Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn har vedtatt å gi deg en advarsel i medhold av helsepersonelloven §56. Vi har kommet til at du har brutt forsvarlighetskravet i samme lov § 4 ved din forskrivning av legemidler til pasient XXXX (heretter omtalt som pasienten).

Du kan klage på vedtaket innen tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet.

Saksbehandlingsprosessen

Statens helsetilsyn fikk ved brev XXXX oversendt en tilsynssak vedrørende din virksomhet som lege. Tilsynssaken gjelder din forskrivning av vanedannende legemidler til pasienten. Tilsynssaken ble opprettet som følge av brev datert XXXX fra pasientens mor.

Du ble ved brev XXXX orientert om at vi ville vurdere å gi deg en advarsel. Vi mottok din uttalelse til dette ved brev XXXX.

Saksforholdet

Du er utdannet i XXXX og fikk autorisasjon som lege XXXX. Du er spesialist i allmennmedisin fra XXXX. På det tidspunktet hendelsen fant sted var du fastlege ved XXXX legesenter XXXX.

Statens helsetilsyn har vurdert denne saken med utgangspunkt i den dokumentasjonen som foreligger, og dokumentene er oversendt deg tidligere i saksbehandlingen. Nedenfor gjør vi rede for de forholdene som har hatt betydning for vår vurdering.

Det fremgår av klagen at pasienten lider av personlighetsforstyrrelse og panikkangst. Hun har over flere år vært medisinert med medisiner som blant annet Sobril®, Truxal® og Stilnoct®. XXXX. På grunn av tidligere historie med overforbruk og intoksikasjon var det inngått avtale mellom faslege XXXX, pasienten og pasientens mor omkring administrering og utlevering av medikamentene.

Pasienten oppsøkte deg den XXXX. Pasientens faste lege var sykemeldt på denne tiden, slik at hun kom til deg. Du forskrev til pasienten 100 tabletter Stilnoct®, 105 tabletter Rivotril® 2 mg og 50 tabletter Paralgin Forte. Det er uklart om pasienten skal ha sagt at hun skulle på en ferietur og derfor trengte så mange tabletter.

Pasienten tok samme ettermiddag/kveld en overdose bestående av 38 tabletter Paralgin Forte®, og 60 tabletter Stilnoct®, men det gikk bra.

Det anføres i klagen at det å skrive ut slike mengder av denne typen medikamenter, uten å ha nærmere kjennskap til pasienten, var faglig uforsvarlig.

I din uttalelse av XXXX fremgår blant annet følgende (vi velger å sitere mye av ditt brev):

“ XXXX fremfører, at hun har forståelse for, at en lege ikke uten videre kan avdekke et slikt sygdomsbillede ved et enkelt møte med patienten, og hun mener det er uforsvarligt at skrive slike mengder medicin uten å ha tilstrækkelig kjennskab til pasienten. Dertil har at fremføre at jeg så en pasient, XXXX (3 linjer fjernet) og hun ville have medicin med på reisen. Hun kunne ikke sove uden at have to tab stilnoct a 10 mg til natten, og at hun havde stor behov for rivotril og paralgin forte, XXXX. Jeg var ikke indstillet nå at give hende så mange tabletter, men jeg bøiede mig på grund af XXXX og af den grund, at jeg havde ingen mistanke overhovedet at det var en pasient med suicidale hensigter.

XXXX  fremfører at hun vil klage inn XXXX legesenter for Helsetilsynet for at have skrevet ut recepter uten at å afklare med patientens fastlegekontor. Jeg har dertil at bemærke at jeg antok at XXXX legesenter var patientens fastlegekontor, se venligst notat fra d. XXXX. hvor der står at patienten har nylig byttet over til XXXX fra d. XXXX. XXXX var min kollega på XXXX  legesenter, så den påstand holder ikke.

