Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

XXXX
XXXX

Statens helsetilsyn har vedtatt å gi deg en advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56. Vi har kommet til at du urettmessig har tilegnet deg taushetsbelagte opplysninger.

Du kan klage på vedtaket innen tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet.

Saksbehandlingsprosessen

Statens helsetilsyn fikk ved brev XXXX fra Helsetilsynet i XXXX oversendt en tilsynssak vedrørende din virksomhet som sykepleier og radiograf. Tilsynssaken gjelder mistanke om brudd på helsepersonellovens bestemmelser om taushetsplikt.

Du ble ved brev XXXX orientert om at vi ville vurdere å gi deg en advarsel. Vi mottok din uttalelse til dette ved brev XXXX.

Saksforholdet

Du er utdannet ved XXXX sykepleierhøgskole og fikk autorisasjon som sykepleier den XXXX. Du er også utdannet radiograf og fikk autorisasjon som radiograf XXXX. På det tidspunktet hendelsene fant sted var du ansatt ved XXXX HF, Sykehuset XXXX. Du sa opp din stilling ved sykehuset XXXX. Fra XXXX er du innvilget XXXX.

Statens helsetilsyn har vurdert denne saken med utgangspunkt i den dokumentasjonen som foreligger, og dokumentene er oversendt deg tidligere i saksbehandlingen. Nedenfor gjør vi rede for de forholdene som har hatt betydning for vår vurdering.

Helsetilsynet i XXXX mottok den XXXX informasjon fra XXXX politidistrikt om at din arbeidsgiver, XXXX HF, hadde politianmeldt deg. Bakgrunnen var at arbeidsgiver hadde avdekket at du i perioden august til oktober XXXX hadde vært inne i til sammen 39 pasientjournaler, uten at det forelå tjenestemessig behov for dette. Ingen av disse journalene var journaler til pasienter du hadde hatt ansvar for som radiograf.

XXXX HF skriver i sin anmeldelse at det er gjennomført en begrenset kartlegging av din bruk av pasientsystemene, og at det er bekreftet at ulovlig bruk har skjedd. Av Helsetilsynet i XXXX brev av XXXX fremgår at du har erkjent, både overfor arbeidsgiver og i politiavhør, at du har gått inn i pasientjournaler og sett på beskrivelser og røntgenbilder, som du ikke hadde behov for i ditt arbeid. Du gjorde dette på grunn av nysgjerrighet, men også på grunn av omsorg.

I brev av XXXX til Helsetilsynet i XXXX har du opplyst at du er kjent med bestemmelsen i helsepersonelloven § 21a om forbud mot urettmessig tilegnelse av taushetsbelagte opplysninger, men at du ikke oppfattet alvorlighetsgraden. Du har videre opplyst at du i rollen som radiograf hadde tilgang til følgende taushetsbelagte opplysninger; PACS/ RIS og PAS. Dette er henvisninger, røntgenbilder og røntgenbeskrivelser. Du opplyser at du har tilegnet deg opplysningene kun av egen interesse og aldri formidlet opplysningene til noen. Du bekrefter at du tilegnet deg opplysninger om slektninger og bekjente, samt personer som ikke har vært innlagt ved Sykehuset XXXX.

Vedrørende opplæring om håndtering av taushetsbelagte opplysninger ved avdelingen opplyser du at du har underskrevet databrukerkontrakt med XXXX HF. Sykehusets jurist har også gjennomgått viktige punkter i Helsepersonelloven med ansatte i avdelingen, men du skal ikke ha vært til stede ved denne gjennomgangen. På spørsmål om avdelingen hadde rutiner for håndtering av taushetsbelagte opplysninger og om du i så fall var kjent med disse, svarte du at avdelingens personale har tilgangsadministrasjon og pålogging med brukernavn og passord. Pasientopplysninger skjermes for uvedkommende. Ut over dette kjenner du ikke til rutiner for dette.

Av ditt brev av XXXX fremgår at du beklager at du har tatt deg inn på røntgenbeskrivelser og røntgenbilder uten tjenestlig behov. Du understreker imidlertid at disse opplysningene aldri ble formidlet til noen, verken på jobb eller privat. Du opplyser også at du, på grunn av redusert stilling, ikke var tilstede på onsdager da det var avdelingsmøter og aktuelle ting ble tatt opp. Videre opplyser du at det var flere på avdelingen din som så på røntgenbilder/røntgensvar, men at dette kanskje ikke var i så stort omfang som deg. Grunnen til at du tok deg inn i pasientopplysningene var flere; omsorg, for å sjekke om legen var fornøyd med bildene, læringsøyemed, gi opplysninger til primærleger som ringte, og nysgjerrighet. Avslutningsvis uttaler du at du synes du har tatt straffen for dette ved å si opp din stilling og slutte som sykepleier/radiograf.

Statens helsetilsyns vurdering

Sakens opplysninger har gitt grunn til å vurdere om du har handlet i strid med helsepersonelloven § 21 a, jf § 21.

Nedenfor gjengis de aktuelle bestemmelsene.

§ 21a. Forbud mot urettmessig tilegnelse av taushetsbelagte opplysninger

Det er forbudt å lese, søke etter eller på annen måte tilegne seg, bruke eller besitte opplysninger som nevnt i § 21 uten at det er begrunnet i helsehjelp til pasienten, administrasjon av slik hjelp eller har særskilt hjemmel i lov eller forskrift.

