Helsetilsynet

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

XXXXXX XXXXXX

Statens helsetilsyn har vedtatt å gi deg en advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56. Vi har kommet til at din atferd og kommunikasjonsmåte med flere pasienter ikke har vært i samsvar med kravet til omsorgsfull hjelp i helsepersonelloven § 4.

Du kan klage på vedtaket innen tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet.

Saksbehandlingsprosessen

Statens helsetilsyn fikk ved Helsetilsynet i XXXXXX brev av XXXXXX oversendt en tilsynssak mot deg. Helsetilsynet i XXXXXX oversendte deretter tre nye klager på din virksomhet som lege ved brev datert XXXXXX, XXXXXX og XXXXXX. Tilsynssaken gjelder i hovedsak din atferd og kommunikasjon med pasienter.

Du ble ved brev av XXXXXX orientert om at vi ville vurdere å gi deg en advarsel. Statens helsetilsyn oversendte fortløpende de øvrige pasientklagene til deg for uttalelse ved brev av XXXXXX, XXXXXX og XXXXXX.

Du har uttalt deg til saken i brev datert XXXXXX og XXXXXX.

Saksforholdet

Du er utdannet ved Universitetet i XXXXXX og fikk autorisasjon som lege XXXXXX. Du arbeider som fastlege i XXXXXX og hadde per juli i år 1628 listepasienter.

Tilsynsmyndighetene har i tidsrommet XXXXXX – XXXXXX mottatt fire klager fra pasienter på din virksomhet som lege. Statens helsetilsyn har nedenfor gjort rede for de enkelte pasientklagene.

Klage fra XXXXXX, f. XXXXXX

XXXXXX (heretter pasienten/XXXXXX) skriver i e-post datert XXXXXX at hun under legeundersøkelse XXXXXX ønsket resept for p-piller, og at du i den forbindelse stilte spørsmål som hun opplevde som upassende og svært ubehagelig. Pasienten har i klagen beskrevet hendelsen på følgende måte:

“Han spør om jeg er gift, som forsåvidt er greit. Så spør han om jeg har samboer, og da jeg ikke svarer momentant, sier han ‘for du er vel ikke en sånn som flyr rundt?”, hvorpå jeg bare prøver å le det vekk, og sier at jeg er i et fast forhold. Deretter spør han om jeg har noen plager nedentil, jeg svarer nei. Oppfølgingsspørsmålet er: “Ja skjer det noe der nede, da?”. Dette spørsmålet var det noe vanskeligere å svare på, ettersom jeg var litt usikker på om han lurte på om jeg hadde sex eller evt noe annet. Jeg svarer derfor ikke på spørsmålet, og han sier: “Ja, for det er noe jeg har lurt på med kvinner hele livet”. Han forteller at kvinnene han har kjent bare vil ha sex for å få barn, og at han ikke tror det skjer noe der nede overhodet. Dette oppfattet jeg som svært ubehagelig, særlig siden han nå sjekket blodtrykket mitt. Han forteller også at dette er noe ulike religioner også har satt spørsmålstegn ved — bla kristendommen - og jeg skjønner at han faktisk lurte på om jeg hadde noe følelse i underlivet. Det var som sagt svært ubehagelig, og hvis det ikke var for at det satt to andre på venterommet, tror jeg at jeg hadde forlatt kontoret hans.”

Pasienten skriver at du ikke har vært like direkte tidligere, men at hun ofte har hatt problemer med å forstå hva du skulle frem til fordi spørsmålene dine var så diffuse. Pasienten opplyser at hun XXXXXX var til gynekologisk undersøkelse hos deg, som var ubehagelig fordi hun ikke var sikker på hva du egentlig skulle og som ble gjort uten bruk av instrumenter.

Du oversendte pasientens journal og uttalte deg til Helsetilsynet i XXXXXX i brev datert XXXXXX. Du bekrefter pasientens fremstilling av spørsmålene du stilte under konsultasjonen i XXXXXX. Du opplyser at deler av dette var en spøk som det var meningen at pasienten skulle le av. Du registrerte at pasienten ble utilpass, og beklager hendelsen. Du uttalte deg på nytt til Statens helsetilsyn i brev datert XXXXXX. Om undersøkelsen XXXXXX uttaler du at pasienten ble undersøkt på benk med digital vaginal eksplorasjon, fordi dette var tilstrekkelig i forhold til pasientens problemstilling. Du vet ikke hvorfor du feilaktig førte i journalen at du gjorde en fullstendig gynekologisk undersøkelse, men antar det kan skyldes at du ble avbrutt av telefon eller lignende. Du opplyser at du har laget følgende tilleggsnotat i journalen: ”Rettelse: GU ikke utført. Korrekt skal være: Vaginal eksplorasjon på benk: Uterus ikke forstørret. Frie adnexae.”

