Helsetilsynet

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn mottok ved brev av XXXXXX fra Helsetilsynet i XXXXXX en tilsynssak mot din virksomhet som lege. Saken gjelder den behandling/utredning du ga pasient XXXXXX før hun ble henvist til operasjon hos overlege XXXXXX ved XXXXXX klinikken.

Helsetilsynet i XXXXXX ba oss vurdere om du har overtrådt plikter etter helsepersonelloven.

Vi mottok din redegjørelse til saken ved brev av XXXXXX.

Statens helsetilsyn innhentet kopi av journalen til XXXXXX hos XXXXXX ved brev av XXXXXX. Vi mottok svar XXXXXX. Vi fant det nødvendig å innhente ytterligere opplysninger fra XXXXXX, da det viste seg at han ikke hadde oversendt all etterspurt dokumentasjon. Dette mottok vi ved brev av XXXXXX.

Ved brev av XXXXXX ble du orientert om at Statens helsetilsyn ville vurdere å gi deg en advarsel etter helsepersonelloven § 56. Vi mottok din uttalelse ved brev av XXXXXX.

På bakgrunn av opplysninger i din uttalelse etterspurte vi ved brev av XXXXXX kopi av journalen til XXXXXX og en pasient som ønsker å være anonym. Vi mottok disse journalkopiene XXXXXX.

Vi har mottatt flere støtteerklæringer til den virksomheten du driver.

Statens helsetilsyn beklager den lange saksbehandlingstiden.

Saksforholdet som legges til grunn for vurderingen

Du er utdannet ved Universitetet i XXXXXX og fikk autorisasjon som lege i XXXXXX.

Du fikk kontakt med XXXXXX (pasienten), født XXXXXX, på bakgrunn av brev av XXXXXX fra hennes kjæreste, XXXXXX. Pasienten var til konsultasjon hos deg for sine problemer med seksuell legning, første gang XXXXXX. Hun kom til konsultasjonen sammen med sin fostermor og sin kjæreste.

Pasienten hadde XXXXXX konsultasjoner hos deg frem til XXXXXX  da du henviste henne til overlege XXXXXX, XXXXXX klinikken med journalførte diagnoser: XXXXXX og P09 Transvestittisme.

Pasientens problemer med seksuell legning er fyldig beskrevet i journalen. Du vurderte XXXXXX som en transperson, og siden XXXXXX ikke er transkjønnet passet XXXXXX etter din vurdering ikke inn i GID systemet på Rikshospitalet. Det fremgår også at pasienten XXXXXX (3 linjer slettet).

Det fremgår at du sendte to henvisninger til overlege XXXXXX, begge datert XXXXXX. På henvisningene er det kun oppført diagnosen L83 Nakkesyndrom. På den ene henvisningen har du skrevet: ”Tilleggs info (ikke til helse XXXXXX)”. Av denne henvisningen fremgår det at pasienten er en transperson, og at det er aktuelt med en XXXXXX. Den andre henvisningen beskriver at pasienten er plaget av at XXXXXX, og du henviser til XXXXXX etter beste metode.

Etter en gjennomgang av journalen til XXXXXX og den anonyme pasienten, fremgår det at du har henvist disse pasientene til XXXXXX på samme måte som redegjort ovenfor, med to henvisninger for hver med forskjellige opplysninger.

Du forklarer blant annet at din henvisningspraksis er basert på at GID klinikken bare tilbyr behandling etter rigide mønstre til personer som blir diagnostisert som ”ekte” transseksuelle. Du skriver avslutningsvis i din uttalelse av XXXXXX: Slik situasjonen dessverre er og har vært, kunne jeg ikke annet gjøre enn å tøye reglene så langt som nødvendig var for at de aktuelle klientene skulle få den behandling det var riktig og etisk forsvarlig at de fikk.”

Statens helsetilsyns vurdering

Helsepersonelloven regulerer helsepersonells rettigheter og plikter. Sakens opplysninger har gitt grunn til å vurdere om du har handlet i strid med kravet til forsvarlig virksomhet i helsepersonelloven § 4 og om du har brutt bestemmelsen om ressursbruk i samme lov § 6.

