Helsetilsynet

Statens helsetilsyn har vedtatt å gi Dem en advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56. Vi har kommet til at De har brutt plikten til å gi innsyn i journal og til å gi opplysninger til tilsynsmyndigheten.

De kan klage på vedtaket innen tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet.

Saksbehandlingsprosessen

Statens helsetilsyn fikk ved brev xxxxxx fra xxxxxx oversendt en tilsynssak vedrørende Deres virksomhet som lege. Saken gjelder Deres manglende oppfyllelse av retten til journalinnsyn, og manglende oversendelse av etterspurt pasientjournal til tilsynsmyndigheten.

Statens helsetilsyn ba Dem i brev xxxxxx om å oversende en bekreftelse på at De hadde oversendt utskrift av journal til den aktuelle pasienten.

De ble ved brev xxxxxx orientert om at vi ville vurdere å gi Dem en advarsel. Vi mottok begge våre brev i retur med påtegning fra Dem.

Saksforholdet

De er utdannet i xxxxxx og fikk autorisasjon som lege i Norge xxxxxx. De er spesialist i xxxxxx, xxxxxx. På det tidspunktet den aktuelle hendelsen fant sted var De privatpraktiserende lege.

Statens helsetilsyn har vurdert denne saken med utgangspunkt i den dokumentasjonen som foreligger. De har mottatt kopi av alle brev i saken som er sendt andre enn Dem. Nedenfor gjør vi rede for de forholdene som har hatt betydning for vår vurdering.

Helsetilsynet i xxxxxx fikk ved brev av xxxxxx fra xxxxxx en klage på Dem på grunn av manglende oppfyllelse av retten til journalinnsyn for xxxxxx  (heretter kalt pasienten).

Pasienten ba om utskrift av sin pasientjournal i forbindelse med at De skulle avvikle Deres legepraksis xxxxxx. Pasienten har opplyst at De i brev av xxxxxx bekreftet at utlevering av journal vil bli imøtekommet dersom hun betalte kr. 500,- til Deres bankkonto. Pasienten kontaktet xxxxxx for bistand, da hun bestred at hun måtte betale kr. 500,- for en journalutskrift.

På bakgrunn av klagen tilskrev xxxxxx Dem ved brev av xxxxxx. Det ble redegjort for regelverket knyttet til retten til innsyn i journal. De ble bedt om å oppfylle retten til innsyn i samsvar med dette og gi en tilbakemelding dersom journalutskriften allerede var utlevert.

Ovennevnte brev kom i retur med påskrift om at De ikke hadde nektet utlevering av journal, men at De stilte Dem uforstående til at De som privatpraktiserende lege var bundet av offentlige betalingssatser for utlevering av journal. De etterspurte derfor lovhjemmel for dette.

Helsetilsynet i xxxxxx henviste på nytt til regelverket knyttet til innsyn, i sitt brev av xxxxxx, og de forutsatte at retten til innsyn ble oppfylt.

Helsetilsynet i xxxxxx orienterte Dem i brev av xxxxxx, om at det ville bli opprettet tilsynssak, dersom De ikke innen to uker ga tilbakemelding om at innsynsretten var oppfylt.

Statens helsetilsyn ba Dem i brev av xxxxxx om å sende oss en bekreftelse innen to uker på at De hadde oversendt utskrift av journal til pasienten. De fikk i samme brev en detaljert redegjørelse for hvilket regelverk som gjelder for utlevering av journal, inkludert prissetting.

Vi mottok vårt brev av xxxxxx i retur med Deres påskrift om at De mente at pasienten ba om sin journal i original, og at vi anvendte loven feil da det ikke står noe i regelverket om utlevering av original journal.

Vi mottok også vårt orienteringsbrev av xxxxxx i retur. Av Deres påtegning på brevet fremgår det at De fortsatt hevder at pasienten ville ha utlevert sin journal i original. De påpeker også at helsepersonelloven § 30 ikke er sitert.

