Helsetilsynet

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn har vedtatt å tilbakekalle din autorisasjon som hjelpepleier i medhold av helsepersonelloven § 57. Vi har kommet til at du er uegnet til å utøve ditt yrke forsvarlig på grunn av grov mangel på faglig innsikt og uforsvarlig virksomhet.

 Du kan klage på vedtaket innen tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet.

Saksbehandlingsprosessen

Statens helsetilsyn fikk ved brev xxxxxx fra Helsetilsynet i xxxxxx oversendt en tilsynssak vedrørende din virksomhet som hjelpepleier. Helsetilsynet i xxxxxx opprettet tilsynssak mot deg på bakgrunn av en redegjørelse fra xxxxxx kommune datert xxxxxx. Der fremkommer at du ved to anledninger skal ha utøvet fysisk makt overfor beboere ved xxxxxx helse- og velferdssenter.

Du ble ved brev xxxxxx orientert om at vi ville vurdere å tilbakekalle din autorisasjon som hjelpepleier, og du fikk tilbud om møte med Statens helsetilsyn. Dette brevet ble sendt til xxxxxx xxxxxx. Det er samme adresse som advokat xxxxxx ved xxxxxx kontor i sitt brev av xxxxxx til Statens helsetilsyn har oppgitt som kopiadressat. Det er også denne adressen som er registrert i Helsepersonellregistret. Dette brevet kom ikke i retur.

I brev av xxxxxx fra advokat xxxxxx ble det bedt om at vi avventet med å ta beslutning i saken til overlege og psykiater xxxxxx hadde avgitt en sakkyndig erklæring. Han har spesialkompetanse i aldersdemens. Det ble også anmodet om møte i anledning saken.

Den xxxxxx mottok Statens helsetilsyn en sakkyndig uttalelse fra xxxxxx.

I brev av xxxxxx fra Statens helsetilsyn til deg ga vi tilbud om to alternative møtedatoer. Brevet ble sendt til samme adresse som orienteringsbrevet, men kom i retur, med melding fra posten om at du hadde flyttet.

Vi sendte brevet på nytt den xxxxxx til adresse xxxxxx, som var den adressen som er i Folkeregistret.

Ved brev av xxxxxx fra advokat xxxxxx fulgte kopi av dom fra xxxxxx lagmannsrett.

Du ringte Statens helsetilsyn den xxxxxx og sa at det ikke var nødvendig med et møte.

Saksforholdet slik det fremgår av sakens dokumenter

Du er utdannet hjelpepleier ved xxxxxx videregående skole og fikk autorisasjon som hjelpepleier xxxxxx. Siden xxxxxx jobbet du ved xxxxxx sykehjem, først som sommervikar og i tilkallingsvakter, etter hvert i fast 100 % stilling.

Statens helsetilsyn har vurdert denne saken med utgangspunkt i den dokumentasjonen som foreligger, og dokumentene er oversendt deg tidligere i saksbehandlingen. Nedenfor gjør vi rede for de forholdene som har hatt betydning for vår vurdering.

xxxxxx kommune skriver i sin redegjørelse datert xxxxxx følgende:

I to tilfeller har beboere ved xxxxxx helse- og velferdssenter påstått at du har brukt fysisk makt overfor beboer i stell-/pleiesituasjoner.

Første gang var xxxxxx da du under morgenstell av en beboer skal ha bøyd foten hennes til siden og bakover så kraftig at det utløste sterke smerter. Smertene medførte at hun ikke klarte å stå opp fra sengen den dagen. Beboeren opplevde situasjonen slik at du angrep henne i sinne. Beboeren mente at det skyldes at hun gjentatte ganger ba om å få gå på toalettet.

Da enhetsleder fikk kjennskap til dette, ble du ilagt ordensstraff i form av en irettesettelse. Du fikk også en tilrettevisning som tydeliggjorde hvilke krav og forventninger de satte til din arbeidsutførelse og atferd overfor brukere og kolleger. I tillegg ble du overflyttet til en annen etasje ved helse- og velferdssentret. Der ble du tett fulgt opp i ett år. I denne perioden og fram til xxxxxx var det ingen anmerkninger til din virksomhet.

