Helsetilsynet

Unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

Statens helsetilsyn har vedtatt å gi deg en advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56. Vi har kommet til at du har brutt forsvarlighetskravet i lovens § 4 på grunn av uforsvarlig forskrivning av vanedannende legemidler. Videre har du brutt kravet til journalføring i lovens § 40, samt bestemmelsene om opplysningsplikt i forbindelse med førerkort i lovens § 34.

Du kan klage på vedtaket innen tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet.

Saksbehandlingsprosessen

Statens helsetilsyn fikk ved brev xxxxxx fra Helsetilsynet i xxxxxx oversendt en tilsynssak vedrørende din virksomhet som lege. Tilsynssaken gjelder din forskrivning av vanedannende legemidler og journalføring.

Du ble ved brev xxxxxx orientert om at vi ville vurdere å gi deg en advarsel. Du har ikke uttalt deg til saken eller besvart våre spørsmål.

Saksforholdet

Du er utdannet i xxxxxx og fikk norsk autorisasjon som lege xxxxxx. På det tidspunktet hendelsene fant sted var du fastlege i xxxxxx kommune.

Statens helsetilsyn har vurdert denne saken med utgangspunkt i den dokumentasjonen som foreligger, og dokumentene er oversendt deg tidligere i saksbehandlingen. Nedenfor gjør vi rede for de forholdene som har hatt betydning for vår vurdering.

Statens helsetilsyn ga deg i xxxxxx en advarsel for uforsvarlig forskrivning av legemidler i gruppe A og B. Helsetilsynet i xxxxxx ble bedt om å fortsette å føre kontroll med din forskrivning.

Det ble gjennomført forskrivningskontroller i 1996, 1997, 1999, 2002 og 2004, uten at de fant at din forskrivning var uforsvarlig. De ba deg imidlertid ved flere anledninger om å redusere forskrivningen til pasienter. Ved forskrivningskontroll i 2007 fant de at din forskrivning til fem pasienter var uforsvarlig, og forskrivning til ytterligere fem pasienter avvek fra god praksis. Etter en samlet vurdering oversendte de ikke saken til Statens helsetilsyn. Det ble lagt vekt på at du ifølge opplysninger i saken, var i ferd med å avslutte din legepraksis, og at den uforsvarlige forskrivningen gjaldt pasienter som hadde fått nye fastleger.

I brev av xxxxxx fra xxxxxx kommune ble Helsetilsynet i xxxxxx underrettet om at du var sykmeldt og hadde sagt opp din fastlegeavtale med kommunen fra og med xxxxxx. Da kommunen leide inn vikar i ditt fravær viste det seg at det var flere mangelfulle forhold ved legekontoret, blant annet ved datasystemet. Ifølge kommunens IKT sjef var datasystemet ulovlig og ivaretok ikke personvernet.

En gjennomgang og vurdering av din forskrivningspraksis vil bli foretatt under vurderingsavsnittet.

Statens helsetilsyns vurdering

Forsvarlig pasientbehandling og forskrivning

Statens helsetilsyn har vurdert om din forskrivning av vanedannende legemidler, behandling og oppfølging av pasienter er i strid med kravet til forsvarlig legevirksomhet i helsepersonelloven § 4 første og annet ledd, som lyder:

Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig.

Helsepersonell skal innrette seg etter sine faglige kvalifikasjoner, og skal innhente bistand eller henvise pasienter videre der dette er nødvendig og mulig.

Dersom pasientens behov tilsier det, skal yrkesutøvelsen skje ved samarbeid og samhandling med annet kvalifisert personell.

Det vises også til Statens helsetilsyns rundskriv IK-2755 Vanedannende legemidler, forskrivning og forsvarlighet.

Hva som er forsvarlig avgjøres etter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle, og ikke hvordan helsepersonellet ideelt burde ha opptrådt.

Ved forskrivning av vanedannende legemidler skal legen ha en restriktiv holdning slik at forskrivningen ikke bidrar til utvikling av legemiddelavhengighet og ikke forlenger eller forverrer allerede oppstått avhengighet. Der legemiddelavhengighet foreligger, skal nedtrapping forsøkes etter en skriftlig plan i henhold til IK-2755.

Statens helsetilsyn vil bemerke at det ofte er vanskelig å skille mellom plager som fører til, og plager som skapes av legemiddelavhengigheten, slik at forskrivning av vanedannende legemidler lett kan ha uklar begrunnelse. Det er derfor spesielt viktig at leger ikke lar seg presse eller overtale til forskrivning uten tilstrekkelig klarhet i forhold til formål eller indikasjoner.

