Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn har vurdert om det er grunnlag for å gi deg en advarsel for uforsvarlig behandling/håndtering av pasient XXXX (heretter pasienten), XXXX, under ambulanseoppdrag til pasientens bosted om natten til den XXXX. Statens helsetilsyn finner at du ikke har handlet uforsvarlig, og tilsynssaken avsluttes uten administrativ reaksjon.

Saksbehandlingsprosessen

  • Statens helsetilsyn fikk ved brev XXXX fra Helsetilsynet i XXXX oversendt en tilsynssak vedrørende din virksomhet som uautorisert ambulansearbeider.
  • Du ble ved brev av XXXX orientert om at vi ville vurdere å gi deg en advarsel, og du fikk anledning til å uttale deg til saken, men vi har ikke mottatt uttalelse fra deg.

Saksforholdet som legges til grunn for vurderingen

Hendelsesforløpet er beskrevet i vårt brev til ambulansearbeider XXXX av dagens dato og gjengis derfor ikke her.

Statens helsetilsyns vurdering

Som det fremgår av vårt brev til ambulansearbeider XXXX er det sentrale vurderingstemaet om dere handlet uforsvarlig ved å ikke ta med pasienten til lege for undersøkelse eller på annen måte sikret at pasienten ble tilsett av lege innen rimelig tid.

Det følger av sakens dokumenter at du på tidspunktet for den aktuelle hendelsen var ansatt i ambulansetjenesten ved XXXX. Av Helsepersonellregisteret fremgår det at du ikke har autorisasjon som helsepersonell. Under henvisning til helsepersonelloven § 3, finner Statens helsetilsyn likevel å legge til grunn at du var å anse som helsepersonell og således omfattes av bestemmelsene i helsepersonelloven. Som helsepersonell har du en selvstendig plikt til å yte forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp. Det vises i den sammenheng til helsepersonelloven § 4 første og andre ledd, jf. § 7 første ledd:

Helsepersonelloven § 4 om forsvarlighet (første og andre ledd):

"Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig.

Helsepersonell skal innrette seg etter sine faglige kvalifikasjoner, og skal innhente bistand eller henvise pasienter videre der dette er nødvendig og mulig. Dersom pasientens behov tilsier det, skal yrkesutøvelsen skje ved samarbeid og samhandling med annet kvalifisert personell.

Helsepersonelloven § 7 om øyeblikkelig hjelp (første ledd):

”Helsepersonell skal straks gi den helsehjelp de evner når det må antas at hjelpen er påtrengende nødvendig. Med de begrensninger som følger av pasientrettighetsloven § 4-9, skal nødvendig helsehjelp gis selv om pasienten ikke er i stand til å samtykke, og selv om pasienten motsetter seg helsehjelpen.”

Som det følger av vårt brev til XXXX vurderer Statens helsetilsyn at den helsehjelpen som ble gitt var uforsvarlig. Ut fra en samlet vurdering har Statens helsetilsyn likevel kommet til at du ikke har opptrådt i strid med helsepersonellovens bestemmelser. Ved denne vurderingen er det vektlagt at du på det aktuelle tidspunktet var under opplæring for å avlegge fagprøve som ambulansearbeider og at XXXX var fartøysjef og hadde operativt ansvar for de beslutninger som ble tatt med hensyn til den helsehjelpen som ble gitt. 

Statens helsetilsyn vil samtidig understreke betydningen av at du i din fremtidige yrkesutøvelse som helsepersonell merker deg de påpekninger Statens helsetilsyn har kommet med i forbindelse med gjennomføringen av det aktuelle ambulanseoppdraget.

Konklusjon

Statens helsetilsyn finner ikke at du har opptrådt i strid med helsepersonelloven. Tilsynssaken mot deg anses dermed som avsluttet.

Med hilsen
XXXX
XXXX

XXXX
XXXX

Kopi: 
XXXX
XXXX
XXXX

Helsefaglig saksbehandler: XXXX
Juridisk saksbehandler: XXXX

Lenker om tilsynssaker

Avgjørelser i enkeltsaker om svikt – søkeside

Enkeltsaker om svikt hos helsepersonell eller virksomhet i helse- og omsorgstjenesten (tilsynssaker), også varselsaker (§ 3-3 a)

Les mer om tilsynssaker

Les mer om klager og rettigheter i forhold til tilsynssaker