Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn har vedtatt å gi deg en advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56. Vi har kommet til at du har brutt forsvarlighetskravet i samme lov § 4 i forbindelse med håndtering av morfin og ved bruk av uriktige opplysninger i pasientbehandling. Du har også brutt helsepersonelloven §§ 39 og 40 ved å skrive uriktig informasjon i pasientjournal.

Du kan klage på vedtaket innen tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet.

Saksbehandlingsprosessen

Statens helsetilsyn fikk ved brev XXXX fra Helsetilsynet i XXXX oversendt en tilsynssak vedrørende din virksomhet som sykepleier. Tilsynssaken gjelder mistanke om uforsvarlig yrkesutøvelse.

Du ble ved brev XXXX orientert om at Statens helsetilsyn ville vurdere om du skulle ilegges en administrativ reaksjon etter helsepersonelloven kapittel 11.

Du uttalte deg til saken i brev XXXX.

Vi beklager den lange saksbehandlingstiden.

Saksforholdet

Du er utdannet ved XXXX sykepleierhøgskole og fikk autorisasjon som sykepleier den XXXX. På det tidspunktet de aktuelle hendelsene fant sted var du sykepleier ved XXXX bo- og behandlingssenter i XXXX kommune.

Statens helsetilsyn har vurdert denne saken med utgangspunkt i den dokumentasjonen som foreligger. Dokumentene er oversendt deg tidligere i saksbehandlingen. Nedenfor gjør vi rede for de forholdene som har hatt betydning for vår vurdering.

Morfin

En terminal pasient skulle få morfin hver 3-4 time. Ifølge arbeidsgiver skal pasienten ha fått en dose morfin kl 21.30 den XXXX, før du kom på vakt. Da du kom på nattevakt denne kvelden, planla du å gi pasienten morfin kl 22.15. Du trakk opp sprøyten før du gikk inn til pasienten. Det var imidlertid for tidlig med en ny dose, og pasientens fastvakt skal ha avverget at dosen ble satt. Etter hendelsen endret du narkotikaregnskapet med korrekturlakk for å skjule at du hadde tatt ut / trukket opp 2 ampuller med morfin.

Du har uttalt at det ikke er riktig at du ble avverget. Da du kom på jobb, skal du ha fått beskjed om at pasienten snart skulle ha morfin. Du trakk opp sprøyten før du gikk inn til pasienten. Pasienten var rolig og ikke preget av smerte, og du skal i samråd med fastvakten ha kommet frem til at det ikke var behov for morfin på det tidspunktet. Du innrømmer at det var feil å trekke opp sprøyten før du gikk inn til pasienten. Du kastet sprøyten og i den forbindelse ble du bekymret for hvordan andre ville oppfatte dette. Du endret derfor narkotikaregnskapet med korrekturlakk istedenfor å sette en strek med kulepenn. Du erkjenner at det ikke var riktig å gjøre dette.

XXXX.

CRP

Den XXXX kontaktet du legevakten angående en pasient. Pasienten skal ha vært kjent for deg. Du hadde ikke tatt CRP, men du oppga et fiktivt CRP-resultat til legevakten. Du har dokumentert de uriktige opplysningene i pasientens journal.

Du har uttalt at du gikk til pasienten og observerte at han var tungpusten, kaldsvett og du målte temperatur. Fordi du ønsket å få iverksatt behandling og at du synes at det var flaut å ikke vite hvordan CRP-testen skulle utføres, oppga du et fiktivt resultat. Du innser at du gjorde en feil. I uttalelsen erkjenner du at det ikke skal skrives feil informasjon i pasienters journaler.

Kommunikasjon

Arbeidsgiver har opplyst at du generelt er hardhendt med pasienter og at du ikke legger til rette for god kommunikasjon. Du har i møte med din arbeidsgiver erkjent at du kan virke tverr og sint i enkelte situasjoner, og du forstår at dette er noe du må jobbe med.

Det fremkommer påstander om konkrete tilfeller hvor du skal ha vært hardhendt og ufin mot pasienter. Bortsett fra at arbeidsgiver har tatt tak i sakene og at du har fått en skriftlig advarsel fra arbeidsgiver, er ikke forholdene ytterligere dokumentert.