Det foreligger to ekspedisjonskontroller i saken (desember xxxxxx - mai xxxxxx (neste år) og juli-desember xxxxxx). Nedenfor følger gjennomgang og vurdering av din forskriving til fem pasienter, med en samlet vurdering til slutt.

xxxxxx født xxxxxx

Helsetilsynet i xxxxxx har fra xxxxxx kommune mottatt pasientens journal for perioden 1. desember xxxxxx - 31. desember xxxxxx (neste år).

Du forskrev i periodene desember xxxxxx - januar xxxxxx (neste år), mai xxxxxx og september - oktober xxxxxx sovetabletter til xxxxxx.

I mai xxxxxx fikk hun ekspedert følgende resepter på sovetabletter forskrevet av deg:

6. mai xxxxxx Zopiklone 7,5 mg 30 tabletter

9. mai xxxxxx Zopiklone 7,5 mg 30 tabletter

19. mai xxxxxx Zopiklone 5 mg 30 tabletter

22. mai xxxxxx Zopiklone 7,5 mg 30 tabletter

29. mai xxxxxx Apodorm 50 tabletter

I den siste kontrollerte perioden fikk hun ekspedert følgende forskrevet av deg:

28. september xxxxxx Zoplikone 7, 5 mg No 30

26. oktober xxxxxx Zopiklone 7, 5 mg No 30

Du har til Helsetilsynet i xxxxxx uttalt at du forskrev Imovane til xxxxxx da hun ikke kom i kontakt med sin fastlege. Utover dette har du ikke redegjort for forskrivningen.

Legemidlene som er forskrevet i perioden 1. desember xxxxxx - 31. mai xxxxxx (neste år) er journalført. Resepten på Zopiklon i den sist undersøkte perioden, er ikke journalført. Det foreligger ikke journalnotater utover legemiddelforordningene.

Vurdering

I IK-2755 er det anført at: ”Leger skal utvise stor forsiktighet ved utskrivning av vanedannende legemidler til familie og nærstående personer, også der det synes å foreligge en klar medisinsk indikasjon.”

Det fremgår av saken at du i løpet av få måneder forskrev en betydelig mengde sovetabletter til xxxxxx. Forskrivningen anses derfor som avvik fra god praksis, og mengden av sovetabletter som er forskrevet er klart uforsvarlig.

xxxxxx født xxxxxx

Helsetilsynet i xxxxxx har fra xxxxxx kommune mottatt pasientens journal for perioden 1. desember xxxxxx - 31. desember xxxxxx (neste år).

Du fortsatte forskrivningen av Paralgin forte, Sobril 25 mg og Flunipam 1 mg til denne pasienten etter at du ble sykmeldt.

Følgende forskrevne legemidler er ekspedert i perioden 1. juli xxxxxx - 31. desember xxxxxx:

19. august xxxxxx Flunipam 1 mg No 30

24. november xxxxxx Paralgin forte No 100

24. november xxxxxx Sobril 25 mg No 100

24. november xxxxxx Flunipam l mg No 30

18. desember xxxxxx Paralgin forte No 100

Du har til Helsetilsynet i xxxxxx uttalt at du bare har endret dato på en resept som var utgått på dato. Utover dette har du ikke redegjort for forskrivningen.

Reseptene på legemidler i den sist undersøkte perioden er ikke journalført. Indikasjonen for de forordnede legemidlene fremgår ikke av den mottatte journalen.

Vurdering

Forskrivningen til denne pasienten er foretatt mellom 19. august xxxxxx og 18. desember xxxxxx noe som tilsier at gjennomsnittlig DDD blir ca 3 - fordelt på Paralgin forte, Sobril og Flunipam. Slik blandingsforskrivning uten klar indikasjon er uforsvarlig.

xxxxxx født xxxxxx

Helsetilsynet i xxxxxx har fra xxxxxx kommune mottatt pasientens journal for perioden 1. desember xxxxxx - 31. desember xxxxxx (neste år).