Klage fra XXXXXX, f. XXXXXX

XXXXXX (heretter pasienten/XXXXXX) klaget i e-post datert XXXXXX på din atferd i forbindelse med legekonsultasjon XXXXXX. Pasienten skriver at hun innimellom er plaget med migreneanfall, og spurte om reseptbelagt medisin mot migrene. Du spurte pasienten om hun brukte p-piller, noe hun bekreftet. Ifølge pasienten skal du da gjentatte ganger ha understreket at det er livsfarlig, at du aldri kom til å skrive ut en slik resept til henne, og at foreldrene ikke kom til å få erstatning når hun døde av dette. Pasienten skriver at hun ble livredd, at hun opplevde legekonsultasjonen som forferdelig, og at hun ble møtt med nedlatende bemerkninger og manglende respekt.

Statens helsetilsyn oversendte klagen til deg XXXXXX, og du uttalte deg til saken i brev av XXXXXX. Du tilbakeviser pasientens framstilling av at hun ble møtt med nedlatende bemerkelser og manglende respekt, og skriver at du opplevde stor uro under konsultasjonen for hvorvidt pasienten var i stand til å ta på alvor den informasjonen hun fikk. Du uttaler at du kanskje har uttrykt deg klosset, noe du beklager, men du skulle ønske at pasienten fokuserte på sak istedenfor person.

Klage fra XXXXXX

XXXXXX (heretter pasienten/XXXXXX) klaget i e-post datert XXXXXX til XXXXXX kommune over din opptreden under en legekonsultasjon XXXXXX. Pasienten opplyser at han oppsøkte deg for å få fjernet noen sting. Da du oppdaget at han var tysk, fortalte du at du for 15 år siden hadde møtt en tysk kvinne med ”big boobs”, og ba pasienten om å finne kvinnens telefonnummer på internett og ringe henne for deg. Pasienten skriver at du ikke virket fokusert på arbeidet, men snakket uten stans og stilte personlige spørsmål som ikke hadde noe med konsultasjonen å gjøre, for eksempel om han hadde en norsk kjæreste. Pasienten uttaler at han opplevde deg som uprofesjonell og at han følte seg svært ukomfortabel under konsultasjonen.

Statens helsetilsyn oversendte klagen til deg ved brev av XXXXXX, men du har ikke uttalt deg til denne.

Klage fra XXXXXX

XXXXXX (heretter pasienten/XXXXXX) opplyser i brev datert XXXXXX at du har vært hennes fastlege over flere år, men at hun har opplevd en del situasjoner som er så ubehagelige at hun nå har byttet fastlege. Pasienten har reagert på måten du forholder deg til henne som pasient på, de hygieniske forholdene på legekontoret og at det er vanskelig å få kontakt, noe hun begrunner med manglende kontoransatte.

Det fremgår av klagen at pasienten oppsøkte deg for en legesjekk fordi hun i en periode hadde vært sliten. Hun beskriver konsultasjonen på følgende måte: ”Når vi kommer inn på jobben min så opplever jeg at han prøver å konstruere en konflikt. Jeg har ingen konflikt med min arbeidsgiver. Han sier blant annet at min arbeidsgiver sikkert ønsker å bli kvitt meg, og at i leddet over meg som består av en dame og en mann så sier han at for alt jeg vet så har de kanskje sex på kontoret. Dette er kommentarer som ikke har noe med det jeg er til lege for.”

Pasienten opplyser også at hun opplevde en underlivsundersøkelse hos deg sommeren XXXXXX som nedverdigende. Ifølge pasienten satt hun klar til å bli undersøkt, da du sier "er det nå vi skal late som om vi nettopp har møttes på en bar på Geilo".

