Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn fikk ved Helsetilsynet i XXXX ekspedisjon av XXXX oversendt til behandling en tilsynssak vedrørende Deres virksomhet som fysioterapeut.

Helsetilsynet i XXXX opprettet tilsynssak på bakgrunn av brev datert XXXX fra lege XXXX, på vegne av Deres tidligere pasient XXXX. Det fremgår av klagen at De har utført vaginal manipulasjon på pasienten, som hun opplevde som grenseoverskridende.

De uttalte Dem til Helsetilsynet i XXXX ved brev av XXXX. Helsetilsynet i XXXX innhentet i sakens anledning sakkyndig vurdering datert XXXX fra Etisk utvalg i Norsk Fysioterapeutforbund. Helsetilsynet i XXXX har oversendt saken til Statens helsetilsyn for vurdering av administrativ reaksjon etter helsepersonelloven kapittel 11.

De ble i brev datert XXXX orientert om at Statens helsetilsyn vurderte å tilbakekalle Deres autorisasjon som fysioterapeut, eventuelt ilegge Dem en advarsel. Statens helsetilsyn har mottatt brev datert XXXX fra advokat XXXX, som representerer Dem i saken. Vedlagt fulgte Deres uttalelse til Statens helsetilsyns orienteringsbrev, Deres kommentarer til den sakkyndige vurderingen og litteratur henvisninger. Statens helsetilsyn har i sakens anledning innhentet ytterligere opplysninger fra lege XXXX og XXXX, jf. brev av XXXX.

XXXX anmeldte Dem til politiet i XXXX. Politiet har foretatt avhør i saken, og Statens helsetilsyn har innhentet kopi av saksdokumentene fra XXXX politidistrikt.

Det ble avholdt videomøte i saken XXXX. De fikk tilsendt referat fra møtet ved brev av XXXX. Advokat XXXX har oversendt Deres merknader til referatet ved brev av XXXX.  

Saksforholdet slik det fremgår av sakens dokumenter

I henhold til Helsepersonellregisteret fikk De autorisasjon som fysioterapeut XXXX. Det fremgår av saksdokumentene at De er utdannet i XXXX, hvor De arbeidet i 8 år. Siden XXXX har De hatt leieavtale med XXXX hvor De driver praksis sammen med Deres far. De startet på videreutdannelse i manuell terapi, men fullførte den ikke. De har heller ikke godkjent utdanning i kvinnehelse. De opplyser at De har hatt teoretisk undervisning i gynekologisk undersøkelse, men ikke praktisk øvelse/veiledning.

XXXX, født XXXX, ble i XXXX henvist av lege XXXX til Dem for fysioterapi med spørsmål om instabil nakke og holdningsendring etter en trafikkulykke flere år tidligere. 

Ifølge pasientjournalen var XXXX (heretter pasienten) til første konsultasjon hos Dem i XXXX. Pasienten ble behandlet for hodepine, nakke- og skulderplager i behandlingens første fase, og De uttaler at pasienten i XXXX hadde mindre problemer med henblikk på stabilisering i enkelte deler av nakken. De opplyser at pasientens bekkenstilling var så tydelig asymmetrisk at De i samråd med pasienten besluttet å påbegynne behandling i hofte/bekkenregionen. De viser til at ubalanse i bekkenstilling har tilknytning til nakke og skulder, som ved skjev belastning ville kunne gi begrenset varighet av oppnådd effekt i nakke- og skulderregionen. Pasienten hadde på dette tidspunktet ingen plager fra bekkenet.

I XXXX ble pasienten henvist av fastlegen til ortopedisk poliklinikk ved daværende Sykehuset i XXXX. Det ble funnet helt normale forhold både ved klinisk og radiologisk undersøkelse. Legen frarådet ytterligere fysioterapi, men anbefalte vanlig aktivitet og idrett. Pasienten valgte imidlertid på eget initiativ å fortsette behandling hos Dem.

De uttaler at De valgte å overhøre rådet fra spesialisten fordi vedkommende etter Deres vurdering tok feil. Dette informerte De også pasienten om, og pasienten opplyser at hun stolte på Deres vurderinger. Pasienten var hos Dem til sammen 30-31 ganger i perioden XXXX. Det ble ifølge journalen utført korrigeringer, triggerpunktbehandling og bløtvevsbehandling. De opplyser at De forsøkte kontrollert trening og asymmetrisk trening. Pasienten opplyser at hun ønsket å ha litt klær på seg under behandlingene, og kom som regel i en joggebukse og en singlet. Det hendte hun fikk beholde singleten på, men ofte ville De at hun skulle ligge i truse og BH.

