Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn har vedtatt å tilbakekalle din klient, XXXX sin autorisasjon som lege i medhold av helsepersonelloven § 57. Vi har kommet til at han er uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig på grunn av uforsvarlig virksomhet og grov mangel på faglig innsikt.  Vi har også kommet til at hans handlinger er atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen som lege. 

Du/din klient kan klage på vedtaket innen tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet.

Saksbehandlingsprosessen

Statens helsetilsyn fikk ved brev XXXX fra Helsetilsynet i XXXX oversendt en tilsynssak vedrørende din klients virksomhet som lege. Tilsynssaken gjelder påstander om seksuelt misbruk av pasient XXXX (heretter omtalt som pasienten).

Din klient ble ved brev XXXX orientert om at vi ville vurdere å suspendere og tilbakekalle hans autorisasjon som lege.

Vi har mottatt en udatert uttalelse fra han, der han refererer til avhør hos politiet i XXXX og for øvrig benekter at den aktuelle hendelsen fant sted.

Statens helsetilsyn fikk den XXXX oversendt politiets siktelse mot din klient.

Din klient klaget den XXXX på varsel om suspensjon.  

I vedtak den XXXX suspenderte vi din klients autorisasjon som lege. Vedtaket har virkning i 6 måneder.

I brev av XXXX fra advokat XXXX fremgår det at vedtaket om suspensjon påklages, samt at du heretter representerer XXXX i saken. Dette ble stadfestet i e-post av XXXX fra deg.

I brev av XXXX fikk du utsatt uttalelsesfrist, samt at sakens dokumenter ble oversendt.

I brev av samme dato ble vedtaket vårt opprettholdt og klage fra din klient oversendt til Statens helsepersonellnemnd.

I brev av XXXX fra deg gis en uttalelse til spørsmålet om tilbakekall av din klients autorisasjon som lege.

Den XXXX fastholdt Statens helsepersonellnemnd vårt suspensjonsvedtak.

Den XXXX ble det avsagt dom i XXXX tingrett, hvor din klient blant annet ble dømt til fengsel i 1 år og ble fradømt retten til å praktisere som lege i Norge for alltid. Du/din klient har anket dommen.

Saksforholdet

Din klient er i henhold til Helsepersonellregistret utdannet i XXXX og fikk autorisasjon som lege XXXX, og han ble spesialist XXXX. Han var på det tidspunktet hendelsen fant sted ansatt ved XXXX legesenter i XXXX kommune.

Det fremgår av klage datert XXXX fra pasienten at hun var til time hos din klient på legevakten på XXXX legesenter den XXXX, på grunn av XXXX. Pasienten husker ikke om det var hun eller din klient som kom inn på at hun hadde problemer med underlivet. Din klient foretok som følge av dette en gynekologisk undersøkelse. Under undersøkelsen skal din klient ha stimulert klitoris og pasienten skal ha fått en tablett XXXX. De skal så ha gått inn på et annet rom hvor han skal ha slått opp på pornosider på internett og vist pasienten forskjellige sexstillinger, og spurt hvilke av de som gjorde vondt. Din klient skal så ha spurt hva hun syns om oralsex, noe pasienten sa ikke hadde noe med saken å gjøre.

Av klagen fremgår videre at etter ca ti minutter skal din klient og pasienten ha gått tilbake til undersøkelsesrommet igjen. Når pasienten lå på undersøkelsesbenken skal han igjen ha begynt å stimulere klitoris. Din klient skal så ha satt seg på en krakk foran pasienten, og uten hansker skal han igjen ha stimulert klitoris. Han skal ha begynt å bevege hendene sine ut og inn av vagina. Etter det kjente han rektalt på pasienten, og igjen skal han ha tatt fingre inn og ut av vagina. Han skal så ha berørt tungen bort i pasientens klitoris og kysset pasienten på innersiden av låret. Pasienten skal ha hørt at han begynte å fikle med beltespennen, og hun klarte å komme seg bort fra han.

