Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

Statens helsetilsyn fikk ved brev XXXX fra Helsetilsynet i XXXX oversendt en tilsynssak vedrørende din virksomhet som lege. Vedlagt Helsetilsynet i XXXX sitt brev fulgte dom fra XXXX tingrett av XXXX, hvor du ble dømt til fengsel i åtte måneder for overtredelse av straffeloven §§ 275, jf. 276 (grovt utroskap). Du ble også dømt til inndragning av kr 2 500 000.

I vårt brev av XXXX, opplyste vi at vi ville avvente ytterligere tilsynsmessig oppfølging inntil rettskraftig dom forelå.

XXXX lagmannsrett avsa dom i ankesaken den XXXX. Av domsslutningen fremgår at du ble dømt til ni måneders fengsel, hvorav seks måneder ble gjort betinget, for overtredelse av straffeloven §§ 275, jf. 276. Inndragningsbeløpet var likelydende som i tingrettens dom. Dommen er rettskraftig.

Du ble ved brev XXXX orientert om at vi ville vurdere å tilbakekalle din autorisasjon som lege, og du fikk tilbud om møte med Statens helsetilsyn.

Du har uttalt deg til saken ved prosessfullmektig, advokatfullmektig XXXX sitt brev av XXXX. Det fremgår ikke av brevet hvorvidt du ønsket et møte med oss.

Saksforholdet

Du er utdannet ved Universitetet i XXXX og fikk autorisasjon som lege den XXXX. Du er spesialist i XXXX. Du arbeider med kosmetisk kirurgi, og driver to laserklinikker i henholdsvis XXXX og XXXX.

Statens helsetilsyn har vurdert denne saken med utgangspunkt i den dokumentasjonen som foreligger, og dokumentene er oversendt deg tidligere i saksbehandlingen. Nedenfor gjør vi rede for de forholdene som har hatt betydning for vår vurdering.

Det fremgår av XXXX lagmannsrett sin dom av XXXX, at du er dømt for overtredelse av straffeloven §§ 275, jf. 276 (grovt utroskap), til fengsel i ni måneder, hvorav seks måneder ble gjort betinget. Du ble videre dømt til å tåle inndragning av kr 2 500 000.

Statens helsetilsyn legger til grunn de faktiske forhold som lagmannsretten fant bevist, og viser for øvrig til lagmannsrettens dom i sin helhet.

I brev av XXXX viser advokatfullmektig XXXX til at det skal utvises varsomhet med å gripe inn overfor forhold som ikke direkte er knyttet til legevirksomheten. Hun viser i den forbindelse til Rt. 2003 side 445 og Rt. 1999 side 383.

Det anføres videre at det følger av sikker rett at tilsynsmyndigheten bør være tilbakeholdne med å etablere et yrkesforbud for leger som har begått straffbare handlinger bare for å skulle statuere en avstandtagen fra den straffbare handling.

I ditt tilfelle anføres det at straffen alene har tilknytning til den kommersielle delen av virksomheten, og at det ikke er noe å bemerke i forhold til din utøvelse av yrkesutøvelsen som sådan.

Det anføres videre at utroskapshandlingene ikke er av en slik karakter at du tilnærmet har mistet den allmenne tillit.

Videre anføres det at de straffbare forhold ligger langt tilbake i tid, og at det ikke foreligger gjentagelsesfare.

Vi viser for øvrig til brevet i sin helhet.

Statens helsetilsyns vurdering

Statens helsetilsyn har på bakgrunn av opplysningene i denne saken vurdert om det er grunnlag for å vurdere om din autorisasjon som lege skal tilbakekalles i medhold av helsepersonelloven § 57 første ledd som lyder:

”Statens helsetilsyn kan kalle tilbake autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning dersom innehaveren er uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig på grunn av alvorlig sinnslidelse, psykisk eller fysisk svekkelse, langt fravær fra yrket, bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning, grov mangel på faglig innsikt, uforsvarlig virksomhet, grove pliktbrudd etter denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den, eller på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen.”

I saker om tilbakekall av autorisasjon har Statens helsetilsyn bevisbyrden. Dette innebærer at vi må sannsynliggjøre at vilkårene for tilbakekall foreligger før autorisasjonen kan tilbakekalles. Alminnelig sannsynlighetsovervekt er tilstrekkelig.

Det sentrale vurderingstemaet er om du på grunn av dom for grovt utroskap er uegnet til å utøve ditt yrke som lege på grunn av ”atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen”.

Av forarbeidene til helsepersonelloven fremgår i forhold til tilbakekallsgrunnene, at tilsynsmyndighetene i utgangspunktet bør avstå fra å gripe inn overfor kritikkverdig atferd som ikke har noe med yrkesutøvelsen å gjøre, jf. Ot.prp nr 13 (1998-1999).