Nedenfor gjengis de aktuelle bestemmelsene:

Helsepersonelloven § 4 
Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig.
Helsepersonell skal innrette seg etter sine faglige kvalifikasjoner, og skal innhente bistand eller henvise pasienter videre der dette er nødvendig og mulig. Dersom pasientens behov tilsier det, skal yrkesutøvelsen skje ved samarbeid og samhandling med annet kvalifisert personell.

Helsepersonelloven § 6
Helsepersonell skal sørge for at helsehjelpen ikke påfører pasienter, helseinstitusjon, trygden eller andre unødvendig tidstap eller utgift.

Forsvarlighetsvurdering
Det sentrale vurderingstemaet er om du har opptrådt i strid med faglig forsvarlighet ved ikke å henvise XXXXXX XXXXXX til tverrfaglig vurdering før du besluttet å henvise XXXXXX til XXXXXX hos XXXXXX. Hva som er forsvarlig avgjøres etter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle, og ikke hvordan helsepersonellet ideelt burde opptrådt.

Pasienten var bare XXXXXX år da XXXXXX konsulterte deg første gang for sine problemer med seksuell legning, og allerede etter ca ni måneder henviste du XXXXXX til XXXXXX. Dette er et kirurgisk inngrep med store konsekvenser. XXXXXX (1 linje fjernet). Fordi inngrepet er av irreversibel karakter, må det stilles store krav til beslutningsgrunnlaget. Etter Statens helsetilsyns vurdering burde det vært foretatt en tverrfaglig vurdering av en så ung pasient med både XXXXXX. Du burde også ha vurdert behovet for en second opinion av fagmiljø i utlandet siden du ikke har tillit til GID klinikken. Det fremgår ikke av journalen at du har samarbeidet tverrfaglig om beslutningen om å henvise pasienten til XXXXXX.

Selv om du har mye erfaring på dette vanskelige området, er det etter Statens helsetilsyns vurdering ikke forsvarlig at du alene avgjorde at XXXXXX var riktig for denne pasienten. Du burde ha henvist pasienten til spesialisthelsetjenesten slik at XXXXXX problemer med seksuell legning kunne ha blitt vurdert i sammenheng med XXXXXX. Behandling av pasienter med ”kjønn i bevegelse”, representerer store faglige utfordringer der tverrfaglig samhandling og second opinion er nødvendig.

Statens helsetilsyn finner at handlemåten din i denne saken ikke er i samsvar med forsvarlighetskravet i helsepersonelloven § 4.

Ressursbruk
Som det fremgår under saksforholdet har du henvist tre pasienter til XXXXXX hos XXXXXX med to forskjellige henvisninger for hver pasient. Henvisningene som skal til Helse XXXXXX, som godkjenner at inngrepet utføres i spesialisthelsetjenesten og betales av det offentlige, er beskrevet som at pasientene har XXXXXX som gir fysiske plager med XXXXXX. Diagnosen er XXXXXX, og inngrepet beskrives som XXXXXX.

XXXXXX er privatpraktiserende plastikkirurg med avtale om refusjon fra trygden for noen forhåndsgodkjente inngrep, og ellers utfører han kosmetisk kirurgi som pasientene må betale selv. Når han utfører XXXXXX hos pasienter med fysiske problemer på grunn av for XXXXXX, får han refusjon fra trygden for inngrepet.

For de tre aktuelle pasientene er den reelle henvisningen til XXXXXX en ”bestilling” av XXXXXX. XXXXXX hadde antagelig ikke fått refusjon fra trygden for et slikt inngrep som var henvist av deg. Pasientene måtte således ha betalt dette selv.