Pasienten anfører videre at din klient i journalen ikke har skrevet noe om den gynekologiske undersøkelsen eller at hun fikk med seg 3 XXXX tabletter, XXXX og en resept på XXXX.

Kommunelege 1 i XXXX anmeldte din klient til politiet den XXXX for forholdet.

Din klient har i udatert brev til XXXX hos Helsetilsynet i XXXX benektet alt, inkludert at han gjennomførte en gynekologisk undersøkelse av pasienten.

I siktelsen tatt ut av politimesteren i XXXX ble din klient ble siktet for overtredelse av straffeloven § 192 første ledd bokstav b, jf. annet ledd bokstav b, for ovennevnte hendelse. Han ble også siktet for overtredelse av straffeloven § 201 bokstav b. Dette gjelder det forhold at din klient den XXXX på legekontoret skal ha klemt seg hardt inntil XXXX mens han følte med en hånd på begge sider av baken hennes. Dette skal ha skjedd da hun var med sin mann som pårørende til legekontoret.

Det ble avsagt dom den XXXX. Tingretten sier blant annet:

”Tingretten er etter bevisførselen under hovedforhandlingen overbevist om at tiltalte har forholdt seg som beskrevet i tiltalebeslutningen, og legger dette til grunn som bevist ut over enhver rimelig tid. Likeledes finner retten det bevist at tiltalte har handlet forsettlig (…) Det er ikke tvilsomt at de handlinger retten nå har funnet det bevist at tiltalte har foretatt, er ”seksuell omgang” i straffeloven § 193 første ledds forstand. Retten finner det videre, på grunn av ovenstående, også bevist at tiltalte har misbrukt sin stilling som lege for å skaffe seg den seksuelle omgangen”.

Videre fremgår det hva gjelder den andre fornærmede, XXXX:

”Tiltalte begynte etter hvert å stille ubehagelige spørsmål, ba XXXX om å sette seg opp på kanten av undersøkelsesbenken og la hånden på låret hennes. Han spurte blant annet om XXXX og hennes mann hadde vært på dans denne kvelden, om XXXX var flink til å danse og om hun kunne danse for ham (..)Tiltalte presset seg inntil henne mens han stod bak henne, hun kunne kjenne hele kroppen hans mot sin. Deretter tok han henne over baken med en hånd.XXXX forklarte at hun ble redd og urolig av dette (…)

Tingretten vurderer XXXXs forklaring som detaljert og fortrolig, og finner å på bakgrunn av den å kunne legge til grunn som bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte har forholdt seg som beskrevet i tiltalebeslutningen post 2”.

Under straffeutmålingen står blant annet:

”Retten har ved straffeutmålingen lagt vekt på at det her dreier seg om et alvorlig seksuelt overgrep, som blant annet har involvert penetrering med fingre av både vagina og analåpning, begått av en lege mot en pasient under utførelse av en gynekologisk undersøkelse.

Retten fant videre din klient uskikket til å inneha stilling som lege, og han ble fradømt retten til å praktisere som lege for alltid.

Som nevnt over har dere anket dommen.

Statens helsetilsyns vurdering

Statens helsetilsyn har på bakgrunn av opplysningene i denne saken vurdert om det er grunnlag for å vurdere om din klients autorisasjon som lege skal tilbakekalles i medhold av helsepersonelloven § 57 første ledd som lyder:

Statens helsetilsyn kan kalle tilbake autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning dersom innehaveren er uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig på grunn av alvorlig sinnslidelse, psykisk eller fysisk svekkelse, langt fravær fra yrket, bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning, grov mangel på faglig innsikt, uforsvarlig virksomhet, grove pliktbrudd etter denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den, eller på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen.

De sentrale vurderingstemaene er om din klient er uegnet til å utøve sitt yrke som lege forsvarlig på grunn av grov mangel på faglig innsikt og/eller uforsvarlig virksomhet. Videre er vurderingstema om det foreligger atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen.

