Helsetilsynet

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

Statens helsetilsyn har vedtatt å gi deg en advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56. Vi har kommet til at du har brutt forsvarlighetskravet i samme lov § 4.

Du kan klage på vedtaket innen tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet.

Saksbehandlingsprosessen

Statens helsetilsyn fikk ved brev xxxxxx fra Helsetilsynet i xxxxxx oversendt en tilsynssak vedrørende din virksomhet som lege. Tilsynssaken gjelder behandling og oppfølging en pasient fikk etter kontakt med legevakten i xxxxxx kommune.

Du ble ved brev xxxxxx orientert om at vi ville vurdere å gi deg en advarsel. Vi mottok din uttalelse til dette ved brev xxxxxx.

xxxxxx kommune ble i brev xxxxxx orientert om opprettelse av tilsynssak og bedt om å oversende opplysninger. Vi mottok svar fra xxxxxx kommune i brev av xxxxxx.

Saksforholdet

Du er utdannet i xxxxxx og fikk norsk autorisasjon som lege xxxxxx. Du var spesialist i allmennmedisin fra xxxxxx. Videre er du spesialist i ortopedisk kirurgi fra xxxxxx. På det tidspunktet hendelsen fant sted var du vikarlege i xxxxxx kommune.

Statens helsetilsyn har vurdert denne saken med utgangspunkt i den dokumentasjonen som foreligger, og dokumentene er oversendt deg tidligere i saksbehandlingen. Nedenfor gjør vi rede for de forholdene som har hatt betydning for vår vurdering.

Helsetilsynet i xxxxxx mottok xxxxxx klage fra xxxxxx. Klagen gjelder den behandling og oppfølging hennes ektemann, xxxxxx (heretter kalt pasienten), fikk etter at hun xxxxxx kontaktet legevakten i xxxxxx kommune.

Pasientens ektefelle kontaktet legevakten i xxxxxx kommune ca kl 01.45 den xxxxxx. Bakgrunnen for henvendelsen var at pasienten hadde høy feber, målt til 39 grader celsius. Sykepleier ved legevakten ble orientert om at pasienten hadde hatt bronkitt og fått medisin for det. Det var ikke gitt smertestillende/ febernedsettende legemidler. Pasientens ektefelle skal ikke ha fått snakket med deg, men sykepleier rådet henne til å gi pasienten Paracet, og ba henne ta kontakt igjen om han ikke ble bedre. Det vises til håndskrevet vaktnotat fra sykepleier. Det er ikke opplyst i klage, legejournal eller notat fra sykepleier om pasienten skal ha hatt smerter på dette tidspunktet.

Pasientens ektefelle tok på ny kontakt med legevakten ca kl 03.45 samme natt, feberen var da sunket litt, men det ble opplyst at pasienten var blitt tiltakende verre. Det vises til opplysninger fra sykepleiers notat og fra klagen. I følge sykepleiers redegjørelse kontaktet hun deg som vakthavende legevaktslege. Du hadde fire dager tidligere startet antibiotikabehandling av pasienten grunnet bronkitt. Sykepleier fikk råd om å be pasienten ta mer Paracet eller Ibux, og det ble satt opp legetime til pasienten kl 08.10 på morgenen den xxxxxx.

Pasientens ektefelle tok igjen kontakt med legevakten mellom kl 06.00 og 06.50. Hun skal da ha fortalt at hun måtte hjelpe pasienten på toalettet, og at han var blek. Sykepleier konfererte med deg og du ringte pasientens ektefelle. Ditt første journalnotat av xxxxxx omhandler telefonsamtalen med pasientens ektefelle, og det fremgår at pasienten skal møte på legekontoret om morgenen for kontroll. Det fremgår også at pasienten fortsatt har feber og er slapp og xxxxxx.

Det fremgår av pasientens journal fra konsultasjonen om morgenen xxxxxx at pasienten var blek da han kom til legekontoret. Han hadde blodtrykk på 90/65, hurtig

hjertefrekvens (105 per minutt) og lett blåselyd ved hjerteauskultasjon. EKG viste takykardi med mulige tegn på hjerteinfarkt uten at disse tegnene er nærmere beskrevet i notatet. CRP var 118. Det fremgår videre at du vurderte pasienten til å være i så dårlig form at han skulle innlegges akutt på xxxxxx sykehus. Du journalførte at du ikke visste hva som feilte pasienten.

Ved ankomst xxxxxx sykehus samme formiddag ble det konstatert at pasienten hadde akutt hjerteinfarkt på bakgrunn av klinisk bilde, EKG og blodprøver. Han ble behandlet medikamentelt med blant annet blodfortynnende medisiner. Pasienten døde samme kveld av akutt hjertesvikt forårsaket av hjerteinfarktet og ruptur av skilleveggen.

