Helsetilsynet

Unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

Statens helsetilsyn har vedtatt å gi deg en advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56 annet ledd. Vi har kommet til at du har utvist en atferd som i vesentlig grad er egnet til å svekke tilliten til din yrkesgruppe.

Du kan klage på vedtaket innen tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet.

Saksbehandlingsprosessen

Statens helsetilsyn fikk ved brev av XXXXXX fra Helsetilsynet i XXXXXX oversendt en tilsynssak vedrørende din virksomhet i hjemmesykepleien. Tilsynssaken gjelder tyveri fra en avdød pasient.

Vedlagt saken lå XXXXXX tingretts dom av XXXXXX.

Du ble ved brev av XXXXXX orientert om at vi ville vurdere å gi deg en advarsel. Vi kan ikke se å ha mottatt noen uttalelse fra deg og har derfor vurdert saken på grunnlag av de foreliggende opplysningene.

Saksforholdet

Av sakens dokumenter fremgår at du ikke har autorisasjon som helsepersonell.

I henhold til helsepersonelloven § 2 gjelder lovens bestemmelser for ”helsepersonell og virksomheter som yter helsehjelp i riket.” Med helsehjelp menes ”enhver handling som har forebyggende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende eller rehabiliterende mål og som utføres av helsepersonell”, jf. § 3 tredje ledd. Både autorisert og uautorisert helsepersonell er således underlagt de regler som følger av helsepersonelloven.

På det tidspunktet hendelsen fant sted var du XXXXXX ved XXXXXX bo- og aktivitetssenter i XXXXXX kommune. Statens helsetilsyn finner på denne bakgrunn at du var å anse som helsepersonell etter helsepersonelloven § 2.

Gjennom ditt arbeid i hjemmesykepleien kom du over noe post til en avdød pasient. Du forsto at et av brevene inneholdt et bankkort. Du åpnet brevet og fant at bankkortet tilhørte den avdøde pasienten. Du tok kortet med deg. Senere ringte du banken og utga deg for å være pasientens XXXXXX. Du ba om å få oppgitt koden til bankkortet, og du mottok denne i posten noen dager etter.

Du brukte bankkortet i flere butikker og handlet for til sammen kr 18 825. Du tok også ut kr 3 200 i kontanter. Dette pågikk til bankkortet ble ”slukt” i en minibank.

I ettertid fikk du dårlig samvittighet, og etter råd fra XXXXXX distriktspsykiatriske senter kontaktet du pasientens XXXXXX og tilsto hva du hadde gjort. Forholdet ble anmeldt av pasientens XXXXXX.

På bakgrunn av de beskrevne forhold ble du i XXXXXX tingretts dom av XXXXXX dømt til 18 dager betinget fengsel. Du ble videre dømt til å betale en bot på kr 6 000, subsidiært fengsel i 15 dager. Du ble også dømt til å betale erstatning til XXXXXX Sparebank med kr 18 825 og til pasienten med kr 3 200.

Du har forklart at du stjal bankkortet og brukte det fordi du ”ville kjøpe ting og ha det kjekt.” Videre har du forklart at du slet psykisk og at du ble påvirket av din mann som har en del penger.

Statens helsetilsyns vurdering

På bakgrunn av XXXXXX tingretts dom av XXXXXX legger Statens helsetilsyn til grunn at du har stjålet bankkortet til en avdød pasient i hjemmesykepleien, at du ved å utgi deg for å være pasientens XXXXXX har fått oppgitt koden til bankkortet og at du har brukt bankkortet til innkjøp og uttak av kontanter til eget bruk.

I saker hvor helsepersonell stjeler fra pasienter vurderes vanligvis tap av autorisasjon som helsepersonell. Idet du ikke har autorisasjon som helsepersonell er spørsmålet om tap av autorisasjon ikke aktuelt i denne saken. Tilsynssaken gir likevel grunn til å vurdere om du har utvist en atferd som i vesentlig grad er egnet til å svekke tilliten til din yrkesgruppe, og videre om du på denne bakgrunn skal ilegges en advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56 annet ledd.