Når det gjelder svært alvorlige straffbare forhold, kan det imidlertid stille seg annerledes. Forarbeidene angir følgende som eksempler på svært alvorlige straffbare forhold:

”(...) tyveri, underslag, legemskrenkelser, legemsbeskadigelser, gjentatte tilfeller av promillekjøring eller brudd på straffelovens sedelighetskapittel.”

Utroskap er ikke nevnt i forarbeidene, men opplistingen kan ikke anses uttømmende. Etter vår vurdering må grovt økonomisk utroskap omfattes av det forarbeidene legger opp til kan anses som atferd uforenlig med yrkesutøvelsen.

De forhold du er dømt for, er i utgangspunktet ikke relatert til selve yrkesutøvelsen som lege, dog slik at handlingene ble begått innenfor virksomheten du drev som lege. Vi legger i det videre til grunn, under noe tvil, at saken i sin helhet omhandler straffbare forhold begått utenfor yrkesutøvelsen.

Når det gjelder straffbare forhold som ikke relaterer seg til yrkesutøvelsen, er det sentrale vurderingstemaet om tillitten til helsepersonellets er svekket i en slik grad at vedkommende er uegnet til å utøve sitt yrke. Etter vår vurdering er leger en yrkesgruppe som krever særlig tillitt. Alvorlige straffbare forhold, selv om de ikke er relatert til yrkesutøvelsen, vil slik vi ser det, ha som konsekvens at tillitten til vedkommende svekkes i en slik grad at man må vurdere hvorvidt han eller hun er egnet til å utøve et yrke som lege.

Ved denne vurderingen vil blant annet de straffbare forholdene sin art og alvorlighet være relevante momenter.

De straffbare handlingene du er dømt for, grovt økonomisk utroskap, er samfunnskadelige, og krever betydelig ressurser å avdekke. De er begått i personlig uberettiget vinnings hensikt. Det er etter Statens helsetilsyn sin vurdering klart at slike handlinger i betydelig grad svekker den allmenne tilliten til deg som lege. Etter vår vurdering omhandler ikke dette en avstandstagen fra de straffbare forhold, men om den grunnleggende tillitt som helsepersonell er avhengig av fra befolkningen.

Etter Statens helsetilsyn sin vurdering er de straffbare forhold du er dømt for av en slik karakter at du må anses å ha utvist en atferd som er uforenlig med yrkesutøvelsen.

Statens helsetilsyn har således funnet at vilkårene for å tilbakekalle din autorisasjon som lege er oppfylt.

Vurdering av om din autorisasjon som lege skal tilbakekalles

Statens helsetilsyn finner at grovt økonomisk utroskap er en atferd som anses uforenlig med din yrkesutøvelse som lege.

Statens helsetilsyn finner at vilkårene for å tilbakekalle din autorisasjon som lege er til stede, jf. helsepersonelloven § 57. Om helsepersonellets autorisasjon skal tilbakekalles beror på en totalvurdering. En grunnleggende forutsetning for å kunne utøve virksomhet i helsetjenesten er at allmennheten har den nødvendige tillit til de som utøver virksomhet og til helsetjenesten som sådan. Formålet med tilbakekallsreaksjonene er å bidra til og sikre kvalitet i og tillit til helsetjenesten.

Statens helsetilsyn har etter totalvurdering likevel ikke funnet grunn til å tilbakekalle din autorisasjon som lege. I den forbindelse har vi lagt vekt på at de straffbare forholdene ligger over fem år tilbake i tid, og sett i sammenheng med dette finner vi det uforholdsmessig tyngende å tilbakekalle din autorisasjon. Vi presiserer at vi har vært i betydelig tvil.

Vi gjør samtidig oppmerksom på at forholdene i denne saken uansett ville kvalifisert til en advarsel etter helsepersonelloven § 56 annet ledd. Bestemmelsens trådte imidlertid i kraft etter at de straffbare handlingene var avsluttet.

Vedtak

Saken avsluttes uten reaksjon.

Vi gjør oppmerksom på at opplysningene i denne saken kan bli brukt i en eventuell senere tilsynssak mot deg.

Med hilsen

XXXX XXXX

XXXX XXXX

XXXX

Kopi: Helsetilsynet i XXXX
Juridisk saksbehandler: XXXX
Helsefaglig saksbehandler: XXXX

Lenker om tilsynssaker

Avgjørelser i enkeltsaker om svikt – søkeside

Enkeltsaker om svikt hos helsepersonell eller virksomhet i helse- og omsorgstjenesten (tilsynssaker), også varselsaker (§ 3-3 a)

Les mer om tilsynssaker

Les mer om klager og rettigheter i forhold til tilsynssaker