Statens helsetilsyn finner ikke at de konkrete forholdene tilknyttet kommunikasjon og omsorg er tilstrekkelig dokumentert for å bli behandlet i den foreliggende tilsynssaken. I tilknytning til din egen uttalelse vil vi imidlertid påpeke at det å ikke kommunisere tilfredsstillende er alvorlig, og kan medføre brudd på kravet til omsorgsfull hjelp.

Statens helsetilsyns vurdering

Statens helsetilsyn har vurdert å suspendere din autorisasjon som sykepleier, men har kommet til at det ikke er grunnlag for dette.

Helsepersonelloven regulerer helsepersonells rettigheter og plikter. Statens helsetilsyn har på bakgrunn av opplysningene i denne saken vurdert om det er grunnlag for å tilbakekalle din autorisasjon som sykepleier i medhold av helsepersonelloven § 57 første ledd, som lyder:
Statens helsetilsyn kan kalle tilbake autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning dersom innehaveren er uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig på grunn av alvorlig sinnslidelse, psykisk eller fysisk svekkelse, langt fravær fra yrket, bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning, grov mangel på faglig innsikt, uforsvarlig virksomhet, grove pliktbrudd etter denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den, eller på grunn av atferd som anses uforenelig med yrkesutøvelsen.

Autorisasjonsordningen skal bidra til at helsepersonellet har nødvendige kvalifikasjoner til å inneha en bestemt yrkesrolle. Autorisasjonen som sykepleier skal derfor fungere som en kvalitetskontroll fra myndighetenes side og bidra til at sykepleiere har faglige og personlige kvalifikasjoner som gjør at de har samfunnets og helsemyndighetenes tillit.

Formålet med administrative reaksjoner er å bidra til å sikre kvalitet og tillit til helsetjenesten. Et viktig formål med å tilbakekalle en autorisasjon er å beskytte nåværende og fremtidige pasienter mot helsepersonell dersom deres yrkesutøvelse utgjør en risiko for pasienter.

I saker om tilbakekall av autorisasjon har Statens helsetilsyn bevisbyrden. Dette innebærer at vi må sannsynliggjøre at vilkårene for tilbakekall foreligger før autorisasjonen tilbakekalles. Alminnelig sannsynlighetsovervekt er tilstrekkelig.

Sakens opplysninger gir grunn til å vurdere om du har handlet i strid med kravet til forsvarlig virksomhet i helsepersonelloven § 4, og om du har overholdt de krav som stilles til journalføring i helsepersonelloven §§ 39 og 40.

Helsepersonelloven § 4 første og annet ledd lyder:

Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig.

Helsepersonell skal innrette seg etter sine faglige kvalifikasjoner, og skal innhente bistand eller henvise pasienter videre der dette er nødvendig og mulig. Dersom pasientens behov tilsier det, skal yrkesutøvelsen skje ved samarbeid og samhandling med annet kvalifisert personell.

Hva som er forsvarlig avgjøres etter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle og ikke hvordan helsepersonellet ideelt burde ha opptrådt.

Helsepersonell plikter å føre journal. Det vises til helsepersonelloven §§ 39 og 40, samt tilhørende journalforskrift, jf. forskrift 21. desember 2000 nr. 1385 Forskrift om pasientjournal. Helsepersonelloven § 40 første ledd lyder:

Journalen skal føres i samsvar med god yrkesskikk og skal inneholde relevante og nødvendige opplysninger om pasienten og helsehjelpen, samt de opplysninger som er nødvendige for å oppfylle meldeplikt eller opplysningsplikt fastsatt i lov eller i medhold av lov. Journalen skal være lett å forstå for annet kvalifisert helsepersonell.

Dokumentasjonsplikten er begrunnet i hensynet til etterprøvbarhet av gitt helsehjelp. I tillegg vil journalen virke som kommunikasjon mellom helsepersonell. Feil eller mangelfull journalføring er egnet til å medføre uheldige konsekvenser for videre behandling av pasienter.