Statens helsetilsyns vurdering

Sakens opplysninger har gitt grunn til å vurdere om De har handlet i strid med kravet til innsynsrett i helsepersonelloven § 41, og i strid med lovens § 30 om å gi opplysninger til tilsynsmyndigheten.

Nedenfor gjengis de aktuelle bestemmelsene.

Helsepersonelloven § 41 lyder:
Den som yter helsehjelp, skal gi innsyn i journalen til den som har krav på det etter reglene i pasientrettighetsloven § 5-1.
I helseinstitusjoner skal den som har det overordnede ansvaret for journalen etter § 39, sørge for at det gis innsyn etter første ledd.

Av journalforskriften § 12 fremgår følgende:
Når innsynsretten gjøres gjeldende etter pasientrettighetsloven 5-1, kan det ved utlevering av kopi eller utskrift av journal kreves betaling. Betalingen skal ikke overstige et beløp tilsvarende det som er fastsatt for utskrift/kopiering av pasientjournal i de til enhver tid gjeldende takster for privatpraktiserende lege og privatpraktiserende spesialist fastsatt i tilknytning til folketrygdloven § 5-4 om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege.

Ifølge forskrift av 25. juni 2008 nr. 714 om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege, er gjeldende takst for kopi og utskrift av journal kr. 85,-.

Innsynsrett i journal
Ut i fra sakens opplysninger legger Statens helsetilsyn til grunn at pasienten kun har bedt om utskrift av sin journal. Vi vil påpeke at det nå har gått over ett år siden pasienten ba om utskrift av sin journal. De har til tross for flere henvendelser fra xxxxxx, Helsetilsynet i xxxxxx og Statens helsetilsyn ikke oversendt utskrift av journal til pasienten.

Statens helsetilsyn finner at De har brutt helsepersonelloven § 41.  

Opplysningsplikt til tilsynsmyndigheten

Helsepersonelloven § 30 lyder:

Helsepersonell skal gi Statens helsetilsyn og Helsetilsynet i fylket adgang til virksomhetens lokaler, og gi alle de opplysninger som ansees påkrevd for utøvelsen av tilsyn med helsepersonells virksomhet. Helsepersonell skal uten hinder av taushetsplikten utlevere de dokumenter, lyd- og bildeopptak o.l. som kreves av Statens helsetilsyn og Helsetilsynet i fylket.

At helsepersonell utleverer opplysninger som tilsynsmyndigheten ber om er en grunnleggende forutsetning for at det skal kunne føres tilsyn med helsetjenester. Manglende utlevering av opplysninger vil vanskeliggjøre tilsynsmyndighetens arbeid i betydelig grad, og vil i verste fall kunne medføre at uforsvarlige og skadelige forhold ikke blir avdekket og rettet på.

Statens helsetilsyn forventer at De som lege er kjent med opplysningsplikten til tilsynsmyndighetene, slik det fremgår av helsepersonelloven § 30. De har ikke gitt Statens helsetilsyn de opplysninger vi har bedt om. Dette er et brudd på helsepersonelloven § 30.

Vurdering av om De skal gis en advarsel

Statens helsetilsyn finner at De har brutt helsepersonelloven §§ 41 og 30.

Ved brudd på helsepersonellovens bestemmelser har Statens helsetilsyn myndighet til å gi advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56 som lyder:
Statens helsetilsyn kan gi advarsel til helsepersonell som forsettlig eller uaktsomt overtrer plikter etter denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den, hvis pliktbruddet er egnet til å medføre fare for sikkerheten i helsetjenesten, til å påføre pasienter en betydelig belastning eller til i vesentlig grad å svekke tilliten til helsepersonell eller helsetjenesten.
Statens helsetilsyn kan gi advarsel til helsepersonell som har utvist en atferd som er egnet til i vesentlig grad å svekke tilliten til vedkommende yrkesgruppe.
Advarsel er enkeltvedtak etter forvaltningsloven.

