Helsetilsynet

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn fikk ved brev av xxxxxx fra Helsetilsynet i xxxxxx oversendt en tilsynssak vedrørende din virksomhet som tanntekniker. Tilsynssaken gjelder om du har gått utover ditt kompetanseområde ved å ta avtrykk av pasienters kjeve uten etter avtale med tannlege.

Du ble ved brev xxxxxx orientert om at vi ville vurdere å tilbakekalle din autorisasjon som tanntekniker, alternativt gi deg en advarsel. Vi mottok din uttalelse til dette ved brev av xxxxxx.

Vi ba i brev av xxxxxx om at tannlege xxxxxx redegjorde for samarbeidet med deg, herunder om han hadde bistått deg i forbindelse med pasient xxxxxx (pasienten). Tannlege xxxxxx besvarte vår henvendelse i brev av xxxxxx.

Saksforholdet

Du er utdannet tanntekniker. Du har hatt norsk autorisasjon som tanntekniker fra xxxxxx. Du var på det tidspunktet hendelsen fant sted tanntekniker i firmaet xxxxxx.

Statens helsetilsyn har vurdert denne saken med utgangspunkt i den dokumentasjonen som foreligger, og dokumentene er oversendt deg tidligere i saksbehandlingen. Nedenfor gjør vi rede for de forholdene som har hatt betydning for vår vurdering.

Tilsynssaken ble opprettet som følge av pasientens klage på den behandlingen du har utført. xxxxxx har i flere år hatt proteser i over- og underkjevene. Protesen i underkjeven var festet på tre søyler i tre gjenstående tenner. xxxxxx ønsket å bytte disse fordi de var begynt å løsne, og xxxxxx ønsket samtidig å fornye protesen i overkjeven.

Pasienten oppsøkte xxxxxx på grunnlag av en annonse i avisen og fikk time ganske umiddelbart hos deg. Du tok avtrykk av over- og underkjeve den xxxxxx. Videre bestilte du time hos en tannlege for trekking av de tre gjenstående tennene i underkjeven. Pasienten viste til at leppen hang over tennene i overkjeven, og du vurderte at protesen sto for langt frem og at tennene var litt for korte. Ved neste besøk ble protesen satt inn og xxxxxx følte umiddelbart at noe ikke stemte, men du mente dette ville “gå seg til”. Pasienten kunne ikke bite/spise og fikk etter hvert flere gnagsår i underkjeven. Etter flere besøk og justeringer oppsøkte xxxxxx en annen tanntekniker, og fikk av denne vite at tannteknikere ikke på selvstendig grunnlag kan ta avtrykk da dette krever tannlegekompetanse. Den nye tannteknikeren konkluderte med at xxxxxx måtte ha helt nye proteser, da justeringer ikke ville føre frem.

Pasienten fikk også smerter i kjeve, nakke og hode samt hevelser i ansiktet. Tennene var skjeve, og det var stor avstand mellom tennene i overmunnen. xxxxxx måtte spise babymat på glass fordi biting og tygging var smertefullt, og xxxxxx klarte ikke å snakke skikkelig fordi tungen ikke syntes å ha plass i munnen.

Pasienten viser til at det ikke ble foretatt noen helsesjekk ved oppstart av behandlingen og heller ikke utprøving av tennene før ferdig produkt ble montert.

