Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn viser til din søknad av XXXX om å få tilbake retten til å rekvirere legemidler i gruppe A og B.

Statens helsetilsyn mottok samtidig kopi av en e-post du hadde sendt ulike instanser hvor du tok opp Statens helsetilsyn sin praksis/veiledning i din sak.

Saksforholdet

Du er lege og spesialist i psykiatri.

I vedtak av XXXX fikk du en advarsel fra Statens helsetilsyn for uforsvarlig forskrivning av vanedannende legemidler til en rekke pasienter. Du ble i vedtaket gjort oppmerksom på at Statens helsetilsyn forventet at du innrettet din praksis i henhold til de vurderinger som ble gjort i vedtaket. Det ble særlig forventet at du ikke inkluderte nye misbrukere i din praksis uten i samråd med LAR, fortsatte nedtrapping av B-preparater for flere av pasientene, søkte faglig bistand i forbindelse med bruk av vanedannende legemidler, styrket samhandlingen med fastlegene og dokumenterte dette og endret din praksis med hensyn til førerkortvurderinger.

Helsetilsynet i XXXX fulgte opp din rekvirering av vanedannende legemidler første halvår i XXXX, og de konkluderte med at det forstsatt var bekymringer knyttet til din forskrivning av vanedannende legemidler. Saken ble oversendt Statens helsetilsyn i XXXX.

I vedtak av XXXX tilbakekalte Statens helsetilsyn din rett til å rekvirere legemidler i gruppe A og B. Statens helsetilsyn konkluderte med at din forskrivning av vanedannende legemidler fortsatt var uforsvarlig. Det ble også lagt vekt på at du ikke hadde innrettet deg etter advarselen du fikk i XXXX. Det vises for øvrig til vedtaket i sin helhet.

Statens helsetilsyn sitt vedtak ble opprettholdt av Statens helsepersonellnemnd i vedtak av XXXX.

Du har i søknaden av XXXX særlig anført at Statens helsetilsyn ikke har gitt tilstrekkelig informasjon på hva som ligger i vilkåret om at du skal søke veiledning. Du og potensielle veiledere har av den grunn ikke sett det som mulig å gjennomføre veiledning da ingen rammer er gitt, verken i forhold til omfang, innhold eller krav til veileder.

Du anfører at Statens helsetilsyn har brutt sin plikt til å veilede deg i saken.

Det vises for øvrig i sin helhet til din søknad.

Statens helsetilsyns vurdering

Statens helsetilsyn har på bakgrunn av opplysningene i denne saken vurdert om det er grunnlag for å gi deg tilbake retten til å rekvirere legemidler i gruppe A og B.

Helsepersonelloven § 65 lyder:

”Hvis det finnes forsvarlig, kan Statens helsetilsyn etter søknad gi helsepersonellet tilbake retten til å rekvirere legemidler i gruppe A og B før utløpet av den frist som er fastsatt. Avslag på slik søknad er enkeltvedtak etter forvaltningsloven.”

Det er du som må sannsynliggjøre at det er forsvarlig at du får tilbake rekvireringsretten.

Det sentrale spørsmålet blir da om du har sannsynliggjort at det er forsvarlig at du får tilbake retten til å rekvirere legemidler i gruppe A og B. Et viktig moment i denne vurderingen er om de forhold som lå til grunn for tilbakekallet nå ikke foreligger.

Det fremgår etter vår vurdering helt klart av vårt vedtak av XXXX hvilke forhold som lå til grunn for at din rekvireringsrett ble tilbakekalt. For det første var din journalføring mangelfull, blant annet var det for de vurderte pasientene sjelden nedtegnet begrunnelser for skifte av legemidler og doseøkning.

Det var også for en rekke pasienter liten eller ingen kontakt mellom deg og pasientenes fastlege.

Videre tydet de aktuelle journalene og apotekutskriftene på at behandlingene for en rekke pasienter bar preg av å være pasientstyrt og at forskrivningen var planløs. Det var også en omfattende bruk av legemidler i gruppe B, gjerne i kombinasjon med andre B-preparater.

Avslutningsvis ble det påpekt i vedtaket at ved en søknad om å få tilbake rekvireringsretten, ville det være av betydning at du kunne vise til at du hadde gått kurs eller mottatt veiledning i rekvirering av vanedannende legemidler.

Du har anført at det ikke har vært mulig for deg å motta veiledning siden Statens helsetilsyn ikke har gitt noen klar informasjon omfanget av en slik veiledning, innholdet i veiledningen eller hvilke krav som stilles til veileder.

Statens helsetilsyn kan ikke se at vi har brutt vår veiledningsplikt, jf. forvaltningsloven § 11.

Det fremgår helt klart av vårt vedtak hvor vi mener din svikt i forhold til forskrivning av vanedannende legemidler har vært. Dette gjelder blant annet en omfattende bruk av B-preparater, gjerne i kombinasjon, pasientstyrt forskrivning, mangelfull innsikt vedrørende virkningen av langvarig bruk av benzodiasepiner og rekvirering av vanedannende legemidler til rusmisbrukere.

Etter vår vurdering burde du ha forstått at den veiledningen vi henviste til, knyttet seg til disse områdene.

Du virker heller ikke å ha forstått den virkningen en høy forskrivning av B-preparater har på pasientene. Det er etter vår vurdering bekymringsfullt at du fortsatt ikke synes å ha forstått at din forskrivning av vanedannende legemidler var egnet til å påføre pasientene en betydelig belastning.

Etter vår vurdering er det fortsatt ikke forsvarlig å gi deg retten til å rekvirere legemidler i gruppe A og B tilbake.

Vi vedlegger rundskriv IK-3/2009 ”Krav til søknad om å få tilbake rekvireringsretten”.

Vedtak

Din søknad om å få tilbake retten til å rekvirere legemidler i gruppe A og B avslås.

Du har rett til å klage på dette vedtaket til Statens helsepersonellnemnd, jf. helsepersonelloven § 68. Klagefristen er tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet. Les vedlagte informasjonsskriv med nærmere opplysninger om reglene for klage.

En eventuell klage sender du til Statens helsetilsyn. Du må klage før du eventuelt reiser søksmål om gyldigheten av vedtaket, jf. forvaltningsloven § 27 b og helsepersonelloven § 71.

Med hilsen
XXXX
XXXX

XXXX
XXXX

Vedlegg:
Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak
IK-3/2009

Kopi:
Helsetilsynet i XXXX

Juridisk saksbehandler: XXXX
Helsefaglig saksbehandler: XXXX

Lenker om tilsynssaker

Avgjørelser i enkeltsaker om svikt – søkeside

Enkeltsaker om svikt hos helsepersonell eller virksomhet i helse- og omsorgstjenesten (tilsynssaker), også varselsaker (§ 3-3 a)

Les mer om tilsynssaker

Les mer om klager og rettigheter i forhold til tilsynssaker