I perioden 1. desember xxxxxx - 19. mars xxxxxx (neste år) (109 dager) fikk pasienten blant annet ekspedert:

Sobril 15 mg No 200 = 3000 mg

Sobril 10 mg No 500 = 5000 mg til sammen 8000 mg, det vil si litt over 70 mg/ die

Paralgin forte No 650

Temgesic 0, 2 mg No 50

Temgesic 0, 4 mg No 150

I perioden 1. desember xxxxxx - 8. februar xxxxxx (neste år) (39 dager) ble det dessuten ekspedert Zopiclone/ Imovane 7,5 mg 100 tabletter, det vil si mer enn to tabletter daglig.

Det fremgår av journalen at pasienten har ryggsmerter og angstplager. De ekspederte legemidlene er journalført, bortsett fra legemidler ekspedert 20. mars xxxxxx. Det dreide seg om Paralgin forte No100, Temgesic resorbitabletter 0,4 mg No 50 og Sobril 10 mg No 100 Imidlertid er det 2. april xxxxxx journalført resepter på tilsvarende mengder Paralgin forte og Sobril, uten at reseptene er ekspedert på apotek i xxxxxx kommune. Du har ikke redegjort for din forskrivning til pasienten.

Pasientens journal ble 30. mars xxxxxx overført annet legekontor, og pasienten har ikke fått forskrevet legemidler av deg etter 2. april xxxxxx.

Vurdering

Første ekspedisjonskontroll viser at pasienten fikk forskrevet mer enn 3 DDD i gjennomsnitt. Blandingsforskrivningen opioider og benzodiazepiner inkludert hypnotika, har vært klart uforsvarlig.

xxxxxx født xxxxxx

Du har oversendt pasientens journal for perioden 1. desember xxxxxx - 31. desember xxxxxx (neste år) til Helsetilsynet i xxxxxx.

Pasienten har i perioden 4. desember xxxxxx - 4. mars xxxxxx (neste år) (90 dager) fått ekspedert Sobril 25 mg No 300, til sammen 7500 mg, det vil si mer enn 80 mg/ die. Videre ble det 5. mars xxxxxx ekspedert resept på Sobril 25 mg No 100.

I perioden 4. desember xxxxxx - 5. mars xxxxxx (neste år) ble det ekspedert Paralgin forte tabletter til sammen No 450. Du har ikke redegjort for din forskrivning til pasienten.

Resepter på legemidler ekspedert 19. januar xxxxxx Paralgin forte No 100 og Sobril 25 mg No100, er ikke journalført. Pasienten var til konsultasjon denne dagen. Det er journalført tilsvarende resepter 3. april xxxxxx.

Vurdering

Første ekspedisjonskontroll viser at pasienten ikke har fått forskrevet mer enn 2 DDD i gjennomsnitt. Pasienten forekommer ikke i siste ekspedisjonskontroll. Forskrivningen oppfattes som uforsvarlig ved at nødvendige opplysninger ikke finnes i journalen.

xxxxxx født xxxxxx

Helsetilsynet i xxxxxx har fra xxxxxx kommune mottatt pasientjournal for perioden 1. desember xxxxxx - 31. desember xxxxxx (neste år).

Du har til Helsetilsynet i xxxxxx uttalt at pasienten har kroniske nakkeplager, at du kjenner ham personlig og har hjulpet ham med ny resept. Øvrige spørsmål fra tilsynsmyndigheten er ikke besvart. Legemiddel forordnet mens du praktiserte, er dokumentert i pasientjournalen. Forskrivning av Paralgin forte i den sist undersøkte perioden, til sammen 250 tabletter, er ikke journalført.

Vurdering

Forskrivningen oppfattes som uforsvarlig ved at nødvendige opplysninger ikke finnes i journalen.

Samlet vurdering av din forskrivningspraksis

Den første ekspedisjonskontrollen viser at i alt fire pasienter har fått forskrevet mer enn 2 DDD, men ingen over 4 DDD i gjennomsnitt.

Den siste ekspedisjonskontrollen viser at ingen pasienter har fått forskrevet mer enn 1 DDD. Men det fremgår av saken at en rekke pasienter har fått forskrevet vanedannende legemidler etter telefonbestilling uten konsultasjon. Dette bør bare skje unntaksvis. Forskrivning uten konsultasjon er å anse som er et klart avvik fra god praksis ved at du ikke i tilstrekkelig grad kan vurdere om det foreligger indikasjon for fortsatt forskrivning.

Det fremgår også at du har en blandingsforskrivning uten opplysninger om vurderinger knyttet til legemiddelvalg, behandlingseffekt, dosejustering, nedtrapping og behandlingsalternativer.