Videre uttaler pasienten at hun har en mor som har hatt Altzheimer i ca 10 år, og at hun nå mest sannsynlig også har fått kreft. Hun uttaler at: ”Ja min mor er en gammel dame på 80 år, det jeg ikke trenger å høre er at hun har levd 10 år mer enn de fleste og egentlig skulle vært dø for 10 år siden. Det handler jo ikke om at noen skal dø, men 10 år med en syk mor, jeg trenger en forståelse for den situasjonen jeg er i og ikke verbale slibrigheter som igjen bare blir en belastning for meg som pasient. Jeg får rett og slett høre at han som lege jobber for 5 personer og at han blir sliten av å høre på pasienter som er slitne. Jeg får også en gjennomgang av det norske byråkratiet, og at jeg må tenke meg om når jeg skal stemme på et politisk parti ved neste valg. Dette handler jo ikke om meg som pasient, eller gjør det? I tillegg så sitter min lege og spiser under konsultasjonen samt at han er på nettauksjon som jeg oppdager da han sier at "nå e det blitt for dyrt".

Statens helsetilsyn oversendte klagen til deg ved brev av XXXXXX, men vi har ikke mottatt noen uttalelse fra deg.

Tidligere behandlede tilsynssaker

Helsetilsynet i XXXXXX har tidligere behandlet tre tilsynssaker mot deg. Den første saken (saksnummer XXXXXX) omhandlet uforsvarlig rekvirering av legemidler i gruppe A og B. I neste sak XXXXXX klaget en mor bl.a. på at du var uhøflig og avvisende i forbindelse med legeundersøkelse av datteren. Helsetilsynet i XXXXXX konkluderte i denne saken med at du ikke hadde brutt helselovgivningen. Den siste saken (XXXXXX) gjelder en pasient som var stoffmisbruker, og som oppsøkte deg for å få hjelp til å fortsette nedtrapping iverksatt av sykehuset etter en operasjon. Ved to konsultasjoner avslo du å forskrive legemidler i gruppe A eller B til pasienten, og pasienten opplevde din atferd som nedlatende og arrogant. Du uttrykte i etterkant forståelse for at pasienten opplevde det slik, og beklaget dette. Helsetilsynet i XXXXXX konkluderte med at du hadde opptrådt i strid med kravet til faglig forsvarlig virksomhet og omsorgsfull hjelp.

Statens helsetilsyns vurdering

Statens helsetilsyn har først vurdert om du handlet i strid med forsvarlighetskravet i helsepersonelloven § 4 og informasjonsplikten i helsepersonelloven § 10 i forbindelse med underlivsundersøkelse av pasient XXXXXX den XXXXXX. På bakgrunn av din uttalelse om feilføring i hennes journal, som nå er rettet opp ved tilføyelse i journalen, finner vi ikke grunn til å vurdere journalføringsbestemmelsen i helsepersonelloven § 40.

Statens helsetilsyn har deretter foretatt en samlet vurdering av om din rolleforståelse, kommunikasjon og oppførsel overfor alle de fire pasientene innebærer at du har handlet i strid med kravet til omsorgsfull hjelp i helsepersonelloven § 4.

Nedenfor gjengis de aktuelle bestemmelsene.

Helsepersonelloven § 4 første ledd:

Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig.

Helsepersonelloven § 10 første ledd, første punktum:

Den som yter helsehjelp, skal gi informasjon til den som har krav på det etter reglene i pasientrettighetsloven § 3-2 til § 3-4.

Pasientrettighetsloven § 3-2 første ledd:

Pasienten skal ha den informasjon som er nødvendig for å få innsikt i sin helsetilstand og innholdet i helsehjelpen.

Vedrørende legekonsultasjon XXXXXX – pasient XXXXXX

Vurderingstemaene er om underlivsundersøkelsen den XXXXXX ble utført i tråd med kravet til faglig forsvarlig virksomhet i helsepersonelloven § 4, og om du har oppfylt informasjonsplikten i helsepersonelloven § 10 første ledd, jf. pasientrettighetsloven § 3-2.

På bakgrunn av journalopplysningene og din uttalelse er det etter Statens helsetilsyns vurdering ikke grunnlag for å konkludere med at underlivsundersøkelsen var uforsvarlig, jf. helsepersonelloven § 4.

