Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn har vedtatt å gi deg en advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56. Vi har kommet til at du har brutt forsvarlighetskravet i samme lov § 4 ved behandling og oppfølging av en pasient med hjertesykdom.

Du kan klage på vedtaket innen tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet.

Saksbehandlingsprosessen

Statens helsetilsyn fikk ved brev XXXX fra Helsetilsynet i XXXX oversendt en tilsynssak vedrørende din virksomhet som lege. Tilsynssaken gjelder behandling av hjertesykdom til XXXX (heretter kalt pasienten).

Du ble ved brev XXXX orientert om at vi ville vurdere å gi deg en advarsel. Vi mottok din uttalelse til dette ved brev XXXX.

Saksforholdet

Du er utdannet ved Universitetet i XXXX og fikk autorisasjon som lege den XXXX. På det tidspunktet den aktuelle hendelsen fant sted var du fastlege ved XXXX.

Statens helsetilsyn har vurdert denne saken med utgangspunkt i den dokumentasjonen som foreligger, og dokumentene er oversendt deg tidligere i saksbehandlingen. Nedenfor gjør vi rede for de forholdene som har hatt betydning for vår vurdering.

Pasienten kom til konsultasjon hos deg XXXX på grunn av brystsmerter med utstråling til arm ved aktivitet. Forut for konsultasjonen XXXX, hadde pasienten hatt typiske anginøse smerter i tre uker. Den XXXX kontaktet pasienten deg, og XXXX fikk time XXXX. XXXX ringte XXXX for de samme plagene, og fikk time XXXX. Frem til XXXX, hadde smertene vært anstrengelsesutløst. Pasienten hadde den XXXX kjent smerter i ro under et tannlegebesøk. Du konkluderte med at pasienten hadde diagnosen angina pectoris, forskrev legemidler til pasienten og sykemeldte XXXX. I tillegg henviste du pasienten til hjertespesialist. Det fremgår ikke av journalen noe om informasjon og oppfølging for øvrig. Senere samme dag fikk pasienten hjertestans og døde.

I din uttalelse skriver du at du oppfattet smertene XXXX til å være utløst av psykisk stress hos tannlegen. Videre skriver du at hvorvidt pasienten skulle vært innlagt på sykehus istedenfor å bli henvist til hjertespesialist, dessverre er avklart av det videre forløp. Du er imidlertid ikke av den oppfatning at forholdet er å anse som uaktsomt. Du viser til at du har utarbeidet en skriftlig rutine for hvordan hjelpepersonell skal håndtere pasienter med akutte brystsmerter datert 17. september 2008, men du påpeker at denne rutinen alltid har vært benyttet i din praksis.

Statens helsetilsyns vurdering

Sakens opplysninger har gitt grunn til å vurdere om du har handlet i strid med kravet til forsvarlig virksomhet i helsepersonelloven § 4.

Helsepersonelloven § 4 første og annet ledd lyder:

Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig.

Helsepersonell skal innrette seg etter sine faglige kvalifikasjoner, og skal innhente bistand eller henvise pasienter videre der dette er nødvendig og mulig. Dersom pasientens behov tilsier det, skal yrkesutøvelsen skje ved samarbeid og samhandling med annet kvalifisert personell.

Hva som er forsvarlig avgjøres etter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle, og ikke hvordan helsepersonellet ideelt burde ha opptrådt.

Etter Statens helsetilsyns vurdering var det ikke uforsvarlig å gi pasienten en time XXXX på bakgrunn av opplysningene som forelå i slutten av XXXX.

Det sentrale vurderingstema er om du har opptrådt faglig uforsvarlig ved å ikke henvise pasienten direkte til sykehuset som øyeblikkelig hjelp XXXX.

Pasienten hadde samme dag som konsultasjonen kjent smerter i ro under et tannlegebesøk. Norsk elektronisk legehåndbok definerer ustabil angina pectoris som anginaanfall som opptrer ved stadig mindre anstrengelser eller i hvile. Definisjonsmessig forelå det således indikasjoner på ustabil angina pectoris. Pasienter med ustabil angina pectoris skal innlegges i sykehus tiltrengende øyeblikkelig hjelp. Det at smertene oppstod hos tannlegen, opphever ikke etter vår vurdering indikasjonen for innleggelse, da en eventuell annen årsak til smerten ikke i tilstrekkelig grad er sannsynliggjort.

Statens helsetilsyn mener at det var uforsvarlig å ikke henvise pasienten til sykehuset som øyeblikkelig hjelp XXXX.