I pasientens brev av xxxxxx viser xxxxxx til at xxxxxx ble oppringt av deg etter at du hadde mottatt brev fra Helsetilsynet i xxxxxx med anmodning om uttalelse til xxxxxx klage. Ifølge pasienten uttalte du xxxxxx ikke var “det gode mennesket” du hadde trodd, at klagen var del av en konspirasjon mot deg og at xxxxxx hadde påført deg store problemer grunnet klagen. Du skulle videre ha lurt på hvorfor xxxxxx ikke kom tilbake til deg med problemene. Til dette skal pasienten ha svart at xxxxxx var redd og at xxxxxx derfor valgte å gå til den tannlegen som trakk de gjenstående tennene for å få laget nye proteser. Du skal da ha sagt at du hadde et samarbeid med en tannlege om avtrykkene. Pasienten opplyser at xxxxxx ikke har sett denne tannlegen. Ved senere besøk hos tannlegen som lagde nye proteser, skal denne ha fortalt at også han hadde fått en telefon fra deg hvor du inviterte han på lunsj. Du skal også ha ringt den andre tannteknikeren som pasienten oppsøkte etter din behandling. Denne tannteknikeren skal ha blitt skjelt ut og truet med søksmål fordi hun hadde gitt pasienten informasjon om hva som ligger innenfor en tannteknikers kompetanseområde.

I din prosessfullmektig, advokat xxxxxx, sitt brev av xxxxxx anføres det at du, uten bistand fra tannlege tok avtrykk av pasientens kjever den xxxxxx. Det erkjennes således at du i tilfelle med nevnte pasient, ikke hadde bistand fra tannlege. Det erkjennes også at dette har forekommet i et fåtall andre tilfeller.

For øvrig anføres det at det samarbeidet du har hatt med tannlege xxxxxx har fungert etter forutsetningene, og tannlegen i det alt vesentligste har vært tilstede når avtrykk har blitt tatt.

Videre anføres det at du har langvarig praksis og erfaring innefor området, og at du gjennom hele din praksis har hatt nært samarbeid med tannleger. Du mener av den grunn at det ikke har vært uforsvarlig at du i enkelte tilfeller har foretatt avtrykk uten bistand fra tannlege. Det har også blitt foretatt en spørreundersøkelse for dine pasienter, og svarene fra undersøkelsen gir et bildet av fornøyde pasienter.

Ved vårt brev av xxxxxx ba vi tannlege xxxxxx svare på følgende spørsmål:

1. Er du fortsatt tilknyttet xxxxxx? Hvis nei, når ble arbeidsforholdet avsluttet?
2. Samarbeidet du med xxxxxx i tilfellet med pasient xxxxxx?
3. Hvordan har avtalen med xxxxxx fungert?

Tannlege xxxxxx besvarte spørsmålene i brev av xxxxxx. Det fremgår av brevet at samarbeidet med deg ble avsluttet pr. xxxxxx. xxxxxx bekrefter også at han ikke var tilstede ved avtrykkstagning i tilfellet med ovennevnte pasient.

xxxxxx opplyser også at virksomheten var beskjeden i de senere år, og at protesene ble utført på tannløse kjever og at praksisen var ”lege artis” med nær 100 prosent fornøyde kunder. Han skriver videre at i de tilfellene han ikke var tilstede ved avtrykkstagning, foretok han en etterfølgende godkjenning/kontroll.

I ditt brev av xxxxxx anfører du at du føler deg meget kompetent i forhold til utførelsen av det arbeid du har gjort for dine pasienter. Du viser videre til at din utdannelse var hos en xxxxxx  tannteknikermester, og at avtrykkstagning, bittregistrering, utvelgelse av tenner, innprøvning og oppstilling samt ferdigstillelse av proteser inngikk i pensum.

Du anfører også at du gjennom årene har samarbeidet med mange tannleger, og at de i mange tilfeller sendte pasienten direkte til deg for avtrykkstagning.

Avslutningsvis opplyser du om at du har besluttet å legge ned virksomheten, da du xxxxxx.

Statens helsetilsyn avsluttet for øvrig en tilsynssak mot deg xxxxxx, hvor grunnlaget for saken også var spørsmål om avtrykkstagning av kjever uten etter avtale med tannlege.

Det ble dokumentert at du hadde tatt tannavtrykk av 41 pasienter uten at dette var i samarbeid med, eller etter avtale med, tannlege.

Det ble i anledning denne saken innhentet en sakkyndigerklæring fra tanntekniker og lærer ved tannteknikerutdanningen ved Høgskolen i Oslo, xxxxxx.