Slik din henvisningspraksis har vært i disse tilfellene villeder du det offentlige bevisst til å betale for et inngrep som ikke er forhåndsgodkjent. Denne praksisen finner Statens helsetilsyn meget kritikkverdig og i strid med helsepersonelloven § 6 da du påfører trygden unødvendige utgifter. Statens helsetilsyn forutsetter at både du og XXXXXX umiddelbart slutter med denne henvisningspraksisen.

Ved brudd på helsepersonellovens bestemmelser har Statens helsetilsyn myndighet til å gi advarsel. Dette følger av helsepersonelloven § 56 som lyder:

Statens helsetilsyn kan gi advarsel til helsepersonell som forsettlig eller uaktsomt overtrer plikter etter denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den, hvis pliktbruddet er egnet til å medføre fare for sikkerheten i helsetjenesten eller til å påføre pasienter en betydelig belastning.
Advarsel er enkeltvedtak etter forvaltningsloven.

Ved vurderingen av om det foreligger uaktsomhet skal Statens helsetilsyn ta stilling til om helsepersonellet er å bebreide. Ved vurderingen legger Statens helsetilsyn blant annet vekt på om du hadde handlingsalternativer i den aktuelle situasjonen. I denne saken burde du ha samarbeidet med spesialisthelsetjenesten slik at det forelå en tverrfaglig vurdering av pasienten før du evt. henviste XXXXXX til XXXXXX. Det foreligger ikke forhold som tilsier at du ikke kan bebreides. Statens helsetilsyn finner på dette grunnlag at du handlet uaktsomt.

Ved vurderingen av om overtredelsen er egnet til å medføre fare for sikkerheten i helsetjenesten eller å påføre pasienter en betydelig belastning, skal Statens helsetilsyn vurdere overtredelsens skadepotensial. Det er ikke avgjørende om pasienten er påført betydelig belastning eller om det har oppstått fare for sikkerheten i helsetjenesten. Statens helsetilsyn finner at XXXXXX hos en XXXXXX uten et forsvarlig beslutningsgrunnlag er egnet til å påføre pasienter en betydelig belastning.

Hovedvilkårene for å gi deg en advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56 er oppfylt. Det forutsettes at Statens helsetilsyn skal foreta en skjønnsmessig vurdering av om det allikevel ikke skal gis en advarsel. En slik vurdering må ses i sammenheng med formålet med å gi advarsel. Formålet er å reagere på alvorlige overtredelser av helsepersonelloven og bidra til å forhindre fremtidige pliktbrudd av denne art. Statens helsetilsyn finner ikke at det foreligger forhold som tilsier at det ikke skal gis advarsel i denne saken.

Konklusjon

Statens helsetilsyn gir deg i medhold av helsepersonelloven § 56 en advarsel for brudd på lovens § 4.

Videre finner vi at du har brutt helsepersonelloven § 6.

Vi forutsetter at du innretter din virksomhet for fremtiden i samsvar med helsepersonellovens krav til forsvarlighet og ressursbruk. Vi viser i den sammenheng til helsepersonelloven § 57 annet ledd der det fremgår at autorisasjon kan tilbakekalles dersom innehaveren til tross for advarsel unnlater å innrette seg etter lovbestemte krav.

Vedtaket kan i følge helsepersonelloven § 68 påklages til Statens helsepersonellnemnd. Klagefristen er tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet, jf vedlagte informasjonsskriv med nærmere opplysninger om reglene for klage. En eventuell klage sendes til Statens helsetilsyn.

I medhold av forvaltningsloven § 27 b, jf helsepersonelloven § 71, setter Statens helsetilsyn krav om at klagemuligheten må benyttes før det eventuelt reises søksmål om gyldigheten av vedtaket.

Med hilsen

XXXXXX

XXXXXX

Kopi:
Helsetilsynet i XXXXXX
Knut XXXXXX

Juridisk saksbehandler: XXXXXX
Helsefaglig saksbehandler: XXXXXX

Lenker om tilsynssaker

Søkeside for avgjørelser i tilsynssaker og rapporter etter varsel om alvorlige hendelser

Les mer om tilsynssaker

Les mer om klager og rettigheter i forhold til tilsynssaker