Helsetilsynet

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

Statens helsetilsyn viser til tidligere korrespondanse, senest vår orientering om at det vil bli vurdert administrativ reaksjon, datert xxxxxx. Det vises videre til telefonsamtale den xxxxxx.

Saksforholdet slik det fremgår av sakens dokumenter

Statens helsetilsyn legger til grunn at saksforholdet er kjent. Det redegjøres likevel kort for saksforholdet slik det fremgår av sakens dokumenter. Helsetilsynet har fått tilsendt kopi av pasientjournal som består av enkeltark for hver konsultasjon. I telefonsamtale med saksbehandler den xxxxxx opplyste De at De også har ført journalnotater for pasienten på Deres PC, men at De har hatt et "datakrasj" som medførte at notatene ble slettet. De hadde ikke sikkerhetskopi. Fremstillingen av saksforholdet bygger videre på Deres uttalelser til tilsynsmyndigheten, politiavhør av pasienten og Dem samt epikrise fra pasientens opphold ved xxxxxxuniversitetssykehus i xxxxxx.

Deres journalnotater starter med at xxxxxx henvendte seg til xxxxxx den xxxxxx for å få en legeattest i forbindelse med en kneskade. I neste notat datert xxxxxx er skaden beskrevet som postoperative artrosesmerter etter trafikkulykke i xxxxxx. De forskiver Pinex forte for artrosesmerter begrunnet med at pasienten oppgir at xxxxxx ikke tåler NSAIDs.

I xxxxxx beskrives xxxxxx som smertepasient og senere er det anført at xxxxxx har kontakt med xxxxxx. Flere notater er ikke datert. xxxxxx fikk framover forskrevet 200 tabl Pinex forte per mnd og av og til Somadril. I et udatert notat antakelig fra xxxxxx er det notert at pasienten ba Dem starte forskrivning av Ketorax tabletter og til injeksjon.

Pasienten skal ha framvist epikrise der denne behandlingen ble angitt. Helsetilsynet har ikke mottatt kopi av denne. Det fremgår at De motstrebende gikk med på dette, siden andre angivelig ikke ville. Det er relativt fyldige notater omkring dette.

Pasienten flyttet til xxxxxx. Det er ikke oppgitt om dette var i slutten av xxxxxx eller begynnelsen av xxxxxx. De skal ha anbefalt at pasienten fant seg lege der. Det fremgår at De bestilte svenske A-resepter og at forskrivningen av Ketorax ble videreført med 500 tabletter og 500 ampuller pr mnd. Kontakten med pasienten var i stor grad pr telefon med likeartede notater. Når pasienten møter til konsultasjon beskrives xxxxxx som ikke ruset eller ikke påvirket. De har også innimellom skrevet ut Somadril. Det fremgår av Deres notater at De hadde ukentlige telefonsamtaler med pasienten.xxxxxx opplyste pasienten at xxxxxx hadde fått cancer. De skrev i denne forbindelse en attest på at pasienten brukte Ketorax for at xxxxxx skal få nok smertestillende på sykehuset. De etterlyste epikrise, men mottok ingen. Det er ikke opplyst om pasienten virkelig var innlagt på dette tidspunktet. De utsatte videre forskrivning. Hyppigheten av telefonhenvendelsene økte imidlertid til flere ganger i uka.

I xxxxxx ringte pasienten fordi xxxxxx lå på sykehus og fortalte at kreften hadde spredd seg til hjernen. De ba pasienten meddele behandlende lege hvor epikrise kunne sendes. I februar ble pasienten konfrontert med at xxxxxx tok for mye smertestillende og måtte redusere. Pasienten lovte å trappe ned, men uten at dette ble gjort. I xxxxxx hadde De fortsatt ikke mottatt epikrise. Den xxxxxx ble De kontaktet av politiet som hadde funnet pasienten bevisstløs og sendt ham på sykehus. I politiets dokumenter framgår at det ved ransaking ble funnet store mengder Ketorax hjemme hos pasienten forskrevet av Dem og en lege i xxxxxx.

Statens helsetilsyns vurdering

Den sentrale problemstillingen i saken er om Deres behandling av xxxxxx med vanedannende legemidler over en periode på mer enn seks år var i samsvar med kravet om forsvarlig virksomhet. Helsetilsynet vil vurdere hvorvidt Deres forskrivning av legemidler til xxxxxx var forsvarlig, jf helsepersonelloven § 4 første og annet ledd som lyder:

Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig.

Helsepersonell skal innrette seg etter sine faglige kvalifikasjoner, og skal innhente bistand eller henvise pasienter videre der dette er nødvendig og mulig. Dersom pasientens behov tilsier det, skal yrkesutøvelsen skje ved samarbeid og samhandling med annet kvalifisert personell.

Saken vil også bli vurdert opp mot kravene til føring av journal for pasienter, jf helsepersonelloven §§ 39 og 40 og forskrift om pasientjournal av 21. desember 2000 nr 1385.