Andre episode skjedde xxxxxx da en beboer påstod at du i forbindelse med medisinutdeling hadde slått og lugget henne, slik at hun blødde neseblod. Brukeren døde i xxxxxx.

Du benektet forholdet, men kommunen fant ikke grunnlag for å se bort fra brukers forklaring. Du ble suspendert fra stillingen din ved xxxxxx helse- og velferdssenter, men senere tjenesteplassert ved xxxxxx, xxxxxx dagsenter. Bakgrunn for omplasseringen var at du hadde rett til å stå i stilling. Dessuten hadde xxxxxx dagsenter en annen brukergruppe hvor du ikke i samme grad ville være i en- til en- situasjoner med brukerne, slik som ved et sykehjem. Daglig ansvarlig ved dagsentret ga positive tilbakemeldingene vedrørende din virksomhet i den tiden du var der.

Med bakgrunn i de to tilfellene ga arbeidsgiver deg xxxxxx underretning om oppsigelse.

Kommunaldirektør for Helse- og velferd skriver i brev xxxxxx at du generelt fremstår som en stille, tilbaketrukket og øyensynlig beskjeden medarbeider, men at du i begge de to påståtte voldsepisodene viste et voldsomt temperament. Du hadde også skjelt ut enhetsleder både per e-post og sms.

Kommunen redegjør også for en påstand om en ny voldsepisode den xxxxxx. Beboer fra episoden xxxxxx skal ha framsatt en ny påstand om bruk av fysisk makt, men kommunen festet ikke lit til denne påstanden blant annet fordi bruker i etterkant ikke kunne huske noe av det hun tidligere hadde påstått. Denne hendelsen skilte seg vesentlig fra episoden xxxxxx. Da hadde hun vært tydelig, orientert og klar på hva som skjedde og med tydelig beskrivelse av hendelsesforløpet. Flere dager etter hendelsen husket hun den og kunne beskrive hva som hadde hent. I det siste tilfellet husket hun ikke hva som hadde skjedd, og hvem hun hadde snakket med noen minutter etterpå.

Etter legens vurdering var denne brukeren ikke generelt forvirret, men i en begynnende demensutvikling. I en slik fase kan det forekomme enkelte, kortvarige perioder med forvirring.

Du har ved flere anledninger benektet at du brukte fysisk makt overfor en beboer xxxxxx, og episoden i xxxxxx mener du var et uhell.

I møtet med Helsetilsynet i Xxxxxx den xxxxxx benektet du påstanden om bruk av fysisk makt den xxxxxx, men medgir at du kan ha vært hardhendt da du skulle hjelpe en beboer ved den aktuelle hendelsen i xxxxxx.

Din advokat Xxxxxx viser i brev xxxxxx til at beboeren har hatt episoder før den aktuelle hendelsen i xxxxxx hvor beboeren hevder å ha blitt utsatt for vold fra personalet. Hun har også påstått voldsutøvelse med dytting den xxxxxx .

Xxxxxx tingrett avsa den xxxxxx dom, hvor du tapte saken. Xxxxxx tingrett kom frem til at det forelå tilstrekkelig sannsynlighetsvekt for den påståtte handlingen til at kommunens oppsigelse var saklig begrunnet. Rettens flertall fant med tilstrekkelig sannsynlighetsovervekt at du hadde slått og lugget beboeren, og slik at oppsigelse er saklig. Flertallet la særlig vekt på at det er helt avgjørende for kommunen å ha tillit til ansatte som befinner seg i en arbeidssituasjon hvor de daglig har omsorg for personer med pleiebehov, og med et særskilt behov for beskyttelse. Videre hete det: “Hensyntatt bevisenes styrke, kommunens behov for tillit til ansatte i pleie- og omsorgssektoren og noen grad tilbudet om annen stilling i kommunen, finner flertallet at oppsigelsen er saklig begrunnet.”

Advokat Xxxxxx har i brev av xxxxxx kommet med en uttalelse til Helsetilsynet i Xxxxxxs brev av xxxxxx. Han sier blant annet at den inngripende virkningen av saken begrunner et skjerpet beviskrav. Videre sier han at dommen fra Xxxxxx tingrett er anket inn til lagmannsretten.