Jeg beklager meget denne sag, og jeg har tænkt meget på den, der kommer mange som i sommerferien skal have medicin med til ferien, så jeg må sige jeg blev luret. Jeg var også ræd at hun i fremtiden kunne hendvende sig til andre leger for at få medicin, så jeg ringede til XXXX, som er patientens mor og oplyste hende om min frygt for hendes datters fremtid, da hun angiveligt vil forsoge at take livet sit eftersom at hun havde forsøgt dette flere gange, og at hun muligvis kunne lure andre leger...”

I uttalelse fra fastlege XXXX, XXXX legekontor fremgår blant annet følgende:

”Viser til brev mottatt XXXX hvor de ber meg om en uttalelse på hvilke medikamenter som foreskrives og prosedyrer for dette.
1. Jeg har brukt epikriser fra spesialisthelsetjenesten som mal for foreskriving. Jeg har ikke igangsatt behandling av pasienten på eget initiativ.
2. Hva gjelder prosedyrer har dette vært et diskutert tema mellom både meg, XXXX mor XXXX og hjemmesykepleien. Jeg har tilrådet mor og XXXX om at hjemmesykepleien skulle overta ansvar for medisinering. Mor har ikke ønsket dette. Hun har selv flere ganger understreket at hun ønsker ansvar for medisiner og på denne måten dele medisiner direkte ut til pasient. XXXX selv har også følt at dette har vært en tilfredsstillende løsning. Det har derfor også vært slik at vi har prøvd å ha som rutine at kun XXXX mor får hente resepter hos oss.

I den grad XXXX har fått utskrevet resepter direkte fra meg, har jeg alltid ringt hennes mor og gitt beskjed om foreskriving. Vi har da gjort en avtale om at resept skal leveres fra XXXX til hennes mor. Jeg håper dette er nok dokumentasjon på mine prosedyrer...”

Helsetilsynet i XXXX har videre oversendt journalnotat for pasienten, samt utskrift av tidligere resepter til pasienten.

I ditt brev av XXXX til Statens helsetilsyn uttaler du at dersom du hadde visst at det dreide seg om en XXXX, ville du aldri ha skrevet ut medisinene. Videre sier du at du mener å ikke ha overtrådt helsepersonelloven § 4, og at du alltid har tatt ditt ansvar som lege alvorlig.

Statens helsetilsyns vurdering

Sakens opplysninger har gitt grunn til å vurdere om du har handlet i strid med kravet til forsvarlig virksomhet i helsepersonelloven § 4. Bestemmelsens første og annet ledd lyder:

Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig.

Helsepersonell skal innrette seg etter sine faglige kvalifikasjoner, og skal innhente bistand eller henvise pasienter videre der dette er nødvendig og mulig. Dersom pasientens behov tilsier det, skal yrkesutøvelsen skje ved samarbeid og samhandling med annet kvalifisert personell.

Vurderingstema er om din forskrivning til pasienten har vært faglig forsvarlig. Det vises til at du den XXXX og forskrev 100 tabletter Stilnoct®, 105 tabletter Rivotril® 2 mg og 50 tabletter Paralgin Forte til en ukjent pasient.

Statens helsetilsyns IK-2755 ”Forskrivninger og forsvarlighet” gir faglige retningslinjer i forhold til forsvarlig rekvirering. Retningslinjene skal bidra til at rekvirering av vanedannende legemidler ikke skal føre til eller opprettholde avhengighet av slike legemidler. Ukritisk behandling med vanedannende legemidler kan føre til at pasienter ikke får noe incitament til å forsøke annen, og sannsynligvis på lengre sikt bedre, behandling for sine lidelser.

Statens helsetilsyn vil påpeke at det som hovedregel ikke skal forskrives legemidler i gruppe A og B til ukjente pasienter uten at det foreligger sikker faglig indikasjon. Selv ved en sikker faglig indikasjon skal det overlates til pasientens faste lege å ta stilling til behandling som skal strekke seg over tid. Resepter bør derfor bare skrives ut på minstepakning. Alternativt kan pasienten få utdelt det antall tabletter som er nødvendig. Hvis legen ikke er sikker på at det foreligger klar indikasjon for behandling med vanedannende legemidler, bør annen behandling velges, eventuelt bør pasienten avvises og bes kontakte egen lege.