Det fremgår av sakens dokumenter at pasienten etter hvert fikk plager med bekkenet etter at bekkenrelatert behandling var påbegynt. De ble stresset og frustrert fordi Deres behandling ikke hjalp, og besluttet den XXXX å massere pasienten i lysken. Pasienten oppfattet at indikasjonen for dette hadde sammenheng med bekkenplagene. Pasienten opplyser at De deretter førte en finger inn i vagina uten hanske. Ifølge pasienten gjorde De dette uten å informere henne og innhente samtykke på forhånd. Pasienten opplyser i politiavhør at hun ble ”pinnstiv”, at hun ikke trodde det var sant og håpet at De snart ble ferdig. Hun opplyser at De sluttet å snakke mens De hadde fingeren i hennes vagina. Dette var avvikende fra Deres vanlige adferd, da De ellers pleide å snakke under behandlingen. De skal ha beveget fingeren fra side til side, muligens ha trykket til den ene siden. Ifølge pasienten var ikke undersøkelsen/behandlingen smertefull, bare ubehagelig og ukjent. De skal ikke ha spurt om undersøkelsen var smertefull. Pasienten opplyser at hun på tidspunktet for hendelsen ikke hadde debutert seksuelt og aldri vært til gynekologisk undersøkelse.

Det fremgår at De også utførte vaginal manipulasjon ved neste og siste konsultasjon XXXX. Etter dette valgte pasienten å avslutte behandlingsopplegget hos Dem. Pasienten opplyser at hun opplevde vaginalundersøkelsene som ubehagelige og grenseoverskridende. Hun fortalte ikke om opplevelsen til noen. Dette skyldtes dels at XXXX. Det fremgår av saksdokumentene at pasienten etter hvert fikk konsentrasjonsvansker, ble likegyldig, og fikk nedsatte skoleprestasjoner. Pasienten opplyser at hun opplevde å være i en umulig situasjon, XXXX.

Et år senere, XXXX og fortalt om hendelsene XXXX. Pasienten informerte foreldrene sine om hendelsene XXXX. Pasientens foreldre kontaktet fastlegen som tilbød time hos en kvinnelig lege ved legesenteret. Pasienten møtte til konsultasjon hos XXXX i XXXX og til fastlege XXXX i XXXX, som meldte saken til Helsetilsynet i XXXX. Pasienten politianmeldte forholdet i XXXX.  

Helsetilsynet i XXXX innhentet i sakens anledning sakkyndig uttalelse fra Etisk utvalg i Norsk Fysioterapeutforbund. Sakkyndige XXXX og XXXX har i uttalelse av XXXX konkludert med at det ikke var samsvar mellom bruk av metoden vaginal ”palpasjon/manipulasjon” og de funn De oppga i journalen. Ifølge sakkyndige er vaginal palpasjon i fysioterapeutfaget kun brukt ved behandling av inkontinensproblematikk, og det er utarbeidet klare retningslinjer for hvordan vaginal manipulasjon skal utføres av fysioterapeuter. Sakkyndige har påpekt at De ikke har fulgt disse retningslinjene.

De har i Deres uttalelser og i møte med Statens helsetilsyn redegjort detaljert for Deres faglige begrunnelse for at De foretok vaginal manipulasjon på pasienten, og tilbakeviser at De hadde et seksuelt motiv for behandlingen. De anfører at det i deler av litteraturen finnes holdepunkter for at behandling av bekkenbunnproblemer ved vaginal manipulasjon kan være hensiktsmessig, og viser til at vaginal palpasjon og manipulasjon ikke er ukjent i osteopatien. De uttaler at De ikke kjente til kravet om at det skulle være en tredje person tilstede under behandling med vaginal manipulasjon. Videre forklarer De at De ikke brukte hansker fordi det ville vanskeliggjøre følingen med vevet som skulle behandles. Ut i fra den informasjonen som var gitt underveis og den informasjonen De ga den aktuelle behandlingsdagen, så mener De at pasienten var tilstrekkelig informert og samtykket til behandlingsmetoden. De anfører at pasienten ga svaret “ja, vel” ved første behandling, og et “ja” andre gangen.