Statens helsetilsyn legger til grunn at De til tross for uttalige anmodninger fra xxxxxx, Helsetilsynet i xxxxxx ikke har oppfylt Deres plikt til å gi pasienten innsyn i sin journal. Etter vår vurdering har De handlet forsettlig.

Statens helsetilsyn legger til grunn at De til tross for pålegg ikke har oversendt etterspurt pasientjournal til oss. Etter vår vurdering har De også i denne saken handlet forsettlig.

Ved vurderingen av om Deres handlinger er egnet til å medføre fare for sikkerheten i helsetjenesten eller å påføre pasienter en betydelig belastning, skal Statens helsetilsyn vurdere handlingens skadepotensial. Det er ikke avgjørende om pasienten er påført betydelig belastning, eller om det har oppstått fare for sikkerheten i helsetjenesten.

Prinsippet om innsynsrett i egen journal er viktig for pasienters rettssikkerhet, og deres mulighet til å ivareta sine interesser. Statens helsetilsyn finner at det å ikke oppfylle plikten til å gi pasienter innsyn i egen journal er egnet til å påføre pasienter en betydelig belastning.

Tilsynsmyndighetens oppgave er å medvirke til sikkerhet og kvalitet i helsetjenesten. Dersom helsepersonell unnlater å gi informasjon til tilsynsmyndigheten fratas vi muligheten til å utøve vår tilsynsfunksjon, og vi blir forhindret fra å kontrollere om virksomheten drive i samsvar med krav til forsvarlighet. Deres unnlatelse av å svare på tilsynsmyndighetens henvendelser representerer et pliktbrudd som er egnet til å medføre fare for sikkerheten i helsetjenesten, og til å påføre pasienter en betydelig belastning.

Hovedvilkårene for å gi Dem en advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56 er oppfylt. Det forutsettes imidlertid at Statens helsetilsyn skal foreta en skjønnsmessig vurdering av om De skal gis en advarsel. En slik vurdering må ses i sammenheng med formålet med å gi advarsel. Formålet er å reagere på alvorlige overtredelser av helsepersonelloven, og bidra til å forhindre fremtidige pliktbrudd av denne art.

Statens helsetilsyn finner at forholdet i denne saken er av en slik karakter at De skal gis advarsel.

Vedtak

Statens helsetilsyn gir Dem i medhold av helsepersonelloven § 56 en advarsel for brudd på lovens §§ 41 og 30.

De har rett til å klage på dette vedtaket til Statens helsepersonellnemnd, jf helsepersonelloven § 68. Klagefristen er tre – 3 – uker fra De mottar dette brevet. Les vedlagte informasjonsskriv med nærmere opplysninger om reglene for klage.

En eventuell klage sender De til Statens helsetilsyn. De må klage før De eventuelt reiser søksmål om gyldigheten av vedtaket, jf forvaltningsloven § 27 b og helsepersonelloven § 71.

Orientering om at tilbakekall av autorisasjon vurderes

Dersom De ikke oversender de etterspurte opplysninger til Statens helsetilsyn etter at De har fått denne advarselen, kan Statens helsetilsyn tilbakekalle Deres autorisasjon i medhold av helsepersonelloven 57 annet ledd som lyder:

Autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning kan kalles tilbake dersom innehaveren til tross for advarsel unnlater å innrette seg etter lovbestemte krav.

Vi vil vurdere å tilbakekalle Deres autorisasjon som lege dersom De ikke umiddelbart og senest innen to - 2 - uker fra De mottar dette brevet, oversender utskrift av den etterspurte journalen til Statens helsetilsyn.

Med hilsen

xxxxxx

Vedlegg:
Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak
Lov om helsepersonell m.m.

 Kopi: xxxxxx

          xxxxxx

          xxxxxx

Juridisk saksbehandler: xxxxxx

Lenker om tilsynssaker

Søkeside for avgjørelser i tilsynssaker og rapporter etter varsel om alvorlige hendelser

Les mer om tilsynssaker

Les mer om klager og rettigheter i forhold til tilsynssaker