Helsetilsynet

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn har vedtatt å gi deg en advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56. Vi har kommet til at du har brutt taushetsplikten i samme lov § 21 ved å ha forevist taushetsbelagt informasjon for XXXXX og din ektefelle.

Du kan klage på vedtaket innen tre — 3 — uker fra du mottar dette brevet.

Saksbehandlingsprosessen

Statens helsetilsyn fikk ved brev av XXXXX fra Helsetilsynet i XXXXX oversendt en tilsynssak vedrørende din virksomhet som farmasøyt/provisorfarmasøyt. Tilsynssaken gjelder manglende farmasøytkontroll på resepter, utlevering av større mengde legemidler i reseptgruppe B enn forskrevet av lege samt brudd på taushetsplikten.

Du har uttalt deg til saken i telefonsamtale med Statens helsetilsyn den XXXXX.

Du ble ved brev av XXXXX orientert om at vi ville vurdere å gi deg en advarsel. Vi mottok din uttalelse til dette ved brev av XXXXX.

Saksforholdet

Du er utdannet ved et universitet i XXXXX og fikk norsk autorisasjon som farmasøyt XXXXX og som provisorfarmasøyt XXXXX. På det tidspunktet hendelsene fant sted drev du XXXXX apotek XXXXX.

Statens helsetilsyn har vurdert denne saken med utgangspunkt i den dokumentasjonen som foreligger, og dokumentene er oversendt deg tidligere i saksbehandlingen. Nedenfor gjør vi rede for de forholdene som har hatt betydning for vår vurdering.

På bakgrunn av en bekymringsmelding til Norsk Medisinal Depot (NMD) fra flere ansatte ved apoteket i XXXXX, iverksatte NMD egne undersøkelser. Resultatet av undersøkelsene førte til at NIMD sendte en bekymringsmelding til Helsetilsynet i XXXXX den XXXXX

Det fremgår av bekymringsmeldingen og en underliggende rapport datert XXXXX, at det hadde blitt ekspedert resepter med ditt brukernavn/passord i FarmaPro på tidspunkter du ikke hadde vært på jobb. Videre bekreftet bekymringsmeldingen at det hadde blitt levert ut større mengder med det vanedannende legemidlet Zopiclon enn forskrevet av lege.

Du ble av NMD suspendert med øyeblikkelig virkning fra XXXXX.

NMD oversendte ytterligere informasjon til Helsetilsynet i XXXXX XXXXX. Det fremgår av brevet at NMD i sine undersøkelser hadde avdekket at apoteket systematisk hadde gitt rabatter til privatkunder ved utlevering av reseptpliktige legemidler. Det ble videre dokumentert at en ordre på fem flasker sterk hostesirup til en bestemt lege hadde blitt betalt av deg. Det ble videre dokumentert ytterligere resepter der utlevert mengde legemidler ikke samsvarte med forskrevet mengde.

Helsetilsynet i XXXXX ba om din uttalelse til saken i brev av XXXXX. Du besvarte ikke denne henvendelsen. Du ble på nytt bedt om å uttale deg i brev av XXXXX. Du tok telefonisk kontakt med Helsetilsynet i XXXXX den XXXXX, og ba de fakse over dokumentene til din advokat, XXXXX. Du ble forklart at slik informasjon ikke kan fakses på grunn av reglene om taushetsplikt. Det fremkom av samtalen at du allerede hadde forevist dokumentene til din fullmektig og XXXXX, og at hun hadde “ødelagt” dokumentene.

Den XXXXX mottok Helsetilsynet i XXXXX en faks fra din ektefelle, XXXXX Faksen var sendt fra XXXXX firma. Hun innrømmet å ha tatt ut seks flasker sterk hostesirup. Hun innrømmet også at alle de andre uregelmessighetene vedrørende legemidler kunne relateres til henne. Hun nektet for å ha utlevert Viagra uten betaling, og for å ha gitt rabatter på legemidler.

I ditt brev av XXXXX viser du til et møtereferat fra et møte med NMD den XXXXX, hvor du mener det er dokumentert at du ikke har gjort noen feil.

Du skriver videre at jurist XXXXX var din “advokat” i saken mot NMD. Du stiller spørsmål ved om ikke jurister/advokater har taushetsplikt.

Det fremgår videre av ditt brev at i det første møte om tilsynssaken sammen med XXXXX, møtte du sammen med XXXXX. Da det kom frem at du var anklaget for å ha “skrevet” ut for mye medisiner, brøt din XXXXX, og innrømmet å ha tatt medisinene. Du skriver avslutningsvis at du ikke kan se å ha brutt noen taushetsplikt da informasjonen du ga til XXXXX XXXXX ikke kom utenfor advokatens kontor.