Det fremgår av hennes erklæring at tannteknikere i sin formelle utdanning ikke har noen ”klinisk eller patologisk tilnærming som gjør han/hun i stand til å vurdere en pasients orale helse, verken etter dagens bachelorutdanning eller tidligere tannteknisk grunnutdanning.” Hun skriver videre at en tanntekniker derfor ikke, under noen omstendighet på egenhånd, kan motta pasienter, gjøre en diagnose, eller ta avtrykk, prøve inn og ferdigstille en protese uten at det er opprettet et samarbeid med en tannlege.

Videre skriver hun:
”En tanntekniker vil ved sin formelle utdanning og/eller med allsidig erfaring kunne vurdere kvaliteten på ethvert avtrykk. Avtrykket er tannteknikerens viktigste arbeidsredskap, og det er ingen tvil om at tannteknikeren ofte er minst like kompetent til å vurdere kvaliteten på avtrykket som tannlegen. Det å foreta selve avtrykkstagningen til en avtakbar protese, er normalt ikke forbundet med så store vanskeligheter at ikke en tanntekniker kan utføre det hvis vedkommende har fått nødvendig opplæring. Avtrykkstagningen vil derfor være et område som tannteknikeren vil kunne ha forutsetninger for å utføre, og kunne vurdere kvaliteten av. Forutsetningen er at opplæring er gitt av en tannlege, eller tannteknikeren har formell utdanning for eksempel fra klinisk tannteknikerutdanning i Danmark der det å ta avtrykk inngår i utdanningen. Dokumentasjon på slik opplæring kan være i form av vitnemål fra klinisk tannteknikerutdanning, eller uttalelse fra den tannlegen som har gitt opplæring i avtrykkstagning. Likevel vil slik kompetanse ikke være tilstrekkelig til å ta inn pasienter direkte til tanntekniker for å fremstille protetikk, verken avtakbare proteser, eller fast protetikk. Et samarbeid med en tannlege som har det kliniske ansvaret for pasienten er et absolutt krav. Tannteknikeren kan ikke vurdere pasientens orale helse.”

Da det var dokumentert at du hadde tatt avtrykk til tannerstatninger av 41 pasienter uten at tannlege hadde vært involvert, konkluderte vi med at du hadde brutt forsvarlighetskravet i helsepersonelloven § 4.

Vi fant at du ved å ha gått utover ditt kompetanseområde hadde utsatt pasienten for en risiko for at sykdom i munnhulen kunne bli oversett, og at vilkårene for å gi deg en advarsel etter helsepersonelloven § 56 var oppfylt. Vi fant det likevel ikke formåltjenelig å gi deg advarsel fordi du erkjente forholdene, og rettet de opp ved å ha tilknyttet en tannlege til din virksomhet. Det var heller ikke dokumentert at pasientene hadde blitt skadelidende.

Statens helsetilsyns vurdering

Sakens opplysninger har gitt grunn til å vurdere om du har handlet i strid med kravet til forsvarlig virksomhet i helsepersonelloven § 4.

Helsepersonelloven § 4 har regler om forsvarlighet. Bestemmelsens første og annet ledd lyder:
”Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig.
Helsepersonell skal innrette seg etter sine faglige kvalifikasjoner, og skal innhente bistand eller henvise pasienter videre der dette er nødvendig og mulig. Dersom pasientens behov tilsier det, skal yrkesutøvelsen skje ved samarbeid og samhandling med annet kvalifisert personell.”


Statens helsetilsyn har i denne saken vurdert om din handlemåte er forsvarlig. I den forbindelse har vi vurdert følgende:

- hvorvidt du har gått utover ditt kompetanseområde ved å ta tannavtrykk uten bistand fra tannlege
- din atferd overfor pasienten og annet helsepersonell
- journalføring

Kompetanse

Vi viser her til den sakkyndige erklæringen fra xxxxxx fra tidligere tilsynssak. Det legges til grunn at du er kjent med denne.