Psykiater Xxxxxx sier i sin sakkyndige erklæring blant annet at det er hans mening at pasienten må ha vært syk i en eller annen forstand, og at dette ikke dreide seg om en normal aldringsprosess, og at det mest sannsynlig dreide seg om en såkalt Lewy- body demens.

Xxxxxx lagmannsretts flertall kom til samme resultat som tingretten. Flertallet uttaler at det i sivile saker er det mest sannsynlige faktum som skal legges til grunn (overvektsprinsippet/alminnelig beviskrav), jf. side 5 og 6 i dommen.

Flertallet uttaler blant annet at psykiater Xxxxxx i retten skal ha presisert at pasienter med denne type demens også kan ha friske perioder med adekvat hukommelse.

Flertallet finner det tilstrekkelig bevist at du har foretatt handlingen som er grunnlaget for oppsigelsen. Flertallet viser til at alle de personene som pasienten fortalte hendelsen til eller som overhørte hva hun sa, kjente henne godt og oppfattet henne som troverdig. Pasientens troverdighet styrkes av at hun var i stand til å gi og holde fast ved en korrekt beskrivelse av ditt antrekk og kroppsbygning.

Ved bevisbedømmelsen legger flertallet atskillig vekt på hendelsen fra xxxxxx som førte til at du ble gitt en irettesettelse.

Xxxxxx uttaler i brev av xxxxxx at saken er påanket og står til behandling i Høyesterett en gang etter sommeren.

Statens helsetilsyns vurdering

Statens helsetilsyn har på bakgrunn av opplysningene i denne saken vurdert om det er  grunnlag for å vurdere om din autorisasjon som hjelpepleier skal tilbakekalles i medhold av helsepersonelloven § 57 første ledd som lyder:

Statens helsetilsyn kan kalle tilbake autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning dersom innehaveren er uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig på grunn av alvorlig sinnslidelse, psykisk eller fysisk svekkelse, langt fravær fra yrket, bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning, grov mangel på faglig innsikt, uforsvarlig virksomhet, grove pliktbrudd etter denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den, eller på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen.

Det sentrale vurderingstema er om du er uegnet til å utøve ditt yrke som hjelpepleier forsvarlig på grunn av grov mangel på faglig innsikt og/eller uforsvarlig virksomhet.

Innholdet i forsvarlighetskravet er nærmere definert i helsepersonelloven § 4 første ledd som lyder:

Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig.

Første vurderingstema er om det kan legges til grunn som sannsynliggjort at du har utøvet fysisk makt/vold overfor beboere ved Xxxxxx helse- og velferdssenter.

Advokat xxxxxx  uttaler at det må kreves klar sannsynlighetsovervekt for tilbakekall av autorisasjon.

I saker om tilbakekall av autorisasjon har Statens helsetilsyn bevisbyrden. Dette innebærer at vi må sannsynliggjøre at vilkårene for tilbakekall foreligger før autorisasjonen kan tilbakekalles. Alminnelig sannsynlighetsovervekt er tilstrekkelig, noe som er samme beviskrav som i sivile saker for domstolene, jf. lagmannsrettens dom side 5 og 6.

Når det gjelder episoden i xxxxxx , så har du til arbeidsgiver uttalt at dette var et uhell. I møtet med Helsetilsynet i Xxxxxx den xxxxxx medga du at du kan ha vært hardhendt da du skulle hjelpe en beboer ved den aktuelle hendelsen i xxxxxx .

På denne bakgrunn finner vi å kunne legge til grunn at du brukte fysisk makt overfor en beboer i xxxxxx .

Når det gjelder episoden xxxxxx , så ser Statens helsetilsyn hen til at både tingretten og lagmannsretten har funnet at det foreligger sannsynlighetsovervekt for at du foretok den handling som ligger til grunn for oppsigelsen (dvs. slo og lugget en bruker på xxxxxx år slik at hun blødde neseblod). Lagmannsretten sier endog at det ”uansett må anses å foreligge kvalifisert sannsynlighetsovervekt for at A har foretatt den handlingen som ligger til grunn for oppsigelsen”.