Pasienter har rett til informasjon som er nødvendig for å få innsikt i sin helsetilstand og innholdet i helsehjelpen. Det er særlig viktig å gi tilstrekkelig informasjon i behandlingssituasjoner som oppleves som intime. Ut fra pasientens opplysninger om at hun opplevde underlivsundersøkelsen som ubehagelig fordi hun ikke var sikker på hva du egentlig skulle, finner vi det sannsynliggjort at du ikke har oppfylt din informasjonsplikt etter helsepersonelloven § 10.

Vurdering av kommunikasjon og oppførsel

Tilsynssaken omfatter klager fra fire pasienter. Du har ikke imøtegått XXXXXX og XXXXXX sine klager, og vi legger derfor deres opplysninger til grunn. Du har bekreftet XXXXXX sin framstilling av konsultasjonen i XXXXXX, men tilbakeviser XXXXXX sin framstilling av konsultasjonen i XXXXXX. Etter en helhetlig vurdering finner vi at XXXXXX sin fremstilling av hendelsesforløpet fremstår som mest sannsynlig, og legger derfor hennes versjon til grunn for vår vurdering.

Vurderingstema er om din rolleforståelse, kommunikasjon og oppførsel overfor de ovennevnte pasientene har vært i strid med kravet til forsvarlig og omsorgsfull hjelp i helsepersonelloven § 4.

I kravet til omsorgsfull hjelp i helsepersonelloven § 4 ligger blant annet at en som helsepersonell skal møte og behandle pasienter med respekt og empati og ivareta deres verdighet og integritet. Helsepersonell har et selvstendig ansvar for å opptre profesjonelt i pasientrelasjoner og god kommunikasjon med pasienter er en vesentlig del av det å drive legevirksomhet. Vi understreker at et behandlingsforhold er asymetrisk, hvor helsepersonellet som skal hjelpe får en maktposisjon overfor pasienten som trenger deres hjelp. Dette gir helsepersonellet et spesielt ansvar for å etablere en kommunikasjon som gir grunnlag for tillit og trygghet i behandlingsforholdet.

Statens helsetilsyn har mottatt fire klager fra pasienter som uavhengig av hverandre har reagert på din oppførsel/måte å kommunisere på. I tillegg har Helsetilsynet i XXXXXX tidligere behandlet to klager som også omhandlet din oppførsel i tilknytning til konsultasjoner.

Tre av pasientene har reagert på at du har tatt opp seksualiserte temaer under legekonsultasjoner. Dine kommentarer om egne seksuelle erfaringer med kvinner fremstår som totalt upassende i en behandlingssituasjon, og vitner etter vår vurdering om manglende rolleforståelse og innsikt. Statens helsetilsyn ser dessuten særlig alvorlig på at du har kommet med slike seksualiserte kommentarer i tilknytning til underlivsundersøkelser av kvinner, siden pasientene da er i en svært sårbar situasjon.

Ved å be en pasient kontakte en kvinne du har truffet tidligere, og som du gir en seksualisert karakteristikk av, viser du også dårlig dømmekraft. Dette tyder for øvrig på at det ikke var pasientens problem som i tilstrekkelig grad sto i fokus under konsultasjonen, men dine egne behov. Vi finner videre grunn til å bemerke at samtlige av pasientene har reagert på både måten du snakker på og på utenomsnakk under konsultasjonen. Statens helsetilsyn presiserer at pasienter skal oppleve å være sentrum i en konsultasjon hos legen. Helsepersonell kan noen ganger benytte utenomsnakk til å roe ned pasienter som er anspente, men i de aktuelle sakene har din oppførsel hatt en helt annen virkning.

Når det gjelder XXXXXX sin klage, hvor du gjentatte ganger uttalte at kombinasjonen p-piller og migrene er livsfarlig, er dette etter vår vurdering en grov overdrivelse. Pasientens migrene virker mild, med et par anfall i året. Det er ikke helt typisk migrene, og slett ikke av den formen som er sterkt forbundet med farlige reaksjoner som slag i kombinasjon med p-piller. I tillegg brukte hun piller med lav dose østrogen, som er det virkestoffet en er bekymret for i denne sammenhengen. Helsepersonells informasjon skal framsettes på en forståelig måte som er balansert i forhold til den risiko det er snakk om. Det følger for øvrig av pasientrettighetsloven § 3-5 at informasjon skal gis på en hensynsfull måte. Din unødige dramatisering, også i forhold til å snakke om pasientens forestående død, er egnet til unødig skremsel.

