Helsetilsynet

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

Statens helsetilsyn fikk ved brev av XXXXXX oversendt en klage fra XXXXXX universitetssykehus ved overlege XXXXXX på XXXXXX markedsføring av utredning og behandlingsmetodikk for barn med ulike diagnoser innenfor kategorien nevrobiologiske forstyrrelser.

Saksforholdet

Ifølge klager fremgår det av et informasjonsskriv på XXXXXX hjemmeside at man ved hjelp av funksjonell nevrologi, nevrologisk rehabilitering og kostholdsterapi skal kunne kurere barn med ADHD, autisme, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom samt dysleksi. XXXXXX anfører at alle disse forstyrrelsene kan forklares med ”functional disconnection syndrome”, noe som fører til misforhold i dominans mellom hjernedeler og dermed feilkommunikasjon mellom disse. Det gis også en fremstilling av ”leaky gut syndrome”, som man hevder kan føre til hjerneorganisk feilutvikling eller mangelfull modning.

Det fremgår videre at spesialisthelsetjenesten ikke kan helbrede de ovenfor nevnte lidelsene, da de har liten eller ingen forståelse for hva man skal gjøre med de nevrobiologiske utviklingsforstyrrelsene.

I brev av XXXXXX til XXXXXX, spesialist i barne- og ungdomspsykiatri, ba Statens helsetilsyn om en sakkyndig vurdering av innholdet i det aktuelle informasjonsskrivet. Vi mottok sakkyndiges vurdering i brev av XXXXXX. Av konklusjonen fremgår det at XXXXXX markedsføring er i strid med kravene i helsepersonelloven §§ 4 og 13.

I telefonsamtale den XXXXXX oppga XXXXXX, daglig leder ved XXXXXX, at det aktuelle dokumentet ble publisert på klinikkens nettside den XXXXXX, og fjernet den XXXXXX. Kiropraktor XXXXXX ved XXXXXX har delt ut informasjonsskrivet til åtte pasienter. Utdelingen har han nå sluttet med.

Statens helsetilsyn vil i det følgende vurdere om markedsføringen var i strid med helsepersonellovens bestemmelser.

Statens helsetilsyns vurdering

Det fremgår av klinikkens nettsider at den er bemannet med kiropraktorer og fysioterapeuter, og saken er derfor vurdert opp mot helsepersonellovens bestemmelser.

Forarbeidene til alternativ behandlingsloven (Ot. prp nr 27 (2002-2003) s. 781) sier at autorisert helsepersonell som driver med alternativ behandling faller innenfor helsepersonellovens bestemmelser.

Vi viser også til alternativ behandlingsloven § 2 andre ledd som lyder: 

Med alternativ behandling menes helserelatert behandling som utøves utenfor helsetjenesten, og som ikke utøves av autorisert personell. Behandling som utøves i helsetjenesten eller av autorisert helsepersonell, omfattes likevel av begrepet alternativ behandling når det brukes metoder som i all vesentlighet anvendes utenfor helsetjenesten.

Vurderingstemaet er om klinikkens markedsføring strider mot helsepersonellovens § 13 første og andre ledd, som lyder: 

Markedsføring av helsetjenester skal være forsvarlig, nøktern og saklig.

Ved markedsføring av virksomhet som yter helsehjelp, gjelder første ledd tilsvarende.

Villedende markedsføring kan bidra til å utnytte befolkningens mangelfulle kunnskap, eksempelvis ved at det er et misforhold mellom tilbudet slik det markedsføres og påregnelig resultat. I utgangspunktet må tilbyderen kunne fremlegge anerkjent forskningsmateriale som kan dokumentere påstandene om behandlingseffekt.

I det aktuelle informasjonsskrivet fremsetter XXXXXX en teori som skal forklare etiologi til svært ulike diagnostiske grupper og på denne bakgrunn en behandlingsform som skal stimulere hjerneaktivitet i ”skadete” eller ”understimulerte” områder av hjernen. Statens helsetilsyn finner at informasjonsskrivet er egnet til å gi forbrukerne et inntrykk av at behandlingen har en dokumentert effekt, da det blant annet henvises til internasjonal forskning. Det finnes imidlertid ingen vitenskapelig evidens for metoden, og den er ikke i samsvar med gjeldende faglige retningslinjer verken nasjonalt eller internasjonalt.

Statens helsetilsyn finner det videre kritikkverdig at XXXXXX formulerer seg på en måte som kan oppfattes som en frarådning mot å benytte seg av det offentlige tjenestetilbudet.

Konklusjon

Statens helsetilsyn finner at innholdet i informasjonsskrivet er villedende for pasienter og/eller publikum, og at den bryter med kravet til forsvarlig, saklig og nøytral markedsføring, jf. helsepersonelloven § 13.

Da XXXXXX etter kort tid fjernet informasjonsskrivet fra sine nettsider, ser ikke Statens helsetilsyn behov for videre tilsynsmessig oppfølgning av saken. XXXXXX bes imidlertid innrette sin fremtidige praksis i overensstemmelse med våre bemerkninger.

Saken anses med dette avsluttet.

Med hilsen

Kopi:

Juridisk saksbehandler: XXXXXX

Helsefaglig saksbehandler: XXXXXX

Lenker om tilsynssaker

Søkeside for avgjørelser i tilsynssaker og rapporter etter varsel om alvorlige hendelser

Les mer om tilsynssaker

Les mer om klager og rettigheter i forhold til tilsynssaker