Helsetilsynet

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Faktum

En hjelpepleier ansatt ved et sykehjem mistet en hvit pose fra vesken sin i løpet av en vakt. Arbeidsgiver leverte posen til politiet. Senere analyse av posens innhold viste 2,75 gr. metamfetamin. I møte med arbeidsgiver innrømmet hjelpepleieren å ha brukt stoffet de siste to årene. Stoffet ble i all hovedsak benyttet ved ”festlige anledninger.”
 
Fire dager senere foretok politiet en hurtigtest av hjelpepleieren. Denne viste utslag på amfetamin, metamfetamin og benzodiazepiner. Samme dag foretok politiet en ransaking av hjelpepleierens bopel. Her fant politiet 0,90 gr. metamfetamin samt brukerutstyr til hasjisj.

På dette grunnlag mente Statens helsetilsyn at det var nødvendig å vurdere hvorvidt hjelpepleierens autorisasjon skulle suspenderes i påvente av endelig vedtak i saken. 

Rettslig grunnlag

Statens helsetilsyn kan suspendere helsepersonells autorisasjon i medhold av helsepersonelloven § 58. Bestemmelsens første ledd lyder:

         Hvis det er grunn til å tro at vilkårene for tilbakekall er tilstede og helsepersonellet anses å være til fare for sikkerheten i helsetjenesten, kan Statens helsetilsyn suspendere autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning inntil det er tatt endelig beslutning i saken. Suspensjonen kan gjøres gjeldende i seks måneder, og kan forlenges en gang med ytterligere seks måneder.

Vilkårene for tilbakekall fremgår av helsepersonelloven § 57 første ledd, som lyder:

Statens helsetilsyn kan kalle tilbake autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning dersom innehaveren er uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig på grunn av alvorlig sinnslidelse, psykisk eller fysisk svekkelse, langt fravær fra yrket, bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning, grov mangel på faglig innsikt, uforsvarlig virksomhet, grove pliktbrudd etter denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den, eller på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen.

Statens helsetilsyns vurdering

Statens helsetilsyn vurderte innledningsvis hvorvidt det var grunn til å tro at hjelpepleieren var uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig på grunn av bruk av narkotika eller midler med lignende virkning, og/eller om det var grunn til å tro at vedkommende var uegnet på grunn av en atferd uforenlig med yrkesutøvelsen.

Det ble påpekt at man som hjelpepleier i tillegg til høy faglig kompetanse, må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter og evne til å være oppmerksom, lydhør og omsorgsfull. Evne til å observere, vurdere og handle i komplekse situasjoner er også nødvendig for å utøve hjelpepleieryrket forsvarlig. Misbruk av rusmidler er ikke forenlig med disse kravene. Misbruk fører til at funksjoner som konsentrasjon, koordinasjon, oppmerksomhet, hukommelse og kritisk sans svekkes. Misbruk av rusmidler er ikke er forenlig med kravet til forsvarlig yrkesutøvelse.

Statens helsetilsyn mente derfor at det var grunn til å tro at hjelpepleieren var uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig på grunn av bruk av narkotika eller midler med lignende virkning.

Virksomhet som hjelpepleier krever stor grad av allmenn tillit. Ved å misbruke et illegalt rusmiddel over tid svekkes tilliten til både helsepersonellet og helsetjenesten generelt.

Statens helsetilsyn mente derfor at det var grunn til å tro at hjelpepleieren var uegnet til å utøve sitt yrke på grunn av en atferd uforenlig med yrkesutøvelsen.

Etter dette tok Statens helsetilsyn stilling til hvorvidt hjelpepleieren utgjorde en fare for sikkerheten i helsetjenesten.

Statens helsetilsyn påpekte at pasienter skal kunne ha tillit til helsevesenet og kjenne seg trygge på at de får forsvarlig behandling og omsorgsfull hjelp. Dette er blant annet betinget av at hjelpepleiere ikke misbruker illegale rusmidler. Helsepersonell som har et rusmisbruksproblem anses å være en fare for sikkerheten i helsetjenesten.

Statens helsetilsyn mente derfor at hjelpepleieren utgjorde en fare for sikkerheten i helsetjenesten på grunn av sitt misbruk av illegale rusmidler over tid.

Konklusjon

Statens helsetilsyn suspenderte hjelpepleierens autorisasjon i medhold av helsepersonelloven § 58.

Lenker om tilsynssaker

Søkeside for avgjørelser i tilsynssaker og rapporter etter varsel om alvorlige hendelser

Les mer om tilsynssaker

Les mer om klager og rettigheter i forhold til tilsynssaker