Vi legger avgjørende vekt på de vurderingene som domstolene har foretatt og vi finner, i likhet med domstolene, at brukers forklaring fremtrer som troverdig. Vi ser også hen til hendelsen i xxxxxx , som understøtter at hendelsen i xxxxxx fant sted. Vi finner derfor å kunne legge til grunn som sannsynliggjort at du den xxxxxx i forbindelse med medisinutdeling har slått og lugget en beboer, slik at hun blødde neseblod.

Bruk av fysisk makt/vold mot pasienter/beboere er klart i strid med kravet til faglig forsvarlig virksomhet og det innebærer også grov mangel på faglig innsikt, jf. helsepersonelloven § 57.

Statens helsetilsyn ser svært alvorlig på handlinger av denne karakter. Vår hovedoppgave er å påse at sikkerheten for pasienter/brukere og kvalitet i tjenesten ivaretas. Pasienter/brukere må føle tillit og trygghet til helsetjenesten og kunne forutsette at de får forsvarlig behandling og omsorgsfull hjelp. Dette betinger at helsepersonell opptrer på en måte som fremmer tillit og trygghet. Dersom helsepersonell bruker makt/vold mot pasient/bruker er dette et grovt tillitsbrudd og et svik mot pasienten/brukeren.

Vi er av den oppfatning at du, ved å bruke fysisk makt/vold overfor to brukere, har vist en betydelig mangel på dømmekraft. Dine handlinger viser også manglende evne til å sette egne grenser og manglende impulskontroll. Din handling har svekket tilliten til deg som hjelpepleier og til helsetjenesten generelt, og vi finner at det også kan være fare for sikkerheten til andre pasienter.

Statens helsetilsyn anser at dine handlinger gjør deg uegnet til å utøve hjelpepleieryrket forsvarlig.

Vurdering av om din autorisasjon som hjelpepleier skal tilbakekalles

Statens helsetilsyn finner at du må anses uegnet til å utføre virksomhet som hjelpepleier forsvarlig på grunn av grov mangel på faglig innsikt og uforsvarlig virksomhet.

Statens helsetilsyn finner at vilkårene for å tilbakekalle din autorisasjon som hjelpepleier er til stede, jf. helsepersonelloven § 57. Om helsepersonellets autorisasjon skal tilbakekalles beror på en totalvurdering. En grunnleggende forutsetning for å kunne utøve virksomhet i helsetjenesten er at allmennheten har den nødvendige tillit til de som utøver virksomhet og til helsetjenesten som sådan. Formålet med tilbakekallsreaksjonene er å bidra til og sikre kvalitet i og tillit til helsetjenesten, og beskytte nåværende og fremtidige pasienter mot helsepersonell hvis yrkesutøvelse utgjør en risiko for pasienten.

Etter vår vurdering er dine handlinger av en så alvorlig karakter at vi finner at din autorisasjon må tilbakekalles. Dette betyr at du ikke lenger kan arbeide eller titulere deg som hjelpepleier.

Vedtak

Statens helsetilsyn tilbakekaller din autorisasjon som hjelpepleier i medhold av helsepersonelloven § 57, på grunn av uforsvarlig virksomhet og grov mangel på faglig innsikt.

Melding om vedtaket vil bli sendt til berørte instanser.

Vi ber deg sende oss ditt autorisasjonsdokument omgående.

Du har rett til å klage på dette vedtaket til Statens helsepersonellnemnd, jf helsepersonelloven § 68. Klagefristen er tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet. Les vedlagte informasjonsskriv med nærmere opplysninger om reglene for klage.

En eventuell klage sender du til Statens helsetilsyn. Du må klage før du eventuelt reiser søksmål om gyldigheten av vedtaket, jf forvaltningsloven § 27 b og helsepersonelloven § 71.

Med hilsen

xxxxxx

xxxxxx                                                   

Vedlegg:
Kopi av melding til berørte instanser
Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak

Kopi:
-Helsetilsynet i Xxxxxx
- xxxxxx v/advokat Xxxxxx, xxxxxx Xxxxxx
-Kommunaldirektør for Helse og velferd, Xxxxxx xxxxxx Xxxxxx

Juridisk saksbehandler: xxxxxx

Lenker om tilsynssaker

Søkeside for avgjørelser i tilsynssaker og rapporter etter varsel om alvorlige hendelser

Les mer om tilsynssaker

Les mer om klager og rettigheter i forhold til tilsynssaker