Innledningsvis vil vi si litt om hva som ligger i disse vilkårene.

I forsvarlighetskravet ligger i henhold til lovens forarbeider blant annet at helsepersonell skal utøve sin virksomhet i tråd med faglige normer og lovbestemte krav for yrkesutøvelsen. I dette kriteriet ligger ikke bare et teknisk- faglig krav, men også en etisk standard, jf. lovens forarbeider. Helsepersonell har en plikt til ikke å utnytte det avhengighetsforhold som ligger i for eksempel et lege- pasient forhold. Dette fremgår også av de etiske regler for de ulike helsepersonellgruppene. Dersom et helsepersonell misbruker en pasient seksuelt vil dette innebære faglig uforsvarlig virksomhet. Hva som er å regne som forsvarlig virksomhet må for øvrig avgjøres etter en konkret helhetsvurdering i hvert enkelt tilfelle

Grov mangel på faglig innsikt kan foreligge når helsepersonell i vesentlig grad svikter i forhold til slike grunnleggende krav som nevnt overfor.

Når det gjelder atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen, så kan dette både være atferd innenfor og utenfor yrket som helsepersonell. Det avgjørende i forhold til dette vilkåret er hvorvidt tilliten til en som helsepersonell og/eller tilliten til helsetjenesten som sådan anses svekket i betydelig grad.

I saker om tilbakekall av autorisasjon har Statens helsetilsyn bevisbyrden. Dette innebærer at vi må sannsynliggjøre at vilkårene for tilbakekall foreligger før autorisasjonen kan tilbakekalles. Alminnelig sannsynlighetsovervekt er tilstrekkelig. Vi gjør for øvrig oppmerksom på at straff og administrative reaksjoner er to uavhengige systemer med ulikt formål, skyldkrav og bevisregler. Kravene til bevis etter helsepersonelloven er ikke så strenge som beviskravene for å kunne idømme straff ved de ordinære domstoler etter straffelovens regler. Ved avgjørelsen av om en autorisasjon skal tilbakekalles eller ikke, er det hensynet til å beskytte pasienter mot helsepersonell som er uegnet og sikre at tilliten til helsetjenesten ivaretas, som er det avgjørende.

De handlinger som din klient i tingretten er dømt for innebærer seksuell utnytting av to kvinner. Som nevnt over er kravene til bevis etter straffeloven strengere enn etter helsepersonelloven. Statens helsetilsyn finner det derfor ikke tvilsomt at kravet til sannsynlighetsovervekt foreligger i denne saken og at din klient således har utført utuktige handlinger/overgrep overfor en av sine pasienter, samt mot en ledsager. Vi ser svært alvorlig på handlinger av denne karakter.

Statens helsetilsyns hovedoppgave er å påse at sikkerheten for pasienter og kvalitet i tjenesten ivaretas. Vi er av den oppfatning at din klient, ved å ha utført utuktige handlinger/overgrep overfor en pasient og en ledsager, har vist en betydelig mangel på dømmekraft og etiske normer. Hans atferd viser også manglende evne til å sette egne grenser og manglende impulskontroll.

Dersom helsepersonell gjennomfører seksuelle handlinger eller kommer med seksuelle tilnærmelser overfor en pasient er dette et grovt tillitsbrudd og et svik mot pasienten. Sviket består i at behandleren setter egne personlige behov fremfor pasientens behandlingsbehov. Helsepersonell må kunne skille mellom betydningen av å vise pasienter nærhet, støtte og omsorg og det å bruke behandlingsrelasjonen til å tilfredsstille egne behov.