Ved Helsetilsynet i XXXXX sitt brev av XXXXX til oss, fikk vi oversendt protokollen fra forhandlingsmøtet mellom deg og NMD. Protokollen er fakset fra XXXXX firma, og inneholder ikke annet enn dine anførsler hvor du bestrider grunnlaget for avskjeden.

Det fremgår for øvrig av sakens dokumenter at din “advokat” ikke er utdannet jurist, jf. vårt brev til deg av XXXXX.

I ditt brev av XXXXX redegjør du ytterlige for saken. Hva gjelder taushetsplikten viser du til ditt brev av XXXXX og XXXXX brev av XXXXX. Du redegjør videre for de faktiske forhold da du startet opp XXXXX Apotek XXXXX. Du beskriver en tung arbeidsbelastning i årene XXXXX på grunn av få ansatte på apoteket. Fra XXXXX ble det ansatt en tekniker og to reseptarer, og i prøvetiden var disse tre dyktige ansatte. Etter at de ble fast ansatt sank deres engasjement betydelig, og delegering av arbeidsoppgaver fungerte dårlig. Du hadde flere personalmøter. Atmosfæren på jobb opplevde du som åpen og direkte, men denne holdningen fungerte ikke, og din tekniker og samboer ble deprimert.

Du anfører også at da dere (du og XXXXX) ble ansatt i XXXXX, var det fra XXXXX.

Vi viser for øvrig til ditt brev i sin helhet.

Statens helsetilsyns vurdering

Sakens opplysninger har gitt grunn til å vurdere om du har handlet i strid med kravet til forsvarlig virksomhet i helsepersonelloven § 4 samt til å vurdere om du har brutt taushetsplikten i samme lov § 21.

Nedenfor gjengis de aktuelle bestemmelsene.

Helsepersonelloven § 4 første og annet ledd:
“Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kval arbeidets karakter og situasjonen for øvrig.
Helsepersonell skal innrette seg etter sine faglige kva4fikasjoner, og skal innhente bistand eller henvise pasienter videre der dette er nødvendig og mulig. Dersom pasientens behov tilsier det, skal yrkesutøvelsen skje ved samarbeid og samhandling med annet kvalifisert personell.”

Helsepersonelloven § 21 har regler om taushetsplikt. Bestemmelsen lyder:
“Helsepersonell skal hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om folks legems- eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold som de får vite om i egenskap av å være helsepersonell.”

Forsvarlighet

Statens helsetilsyn vil først vurdere om din handlemåte har vært forsvarlig. I den forbindelse har vi vurdert forsvarligheten av det følgende:
- Utlevering av større mengde legemidler enn reseptens pålydende.
- Bruken av din signatur i FarmaPro på tidspunkter hvor det er dokumentert at du ikke var på arbeid.

Det er dokumentert flere tilfeller hvor ditt brukernavnlpassord ved apoteket har utlevert en større mengde legemidler enn hva som fremgår av resepten. De aktuelle tilfellene relaterer seg til vanedannende legemidler.

Det er også dokumentert at apoteket regelmessig har gitt rabatter på vanedannende legemidler til enkeltkunder.

Med unntak av utlevring av Viagra uten betaling samt salg av legemidler med rabatt, har XXXXX innrømmet å være ansvarlig for alle uregelmessigheter knyttet til legemidler ved apoteket, jf. hennes brev av XXXXX. Hun innrømmet samtidig at bakgrunnen for at hun hadde tatt legemidler var at hun var medikamentmisbruker.

Etter vår vurdering er den innrømmelsen av skyld som XXXXX har kommet med, lite troverdig. Den synes å ha blitt avgitt under betydelig press fra XXXXX.

Det er imidlertid slik at det er Statens helsetilsyn som må sannsynliggjøre at uregelmessighetene knyttet til utlevering av legemidler i strid med forskrevet mengde er foretatt av deg i egenskap av farmasøyt. Selv om vi finner XXXXX  innrømmelse lite troverdig, må den antas å ha blitt gitt frivillig, dog under press. Vi legger derfor, under tvil, til grunn at utlevering av legemidler i strid med forskrevet mengde, er foretatt av XXXXX til hennes eget bruk.

Vi legger videre til grunn at det er XXXXX som har benyttet seg av ditt brukernavn/passord til å utlevere de legemidlene det knytter seg uregelmessigheter til. XXXXX er ikke autorisert helsepersonell og har således ikke anledning til å effektuere resepter. Et spørsmål i den forbindelse er hvordan din ektefelle har skaffet seg tilgang til ditt brukernavn/passord.