De uttaler for øvrig at De nå innser at de to siste behandlingene har vært grenseoverskridende for pasienten, og at De ikke har fulgt, eller oppfyller kravene til gjeldende retningslinjer. Med den viten De i dag er i besittelse av, ville De henvist pasienten videre. De beklager hendelsen.

Statens helsetilsyn har for øvrig mottatt en liste fra Dem over 15 ikke-navngitte pasienter som De skal ha behandlet med vaginal manipulasjon.

Statens helsetilsyns vurdering

Vurdering av tilbakekall av autorisasjon i medhold av helsepersonelloven § 57

På bakgrunn av opplysningene i saken har Statens helsetilsyn vurdert om det er grunnlag for å tilbakekalle Deres autorisasjon som fysioterapeut, jf. helsepersonelloven § 57 første ledd, som lyder:

”Statens helsetilsyn kan kalle tilbake autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning dersom innehaveren er uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig på grunn av alvorlig sinnslidelse, psykisk eller fysisk svekkelse, langt fravær fra yrket, bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning, grov mangel på faglig innsikt, uforsvarlig virksomhet, grove pliktbrudd etter denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den, eller på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen.”

Vurderingstema er om De hadde et seksuelt motiv for å utføre vaginal manipulasjon på pasienten og således utvist atferd uforenlig med yrkesutøvelsen. Videre om måten De utførte behandlingene på innebærer at De har utvist grov mangel på faglig innsikt.

Det er dokumentert at De ved to anledninger, henholdsvis XXXX foretok vaginal manipulasjon på pasienten. Ut fra saksopplysningene legger vi til grunn at pasienten åpenbart har opplevd Deres handlinger som seksuelt krenkende. Slik det fremgår under, legger Statens helsetilsyn til grunn at De utførte behandlingen i strid med retningslinjer for hvordan vaginal manipulasjon skal utføres. Statens helsetilsyn har imidlertid etter en helhetlig vurdering kommet til at det ikke er tilstrekkelig bevis for at De hadde et seksuelt motiv til at dette kan legges til grunn for vurderingen av om det er grunnlag for å tilbakekalle Deres autorisasjon som fysioterapeut.

Når det gjelder tilbakekallsvilkåret ”grov mangel på faglig innsikt”, må også grunnvilkåret om at De er uegnet til å utøve yrket forsvarlig på vedtakstidspunktet være til stede. De uttaler at De i ettertid forstår at pasienten oppfattet behandlingen som grenseoverskridende, og at De burde ha unnlatt å gjøre dette. Videre opplyser De at De har sluttet å behandle pasienter med vaginal manipulasjon. Etter Statens helsetilsyns vurdering er det derfor ikke tilstrekkelige holdepunkter for å konkludere med at De på det nåværende tidspunkt er uegnet til å utøve yrket forsvarlig på grunn av grov mangel på faglig innsikt. Vilkårene for å tilbakekalle Deres autorisasjon i helsepersonelloven § 57 er således ikke oppfylt.

Vurdering av advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56

Statens helsetilsyn har vurdert om det er grunnlag for å ilegge Dem en advarsel etter helsepersonelloven § 56 første ledd, som lyder:
”Statens helsetilsyn kan gi advarsel til helsepersonell som forsettlig eller uaktsomt overtrer plikter etter denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den, hvis pliktbruddet er egnet til å medføre fare for sikkerheten i helsetjenesten eller til å påføre pasienter en betydelig belastning.”

Vi har i denne sammenheng vurdert om De har utøvet forsvarlig virksomhet i henhold til helsepersonelloven § 4, om De har overholdt informasjonsplikten i helsepersonelloven § 10, og om journalføringen er i tråd med helsepersonelloven § 40, jf. journalforskriften § 8.

Vedrørende forsvarlig behandling

Statens helsetilsyn har i det følgende ikke funnet grunn til å ta stilling til hvorvidt vaginal manipulasjon er en forsvarlig behandlingsmetode mot bekkenproblematikk, men avgrenset vurderingen til å omhandle hvorvidt De ved måten behandlingen ble utført på har opptrådt i samsvar med kravet til faglig forsvarlig og omsorgsfull hjelp i helsepersonelloven § 4.