Statens helsetilsyn gjør oppmerksom på at pasienter som har stabil angina pectoris, og særlig nyoppståtte plager, skal informeres om hvordan man bør opptre dersom symptomer typiske for ustabil angina pectoris eller akutt hjerteinfarkt skulle oppstå, herunder hvordan effekten av nitroglycerin skal tolkes og hvordan øyeblikkelig legehjelp skal kunne rekvireres ved behov. Det er ikke tilstrekkelig dokumentert i journal at det er gitt informasjon til pasienten om hvordan XXXX skulle forholde seg etter konsultasjonen for det tilfellet at han skulle ha hatt en stabil angina pectoris.

Vurdering av om du skal gis en advarsel

Statens helsetilsyn finner at du har brutt helsepersonelloven § 4.

Ved brudd på helsepersonellovens bestemmelser har Statens helsetilsyn myndighet til å gi advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56 som lyder:

Statens helsetilsyn kan gi advarsel til helsepersonell som forsettlig eller uaktsomt overtrer plikter etter denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den, hvis pliktbruddet er egnet til å medføre fare for sikkerheten i helsetjenesten, til å påføre pasienter en betydelig belastning eller til i vesentlig grad å svekke tilliten til helsepersonell eller helsetjenesten.

Statens helsetilsyn kan gi advarsel til helsepersonell som har utvist en atferd som er egnet til i vesentlig grad å svekke tilliten til vedkommende yrkesgruppe.

Advarsel er enkeltvedtak etter forvaltningsloven.

Ved vurderingen av om det foreligger uaktsomhet skal Statens helsetilsyn ta stilling til om helsepersonellet er å bebreide. Ved vurderingen legger Statens helsetilsyn blant annet vekt på om du hadde handlingsalternativer i den aktuelle situasjonen. Vi mener at du burde henvist pasienten til sykehuset som øyeblikkelig hjelp. I den aktuelle saken hadde du handlingsalternativer. Det foreligger ikke forhold som tilsier at du ikke kan bebreides. Statens helsetilsyn finner på dette grunnlag at du handlet uaktsomt.

Ved vurderingen av om din uaktsomme handling er egnet til å medføre fare for sikkerheten i helsetjenesten eller å påføre pasienter en betydelig belastning, skal Statens helsetilsyn vurdere handlingens skadepotensial. Det er ikke avgjørende om pasienten er påført betydelig belastning eller om det har oppstått fare for sikkerheten i helsetjenesten. Statens helsetilsyn finner at den påviste overtredelsen er egnet til å påføre pasienter en betydelig belastning.

Hovedvilkårene for å gi deg en advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56 er oppfylt. Det forutsettes imidlertid at Statens helsetilsyn skal foreta en skjønnsmessig vurdering av om du skal gis en advarsel. En slik vurdering må ses i sammenheng med formålet med å gi advarsel. Formålet er å reagere på overtredelser av helsepersonelloven og bidra til å forhindre fremtidige pliktbrudd av denne art.

Statens helsetilsyn finner ikke at det foreligger forhold som tilsier at det ikke skal gis advarsel i denne saken. I en del saker velger vi å ikke gi advarsel fordi det kun foreligger svikt i et enkeltstående tilfelle. Advarsel vil imidlertid som regel bli gitt når en hendelse viser faglig svikt på en sentralt område innenfor helsepersonellets arbeidsfelt, og når slik svikt vil kunne ha store konsekvenser for pasienter. I denne saken har du vist manglende faglige ferdigheter på et sentralt område for allmennleger. Mangelfull og feil oppfølging av pasienter som frembyr slike symptomer som pasienten kan få alvorlige konsekvenser. Ditt rom for feilvurdering i en slik situasjon er derfor meget begrenset.

Vedtak

Statens helsetilsyn gir deg i medhold av helsepersonelloven § 56 en advarsel for brudd på lovens § 4.

Du har rett til å klage på dette vedtaket til Statens helsepersonellnemnd, jf helsepersonelloven § 68. Klagefristen er tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet. Les vedlagte informasjonsskriv med nærmere opplysninger om reglene for klage.

En eventuell klage sender du til Statens helsetilsyn. Du må klage før du eventuelt reiser søksmål om gyldigheten av vedtaket, jf forvaltningsloven § 27 b og helsepersonelloven § 71.

Med hilsen

XXXX

XXXX

Vedlegg: Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak

Kopi: XXXX
XXXX

 Juridisk saksbehandler: XXXX
Helsefaglig saksbehandler: XXXX

Lenker om tilsynssaker

Avgjørelser i enkeltsaker om svikt – søkeside

Enkeltsaker om svikt hos helsepersonell eller virksomhet i helse- og omsorgstjenesten (tilsynssaker), også varselsaker (§ 3-3 a)

Les mer om tilsynssaker

Les mer om klager og rettigheter i forhold til tilsynssaker