Det kan stilles spørsmål ved om din virksomhet som farmasøyt har vært forsvarlig dersom XXXXX har hatt tilgang til ditt brukernavn/passord. Vi finner imidlertid ikke grunnlag for å ta stilling denne problemstillingen, da dette i hovedsak må anses å være en problemstilling knyttet til ditt virke som apoteker, og således underlagt Statens legemiddelverk sitt myndighetsområde.

Det er for øvrig dokumentert at det i ditt brukernavn har blitt utlevert Viagra uten at det er krevd betaling samt at ditt brukernavn også har gitt rabatter på blant annet Sterk hostesirup og Zopiclon, j f. vedlegg 2 og 3 til NMDs brev av XXXXX. XXXXX innrømmelse omfatter ikke disse forhold, og vi legger derfor til grunn at det er du som har utlevert legemidlene uten å kreve betaling eller med rabatt.

Etter vår vurdering er også dette et forhold som kan være relevant ved vurderingen av om du driver din virksomhet som farmasøyt forsvarlig. Det kan imidlertid ikke utelukkes at det kan være plausible forklaringer på nevnte forhold. Slik vi ser det knytter også denne problemstillingen seg mer til ditt virke som apoteker, og ikke som farmasøyt. Statens legemiddelverk vil derfor være korrekt myndighet til å vurdere denne form for praksis.

Vi har etter dette kommet til at det ikke er sannsynliggjort i tilstrekkelig grad at du har brutt forsvarlighetskravet i helsepersonelloven § 4.

Brudd på taushetsplikten

Statens helsetilsyn vil nå vurdere hvorvidt du har brutt taushetsplikten i helsepersonelloven § 21.

Det er dokumentert, og heller ikke uenighet om, at du har forevist taushetsbelagte opplysninger til XXXXX og XXXXX. Dokumentene det gjelder er i hovedsak kopier og utskrifter fra FarmaPro hvor både pasientens navn og legemiddel fremgår. Dette er opplysninger du som helsepersonell har plikt til å hindre at andre får kjennskap til, jf. § 21.

Vi har i vårt brev av XXXXX redegjort for adgangen til å bli representert ved fullmektig i en forvaltningssak. Vi presiserte i brevet at XXXXX ikke er utdannet jurist, og at han har sterke bindinger til saken. Som det fremgår av brevet fant vi ikke å kunne godkjenne XXXXX som din fullmektig.

Din taushetsplikt som helsepersonell gjelder også overfor XXXXX. Selv om hun var ansatt i apoteket, har du ikke adgang til å tilgjengeliggjøre taushetsbelagt informasjon til henne.

Vi finner det også bekymringsfullt at du til tross for vårt brev av XXXXX, ikke synes å ha forstått fullt ut forholdet til taushetsplikt, jf. ditt brev av XXXXX hvor du viser til telefaks og brev fra din “jurist” XXXXX.

Det er for øvrig slik at selv om vi hadde akseptert at du ble representert av XXXXX, er det ikke automatikk i at han hadde hatt krav på å få se de dokumentene i saken som inneholder taushetsbelagt informasjon. I slike tilfeller vil taushetsplikten etter forvaltningsloven § 13 sette skranker for hva forvaltningsorganet kan tillate at fullmektigen får tilgang til. Det er heller ikke tillat å yte juridisk bistand mot betaling uten å være advokat eller godkjent rettshjelper, jf. vårt brev av XXXXX. Privatpersoner som opptrer som fullmektig i forvaltningssaker kan således ikke påregne å få tilgang til sensitive personopplysninger, som er underlagt taushetsplikt, om andre enn den parten man representerer.

Av dine forklaringer kan det synes som om du i noen grad har stolt på at XXXXX faktisk er jurist, og at deres forhold har vært å anse som et klientforhold hvor XXXXX har taushetsplikt. Hva gjelder forholdet til din ektefelle, anfører du i ditt brev av XXXXX (2 linjer fjernet). Du anfører i samme brev at du ikke mener å ha brutt taushetsplikten da den informasjonen du, XXXXX og XXXXX besitter, ikke kommer utenfor “advokatens” kontor. Du har i ditt brev av XXXXX vist til denne begrunnelsen.

