Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

Statens helsetilsyn ble i brev av XXXX av Helsetilsynet i XXXX anmodet om å vurdere å begjære påtale mot deg på grunn av brudd på taushetsplikten.

Statens helsetilsyn har i brev av i dag til Spesialenheten for politisaker, informert om at vi ikke finner grunn til å begjære påtale mot deg. Brevet er sendt i kopi til deg.

Vi har likevel funnet grunn til å vurdere om vi skal gi deg en advarsel etter helsepersonelloven § 56 for brudd på taushetsplikten.

Saksforholdet

Du er utdannet ved Universitetet i XXXX og fikk autorisasjon som lege den XXXX. På det tidspunktet aktuelle hendelse fant sted var du lege på XXXX, ortopedisk avdeling.

Statens helsetilsyn har vurdert denne saken med utgangspunkt i den dokumentasjonen som foreligger, og dokumentene er oversendt deg tidligere i saksbehandlingen. Nedenfor gjør vi rede for de forholdene som har hatt betydning for vår vurdering.

I begynnelsen av XXXX mottok XXXX et brev fra politiet, der det ble bedt om utlevering av en epikrise på en konkret pasient.

Ifølge dine opplysninger oversendte du den aktuelle epikrisen til politiet den XXXX.

Den XXXX mottok du et brev fra pasientens advokat, der han ba om en redegjørelse på hvorfor opplysningene var utlevert uten pasientens samtykke. Det fremgikk av brevet at pasienten ønsket en uforbeholden beklagelse innen én uke, og dersom pasienten fikk dette, ville ikke saken bli forfulgt videre.

Du besvarte henvendelsen XXXX, hvor du beklaget den inntrufne på det sterkeste. Du viste til at det var en uaktsom handling ved at du ikke sjekket om det forelå samtykke fra pasienten. Du viste til at brevet fra politiadvokaten ble forstått som dokumentasjon på at utlevering av opplysningene var rettmessig.

Dette brevet ble imidlertid sendt til feil postadresse, og således mottatt av advokaten etter utløpet av fristen på én uke. Saken ble da politianmeldt.

I ditt brev av XXXX, anfører du at det ikke er tvil om at du har brutt helsepersonelloven § 21 ved å utlevere opplysninger uten samtykke fra pasienten. Du beklager dette, og forsikrer at rutiner i forhold til utlevering av opplysninger vil gjennomgås og presiseres. Du forsikrer også at dette ikke vil skje igjen.

Statens helsetilsyns vurdering

Sakens opplysninger har gitt grunn til å vurdere om du har brutt taushetsplikten i helsepersonelloven § 21.

Bestemmelsen lyder:

”Helsepersonell skal hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om folks legems- eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold som de får vite om i egenskap av å være helsepersonell.”

Den sentrale problemstillingen er om du ved å utlevere pasientopplysninger til politiet uten samtykke fra pasienten, har brutt taushetsplikten i helsepersonelloven § 21.

Du har innrømmet at din utlevering av pasientopplysninger i denne saken var et brudd på taushetsplikten. Vi er enig i det.

Politiet hadde ikke rettslig grunnlag for å be om at epikrisen ble utlevert. Pasienten hadde ikke samtykket, og det forelå ingen rettslig kjennelse vedrørende utlevering av dokumentet.

Vurdering av om du skal gis en advarsel

Statens helsetilsyn finner at du har brutt helsepersonelloven § 21.

Ved brudd på helsepersonellovens bestemmelser har Statens helsetilsyn myndighet til å gi advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56 som lyder:

”Statens helsetilsyn kan gi advarsel til helsepersonell som forsettlig eller uaktsomt overtrer plikter etter denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den, hvis pliktbruddet er egnet til å medføre fare for sikkerheten i helsetjenesten, til å påføre pasienter en betydelig belastning eller til i vesentlig grad å svekke tilliten til helsepersonell eller helsetjenesten.

Statens helsetilsyn kan gi advarsel til helsepersonell som har utvist en atferd som er egnet til i vesentlig grad å svekke tilliten til vedkommende yrkesgruppe.

Advarsel er enkeltvedtak etter forvaltningsloven.”

Ved vurderingen av om det foreligger uaktsomhet skal Statens helsetilsyn ta stilling til om helsepersonellet er å bebreide. Ved vurderingen legger Statens helsetilsyn blant annet vekt på om du hadde handlingsalternativer i den aktuelle situasjonen. Etter vår vurdering burde du ha undersøkt om pasienten hadde samtykket til utlevering av epikrisen. Statens helsetilsyn finner på dette grunnlag at du handlet uaktsomt.

Ved vurderingen av om din uaktsomme handling er egnet til å medføre fare for sikkerheten i helsetjenesten eller å påføre pasienter en betydelig belastning, skal Statens helsetilsyn vurdere handlingens skadepotensial. Det er ikke avgjørende om pasienten er påført betydelig belastning eller om det har oppstått fare for sikkerheten i helsetjenesten. Statens helsetilsyn finner at utlevering av taushetsbelagte opplysninger er egnet til å påføre pasienter en betydelig belastning. Utlevering av taushetsbelagte opplysninger kan også i vesentlig grad svekke tilliten til helsepersonellet eller helsetjenesten.

Hovedvilkårene for å gi deg en advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56 er oppfylt. Det forutsettes imidlertid at Statens helsetilsyn skal foreta en skjønnsmessig vurdering av om du skal gis en advarsel. En slik vurdering må ses i sammenheng med formålet med å gi advarsel. Formålet er å reagere på alvorlige overtredelser av helsepersonelloven og bidra til å forhindre fremtidige pliktbrudd av denne art.

Vi har etter en helhetsvurdering ikke funnet det nødvendig å gi deg en advarsel. Vi har ved denne vurderingen blant annet lagt vekt på at det fremstår som en enkeltstående hendelse, og at du har erkjent og beklaget at taushetsplikten ble brutt. Videre har vi lagt vekt på at helsetjenesten til en viss grad må kunne forvente at politiet ikke ber om taushetsbelagt informasjon uten rettslig grunnlag.

Etter vår vurdering er således ikke en advarsel nødvendig for å ivareta pasientsikkerheten i dette tilfellet.

Konklusjon

Du har brutt helsepersonelloven § 21, men vi har ikke funnet det nødvendig å gi deg en advarsel.

Med hilsen

XXXX XXXX

XXXX XXXX

 

 

Kopi:
XXXX
XXXX

Juridisk saksbehandler: XXXX
Helsefaglig saksbehandler: XXXX

Lenker om tilsynssaker

Avgjørelser i enkeltsaker om svikt – søkeside

Enkeltsaker om svikt hos helsepersonell eller virksomhet i helse- og omsorgstjenesten (tilsynssaker), også varselsaker (§ 3-3 a)

Les mer om tilsynssaker

Les mer om klager og rettigheter i forhold til tilsynssaker