Opplysningene fra pasientene referert ovenfor viser etter vår vurdering at måten du har kommunisert med pasientene på er i strid med kravet til omsorgsfull hjelp i helsepersonelloven § 4.

Vurdering av om du skal gis en advarsel

Ved brudd på helsepersonellovens bestemmelser har Statens helsetilsyn myndighet til å gi advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56 som lyder:

Statens helsetilsyn kan gi advarsel til helsepersonell som forsettlig eller uaktsomt overtrer plikter etter denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den, hvis pliktbruddet er egnet til å medføre fare for sikkerheten i helsetjenesten, til å påføre pasienter en betydelig belastning eller til i vesentlig grad å svekke tilliten til helsepersonell eller helsetjenesten.

Statens helsetilsyn kan gi advarsel til helsepersonell som har utvist en atferd som er egnet til i vesentlig grad å svekke tilliten til vedkommende yrkesgruppe.

Advarsel er enkeltvedtak etter forvaltningsloven.

Statens helsetilsyn finner ikke grunn til å vurdere advarsel for brudd på helsepersonelloven § 10. Vi har imidlertid vurdert om vilkårene for å gi deg en advarsel er oppfylt for brudd på helsepersonelloven § 4.

Ved vurderingen av om det foreligger uaktsomhet skal Statens helsetilsyn ta stilling til om helsepersonellet er å bebreide. Statens helsetilsyn finner at du hadde handlingsalternativer og at du derfor har handlet uaktsomt i aktuelle sak.

Ved vurderingen av om dine uaktsomme handlinger er egnet til å medføre fare for sikkerheten i helsetjenesten eller å påføre pasienter en betydelig belastning, skal Statens helsetilsyn vurdere handlingens skadepotensial. Det er ikke avgjørende om pasienten er påført betydelig belastning eller om det har oppstått fare for sikkerheten i helsetjenesten. Statens helsetilsyn finner at din atferd og kommunikasjonsmåte er egnet til å påføre pasienter en betydelig belastning. I tillegg finner vi at din atferd er egnet til i vesentlig grad å svekke tilliten til leger som yrkesgruppe.

Hovedvilkårene for å gi deg en advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56 er oppfylt. Det forutsettes imidlertid at Statens helsetilsyn skal foreta en skjønnsmessig vurdering av om du skal gis en advarsel. En slik vurdering må ses i sammenheng med formålet med å gi advarsel. Formålet er å reagere på alvorlige overtredelser av helsepersonelloven og bidra til å forhindre fremtidige pliktbrudd av denne art. Statens helsetilsyn finner at forholdet i denne saken er av en slik karakter at du skal gis advarsel. Det vises til at en advarsel kan bidra til å virke korrigerende, slik at du ikke begår nye pliktbrudd av samme art.

Statens helsetilsyn vil understreke at vi finner det svært bekymringsfullt at det er kommet så mange klager på din oppførsel og kommunikasjon overfor pasienter. Dette må gi grunnlag for refleksjoner fra din side om hvordan du kan unngå dette i fremtiden. Statens helsetilsyn forventer at du innretter din praksis i tråd med denne advarselen, og vil i denne sammenheng minne om helsepersonelloven § 57 annet ledd, som lyder: “Autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning kan kalles tilbake dersom innehaveren til tross for advarsel unnlater å innrette seg etter lovbestemte krav.”

Vedtak

Statens helsetilsyn gir deg i medhold av helsepersonelloven § 56 en advarsel for brudd på lovens § 4.

Du har rett til å klage på dette vedtaket til Statens helsepersonellnemnd, jf helsepersonelloven § 68. Klagefristen er tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet. Les vedlagte informasjonsskriv med nærmere opplysninger om reglene for klage.

En eventuell klage sender du til Statens helsetilsyn. Du må klage før du eventuelt reiser søksmål om gyldigheten av vedtaket, jf forvaltningsloven § 27 b og helsepersonelloven § 71.

Med hilsen

XXXXXX

XXXXXX

Vedlegg: Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak

Kopi: Helsetilsynet i XXXXXX

Juridisk saksbehandler: XXXXXX

Helsefaglig saksbehandler: XXXXXX

Lenker om tilsynssaker

Søkeside for avgjørelser i tilsynssaker og rapporter etter varsel om alvorlige hendelser

Les mer om tilsynssaker

Les mer om klager og rettigheter i forhold til tilsynssaker