Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

Statens helsetilsyn fikk ved brev av XXXX fra Helsetilsynet i XXXX oversendt en tilsynssak vedrørende din virksomhet som lege. Tilsynssaken gjelder spørsmål om urettmessig tilegnelse av taushetsbelagte opplysninger, og spørsmål om brudd på taushetsplikten.

Saksforholdet

Du er utdannet ved Universitetet i XXXX og fikk autorisasjon som lege XXXX. Du er spesialist i indremedisin. På det tidspunktet aktuelle hendelse fant sted, var du overlege ved medisinsk avdeling ved sykehuset i XXXX.

Statens helsetilsyn har vurdert denne saken med utgangspunkt i den dokumentasjonen som foreligger, og dokumentene er oversendt deg tidligere i saksbehandlingen. Nedenfor gjør vi rede for de forholdene som har hatt betydning for vår vurdering.

Det fremgår av brev datert XXXX fra XXXX (pasienten) til Helsetilsynet i XXXX, at han mener du har hatt ulegitimert innsyn i hans pasientjournal ved Sykehuset i XXXX (sykehuset). Pasienten anfører videre at du har hatt et forhold til hans kjæreste, og at du overfor henne har gitt utrykk for at du kjenner pasientens sykdom.

Helsetilsynet i XXXX tilskrev sykehuset i brev av XXXX med anmodning om blant annet komplett datalogg for pasienten for den aktuelle perioden.

I brev av XXXX fra sykehuset, med vedlagt datalogg, fremgår at du den XXXX logget deg inn i pasientens journal og leste fem dokumenter.

Du har i brev av XXXX anført at du ikke kjenner pasienten, og at du aldri har møtt han eller snakket med han. Du påpeker imidlertid at dere for noen år siden hadde en felles relasjon. I forbindelse med dette var du interessert i hvem pasienten var, og hvor han bodde. Dette var grunnen til oppslaget i pasientens journal. Du anfører at du aldri hadde noen interesse av innholdet i journalen.

Du erkjenner at du ikke hadde noen behandlingsmessig eller faglig grunn til å lese pasientens journal, og du beklager dette sterkt.

Videre skriver du at det nok ikke var så mye fokus på denne typen problemstillinger tidligere, og at du aldri ville gjort noe tilsvarende i dag. Du presiserer at ingen av de opplysningene du tilegnet deg fra journalen ble videreformidlet til andre, og at tilegningen av opplysningene ikke gagnet deg på noen måte.

Du anfører avslutningsvis at du beklager det inntrufne, og særlig dersom dette har hatt konsekvenser for pasienten.

Pasienten ble forelagt ditt brev, og har i brev av XXXX uttalt seg til saken. Han anfører at dere har truffet, hilst og snakket med hverandre flere ganger siden XXXX. Videre anfører han at det var i tidsrommet dere hadde en felles ”relasjon”, at du leste hans journal.

Han anfører videre at det ikke er nødvendig å logge seg inn i pasientjournalen for å finne ut hvor han bor. Pasienten anfører også at du opplyste til hans kjæreste at han var alvorlig syk.

Han tilbakeviser også at det ikke var mye fokus på problemstillinger rundt lesing av journaler i DIPS.

Han anfører videre at kjæresten har fortalt han at du fortalte henne om sykdommen. Han anfører også at kvinnen avbrøt forholdet kort tid etter at du hadde vært inne i journalen.

Statens helsetilsyns vurdering

Sakens opplysninger har gitt grunn til å vurdere om du har brutt taushetsplikten i helsepersonelloven § 21.

Bestemmelsen lyder:

”Helsepersonell skal hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om folks legems- eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold som de får vite om i egenskap av å være helsepersonell.”

Statens helsetilsyn vil innledningsvis påpeke at din lesing av pasientens journal, som du har innrømmet var urettsmessig, i dag rammes av helsepersonelloven § 21a. Bestemmelsen lyder:

”Det er forbudt å lese, søke etter eller på annen måte tilegne seg, bruke eller besitte opplysninger som nevnt i § 21 uten at det er begrunnet i helsehjelp til pasienten, administrasjon av slik hjelp eller har særskilt hjemmel i lov eller forskrift.”

Bestemmelsens trådte imidlertid i kraft først 9. mai 2008, og kan således ikke anvendes på forhold som inntraff før ikrafttredelsen.

Vi går så over til å vurdere hvorvidt du har brutt taushetsplikten etter § 21, jf. ovenfor.

Pasienten har påstått at den informasjonen du tilegnet deg fra journalen om hans sykdom, ble videreformidlet til pasientens daværende kjæreste. Denne kvinnen skal altså ha vært en felles ”relasjon”. Pasienten har påpekt at kvinnen avbrøt forholdet kort tid etter det tidspunkt du leste hans journal. Kvinnen skal også ha fortalt pasienten at du fortalte henne om hans sykdom.

Du har i ditt brev av XXXX avvist at du fortalte noen om den informasjon du tilegnet deg fra pasientens journal. Det fremgår også av ditt brev, sammenholdt med pasientens brev av XXXX, at det er visse uenigheter knyttet til om du kjente pasienten og om fokuset på problemstillingen til lesing av andres pasientjournaler.

For å konstatere at du har brutt taushetsplikten, må Statens helsetilsyn finne det sannsynliggjort at den informasjonen du tilegnet deg ved lesning av pasientens journal, ble videreformidlet til andre – i dette tilfellet pasientens kjæreste.

Statens helsetilsyn registrerer at det er betydelig uenigheter mellom deg og pasienten knyttet til dette spørsmålet. Vi er enig med pasienten i at det er momenter som kan trekke i retning av at du har videreformidlet informasjon fra journalen til pasientens kjæreste.

Det foreligger imidlertid ikke noen uttalelse fra vedkommende kvinne med en bekreftelse på at du faktisk fortalte henne om pasientens sykdom. Etter vår vurdering kan vi heller ikke legge avgjørende vekt på at kvinnen avbrøt forholdet kort tid etter du leste pasientens journal.

Etter en helhetsvurdering har Statens helsetilsyn funnet at det ikke i tilstrekkelig grad er sannsynliggjort at du videreformidlet informasjon du tilegnet deg fra pasientens journal.

Konklusjon

Saken avsluttes.

Opplysningene i denne saken vil kunne bli tillagt vekt i en eventuell senere tilsynssak.

Med hilsen

XXXX (etter fullmakt) XXXX

XXXX XXXX

Kopi:
Helsetilsynet i XXXX
Sykehuset XXXX HF v/direktøren
XXXX

Juridisk saksbehandler: XXXX
Helsefaglig saksbehandler: XXXX

Lenker om tilsynssaker

Avgjørelser i enkeltsaker om svikt – søkeside

Enkeltsaker om svikt hos helsepersonell eller virksomhet i helse- og omsorgstjenesten (tilsynssaker), også varselsaker (§ 3-3 a)

Les mer om tilsynssaker

Les mer om klager og rettigheter i forhold til tilsynssaker