Statens helsetilsyn vurderer først om dine handlinger har vært i strid med helsepersonelloven §§ 4, 39 og 40. Deretter vil vi foreta en samlet vurdering om det skal ilegges administrative reaksjoner.

Morfin

Vurderingstemaet er om din håndtering av morfin i et konkret tilfelle var uforsvarlig.

Du trakk opp sprøyten med morfin før du gikk inn til pasienten. Det viste seg å være for tidlig med en ny dose morfin. Du kastet sprøyten og brukte korrekturlakk i narkotikaregnskapet som et forsøk på å skjule at du hadde tatt ut morfin.

Før en sykepleier skal medisinere en pasient må vedkommende være sikker på tidspunkt for medisinering og mengde, ved for eksempel å sjekke i pasientens journal. Dersom man har trukket opp en sprøyte på feil tidspunkt, bør man oppbevare sprøyten med dets innhold til sprøyten skal gis, såfremt oppbevaringen skjer forsvarlig.

Dersom helsepersonell gjør en feil i narkotikaregnskapet, finnes det rutiner for å foreta korreksjoner. Det er vanlig å sette en strek over det en har skrevet feil, med signatur og kontrasignatur.

Du burde ikke ha kastet sprøyten med morfin, men oppbevart sprøyten forsvarlig til pasienten skulle få morfin. Da du først kastet sprøyten, skulle du ikke ha brukt blanko i narkotikaregnskapet. Du skulle ha fulgt rutinene på arbeidsplassen. Din håndtering av morfin var dermed uforsvarlig.

CRP

På bakgrunn av saksforholdet slik det er beskrevet ovenfor, legger Statens helsetilsyn til grunn at du ga falske opplysninger om CRP, som resulterte i at legen fant det indisert med oppstart av antibiotikabehandling. Bakgrunnen var at du ikke kunne utføre CRP og at du var av den oppfatning at pasienten burde få behandling. I tillegg nedtegnet du den fiktive informasjonen i pasientens journal.

I denne sammenheng er det ikke vesentlig om det var indikasjon for behandling eller ikke. Det sentrale er at du bevisst oppga uriktige opplysninger i forbindelse med pasientbehandling. Dette er klart faglig uforsvarlig. Det er videre klart at det å nedtegne usanne opplysninger i journal er uforsvarlig og i strid med de krav som stilles til journalføring etter helsepersonelloven.

Vurdering av administrative reaksjoner

Statens helsetilsyn finner at du har brutt helsepersonelloven §§ 4, 39 og 40.

Så langt vi kan se, hadde du kun trukket opp morfin for tidlig, noe som i følge din forklaring var en arbeidsfeil. Dine videre handlinger, ved å kaste morfin og korrigere narkotikaregnskap, fremstår derfor som irrasjonelle. Det å oppgi et fiktivt CRP-resultat er også klart i strid med hva er forsvarlig.

Dine handlinger kan altså ikke forklares, og viser en irrasjonell atferd. Spørsmålet er om handlingene kun er uforsvarlige enkeltstående hendelser, eller om disse handlingene gir uttrykk for en generell svikt i din yrkesutøvelse.

Vurderingstema er således om du er uegnet til å utøve ditt yrke som sykepleier forsvarlig på grunn av grov mangel på faglig innsikt og/eller uforsvarlig virksomhet.

De pliktbruddene som er avdekt er alvorlige, og saken gir grunn til å stille spørsmål ved din egnethet som sykepleier og din vurderingsevne. Vi har imidlertid ikke andre opplysninger i saken som viser at den atferd som disse handlingene viser er gjennomgående ved din yrkesutøvelse. Dette taler for at det vil være en uforholdsmessig reaksjon å tilbakekalle din autorisasjon som sykepleier.

Statens helsetilsyn finner ikke å tilbakekalle din autorisasjon som sykepleier.

