Helsetilsynet

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn fikk ved brev XXXXXX fra Helsetilsynet i XXXXXX oversendt en tilsynssak vedrørende XXXXXX sin virksomhet som lege. Tilsynssaken gjelder legens forskrivning av vanedannende legemidler i tilknytning til nedtrapping til fem navngitte pasienter ved Sosialmedisinsk Poliklinikk, Sykehuset XXXXXX.

Statens helsetilsyn har i vedtak av dags dato gitt lege XXXXXX en advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56, for brudd på helsepersonelloven §§ 4 og 34.

Det fremgår av saksdokumentene at Avdeling for rusbehandling kun har én prosedyre knyttet til pasienters bruk av vanedannende legemidler. Prosedyren ”Bruk av benzodiazepiner i forhold til pasienter med en samtidig rusavhengighetsproblematikk” inneholder ingenting om nedtrapping.

I forbindelse med tilsynssaken hadde representanter fra Statens helsetilsyn et møte med avdelingssjef XXXXXX på Avdeling for rusbehandling, Sykehuset XXXXXX. Avdelingssjef XXXXXX opplyste at XXXXXX arbeider som spesiallege på Sosialmedisinsk Poliklinikk XXXXXX, som er en av fem poliklinikker under Avdeling for rusbehandling ved Sykehuset XXXXXX. Ut fra organiseringen er det ikke lagt opp til at XXXXXX har noen faglig veileder eller overordnet å diskutere faglige spørsmål med. Avdelingssjef XXXXXX ga uttrykk for at han var klar over problemene knyttet til nedtrapping hos langvarige rusmiddelmisbrukere, og at retningslinjene burde ha omtalt problemstillingen.

Statens helsetilsyn har innhentet sakkyndig uttalelse fra lege XXXXXX. I rapport datert XXXXXX har den sakkyndige uttalt følgende om prosedyren ved Avdeling for rusbehandling:

”I forhold til denne tilsynssaken er prosedyren lite relevant da saken handler om allerede etablert benzodiazepinavhengighet. Ut fra gjennomgangen av de fremlagte pasientforløpene bør institusjonen vurdere å lage en egen prosedyre for behandling av legemiddelavhengighet for å sikre en mer systematisk tilnærming til dette. XXXXXX har utarbeidet et skriv om medikamentavhengighet som er i tråd med god praksis, men det er uklart hvilken status dette har.”

I henhold til § 3 i lov om statlig tilsyn med helsetjenesten har enhver som yter helsetjeneste plikt til å opprette et internkontrollsystem for virksomheten. Det nærmere innholdet i internkontrollen fremgår av forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten § 4. Forskriftens § 4 andre ledd bokstav g) lyder:

"Internkontroll innebærer at den/de ansvarlige for virksomheten skal:
g) utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av sosial- og helselovgivning
en "

Virksomheten har som en del av sin internkontroll plikt til å sørge for at helsepersonell kan oppfylle sine plikter ved å etablere prosedyrer slik at helsehjelpen utføres forsvarlig. Formålet med prosedyrer er å gi føringer for hvordan involvert helsepersonell skal opptre for bl.a. å forebygge overtredelse av helselovgivningen.

Behandling av legemiddelavhengighet er vanskelig, og det er svært viktig med en systematisk tilnærming. Statens helsetilsyn legger derfor til grunn at prosedyrer på dette området bidrar til å sikre forsvarlig nedtrapping. Ved at Avdeling for rusbehandling, Sykehuset XXXXXX, ikke har noen godkjent prosedyre som regulerer nedtrapping av vanedannende legemidler, foreligger det etter vår vurdering brudd på internkontrollforskriften § 4 andre ledd bokstav g).

Statens helsetilsyn ber om at dere oversender en redegjørelse for ny prosedyre knyttet til nedtrapping av vanedannende legemidler, eventuelt en tidsplan for arbeidet med slik prosedyre, til Helsetilsynet i XXXXXX innen fire – 4 – uker fra mottakelsen av dette brevet.


Med hilsen

XXXXXX
XXXXXX

XXXXXX
XXXXXX 

Kopi:  
XXXXXX
XXXXXX 
XXXXXX

Juridisk saksbehandler: XXXXXX
Helsefaglig saksbehandler: XXXXXX

Lenker om tilsynssaker

Søkeside for avgjørelser i tilsynssaker og rapporter etter varsel om alvorlige hendelser

Les mer om tilsynssaker

Les mer om klager og rettigheter i forhold til tilsynssaker