Helsetilsynet

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn fikk ved brev av xxxxxx fra Helsetilsynet i Sør-Trøndelag oversendt en tilsynssak vedrørende den helsehjelp som ble gitt pasient xxxxxx i forbindelse med fødsel ved xxxxxx sjukehus xxxxxx.

Vi har mottatt redegjørelse til saken og aktuelle prosedyrer ved deres brev av xxxxxx og xxxxxx.

Lege xxxxxx og jordmor xxxxxx har ved brev av dags dato fått advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56 for uforsvarlig behandling av pasienten. Kopi av vedtakene følger vedlagt.

På bakgrunn av opplysninger som er fremkommet i forbindelse med behandlingen av denne saken og tidligere bekymringer for bemannings- og vaktsituasjonen ved fødeavdelingen ved xxxxxx sjukehus, har Statens helsetilsyn ved brev av dags dato bedt Helsetilsynet i xxxxxx vurdere om det skal utføres et planlagt tilsyn på avdelingen for å få tilstrekkelig dokumentasjon til å kunne vurdere om organiseringen av fødetilbudet er forsvarlig, jf. kopi av vedlagte brev der det fremgår nærmere hva som gir grunn til denne bekymringen.

Statens helsetilsyn vil nedenfor kommentere to forhold som etter vår vurdering ledelsen ved helseforetaket må vurdere nærmere:

1. Sikring av dokumentasjonsplikten

Aktuelle tilsynssak har avdekket mangelfull dokumentasjon hos jordmor xxxxxx. Selv om dokumentasjonsplikten er et individuelt ansvar for helsepersonellet, skal virksomheten sørge for retningslinjer og kontrollere at dokumentasjonen er i tråd med journalføringsreglene. Statens helsetilsyn har ikke grunnlag for å vurdere om journal- og informasjonssystemene ved helseforetaket er forsvarlige i henhold til spesialisthelsetjenesteloven § 3-2. Vi ber imidlertid om at dere vurderer om det er nødvendig med opplærings- og kontrolltiltak for å sikre at jordmor xxxxxx og evt. øvrig helsepersonells journalføring er i tråd med journalføringsreglene.

2. Prosedyrer

Avdelingen har oversendt kopi av prosedyrer og funksjonsbeskrivelser som beskriver hvordan ledelsen mener at arbeidet skal organiseres for å sikre forsvarlig helsetjenester. Etter Statens helsetilsyns vurdering er samarbeid, kommunikasjon, informasjonsutveksling og jordmors tilkalling av lege ved risikofødsler områder hvor det er viktig å ha klare prosedyrer og gode rutiner for å ivareta forsvarlighet. Ledelsen må foreta en konkret vurdering av hva som bør skriftliggjøres ut fra de risikoforhold som foreligger ved den aktuelle avdelingen.

Vi vil bemerke at den oversendte ”Stillingsbeskrivelse for jordmor i Fødeavdelingen” verken er datert eller signert. Videre er ikke samarbeidet med fødselslege ved risikofødsler omtalt spesielt. Vi finner også at beskrivelsen av ansvarsforhold og rutiner for tilkalling av lege er uklare.

Statens helsetilsyn ber dere om å gjennomgå aktuelle prosedyrer, og viser i den sammenheng til internkontrollforskriften § 4.

Vi ber om at dere redegjør for dette arbeidet til Helsetilsynet i xxxxxx  innen fire – 4 – uker etter at dere har mottatt dette brevet.

 

Med hilsen

xxxxxx
(etter fullmakt)

xxxxxx
seniorrådgiver

 

Vedlegg

Kopi:
Helsetilsynet i Sør-Trøndelag
Sakkyndig jordmor
Sakkyndig lege

Juridisk saksbehandler: xxxxxx, tlf. 21 52 99 18
Helsefaglig saksbehandler: seniorrådgiver xxxxxx, tlf. 21 52 99 20

Lenker om tilsynssaker

Søkeside for avgjørelser i tilsynssaker og rapporter etter varsel om alvorlige hendelser

Les mer om tilsynssaker

Les mer om klager og rettigheter i forhold til tilsynssaker