Bruk av vanedannende legemidler medfører en rekke problemer som tilsier stor forsiktighet ved legers forskrivning. Den alvorligste faren ligger i at forskrivningen kan føre til legemiddelavhengighet eller misbruksproblematikk. Ved siden av deproblemer som kan knyttes til avhengighet eller misbruk, vil dette også kunne medføre at pasienten ikke får adekvat behandling for det tilgrunnliggende problem. Det vises videre til Helsetilsynets publikasjon IK-2755 Vanedannende legemidler - forskrivning og forsvarlighet (oktober 2001).

Etter vår vurdering fremstår det som overveiende sannsynlig at pasienten hadde et misbruksproblem og at xxxxxx manipulerte Dem gjennom flere år for å få forskrevet vanedannende legemidler. Dette er erkjent av Dem i forbindelse med at De ble kontaktet av politiet i xxxxxx. De avsluttet da umiddelbart forskrivningen til pasienten.

Vi finner at forskrivningen har vært pasientstyrt og uten kontroll fra Deres side. Det at pasienten har manipulert og selv tatt initiativet til forskrivningen, fritar ikke Dem fra den plikt De som lege har til å vurdere indikasjon og dosering på et faglig grunnlag.

Etter vår vurdering handlet De uforsvarlig ved at De ikke foretok noe konkret for å bringe på det rene diagnose og oppfølging, utover fra tid til annen å be pasienten skaffe seg lege på hjemstedet og framskaffe epikrise etter påstått sykehusinnleggelse.

Pasientjournalen slik den er lagt frem for oss, består av et enkeltark for hver konsultasjon. Flere av disse er ikke datert. På bakgrunn av Deres uttalelse i telefonsamtale den xxxxxx legger vi til grunn at De også førte løpende journalnotater, men at disse er slettet i en "datakrasj". De hadde ikke sikkerhetskopi.

Helsetilsynet har ikke grunnlag for å ta stiling til hvorvidt Deres EDB-baserte journalnotater inneholdt opplysninger ut over det som fremgår av enkeltarkene. Det er således ikke mulig å ta stilling til om journalopplysninger gikk tapt. Etter vår vurdering inneholder imidlertid enkeltarkene tilstrekkelig opplysninger om behandlingen. Vi finner etter dette at det foreligger brudd på journalforskriften § 8 første ledd d) hvor det heter at det skal fremgå "når … helsehjelp er gitt".

Statens helsetilsyns vurdering av om det er grunnlag for advarsel

Det følger av helsepersonelloven § 56 at "Statens helsetilsyn kan gi advarsel til helsepersonell som forsettlig eller uaktsomt overtrer plikter etter denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den, hvis pliktbruddet er egnet til å medføre fare for sikkerheten i helsetjenesten eller til å påføre pasienter en betydelig belastning".

Vi viser til ovennevnte vurderinger hvor det fremgår at De har handlet i strid med helsepersonelloven § 4 om forsvarlighet og journalforskriften § 8 første ledd d). Vi finner Deres handlemåte uaktsom.

Statens helsetilsyn er på generelt grunnlag av den oppfatning at rekvirering av store mengder vanedannende legemidler, uten at det foreligger klar indikasjon, er egnet til å påføre pasienter en betydelig belastning, fordi man påfører eller opprettholder en legemiddelavhengighet. Bruddet på journalforskriften § 8 første ledd d) slik som i den konkrete saken, er etter vår vurdering ikke egnet til å påføre pasienter en betydelig belastning eller fare for sikkerheten i helsetjenesten.

Etter vår vurdering er bruddet på kravet om forsvarlig virksomhet av en slik grovhet at det kvalifiserer for en advarsel. Statens helsetilsyn finner etter dette at vilkårene for å gi Dem advarsel etter helsepersonelloven § 56 er til stede.

Konklusjon

Statens helsetilsyn finner grunnlag for å gi Dem en advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56, for brudd på kravet om forsvarlig virksomhet i helsepersonelloven § 4.

Advarsel er et enkeltvedtak som kan påklages til Statens helsepersonellnemnd, jf helsepersonelloven § 68. Klagefristen er tre uker fra mottakelsen av dette brev, jf. vedlagte informasjonsskriv med nærmere opplysninger om reglene for slik klage. En eventuell klage sendes Statens helsetilsyn. Det er i henhold til helsepersonelloven § 71 krav om at klagemuligheten må benyttes før det kan reises søksmål om gyldigheten av vedtaket.

Statens helsepersonellnemnds vedtak kan i henhold til helsepersonelloven § 71 bringes inn for retten, som kan prøve alle sider av saken.


Med hilsen

xxxxxx

xxxxxx

Kopi:
Helsetilsynet i xxxxxx

Helsefaglig saksbehandler: xxxxxx

Saksbehandler: xxxxxx

Lenker om tilsynssaker

Søkeside for avgjørelser i tilsynssaker og rapporter etter varsel om alvorlige hendelser

Les mer om tilsynssaker

Les mer om klager og rettigheter i forhold til tilsynssaker