Vi er ikke enig i den forståelsen av taushetsplikten som du gir uttrykk for. Taushetsplikten er et bærende element i tilliten til helsetjenesten og det enkelte helsepersonell. Autorisert helsepersonell i Norge har plikt til være kjent med regelverket og til å holde seg oppdatert. Som generelt prinsipp er ikke rettsvillfarelse, altså at man er ukjent med regelverket eller forståelsen av det, noe som fntar for ansvar.

Etter vår vurdering er det klart at verken XXXXX eller XXXXX skulle vært forelagt de delene av sakens dokumenter som er underlagt taushetsplikt. Vi har derfor kommet til at du har brutt taushetsplikten i helsepersonelloven § 21.

Vurdering av om du skal gis en advarsel

Statens helsetilsyn finner at du har brutt helsepersonelloven § 21.

Ved brudd på helsepersonellovens bestemmelser har Statens helsetilsyn myndighet til å gi advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56. Bestemmelsen første og siste ledd lyder:

“Statens helsetilsyn kan gi advarsel til helsepersonell som forsettlig eller uaktsomt overtrer plikter etter denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den, hvis pliktbruddet er egnet til å medføre fare for sikkerheten i helsetjenesten, til å påføre pasienter en betydelig belastning eller til i vesentlig grad å svekke tilliten til helsepersonell eller helsetjenesten.
(..)
Advarsel er enkeltvedtak etter forvaltningsloven.”

Ved vurderingen av om det foreligger uaktsomhet skal Statens helsetilsyn ta stilling til om helsepersonellet er å bebreide. Ved vurderingen legger Statens helsetilsyn blant annet vekt på om du hadde handlingsalternativer i den aktuelle situasjonen. Det fremstår som klart at du hadde handlingsalternativer — du skulle ikke ha lagt frem taushetsbelagte opplysninger til XXXXX og XXXXX. Statens helsetilsyn finner på dette grunnlag at du handlet uaktsomt.

Ved vurderingen av om din uaktsomme handling er egnet til å medføre fare for sikkerheten i helsetjenesten eller å påføre pasienter en betydelig belastning, skal Statens helsetilsyn vurdere handlingens skadepotensial. Det er ikke avgjørende om pasienten er påført betydelig belastning eller om det har oppstått fare for sikkerheten i helsetjenesten. Statens helsetilsyn finner at tilgjengeliggjøring av sensitive personopplysninger om andre, er egnet til å påføre pasienter en betydelig belastning, i tillegg til at et slikt brudd på taushetsplikten i vesentlig grad kan svekke tillitten til helsetjenesten.

Hovedvilkårene for å gi deg en advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56 er oppfylt. Det forutsettes imidlertid at Statens helsetilsyn skal foreta en skjønnsmessig vurdering av om du skal gis en advarsel. En slik vurdering må ses i sammenheng med formålet med å gi advarsel. Formålet er å reagere på alvorlige overtredelser av helsepersonelloven og bidra til å forhindre fremtidige pliktbrudd av denne art.

Det er etter vår vurdering både nødvendig og formålstjenelig å gi deg en advarsel. Brudd på taushetsplikten er en irreversibel handling, hvilket innebærer at brudd på taushetsplikten er alvorlig, uavhengig av om det kun har skjedd én gang. Som nevnt ovenfor er taushetsplikten et helt sentralt element i tilliten til helsetjenesten.

Det taler også for å gi deg en advarsel at du, til tross for vårt brev av XXXXX, viser til din tidligere begrunnelse angående taushetsplikt.

Statens helsetilsyn finner etter dette at forholdet i denne saken er av en slik karakter at du skal gis en advarsel.

Vedtak

Statens helsetilsyn gir deg i medhold av helsepersonelloven § 56 en advarsel for brudd på lovens § 21

Du har rett til å klage på dette vedtaket til Statens helsepersonellnemnd, jf helsepersonelloven § 68. Klagefristen er tre — 3 — uker fra du mottar dette brevet. Les vedlagte informasjonsskriv med nærmere opplysninger om reglene for klage.

En eventuell klage sender du til Statens helsetilsyn. Du må klage før du eventuelt reiser søksmål om gyldigheten av vedtaket, jf forvaltningsloven § 27 b og helsepersonelloven § 71.

Med hilsen

XXXXX

Vedlegg: Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak

Kopi:
XXXXX
XXXXX

Juridisk saksbehandler: XXXXX 
Helsefaglig saksbehandler:  XXXXX

Lenker om tilsynssaker

Søkeside for avgjørelser i tilsynssaker og rapporter etter varsel om alvorlige hendelser

Les mer om tilsynssaker

Les mer om klager og rettigheter i forhold til tilsynssaker