 Helsepersonelloven § 4 første og annet ledd, lyder:
Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig.
Helsepersonell skal innrette seg etter sine faglige kvalifikasjoner, og skal innhente bistand eller henvise pasienter videre der dette er nødvendig og mulig. Dersom pasientens behov tilsier det, skal yrkesutøvelsen skje ved samarbeid og samhandling med annet kvalifisert personell.”

Statens helsetilsyn vil videre vurdere om pasienten ble gitt tilstrekkelig informasjon forut for behandlingen, jf. helsepersonelloven § 10. Vi vil i denne sammenheng også vurdere hvorvidt det forelå gyldig samtykke til behandling med vaginal manipulasjon, jf. bestemmelsene om samtykke i pasientrettighetsloven kapittel 4.

Informert samtykke utgjør det rettslige grunnlaget for å yte helsehjelp. Det er således et sentralt moment i forsvarlighetsvurderingen om pasienten har samtykket til helsehjelpen. Statens helsetilsyn legger til grunn at pasienten og De har ulik oppfatning av hva som ble sagt i forkant av og under undersøkelsen, og hvordan dette ble forstått.

Statens helsetilsyn vil understreke det særlige ansvar fysioterapeuter har for å gi informasjon og forsikre seg om at informasjonen blir oppfattet i forbindelse med undersøkelser og behandling. Det er i denne sammenheng viktig å være bevisst at det i en behandlingssituasjon i større eller mindre grad vil være et makt- /avmaktforhold mellom pasient og behandler. Fysioterapeuten vil i utgangspunktet være i en maktposisjon i og med sin autoritet som fagperson. Dette makt- /avmaktforholdet vil normalt forsterkes i en situasjon hvor det er tale om en intim behandlingsmetode. Dette er forhold som det er viktig å være bevisst i behandlingssituasjonen.

Vaginal manipulasjon som behandling mot bekkenproblematikk må anses som en behandling som ikke er i tråd med vanlig praksis for fysioterapeuter i Norge. De har i politiavhør opplyst at De var kjent med dette. For behandling som må anses som ”eksperimentell” stilles det særlige krav til pasientinformasjon, samtykke og dokumentasjon. Dersom De finner grunn til å utprøve eksperimentell behandling, krever det derfor en ekstra forklaring for pasienten. Når behandlingsmetoden er intim og det er naturlig å anta at den oppfattes som uvanlig i forbindelse med fysioterapi, krever dette ytterligere forklaring. Å gi informasjon om dette mens pasienten ligger nesten naken på en undersøkelsesbenk, vitner etter Statens helsetilsyns vurdering om manglende innsikt i forhold som må være ivaretatt for at kommunikasjonen med pasienten skal være likeverdig og forhold som må være ivaretatt for at pasienten skal kunne motta, oppfatte og vurdere informasjonen.

Et gyldig samtykke forutsetter at den som samtykker er gitt tilstrekkelig informasjon til å forstå relevansen av behandlingen. Når det gjelder intime undersøkelser eller undersøkelsesmetoder som kan virke belastende eller krenkende bør det dessuten informeres grundig om fremgangsmåten. I angjeldende sak legger Statens helsetilsyns til grunn at pasientens reaksjon tyder på at hun ikke oppfattet hva Deres behandling gikk ut på. Vi finner det derfor sannsynliggjort at pasienten ikke ble tilstrekkelig informert i forkant av behandlingen. Det foreligger etter vår vurdering brudd på helsepersonelloven § 10, jf pasientrettighetsloven kapittel 3. Under henvisning til den mangelfulle informasjonen, finner vi at pasienten ikke hadde tilstrekkelig informasjonsgrunnlag til å samtykke til behandlingen, og at det ikke forelå et gyldig samtykke fra pasienten. Dette vurderes som sterkt kritikkverdig og innebærer brudd på forsvarlighetskravet i helsepersonelloven § 4, jf. bestemmelsene om samtykke i pasientrettighetsloven kapittel 4.

Statens helsetilsyn legger til grunn at pasienten oppfattet Deres handlemåte som krenkende og grenseoverskridende. Det vises til det som fremgår eksplisitt i politianmeldelsen og pasientens reaksjon etter behandlingen.