Saken viser at du forskrev vanedannende legemidler til en rekke pasienter i din sykmeldingsperiode. Det er ikke noe forbud mot dette – så fremt det føres journal, noe som ikke er gjort for alle pasientene.

På bakgrunn av ovennevnte finner Statens helsetilsyn at din forskrivningspraksis er et så klart avvik fra god praksis at vi vurderer den som uforsvarlig, jf. helsepersonelloven § 4.

Opplysningsplikt i forbindelse med førerkort

Statens helsetilsyn har vurdert om du har overholdt opplysningsplikten i helsepersonelloven § 34 første ledd, og forskrift av 13. juli 1984 nr. 1467 om legers melding om at innehaveren av flysertifikat eller førerkort ikke fyller helsemessige krav.

Helsepersonelloven § 34 første ledd lyder:

Lege, psykolog eller optiker som finner at en pasient med førerkort for motorvogn eller sertifikat for luftfartøy, ikke oppfyller de helsemessige kravene som stilles, skal oppfordre pasienten til å innlevere førerkortet eller sertifikatet. Dersom pasientens helsetilstand antas ikke å være kortvarig, skal helsepersonell som nevnt gi melding til offentlige myndigheter etter nærmere regler fastsatt av departementet i forskrift.

Det er hensynet til trafikksikkerheten som begrunner helsepersonelloven § 34. Helsepersonell skal oppfordre til at førerkort eller sertifikat blir innlevert til myndighetene som har utstedt førerkortet eller til politiet når helsetilstanden antas å være kortvarig redusert. Dersom pasientens helsetilstand antas ikke å være kortvarig, skal helsepersonell gi melding til fylkesmannen om at pasienten ikke oppfyller de helsemessige kravene som stilles til å inneha førerkort.

Vi finner det ikke dokumentert at du etterlever helsepersonelloven § 34, jf. førerkortforskriften om plikt til å vurdere om pasientene oppfyller helsemessige krav til å inneha førerkort og eventuell sende melding til Fylkesmannen.

Statens helsetilsyn finner at du har brutt helsepersonelloven § 34 med tilhørende forskrift.

Journalføring

Vi har også vurdert om du har ført og sikret journalopplysninger i tråd med bestemmelsene i helsepersonelloven § 40, jf. journalforskriften.

Helsepersonelloven § 40 lyder:

Journalen skal føres i samsvar med god yrkesskikk og skal inneholde relevante og nødvendige opplysninger om pasienten og helsehjelpen, samt de opplysninger som er nødvendige for å oppfylle meldeplikt eller opplysningsplikt fastsatt i lov eller i medhold av lov. Journalen skal være lett å forstå for annet kvalifisert helsepersonell.

Det skal fremgå hvem som har ført opplysningene i journalen.

Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om pasientjournalens innhold og ansvar for journalen etter denne bestemmelse, herunder om oppbevaring, overdragelse, opphør og tilintetgjøring av journal.

Helsepersonells journalføringsplikt er i hovedsak begrunnet i hensynet til kvalitet og kontinuitet i behandlingen, og i hensynet til etterprøvbarhet av den helsehjelp som er gitt. I tillegg skal pasientjournalen være et hjelpemiddel i kommunikasjonen mellom samarbeidende helsepersonell.

Journalen skal føres i samsvar med god yrkesskikk og inneholde relevante og nødvendige opplysninger om pasienten og helsehjelpen, jf. helsepersonelloven § 40.

De nærmere kravene til journalens innhold fremgår av § 8 i forskrift om pasientjournal.

Det fremgår av journalgjennomgangen at journalnotatene er dels mangelfulle – dels fraværende. Forskrivninger for en rekke pasienter er ikke innført og indikasjon, effekt etc er ikke angitt.

Statens helsetilsyn finner derfor at du ikke har ført journal i samsvar med god yrkesskikk, og at du har brutt helsepersonelloven § 40 jf. journalforskriften.

Vurdering av om du skal gis en advarsel

Statens helsetilsyn finner at du har brutt helsepersonelloven §§ 4, 34 og § 40.

Ved brudd på helsepersonellovens bestemmelser har Statens helsetilsyn myndighet til å gi advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56 som lyder:

Statens helsetilsyn kan gi advarsel til helsepersonell som forsettlig eller uaktsomt overtrer plikter etter denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den, hvis pliktbruddet er egnet til å medføre fare for sikkerheten i helsetjenesten, til å påføre pasienter en betydelig belastning eller til i vesentlig grad å svekke tilliten til helsepersonell eller helsetjenesten.

