Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

XXXX XXXX

Statens helsetilsyn har vedtatt å gi deg en advarsel i medhold av helsepersonelloven
§ 56. Vi har kommet til at du har brutt forsvarlighetskravet i samme lov § 4 og øyeblikkelig hjelp-plikten i § 7 ved din håndtering og vurdering av en situasjon med en mulig suicidal pasient.

Du kan klage på vedtaket innen tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet.

Saksbehandlingsprosessen

Statens helsetilsyn fikk ved brev XXXX fra Helsetilsynet i XXXX oversendt en tilsynssak vedrørende din virksomhet som lege. Tilsynssaken gjelder din håndtering og vurdering av en situasjon med en mulig suicidal pasient.

Du ble ved brev XXXX orientert om at vi ville vurdere å gi deg en advarsel.

Vi har ikke mottatt uttalelse fra deg og har derfor vurdert saken med utgangspunkt i den dokumentasjon som foreligger, og dokumentene er oversendt deg tidligere i saksbehandlingen. Du har imidlertid uttalt deg til saken i brev av XXXX til Helsetilsynet i XXXX.

Saksforholdet

Du er utdannet i XXXX og fikk autorisasjon i Norge som lege den XXXX. Du er spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin. På det tidspunktet aktuelle hendelse fant sted var du lege ved XXXX Legekontor.

Den XXXX kontaktet politiet Legevakta i XXXX og ba om øyeblikkelig hjelp/vurdering av en XXXX (XXXX) som hadde truet med å ta sitt liv. Politiet ba om vurdering på XXXX bopel, hvor XXXX befant seg med far/familie og politi. Du vurderte det som hensiktsmessig at fastlegen gjorde den medisinske vurderingen påfølgende dag og anbefalte at XXXX ble med hjem til sine foreldres bopel. Det fremgår av journalnotatet at telefonsamtalen var utilfredsstillende og at du blant annet ikke fikk tatt opp pasientens anamnese.

I din uttalelse XXXX opplyser du om kommunikasjonsproblemer med politiet. Videre skriver du følgende: XXXX

Helsetilsynet i XXXX har hatt til behandling en sak mot deg tidligere. De fant at du hadde brutt helsepersonelloven § 4, og at XXXX kommune hadde brutt forsvarlighetskravet for den kommunale helsetjenesten.

Statens helsetilsyns vurdering

Sakens opplysninger har gitt grunn til å vurdere om du har handlet i strid med kravet til forsvarlig virksomhet i helsepersonelloven § 4 og plikten til øyeblikkelig hjelp i
§ 7.

Nedenfor gjengis de aktuelle bestemmelsene.

Helsepersonelloven § 4 første og annet ledd:

Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig.

Helsepersonell skal innrette seg etter sine faglige kvalifikasjoner, og skal innhente bistand eller henvise pasienter videre der dette er nødvendig og mulig. Dersom pasientens behov tilsier det, skal yrkesutøvelsen skje ved samarbeid og samhandling med annet kvalifisert personell.

Helsepersonelloven § 7 om øyeblikkelig hjelp

Helsepersonell skal straks gi den helsehjelp de evner når det må antas at hjelpen er påtrengende nødvendig. Med de begrensninger som følger av pasientrettighetsloven § 4-9, skal nødvendig helsehjelp gis selv om pasienten ikke er i stand til å samtykke, og selv om pasienten motsetter seg helsehjelpen.

Ved tvil om helsehjelpen er påtrengende nødvendig, skal helsepersonell foreta nødvendige undersøkelser.

Plikten gjelder ikke i den grad annet kvalifisert helsepersonell påtar seg ansvaret for å gi helsehjelpen.

Det sentrale vurderingstema er om du har opptrådt faglig uforsvarlig ved din håndtering og vurdering av situasjonen den XXXX.

Hva som er forsvarlig avgjøres etter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle, og ikke hvordan helsepersonellet ideelt burde ha opptrådt.

På bakgrunn av saksforholdet slik det er beskrevet ovenfor, legger Statens helsetilsyn til grunn at du ble bedt om å gjøre en selvmordsrisikovurdering av en mulig suicidal XXXX. Du innhentet imidlertid ikke pasientens anamnese, og anbefalte at XXXX ble med til sine foreldres bopel og at fastlegen foretok en vurdering påfølgende dag.

I situasjoner som den foreliggende skal legen innhente relevant og nødvendig informasjon og foreta en selvmordsrisikovurdering på bakgrunn av opplysningene.

Statens helsetilsyn kan ikke se at du innhentet tilstrekkelig informasjon til å kunne gjøre en selvmordsrisikovurdering. Da er det uforsvarlig å overlate ansvaret for XXXX til faren. Dersom pasienten virkelig var suicidal, ville det vært nødvendig med overvåkning gjennom natten. En slik overvåkning er eventuelt helsetjenestens oppgave.