Ved brudd på helsepersonellovens bestemmelser, har Statens helsetilsyn myndighet til å gi advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56 som lyder:

Statens helsetilsyn kan gi advarsel til helsepersonell som forsettlig eller uaktsomt overtrer plikter etter denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den, hvis pliktbruddet er egnet til å medføre fare for sikkerheten i helsetjenesten, til å påføre pasienter en betydelig belastning eller til i vesentlig grad å svekke tilliten til helsepersonell eller helsetjenesten.

Statens helsetilsyn kan gi advarsel til helsepersonell som har utvist en atferd som er egnet til i vesentlig grad å svekke tilliten til vedkommende yrkesgruppe.

Advarsel er enkeltvedtak etter forvaltningsloven.

Du kastet en sprøyte med morfin, brukte blanko i narkotikaregnskap, oppga et fiktivt prøveresultat og nedtegnet uriktig informasjon i en pasients journal. Disse handlingene gjorde du bevisst. Statens helsetilsyn finner dermed at handlingene er forsettlige.

I vurderingen av om dine forsettlige handlinger er egnet til å medføre fare for sikkerheten i helsetjenesten eller å påføre pasienter en betydelig belastning, skal Statens helsetilsyn vurdere handlingens skadepotensial. Det er ikke avgjørende om pasienten er påført betydelig belastning eller om det har oppstått fare for sikkerheten i helsetjenesten. Statens helsetilsyn finner at de påviste overtredelsene er egnet til å medføre fare for sikkerheten i helsetjenesten og påføre pasienter en betydelig belastning.

Pliktbruddene er også egnet til i vesentlig grad å svekke tilliten til helsepersonell eller helsetjenesten. Opplysninger som gis muntlig og skriftlig mellom helsepersonell skal være korrekte. Det å bevisst gi uriktig informasjon svekker derfor tilliten til deg som helsepersonell i betydelig grad.

Hovedvilkårene for å gi deg en advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56 er oppfylt. Det forutsettes imidlertid at Statens helsetilsyn skal foreta en skjønnsmessig vurdering av om du skal gis en advarsel. En slik vurdering må ses i sammenheng med formålet med å gi advarsel. Formålet er å reagere på alvorlige overtredelser av helsepersonelloven og bidra til å forhindre fremtidige pliktbrudd av denne art.

Du har erkjent og beklaget forholdene. Likevel dreier det seg om forhold av alvorlig karakter. Statens helsetilsyn finner at du skal gis en advarsel.

Vedtak

Statens helsetilsyn gir deg i medhold av helsepersonelloven § 56 en advarsel for brudd på lovens §§ 4, 39 og 40.

Du har rett til å klage på dette vedtaket til Statens helsepersonellnemnd, jf. helsepersonelloven § 68. Klagefristen er tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet. Les vedlagte informasjonsskriv med nærmere opplysninger om reglene for klage.

En eventuell klage sender du til Statens helsetilsyn. Du må klage før du eventuelt reiser søksmål om gyldigheten av vedtaket, jf. forvaltningsloven § 27 b og helsepersonelloven § 71.

Statens helsetilsyn vil presisere at din atferd overfor pasienter må endres. I den grad du påtar deg pleieansvar igjen, bør du øke din kompetanse spesielt med tanke på de retningslinjer som gjelder i forhold til pleie og omsorg for eldre, syke pasienter.

Vi gjør oppmerksom på at denne saken vil kunne få betydning i eventuelle senere tilsynssaker. I denne forbindelse viser vi til helsepersonelloven § 57 annet ledd som sier at autorisasjonen kan tilbakekalles dersom innehaveren til tross for advarsel unnlater å innrette seg etter lovbestemte krav.

Med hilsen

XXXX
XXXX

XXXX
XXXX

Vedlegg: Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak

Kopi:   Helsetilsynet i XXXX

Juridisk saksbehandler: XXXX
Helsefaglig saksbehandler: XXXX

Lenker om tilsynssaker

Avgjørelser i enkeltsaker om svikt – søkeside

Enkeltsaker om svikt hos helsepersonell eller virksomhet i helse- og omsorgstjenesten (tilsynssaker), også varselsaker (§ 3-3 a)

Les mer om tilsynssaker

Les mer om klager og rettigheter i forhold til tilsynssaker