Statens helsetilsyn kan gi advarsel til helsepersonell som har utvist en atferd som er egnet til i vesentlig grad å svekke tilliten til vedkommende yrkesgruppe.

Advarsel er enkeltvedtak etter forvaltningsloven.

Ved vurderingen av om det foreligger uaktsomhet skal Statens helsetilsyn ta stilling til om helsepersonellet er å bebreide. Ved vurderingen legger Statens helsetilsyn blant annet vekt på om du hadde handlingsalternativer i den aktuelle situasjonen. Vi finner at du hadde handlingsalternativ ved at du kunne forskrevet vanedannende legemidler i samsvar med IK- 2755 og ført journal i tråd med journalforskriften. Du burde også ha vurdert om pasientene oppfylte helsemessige krav til å inneha førerkort og eventuell sendt melding til Fylkesmannen.

Statens helsetilsyn finner på dette grunnlag at du handlet uaktsomt. Ved vurderingen av om din uaktsomme handling er egnet til å medføre fare for sikkerheten i helsetjenesten eller å påføre pasienter en betydelig belastning, skal Statens helsetilsyn vurdere handlingens skadepotensial. Det er ikke avgjørende om pasienten er påført betydelig belastning, eller om det har oppstått fare for sikkerheten i helsetjenesten.

Selv om forskrivningen av vanedannende legemidler ikke har vært spesielt høy, har den vært planløs, uten angivelse av indikasjon og effektvurdering. Det har videre blitt foretatt forskrivning uten samtidig konsultasjon. Statens helsetilsyn finner på dette grunnlag at din forskrivningspraksis av vanedannende legemidler og din mangelfulle journalføring er egnet til å medføre fare for sikkerheten i helsetjenesten og til å påføre pasienter en betydelig belastning. Vi finner også at din manglende etterlevelse av helsepersonelloven § 34 er egnet til i vesentlig grad å svekke tillitten til deg som lege.

Hovedvilkårene for å gi deg en advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56 er oppfylt. Det forutsettes imidlertid at Statens helsetilsyn skal foreta en skjønnsmessig vurdering av om du skal gis en advarsel. En slik vurdering må ses i sammenheng med formålet med å gi advarsel. Formålet er å reagere på alvorlige overtredelser av helsepersonelloven og bidra til å forhindre fremtidige pliktbrudd av denne art.

Statens helsetilsyn finner at forholdet i denne saken er av en slik karakter at du skal gis advarsel. Vi har vektlagt at du i xxxxxx fikk en advarsel for uforsvarlig forskrivning og at Helsetilsynet i xxxxxx over tid har ført kontroll med din forskrivningspraksis. Ved kontroll i xxxxxx konkluderte de med at din forskrivning til fem pasienter var uforsvarlig. Fortsatt er din forskrivningspraksis uforsvarlig.

Vi vil be Helsetilsynet i xxxxxx om å foreta en ny ekspedisjonskontroll om ett år.

Statens helsetilsyn forventer at du innretter din praksis i tråd med denne advarselen, og vil i denne sammenheng minne om helsepersonelloven § 57 annet ledd, som lyder: "Autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning kan kalles tilbake dersom innehaveren til tross for advarsel unnlater å innrette seg etter lovbestemte krav."

Vedtak

Statens helsetilsyn gir deg i medhold av helsepersonelloven § 56 en advarsel for brudd på lovens §§ 4 og 34 og § 40.

Du har rett til å klage på dette vedtaket til Statens helsepersonellnemnd, jf helsepersonelloven § 68. Klagefristen er tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet. Les vedlagte informasjonsskriv med nærmere opplysninger om reglene for klage.

En eventuell klage sender du til Statens helsetilsyn. Du må klage før du eventuelt reiser søksmål om gyldigheten av vedtaket, jf forvaltningsloven § 27 b og helsepersonelloven § 71.

Med hilsen

Vedlegg: Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak

Kopi: Helsetilsynet i xxxxxx

xxxxxx kommune sladdet versjon
Juridisk saksbehandler: xxxxxx
Helsefaglig saksbehandler: xxxxxx

Lenker om tilsynssaker

Søkeside for avgjørelser i tilsynssaker og rapporter etter varsel om alvorlige hendelser

Les mer om tilsynssaker

Les mer om klager og rettigheter i forhold til tilsynssaker