Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Faktum

En lege var i besittelse av 40 gram kokain da han ble pågrepet av politiet. Vedkommende innrømmet at stoffet var til eget bruk, og at han hadde brukt kokain flere ganger.

I politiavhør forklarte legen at han brukte kokain for første gang på en fest tidligere på året, og at han etter dette fikk mer energi og klarte å arbeide mer. Han innrømmet også å ha ervervet 7 gram kokain tidligere.

Etter at legen ble pågrepet med kokain startet han med rusmiddeltesting, og i brev til Statens helsetilsyn lå det vedlagt fire analyseresultater som alle var negative. Legen hadde også gått til behandling hos psykiater.

Legen ble dømt til 5 måneder ubetinget fengsel. Retten uttalte blant annet følgende:

”Ved narkotikaforbrytelser av denne art vil de allmennpreventive hensyn veie tungt og utgangspunktet er derfor at det skal idømmes ubetinget fengsel ved narkotikaforbrytelser av denne karakteren, jf. Rt. 1992 s 128.”

Senere i dommen stod det:

”I skjerpende retning bemerkes det at saken gjelder befatning med en forholdsvis betydelig kvantum av det farlige og vanedannende stoffet kokain. Stoffet har en forholdsvis lav styrkegrad på 20 % jf. dok 25. Mengden av stoff utgjør ca 160 brukerdoser. Tiltalte har opplyst at stoffet ble anskaffet til eget bruk, men basert på kvantumet forligger det betydelig spredningsrisiko. Allmennpreventive hensyn må derfor tillegges betydelig vekt ved straffeutmålingen.”

Rettslig grunnlag

Statens helsetilsyn kan tilbakekalle helsepersonells autorisasjon i medhold av helsepersonelloven § 57. Bestemmelsen lyder:

Statens helsetilsyn kan kalle tilbake autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning dersom innehaveren er uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig på grunn av alvorlig sinnslidelse, psykisk eller fysisk svekkelse, langt fravær fra yrket, bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning, grov mangel på faglig innsikt, uforsvarlig virksomhet, grove pliktbrudd etter denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den, eller på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen.

Statens helsetilsyns vurdering

Vurderingstemaene for Statens helsetilsyn var hvorvidt legen var uegnet til å utøve sitt yrke som lege forsvarlig på grunn av bruk av narkotika, og/eller om han var uegnet til å utøve sitt yrke på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen.

Statens helsetilsyn vurderte først hvorvidt legen måtte anses uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig på grunn av bruk av narkotika. På bakgrunn av sakens opplysninger la Statens helsetilsyn til grunn at legen i flere måneder hadde brukt kokain regelmessig.

Statens helsetilsyn påpekte at man som lege må ha gode kognitive ferdigheter og høy kompetanse innen kommunikasjon og samhandling. Bruk av rusmidler fører til at funksjoner som koordinasjon og hukommelse, konsentrasjonsevne, kritisk sans og evne til problemløsning svekkes – funksjoner som er nødvendige for å kunne utføre forsvarlig legevirksomhet. Det at leger misbruker rusmidler, utgjør en stor risiko for pasienter. Misbruk av rusmidler er derfor ikke forenlig med forsvarlig legevirksomhet.

Statens helsetilsyn hadde ikke dokumentasjon som tilsa at legen hadde vært rusmiddelpåvirket i arbeidstiden, eller gjort faglige feil i tjenesten. Statens helsetilsyn viste imidlertid til lovens forarbeider som er tydelige på at det ikke er noe krav om at pasienter har blitt skadet for å kunne tilbakekalle autorisasjon. Ved vurdering av administrativ reaksjon skal det tas hensyn til pasienters sikkerhet. Det avgjørende for vår vurdering er om helsepersonells bruk av rusmidler utgjør en sikkerhetsrisiko for fremtidlige pasienter.

Hva gjelder det forhold at legen hadde testet negativt på rusmiddelanalyser var Statens helsetilsyn av den oppfatning at det hadde gått for kort tid til å kunne si at faren for tilbakefall ikke lenger var til stede. Statens helsetilsyn viste til at vi vanligvis krever en sammenhengende rusfri periode på minimum to år, dokumentert ved ukentlige urinprøver som bevis på at det ikke lenger foreligger et rusmiddelmisbruksproblem. Etter Statens helsetilsyns vurdering var det fortsatt knyttet stor usikkerhet til om legen var i stand til å holde seg borte fra rusmidler framover i tid.

På denne bakgrunn fant Statens helsetilsyn at legen var uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig på grunn av bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning.

Statens helsetilsyn vurderte deretter hvorvidt legen måtte anses uegnet til å utøve sitt yrke på grunn av en atferd uforenlig med yrkesutøvelsen.

Statens helsetilsyn påpekte at man som lege kommer i kontakt med pasienter som har rusmiddelproblemer, og som har behov for hjelp og støtte til å komme seg ut av misbruket. For at legen skal ha nødvendig tillit hos pasienten, er det da særlig viktig at legen tar avstand fra misbruk av rusmidler, og ikke selv bruker narkotika. En lege som er dømt for bruk og kjøp av narkotika, vil etter Statens helsetilsyns oppfatning ikke ha den nødvendige tilliten som kreves.

På denne bakgrunn fant Statens helsetilsyn at legen ved å bruke og kjøpe kokain, hadde utvist en atferd som ikke er forenlig med yrkesutøvelse som lege.

Konklusjon

Statens helsetilsyn tilbakekalte legens autorisasjon i medhold av helsepersonelloven § 57 på grunn av bruk av narkotika eller midler med lignende virkning, og på grunn av en atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelse som lege.

Lenker om tilsynssaker

Avgjørelser i enkeltsaker om svikt – søkeside

Enkeltsaker om svikt hos helsepersonell eller virksomhet i helse- og omsorgstjenesten (tilsynssaker), også varselsaker (§ 3-3 a)

Les mer om tilsynssaker

Les mer om klager og rettigheter i forhold til tilsynssaker