Atferd som i vesentlig grad er egnet til å svekke tilliten til din yrkesgruppe

Vurderingstema er om du ved å stjele brukerens bankkort, tilegne deg koden til kortet på ulovlig vis og ulovlig tilegne deg penger fra kontoen har utvist en atferd som i vesentlig grad er egnet til å svekke tilliten til din yrkesgruppe.

Statens helsetilsyn ser svært alvorlig på at helsepersonell gjør seg skyldig i straffbare handlinger. I lovens forarbeider er tyveri fra pasienter nevnt som en av flere forhold hvor tilsynsmyndighetene må vurdere om advarsel skal ilegges, jf. Ot.prp. nr 25 (2007-2008).

Det er av stor betydning at pasienter, pårørende, samarbeidende helsepersonell og arbeidsgiver kan stole på og ha tillit til helsepersonell. Brukere av helsetjenesten skal kjenne seg trygge på at helsepersonell ikke utnytter sin stilling for egen vinnings skyld. Du har grovt utnyttet din stilling i hjemmesykepleien, og du har brutt den tilliten arbeidsgiver og samfunnet har gitt deg. Handlingene svekker i vesentlig grad tilliten til deg, til din yrkesgruppe og helsetjenesten generelt. Dine handlinger er ikke forenlig med arbeid som helsepersonell.

Som lærling var du under opplæring og veiledning, og en lærlings kompetanse utvikles i vesentlig grad i løpet av læretiden. Det forventes likevel at en lærling fra starten av læretiden har grunnleggende kunnskaper om respekt og opptreden. Dine handlinger avviker så sterkt fra hva som forventes av helsepersonell at det ikke legges vekt på at du var under opplæring og veiledning.

På denne bakgrunn finner Statens helsetilsyn at du har utvist en atferd som i vesentlig grad er egnet til å svekke tilliten til din yrkesgruppe, jf. helsepersonelloven § 56 annet ledd.

Vurdering av om du skal gis en advarsel

Hovedvilkårene for å gi deg en advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56 er oppfylt. Det forutsettes imidlertid at Statens helsetilsyn skal foreta en skjønnsmessig vurdering av om du skal gis en advarsel. En slik vurdering må ses i sammenheng med formålet med å gi advarsel. Formålet er å reagere på alvorlige overtredelser av helsepersonelloven og bidra til å forhindre fremtidige pliktbrudd av denne art.

Statens helsetilsyn finner at forholdet i denne saken er av en slik karakter at du skal gis advarsel. Forholdet ville medført tap av autorisasjon for autorisert helsepersonell.

Vedtak

Statens helsetilsyn gir deg i medhold av helsepersonelloven § 56 annet ledd en advarsel. Vi finner at du har utvist en atferd som i vesentlig grad er egnet til å svekke tilliten til din yrkesgruppe.

Du har rett til å klage på dette vedtaket til Statens helsepersonellnemnd, jf helsepersonelloven § 68. Klagefristen er tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet. Les vedlagte informasjonsskriv med nærmere opplysninger om reglene for klage.

En eventuell klage sender du til Statens helsetilsyn. Du må klage før du eventuelt reiser søksmål om gyldigheten av vedtaket, jf forvaltningsloven § 27 b og helsepersonelloven § 71.

Med hilsen

XXXXXX

XXXXXX

Vedlegg:

Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak

Kopi:
Helsetilsynet i XXXXXX
SAFH
Juridisk saksbehandler: XXXXXX
Helsefaglig saksbehandler: XXXXXX

Lenker om tilsynssaker

Søkeside for avgjørelser i tilsynssaker og rapporter etter varsel om alvorlige hendelser

Les mer om tilsynssaker

Les mer om klager og rettigheter i forhold til tilsynssaker