Når det gjelder din uttalelse om sucidalfare, er det korrekt at denne er vanskelig å vurdere. Derfor kreves man tilser pasienten og at det innhentes tilstrekkelig med informasjon fra pasient/pårørende og andre. Risikofaktorer skal kartlegges og veies opp mot beskyttende faktorer, for så å konkludere med grad av selvmordsfare. Deretter utfører man tiltak i tråd med risikoen. Det vil si – hadde det kommet frem at denne XXXX hadde lav selvmordsfare, kunne det vært forsvarlig at XXXX ble tilsett dagen etter. Men, du hadde ikke grunnlag for å anta verken det ene eller andre.

Manglende innhenting av informasjon og manglende selvmordsvurdering i denne situasjonen er uforsvarlig i henhold til helsepersonelloven § 4.

Videre er et vurderingstema hvorvidt det dreier seg om en øyeblikkelig hjelp-situasjon, og om du eventuelt har brutt helsepersonelloven § 7.

Etter vår vurdering inngår selvmordsrisikovurderinger i plikten til å gi øyeblikkelig hjelp da en medisinsk vurdering av bakenforliggende årsaker, samt vurdering av behov for videre behandling og oppfølging er å anse som påtrengende nødvendig. Du har således brutt helsepersonelloven § 7.

Vurdering av om du skal gis en advarsel

Statens helsetilsyn finner at du har brutt helsepersonelloven §§ 4 og 7.

Ved brudd på helsepersonellovens bestemmelser har Statens helsetilsyn myndighet til å gi advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56 som lyder:

Statens helsetilsyn kan gi advarsel til helsepersonell som forsettlig eller uaktsomt overtrer plikter etter denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den, hvis pliktbruddet er egnet til å medføre fare for sikkerheten i helsetjenesten, til å påføre pasienter en betydelig belastning eller til i vesentlig grad å svekke tilliten til helsepersonell eller helsetjenesten.

Statens helsetilsyn kan gi advarsel til helsepersonell som har utvist en atferd som er egnet til i vesentlig grad å svekke tilliten til vedkommende yrkesgruppe.

Advarsel er enkeltvedtak etter forvaltningsloven.

Ved vurderingen av om det foreligger uaktsomhet skal Statens helsetilsyn ta stilling til om helsepersonellet er å bebreide. Ved vurderingen legger Statens helsetilsyn blant annet vekt på om du hadde handlingsalternativer i den aktuelle situasjonen. Vi mener at du kunne ha innhentet nødvendig informasjon om pasientens tilstand og foretatt en selvmordsrisikovurdering. I den aktuelle saken hadde du dermed handlingsalternativer. Det foreligger ikke forhold som tilsier at du ikke kan bebreides. Statens helsetilsyn finner på dette grunnlag at du handlet uaktsomt.

Ved vurderingen av om din uaktsomme handling er egnet til å påføre pasienter en betydelig belastning, skal Statens helsetilsyn vurdere handlingens skadepotensial. Det er ikke avgjørende om pasienten er påført betydelig belastning. Statens helsetilsyn finner at pliktbruddet er egnet til å medføre fare for sikkerheten i helsetjenesten og å påføre pasienter en betydelig belastning ved manglende vurdering av en mulig suicidal pasient.

Hovedvilkårene for å gi deg en advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56 er oppfylt. Det forutsettes imidlertid at Statens helsetilsyn skal foreta en skjønnsmessig vurdering av om du skal gis en advarsel. En slik vurdering må ses i sammenheng med formålet med å gi advarsel. Formålet er å reagere på alvorlige overtredelser av helsepersonelloven og bidra til å forhindre fremtidige pliktbrudd av denne art.

Vi ser ingen særlige forhold som tilsier at advarsel ikke skal gis i dette tilfellet. Vi ser at kontakten med politiet var problematisk, men det utelater ikke at du skulle ha vurdert suicidalfaren.

Statens helsetilsyn finner at forholdet i denne saken er av en slik karakter at du skal gis advarsel.

Vedtak

Statens helsetilsyn gir deg i medhold av helsepersonelloven § 56 en advarsel for brudd på lovens §§ 4 og 7.

Du har rett til å klage på dette vedtaket til Statens helsepersonellnemnd, jf helsepersonelloven § 68. Klagefristen er tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet. Les vedlagte informasjonsskriv med nærmere opplysninger om reglene for klage.

En eventuell klage sender du til Statens helsetilsyn. Du må klage før du eventuelt reiser søksmål om gyldigheten av vedtaket, jf forvaltningsloven § 27 b og helsepersonelloven § 71.

Med hilsen

XXXX XXXX

XXXX XXXX

Vedlegg: Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak

Kopi: Helsetilsynet i XXXX

Juridisk saksbehandler: XXXX
Helsefaglig saksbehandler: XXXX

Lenker om tilsynssaker

Avgjørelser i enkeltsaker om svikt – søkeside

Enkeltsaker om svikt hos helsepersonell eller virksomhet i helse- og omsorgstjenesten (tilsynssaker), også varselsaker (§ 3-3 a)

Les mer om tilsynssaker

Les mer om klager og rettigheter i forhold til tilsynssaker