Din uttalelse

Du opplyser at du har arbeidet lenge i xxxxxx og i xxxxxx og kjenner de rutiner som gjelder for ulike situasjoner og diagnoser. Du sier at din diffuse diagnose bygger på pasientens KOLS og exacerbation med mistanke om forverring av hans pneumoni, og at dette lå til grunn for at du ville sende han til sykehus i ambulanse. Du viser også til at han ikke hadde smerter i brystet. Du kontakter alltid mottakende sykehus før du henviser pasienten. Du kan ikke svare på hvorfor EKG ikke finnes i journal, men du sender alltid det med til mottagersykehuset.

Du uttaler at du er lei deg for at utgangen ble så ulykkelig, og beklager og ber om unnskylding overfor pasientens ektefelle.

Kommuneoverlege i xxxxxx kommune, xxxxxx har uttalt følgende om hvilken informasjon/ opplæring du fikk om lokale forhold og rutiner:

”Han er en svært erfaren vikar i xxxxxx kommune. Han har inngående kjennskap til lokale forhold, rutiner ved kommunikasjon med AMK, helseradiobruk, og spesialisthelsetjenesten, og har henvist til spesialundersøkelser og innlagt pasienter regelmessig under slike vikarperioder gjennom sine xxxxxx år i kommunen. Han er kjent med lokale rutiner som eks prehospital trombolyse, og det understrekes også at dette regimet er implementert over tid og godt kjent av ambulansepersonellet, som også som et ledd i sine rutiner informerer og minner leger på som arbeider som vikarer/ turnusleger at denne muligheten finnes og skal vurderes hos alle pasienter der man mistenker coronare hendelser, som en naturlig forlengelse av MONA behandling. Det refereres også til dette under pkt "Akutt hjerteinfarkt" i legevaktprosedyren s. 11”.

Det fremgår av xxxxxx uttalelse at du har arbeidet i xxxxxx kommune regelmessig hver sommer siden xxxxxx.

Statens helsetilsyns vurdering

Statens helsetilsyn har vurdert om du handlet uforsvarlig da du etter å ha undersøkt pasienten om morgenen ikke gjorde nærmere diagnostiske og terapeutiske overveielser, eventuelt konfererte med annet helsepersonell forut for transport, herunder valg av transportmåte og valg av innleggende sykehus.

Hva som er forsvarlig avgjøres etter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle, og ikke hvordan helsepersonellet ideelt burde ha opptrådt.

Nedenfor gjengis de aktuelle bestemmelsene.

Helsepersonelloven § 4 første og annet ledd:

Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig.

Helsepersonell skal innrette seg etter sine faglige kvalifikasjoner, og skal innhente bistand eller henvise pasienter videre der dette er nødvendig og mulig. Dersom pasientens behov tilsier det, skal yrkesutøvelsen skje ved samarbeid og samhandling med annet kvalifisert personell. 

Ut fra sakens dokumenter legger vi til grunn at du så til pasienten om morgenen kl. 08.10. Du påviste tegn på begynnende sirkulasjonssvikt med lavt blodtrykk, høy puls og fallende kroppstemperatur fra 39 grader noen timer tidligere til 36,7 grader. Sammen med en CRP-verdi på 118, kunne dette tyde på utvikling av sepsis på bakgrunn av lungeinfeksjon. I tillegg stilte du spørsmål ved om EKG viste et infarktbilde, men journalførte at du ikke visste hva som feilte pasienten. Ifølge journalen igangsatte eller vurderte du ikke behandlingsmessige tiltak utover tilførsel av oksygen under ambulansetransporten.

Pasientens sykdomsutvikling var atypisk ved at luftveissymptomer med feber var det fremtredende uten at det forelå tydelige indikasjoner på kardial sykdom i form av smerter. Du hadde undersøkt pasienten på ditt kontor fire dager tidligere på grunn av hoste og tung pust og du påviste moderat obstruktiv lungelidelse ved spirometri og auskultasjon. Det ble startet adekvat behandling i forhold til funnene. Når pasienten tydeligvis ikke responderte på behandlingen og det ble nødvendig å ta kontakt med legevakten tre ganger i løpet av natt og morgen den xxxxxx, ville god praksis vært å ta pasienten inn til en revurdering tidligere enn den avtalte konsultasjonen kl 08.10.