Statens helsetilsyn finner således at du handlet faglig uforsvarlig ved å skrive ut så mye vanedannende legemidler til en ukjent pasient. Dette innebærer brudd på helsepersonelloven § 4.

Vurdering av om du skal gis en advarsel

Statens helsetilsyn finner at du har brutt helsepersonelloven § 4.

Ved brudd på helsepersonellovens bestemmelser har Statens helsetilsyn myndighet til å gi advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56 som lyder:State

ns helsetilsyn kan gi advarsel til helsepersonell som forsettlig eller uaktsomt overtrer plikter etter denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den, hvis pliktbruddet er egnet til å medføre fare for sikkerheten i helsetjenesten, til å påføre pasienter en betydelig belastning eller til i vesentlig grad å svekke tilliten til helsepersonell eller helsetjenesten.

Statens helsetilsyn kan gi advarsel til helsepersonell som har utvist en atferd som er egnet til i vesentlig grad å svekke tilliten til vedkommende yrkesgruppe.

Advarsel er enkeltvedtak etter forvaltningsloven.

Ved vurderingen av om det foreligger uaktsomhet skal Statens helsetilsyn ta stilling til om helsepersonellet er å bebreide. Ved vurderingen legger Statens helsetilsyn blant annet vekt på om du hadde handlingsalternativer i den aktuelle situasjonen. Vi finner at du hadde handlingsalternativer da du ikke burde forskrevet en så stor mengde vanedannende legemidler til en ukjent pasient. Statens helsetilsyn finner på dette grunnlag at du handlet uaktsomt.

Ved vurderingen av om din uaktsomme handling er egnet til å medføre fare for sikkerheten i helsetjenesten eller å påføre pasienter en betydelig belastning, skal Statens helsetilsyn vurdere handlingens skadepotensial. Det er ikke avgjørende om pasienten er påført betydelig belastning eller om det har oppstått fare for sikkerheten i helsetjenesten. Statens helsetilsyn finner at din uforsvarlige forskrivning er egnet til å medføre fare for sikkerheten i helsetjenesten og å påføre pasienter en betydelig belastning.

Hovedvilkårene for å gi deg en advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56 er oppfylt. Det forutsettes imidlertid at Statens helsetilsyn skal foreta en skjønnsmessig vurdering av om du skal gis en advarsel. En slik vurdering må ses i sammenheng med formålet med å gi advarsel. Formålet er å reagere på alvorlige overtredelser av helsepersonelloven og bidra til å forhindre fremtidige pliktbrudd av denne art. Statens helsetilsyn finner at forholdet i denne saken er av en slik karakter at du skal gis advarsel. Det vises også til at du selv ikke mener å ha handlet uforsvarlig.

Vedtak

Statens helsetilsyn gir deg i medhold av helsepersonelloven § 56 en advarsel for brudd på lovens § 4.

Du har rett til å klage på dette vedtaket til Statens helsepersonellnemnd, jf helsepersonelloven § 68. Klagefristen er tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet. Les vedlagte informasjonsskriv med nærmere opplysninger om reglene for klage.

En eventuell klage sender du til Statens helsetilsyn. Du må klage før du eventuelt reiser søksmål om gyldigheten av vedtaket, jf forvaltningsloven § 27 b og helsepersonelloven § 71.

Med hilsen
XXXX
XXXX

XXXX
XXXX

Vedlegg: Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak

Kopi:
- XXXX
- XXXX

Juridisk saksbehandler: XXXX
Helsefaglig saksbehandler: XXXX

Lenker om tilsynssaker

Avgjørelser i enkeltsaker om svikt – søkeside

Enkeltsaker om svikt hos helsepersonell eller virksomhet i helse- og omsorgstjenesten (tilsynssaker), også varselsaker (§ 3-3 a)

Les mer om tilsynssaker

Les mer om klager og rettigheter i forhold til tilsynssaker