I kraft av sin rolle som profesjonell yrkesutøver er det fysioterapeuten som legger premissene for behandlingsrelasjonen, og det er fysioterapeuten som har ansvaret for at relasjonen med pasienten ikke forrykkes. Etter Statens helsetilsyns vurdering er det viktig at helsepersonell har forståelse for at enkelte undersøkelser kan bli oppfattet som “seksualisert”. Det er en naturlig reaksjon at en pasient føler at undersøkelsen har et seksuelt preg blant annet når den består i kontakt med erogene soner. Det er viktig at helsepersonellet har forståelse og respekt for hvordan man bør tilnærme seg disse områdene på kroppen dersom det skulle være nødvendig i en behandlingssituasjon. Som det fremgår av ovennevnte forventes det også at fysioterapeuten er tydelig i sin kommunikasjon med pasienten, slik at situasjoner ikke misforstås.

Statens helsetilsyn vil påpeke at pasienter ofte vil ha begrenset erfaring med hvordan fysioterapi skal foregå. For pasienten kan det derfor være vanskelig å bedømme hvor grensene for forsvarlig behandling går, og selv sette grenser for behandlingen. Det er fysioterapeutens plikt å opptre profesjonelt og sette slike grenser. Statens helsetilsyn vil påpeke at fysioterapisk massasje i lysken og i skjeden kun i ført undertøy normalt vil oppleves som intim og ”utleverende”. Vanligvis vil pasienten oppfatte trusestrikken som en grense for hvor nærgående massasjen skal være. Det er derfor viktig at helsepersonell som utfører behandlingen har nødvendig opplæring og innsikt i hvordan slik intim behandling skal utføres uten at pasienten opplever den belastende og krenkende. Dette er særlig viktig når pasienten og fysioterapeuten er av ulikt kjønn.

I Norge er det utarbeidet klare retningslinjer for hvordan vaginal palpasjon/manipulasjon skal utføres av fysioterapeuter. Det fremgår bl.a. at det skal foreligge informert samtykke fra pasienten, at den som undersøker skal ha vært i opplæring hos kyndig utøver, at det skal være annen person til stede i rommet og at den som undersøker skal bruke hansker.

Sentralt i utøvelsen av behandling som oppleves intim, er å kommunisere tydelig med pasienten hva De planlegger å gjøre og forberede både Dem og pasienten ordentlig. Statens helsetilsyn finner det derfor påfallende at De utførte undersøkelsen uten hansker, i forlengelsen av lyskemassasjen, og mens pasienten hadde truse på. Etter vår oppfatning er det kritikkverdig at De, til tross for Deres anførsler om inngående fagkunnskap og spesiell interesse for dette feltet, ikke kjente til og fulgte utarbeidede retningslinjer for hvordan vaginal manipulasjon skal utføres av fysioterapeuter.

Ut fra den belastning en slik behandlingsmetode kan innebære for en ung kvinne på XXXX, finner vi at det var uforsvarlig å gjennomføre behandlingen. Dette til tross for at behandlingen kan være indisert under andre omstendigheter gitt nødvendig opplæring, informasjon og samtykke. På bakgrunn av ovennevnte finner Statens helsetilsyn at De har opptrådt i strid med kravet til faglig forsvarlig og omsorgsfull hjelp i helsepersonelloven § 4.

Vedrørende journalføring

Vurderingstemaet er om De har ført journal i samsvar med kravene i helsepersonelloven § 40 første ledd, som lyder:

”Journalen skal føres i samsvar med god yrkesskikk og skal inneholde relevante og nødvendige opplysninger om pasienten og helsehjelpen, samt de opplysninger som er nødvendige for å oppfylle meldeplikt eller opplysningsplikt fastsatt i lov eller i medhold av lov. Journalen skal være lett å forstå for annet kvalifisert helsepersonell.”

De erkjenner at De ikke har journalført vaginal behandling, men viser til at De har journalført at De behandlet arcus tendineus og at denne strukturen kun kan nås fra vagina, og ikke fra utsiden eller fra rectum. Etter Deres vurdering skal innholdet i journalen vær mulig å forstå for annen fysioterapeut med innsikt i manuell terapi. De erkjenner at journalen kunne vært mer utførlig, men mener selv den inneholder relevant informasjon og vil kunne være grunnlag for videre uttalelser.

De sakkyndige, som må ansees som ”annet kvalifisert helsepersonell”, har konkludert med at Deres journalføring er mangelfull og kritikkverdig. Statens helsetilsyn finner i likhet med de sakkyndige at det er vanskelig å forstå innholdet i journalen sett i relasjon til bruk av stikkord, forkortelser og uryddig håndskrift. På spørsmålet om selve vaginalmanipulasjonen er nedtegnet, finner vi at Deres påpekning er korrekt; de anatomiske forholdene innebærer at pasienten må ha blitt vaginalundersøkt.