§ 21. Hovedregel om taushetsplikt

Helsepersonell skal hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om folks legems- eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold som de får vite om i egenskap av å være helsepersonell.

Lovbestemmelsen i helsepersonelloven § 21 a har samme formål som hovedregelen om taushetsplikten i helsepersonelloven § 21, nemlig å verne pasienters integritet og sikre befolkningens tillit til helsetjenesten og helsepersonell. Bestemmelsene om taushetsplikt skal sikre at pasienter oppsøker helsetjenesten ved behov for helsehjelp uten at de trenger å frykte at uvedkommende får tilgang til opplysninger om dem. Taushetsplikten er et bærende element i tilliten til helsetjenesten og til det enkelte helsepersonell, og er en del av kjernekunnskapen til alt helsepersonell.

Autorisert helsepersonell har en plikt til å gjøre seg kjent med regelverket og holde seg oppdatert. Som generelt prinsipp er ikke rettsvillfarelse, altså at man er ukjent med regelverket eller forståelsen av det, noe som fritar for ansvar.

På bakgrunn av sakens opplysninger legger Statens helsetilsyn til grunn at du gjentatte ganger i perioden august – oktober XXXX gikk inn i til sammen 39 pasientjournaler og leste beskrivelser og så på røntgenbilder, uten at dette var nødvendig for ditt arbeid som sykepleier/radiograf. Ved dette har du urettmessig tilegnet deg taushetsbelagte opplysninger, og din handlemåte anses som et brudd på helsepersonelloven § 21 a.

Vurdering av om du skal gis en advarsel

Statens helsetilsyn finner at du har brutt helsepersonelloven § 21 a.

Ved brudd på helsepersonellovens bestemmelser har Statens helsetilsyn myndighet til å gi advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56 som lyder:

Statens helsetilsyn kan gi advarsel til helsepersonell som forsettlig eller uaktsomt overtrer plikter etter denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den, hvis pliktbruddet er egnet til å medføre fare for sikkerheten i helsetjenesten, til å påføre pasienter en betydelig belastning eller til i vesentlig grad å svekke tilliten til helsepersonell eller helsetjenesten.

Statens helsetilsyn kan gi advarsel til helsepersonell som har utvist en atferd som er egnet til i vesentlig grad å svekke tilliten til vedkommende yrkesgruppe.

Advarsel er enkeltvedtak etter forvaltningsloven.

På bakgrunn av sakens opplysninger legger Statens helsetilsyn til grunn at pliktbruddet er forsettlig. Ved vurderingen av om dine forsettlige handlinger er egnet til å medføre fare for sikkerheten i helsetjenesten eller å påføre pasienter en betydelig belastning, skal Statens helsetilsyn vurdere handlingens skadepotensial. Det er ikke avgjørende om pasienten er påført betydelig belastning eller om det har oppstått fare for sikkerheten i helsetjenesten.

Statens helsetilsyn finner at pliktbruddet med å urettmessig tilegne deg taushetsbelagte opplysninger er egnet til å påføre pasienter en betydelig belastning.

Hovedvilkårene for å gi deg en advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56 er oppfylt. Det forutsettes imidlertid at Statens helsetilsyn skal foreta en skjønnsmessig vurdering av om du skal gis en advarsel. En slik vurdering må ses i sammenheng med formålet med å gi advarsel. Formålet er å reagere på alvorlige overtredelser av helsepersonelloven og bidra til å forhindre fremtidige pliktbrudd av denne art.

Saken har avdekket at du forsettlig og gjentatte ganger har lest pasientopplysninger du ikke hadde behov for i ditt arbeide som sykepleier/radiograf. Dine handlinger er et klart misbruk at dine tilgangsrettigheter i elektronisk pasientjournal, og utgjør et alvorlig brudd på den tillit du er gitt av arbeidsgiver og av samfunnet.

Statens helsetilsyn finner at forholdet i denne saken er av en slik karakter at du skal gis advarsel.

Vedtak

Statens helsetilsyn gir deg i medhold av helsepersonelloven § 56 en advarsel for brudd på lovens § 21 a.

Du har rett til å klage på dette vedtaket til Statens helsepersonellnemnd, jf helsepersonelloven § 68. Klagefristen er tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet. Les vedlagte informasjonsskriv med nærmere opplysninger om reglene for klage.

En eventuell klage sender du til Statens helsetilsyn. Du må klage før du eventuelt reiser søksmål om gyldigheten av vedtaket, jf forvaltningsloven § 27 b og helsepersonelloven § 71.

Med hilsen

XXXX

XXXX

Vedlegg: Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak

Kopi: Helsetilsynet i XXXX
XXXX HF, Sykehuset XXXX

Juridisk saksbehandler: XXXX
Helsefaglig saksbehandler: XXXX

Lenker om tilsynssaker

Avgjørelser i enkeltsaker om svikt – søkeside

Enkeltsaker om svikt hos helsepersonell eller virksomhet i helse- og omsorgstjenesten (tilsynssaker), også varselsaker (§ 3-3 a)

Les mer om tilsynssaker

Les mer om klager og rettigheter i forhold til tilsynssaker