Vi legger til grunn at det klare utgangspunktet er at en tanntekniker ikke anses kompetent til å foreta avtrykk uten etter samarbeid/bistand fra tannlege. Dette fordi tannteknikerutdanningen ikke gir noen formalkompetanse i oral helse. En konsekvens av dette er at en tanntekniker som opererer på egen hånd, kan risikere å overse symptomer på sykdom i munnhulen til de aktuelle pasientene.

Dette er en alvorlig sikkerhetsrisiko for pasientene, og tannteknikere som foretar avtrykk uten bistand fra tannlege vil etter vår vurdering i utgangspunktet utføre sin virksomhet i strid med kravet til faglig forsvarlighet i helsepersonelloven § 4.

Det fremgår imidlertid av xxxxxx erklæring at en tanntekniker i enkelte tilfeller kan foreta avtrykk selv, og at en tannlege ikke uten videre er mer kompetent til å foreta selve avtrykkstagningen. Etter hennes vurdering kan derfor en tanntekniker foreta avtrykkstagningen dersom opplæring er gitt av en tannlege eller dersom tannteknikeren har formell utdanning i avtrykkstagning.

Tilsynssaken ble for øvrig åpnet på grunn av mistanke om at du hadde fortsatt den uforsvarlige virksomheten vi påpekte i vårt vedtak av xxxxxx.

Du har i ditt brev anført at det i din tannteknikerutdannelse i xxxxxx  blant annet inngikk avtrykkstagning. Du har i tillegg hatt ditt eget laboratorium siden xxxxxx.

Tannlege xxxxxx har i tillegg opplyst at praksisen var ”lege artis” – altså i samsvar med god praksis, jf. hans brev av xxxxxx. Han har videre opplyst at du har 40 års erfaring som tanntekniker.

Vi utelukker derfor ikke at du er kompetent til å foreta avtrykkstagning.

Det er imidlertid ikke bare avtrykkstagningen som inngår i vurderingen av om din virksomhet har vært forsvarlig. Som nevnt ovenfor inngår ikke oral helse som en del av tannteknikerutdanningen, og selv om du kan være kompetent til å ta selve avtrykkene, er det likevel en risiko for pasientene dersom du ikke samarbeider med tannlege, jf. at sykdom i munnhulen kan bli oversett.

Slik vi forstår deg, jf. også tannlege xxxxxx brev, har du i all hovedsak samarbeidet med tannlege i din virksomhet etter forrige tilsynssak i xxxxxx. xxxxxx har uttalt at i de tilfellene hvor han ikke var tilstede ved avtrykkstagning, godkjente han avtrykkene i ettertid.

Den aktuelle pasienten var imidlertid ikke til etterfølgende kontroll hos tannlege xxxxxx. xxxxxx var kun til tannlege i forbindelse med trekking av tenner.

Slik vi forstår advokat xxxxxx brev av xxxxxx, var pasienten satt opp til time for kontroll hos tannlege, men at xxxxxx avbrøt behandlingen. Du har journalført at pasienten hadde kontrolltime den xxxxxx, men at xxxxxx ikke kom.

Vi kan ut fra sakens dokumenter, sammenholdt med din og tannlege xxxxxx forklaring, ikke utelukke at pasientens avtrykk i utgangspunktet skulle godkjennes av tannlege xxxxxx. Din behandling av ovennevnte pasient var etter vår vurdering uheldig, men forklaringen på hvorfor det ikke ble foretatt etterfølgende kontroll av avtrykkene av tannlege fremstår plausibel. Vi har derfor ikke grunnlag til å konkludere med at du har brutt forsvarlighetskravet i helsepersonelloven § 4.

Tannlege xxxxxx forklaring om at han i ettertid godkjente avtrykk foretatt av deg alene, vil etter vår vurdering også innebære at din virksomhet knyttet til avtrykkstagning har vært faglig forsvarlig, og således ikke et brudd på helsepersonelloven § 4.