Som det fremgår over, er Deres behandling med vaginal manipulasjon for bekkenplager ikke i tråd med norsk fysioterapipraksis. Når det iverksettes behandlingstiltak som fraviker fra vanlig praksis er det et særlig behov for å dokumentere hvorfor slik behandling er iverksatt og de faglige vurderinger som ligger til grunn for dette i journalen. Opplysningene om vaginal manipulasjon skulle derfor vært nedtegnet nøyaktig, slik at De var entydige for annet kvalifisert helsepersonell. Statens helsetilsyn finner derfor at De ikke har ført journal i tråd med de kravene som følger av helsepersonelloven § 40, jf. journalforskriften § 8.

Det er et krav om at overtredelse av helsepersonellovens bestemmelser må være forsettlig eller uaktsom for at advarsel kan gis. Statens helsetilsyn finner Deres handlemåte uaktsom.

Spørsmålet er videre om pliktbruddene er egnet til å medføre fare for sikkerheten i helsetjenesten eller til å påføre pasienter en betydelig belastning. Statens helsetilsyns finner at måten De utførte behandlingen på og manglende informasjon i forkant av behandlingen er egnet til å påføre pasienter en betydelig belastning. Vi finner imidlertid ikke at mangelfull journalføring er egnet til å påføre pasienter betydelig belastning eller medføre fare for sikkerheten i helsetjenesten i den aktuelle saken.

Vilkårene for å gi Dem en advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56 er tilstede. I henhold til helsepersonelloven § 56, kan Statens helsetilsyn gi advarsel til helsepersonell. Forarbeidene til helsepersonelloven angir formålet med reaksjonen advarsel til “å reagere på en alvorlig overtredelse av pliktregler og bidra til å forhindre fremtidige pliktbrudd av denne art”, jf. Ot.prp. nr 13 (1998-99) punkt 20.2.1 fjerde avsnitt.

Statens helsetilsyn finner at de pliktbruddene som er avdekket i den foreliggende saken er svært alvorlige. At De ikke forsto eller reflekterte over at den aktuelle behandlingsmetoden stiller strenge krav til fremgangsmåte og et skjerpet informasjonskrav, samt kunne oppleves som grenseoverskridende for en så ung kvinne, er etter Statens helsetilsyns vurdering svært kritikkverdig. Deres handlemåte representerer derfor etter vår vurdering et markant avvik fra forsvarlighetskravet. Vi kan ikke se at det foreligger særlige forhold som tilsier at advarsel ikke skal gis.

Konklusjon

I medhold av helsepersonelloven § 56 gis De en advarsel for brudd på helsepersonelloven §§ 4 og 10.

Vedtaket kan ifølge helsepersonelloven § 68 påklages til Statens helsepersonellnemnd. Klagefristen er tre - 3 - uker fra De mottar dette brevet, jf vedlagte informasjonsskriv med nærmere opplysninger om reglene for å klage. En eventuell klage sendes til Statens helsetilsyn. Nemndas vedtak kan i henhold til helsepersonelloven § 71 bringes inn for retten som kan prøve alle sider av saken.

Statens helsetilsyn vil avslutningsvis gjøre Dem oppmerksom på at en eventuell unnlatelse av å følge opp advarselen fra Deres side vil kunne føre til at Statens helsetilsyn vil vurdere å tilbakekalle Deres autorisasjon i medhold av helsepersonelloven § 57 annet ledd, som lyder:

”Autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning kan kalles tilbake dersom innehaveren til tross for advarsel unnlater å innrette seg etter lovbestemte krav.”

Med hilsen

XXXX

XXXX

 Vedlegg:
Klageskjema

Kopi til:
Helsetilsynet i XXXX
XXXX

Helsefaglig saksbehandler: XXXX
Juridisk saksbehandler: XXXX

Lenker om tilsynssaker

Avgjørelser i enkeltsaker om svikt – søkeside

Enkeltsaker om svikt hos helsepersonell eller virksomhet i helse- og omsorgstjenesten (tilsynssaker), også varselsaker (§ 3-3 a)

Les mer om tilsynssaker

Les mer om klager og rettigheter i forhold til tilsynssaker