Statens helsetilsyn finner at du på grunnlag av den usikre diagnosen og din mistanke om at pasienten hadde utviklet et hjerteinfarkt, burde ha konferert med vakthavende spesialist ved xxxxxx sykehus eller xxxxxx. Dette for å vurdere diagnostikk og eventuelt behov for prehospital behandling med blant annet trombolyse i tråd med de lokale retningslinjene. Da xxxxxx sykehus ligger vel xxxxxx fra xxxxxx burde du også i samråd med sykehuset ha vurdert bruk av luftambulanse ved de kliniske funn som forelå. Tidstap påvirker behandlingsresultatet negativt ved akutt hjerteinfarkt både for primær PCI og trombolytisk behandling.

Ved å ikke handle i tråd med ovennevnte, finner Statens helsetilsyn at du har avveket fra god praksis. Vi vurderer at avviket fra god praksis er så stort at din handlemåte er i strid med kravet til forsvarlig virksomhet, jf. helsepersonelloven § 4.

Vurdering av om du skal gis en advarsel

Statens helsetilsyn finner at du har brutt helsepersonelloven § 4. Ved brudd på helsepersonellovens bestemmelser har Statens helsetilsyn myndighet til å gi advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56 som lyder:

Statens helsetilsyn kan gi advarsel til helsepersonell som forsettlig eller uaktsomt overtrer plikter etter denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den, hvis pliktbruddet er egnet til å medføre fare for sikkerheten i helsetjenesten, til å påføre pasienter en betydelig belastning eller til i vesentlig grad å svekke tilliten til helsepersonell eller helsetjenesten.

Statens helsetilsyn kan gi advarsel til helsepersonell som har utvist en atferd som er egnet til i vesentlig grad å svekke tilliten til vedkommende yrkesgruppe.

Advarsel er enkeltvedtak etter forvaltningsloven.

Ved vurderingen av om det foreligger uaktsomhet skal Statens helsetilsyn ta stilling til om helsepersonellet er å bebreide. Ved vurderingen legger Statens helsetilsyn blant annet vekt på om du hadde handlingsalternativer i den aktuelle situasjonen. Vi finner at du kunne handlet annerledes ved å ha konferert med sykehus med for å vurdere diagnostikk og eventuelt behov for prehospital behandling med blant annet trombolyse i tråd med de lokale retningslinjene Videre burde du i samråd med sykehus ha vurdert å rekvirere transport med luftambulanse ved de ved de kliniske funn som forelå. Statens helsetilsyn finner på dette grunnlag at du handlet uaktsomt.

Ved vurderingen av om din uaktsomme handling er egnet til å medføre fare for sikkerheten i helsetjenesten eller å påføre pasienter en betydelig belastning, skal Statens helsetilsyn vurdere handlingens skadepotensial. Det er ikke avgjørende om pasienten er påført betydelig belastning eller om det har oppstått fare for sikkerheten i helsetjenesten. I den aktuelle situasjonen hadde du tilstrekkelig informasjon til å mistenke alvorlig sykdom. I en slik situasjon burde du i større grad ha forsøkt å avklare pasientens behov for akutt hjelp før transporten til sykehuset begynte. Ved at du ikke gjorde dette utsatte du pasienten for fare. Statens helsetilsyn finner derfor at din handlemåte er egnet til påføre pasienter en betydelig belastning.

Hovedvilkårene for å gi deg en advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56 er oppfylt. Det forutsettes imidlertid at Statens helsetilsyn skal foreta en skjønnsmessig vurdering av om du skal gis en advarsel. En slik vurdering må ses i sammenheng med formålet med å gi advarsel. Formålet er å reagere på alvorlige overtredelser av helsepersonelloven og bidra til å forhindre fremtidige pliktbrudd av denne art.

Statens helsetilsyn finner at forholdet i denne saken er av en slik karakter at du skal gis advarsel.  

xxxxxx kommune v/kommuneoverlegen vil i eget brev bli orientert om utfallet av saken.  

Vedtak

Statens helsetilsyn gir deg i medhold av helsepersonelloven § 56 en advarsel for brudd på lovens § 4.

Du har rett til å klage på dette vedtaket til Statens helsepersonellnemnd, jf helsepersonelloven § 68. Klagefristen er tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet. Les vedlagte informasjonsskriv med nærmere opplysninger om reglene for klage.

En eventuell klage sender du til Statens helsetilsyn. Du må klage før du eventuelt reiser søksmål om gyldigheten av vedtaket, jf forvaltningsloven § 27 b og helsepersonelloven § 71.

Med hilsen

Vedlegg: Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak

Kopi: Helsetilsynet i xxxxxx

xxxxxx

Juridisk saksbehandler: xxxxxx

Helsefaglig saksbehandler: xxxxxx