Atferd

Det fremgår av pasientens brev av xxxxxx at du skal ha kontaktet xxxxxx på telefon, og fortalte xxxxxx at xxxxxx ikke var det ”gode mennesket” du hadde trodd xxxxxx var. Du fortalte videre om hvor store problemer pasienten hadde påført han.

Du har ikke kommentert denne samtalen i noen av dine brev til oss, og vi legger således til grunn at den fant sted med det innhold som beskrevet av pasienten.

Denne form for kontakt med pasienter bør ikke forekomme. Det gir inntrykk av lite profesjonalitet. Det er du som helsepersonell som har ansvaret for at kommunikasjonen mellom deg og pasienten fungerer. Ved å foreta slike oppringninger svekker du generelt tilliten til deg som helsepersonell. Uavhengig av om det er snakk om en ”vanskelig” pasient, kan ikke en slik atferd forsvares.

En slik form for kommunikasjon med pasienten, kan også av pasienten oppfattes som press til å trekke klagen. Pasienter har gjennom helselovgivningen blitt gitt en rett til å klage på behandlingen, og selv om helsepersonell bør tilstås en rett til å forsøke å oppklare eventuell misforståelser med pasienten, bør du likevel tenke gjennom hvordan budskapet oppfattes av pasienten.

Det fremgår også av pasientens ovennevnte brev at du også kontaktet pasientens nye tanntekniker samt xxxxxx tannlege. Du skal ha opptrådt sint overfor tannteknikeren mens du inviterte tannlegen på lunsj. Du har ikke kommentert påstandene.

Som for opprigningen til pasienten, fremstår denne typen kontakt som lite profesjonelt. Vi kommenterer likevel ikke dette ytterligere.

Journalføring

I vårt brev av xxxxxx varslet vi deg om at vi ville vurdere hvorvidt du overholdt kravene til journalføring, jf. helsepersonelloven §§ 39 og 40. Helsepersonelloven § 40 første ledd lyder:

”Journalen skal føres i samsvar med god yrkesskikk og skal inneholde relevante og nødvendige opplysninger om pasienten og helsehjelpen, samt de opplysninger som er nødvendige for å oppfylle meldeplikt eller opplysningsplikt fastsatt i lov eller i medhold av lov. Journalen skal være lett å forstå for annet kvalifisert helsepersonell.”

Slik journalen til pasienten er ført, fremstår det som rimelig klart at kravene til journalføring i helsepersonelloven ikke er oppfylt.

Hvorvidt du gjennomgående har ført journaler på denne måten er uvisst. Tatt i betraktning av du nå har gått av med pensjon, finner vi det ikke formålstjenelig å innhente ytterligere pasientjournaler for vurdering av din journalføring.

Vi ber deg imidlertid merke deg helsepersonelloven med tilhørende forskrift sine regler vedrørende journalføring.

Oppsummering

Etter å ha innhentet forklaringer fra deg og din samarbeidende tannlege og vurdert sakens dokumenter, finner vi det ikke dokumentert at du har brutt kravet til forsvarlighet i helsepersonelloven § 4. Vi finner det heller ikke dokumentert at du har brutt andre regler i helsepersonelloven, jf. dog våre merknader knyttet til dialog med tidligere pasient og annet helsepersonell, og journalføring.

Det er etter dette ikke grunnlag for en administrativ reaksjon.

Konklusjon

Saken avsluttes uten reaksjon.

Opplysningene i denne saken kan imidlertid benyttes i en eventuell senere tilsynssak.

Med hilsen

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

Kopi:
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx

Juridisk saksbehandler: xxxxxx
Helsefaglig saksbehandler: xxxxxx

Lenker om tilsynssaker

Søkeside for avgjørelser i tilsynssaker og rapporter etter varsel om alvorlige hendelser

Les mer om tilsynssaker

Les mer om klager og rettigheter i forhold til tilsynssaker