenesten. Statens helsetilsyn finner at unnlatelsen av å ta med pasient med til lege, medførte stor risiko for pasientens liv og helse. Etter Statens helsetilsyns vurdering er pliktbruddet derfor egnet til å påføre pasienter en betydelig belastning.

Hovedvilkårene for å ilegge en advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56 er oppfylt. Det forutsettes at Statens helsetilsyn skal foreta en skjønnsmessig vurdering av om det allikevel ikke skal gis en advarsel. En slik vurdering må ses i sammenheng med formålet med å gi advarsel. Formålet er å reagere på alvorlige overtredelser av helsepersonelloven og bidra til å forhindre fremtidige pliktbrudd av denne art.

Etter vår vurdering var det et alvorlig pliktbrudd å forlate pasienten uten å sørge for at pasienten ble tilsett av lege. Av dine uttalelser fremgår at du erkjenner å ha gjort feilvurderinger i denne saken. På grunn av sakens alvorlighetsgrad finner vi det likevel nødvendig å reagere med en advarsel. Dette fordi du opptrådte i strid med interne retningslinjer og viste manglende evne til å innrette deg etter dine faglige kvalifikasjoner. Sistnevnte vurderes som særlig viktig for ambulansepersonell i uavklarte situasjoner.

Statens helsetilsyn finner ikke at det foreligger forhold som tilsier at det ikke skal gis advarsel i denne saken.

Konklusjon

Statens helsetilsyn gir deg i medhold av helsepersonelloven § 56 en advarsel for brudd på lovens § 4 første og andre ledd og § 7 første ledd.

Vedtaket kan i følge helsepersonelloven § 68 påklages til Statens helsepersonell-nemnd. Klagefristen er tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet, jf vedlagte informasjonsskriv med nærmere opplysninger om reglene for klage. En eventuell klage sendes til Statens helsetilsyn.

I medhold av forvaltningsloven § 27 b, jf helsepersonelloven § 71, setter Statens helsetilsyn krav om at klagemuligheten må benyttes før det eventuelt reises søksmål om gyldigheten av vedtaket.

Med hilsen

xxxxxx

xxxxxx

Vedlegg: Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak

Kopi:  
xxxxxx
xxxxxx 
xxxxxx
xxxxxx

Juridisk saksbehandler: xxxxxx
Helsefaglig saksbehandler: xxxxxx

Lenker om tilsynssaker

Søkeside for avgjørelser i tilsynssaker og rapporter etter varsel om alvorlige hendelser

Les mer om tilsynssaker

Les mer om klager og rettigheter i forhold til tilsynssaker