Seksuelle overgrep omhandler i en behandlingssituasjon, i tillegg til samleie og andre åpenbare overgrep, også invaderende utuktige handlinger som blotting og verbale invitasjoner eller provokasjoner av seksuell art. Det sentrale i overgrepet er ikke bare karakteristika ved handlingen, men også pasientens opplevelse av å føle seg sårbar, misbrukt og sveket. Etableringen av en behandlerrelasjon innebærer en forpliktelse for helsepersonell til å vise respekt for pasientens rettigheter, verdighet og integritet, herunder respekt for pasientens private grenser. Pasienten befinner seg i en situasjon der det forventes eller forutsettes at han/hun blottlegger sider av seg som vanligvis er skjult for andre. Dette skaper en spesiell form for sårbarhet og avhengighet som helsepersonellet ikke må nyttiggjøre seg til egne personlige formål. Særlig gjelder dette ved gynekologiske undersøkelser.

Ved å ikke skille klart mellom egne behov og pasientens behov, har din klient utvist grov mangel på faglig innsikt og utøvet uforsvarlig virksomhet. Dette er også å anse som atferd uforenlig med legevirksomhet.

Du anfører blant annet i anken at saken er blitt gammel. Statens helsetilsyn vil til dette si at de nevnte forhold ligger ca XXXX år tilbake i tid, så anser vi ikke at dette er gamle forhold. Videre finner vi forholdene så alvorlige og av en slik art at det gjør din klient uegnet til å utøve yrket som lege.

Vurdering av om din klients autorisasjon som lege skal tilbakekalles

Statens helsetilsyn finner at din klient må anses uegnet til å utføre virksomhet som lege forsvarlig på grunn av uforsvarlig virksomhet og grov mangel på faglig innsikt. Videre er handlingene å anse som en atferd som anses uforenlig med hans yrkesutøvelse som lege.

Statens helsetilsyn finner at vilkårene for å tilbakekalle din klients autorisasjon som lege er til stede, jf. helsepersonelloven § 57. Om helsepersonellets autorisasjon skal tilbakekalles beror på en totalvurdering. En grunnleggende forutsetning for å kunne utøve virksomhet i helsetjenesten er at allmennheten har den nødvendige tillit til de som utøver virksomhet og til helsetjenesten som sådan. Formålet med tilbakekallsreaksjonen er å bidra til og sikre kvalitet i og tillit til helsetjenesten, og beskytte nåværende og fremtidige pasienter mot helsepersonell hvis yrkesutøvelse utgjør en risiko for pasienten. I denne saken finner vi at din klient utgjør en risiko for pasienter, i tillegg til at allmennheten ikke kan ha tillit han som lege.

Etter vår vurdering er handlingene av en så alvorlig karakter at vi finner at din klients autorisasjon må tilbakekalles. Dette betyr at han ikke lenger kan arbeide eller titulere seg som lege.

Vedtak

Statens helsetilsyn tilbakekaller din klients autorisasjon som lege i medhold av helsepersonelloven § 57, på grunn av uforsvarlig virksomhet, grov mangel på faglig innsikt og atferd uforenlig med yrkesutøvelsen.

Melding om vedtaket vil bli sendt til berørte instanser.

Vi ber din klient om å sende oss autorisasjonsdokumentet omgående.

Din klient har rett til å klage på dette vedtaket til Statens helsepersonellnemnd, jf helsepersonelloven § 68. Klagefristen er tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet. Les vedlagte informasjonsskriv med nærmere opplysninger om reglene for klage.

En eventuell klage sender du til Statens helsetilsyn. Du/din klient må klage før dere eventuelt reiser søksmål om gyldigheten av vedtaket, jf forvaltningsloven § 27 b og helsepersonelloven § 71.

Med hilsen

XXXX& XXXX
XXXX XXXX

Vedlegg:
Kopi av melding til berørte instanser
Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak

Kopi:   XXXX
- Helsetilsynet i XXXX
- XXXX

Juridisk saksbehandler: XXXX
Helsefaglig saksbehandler: XXXX

Lenker om tilsynssaker

Avgjørelser i enkeltsaker om svikt – søkeside

Enkeltsaker om svikt hos helsepersonell eller virksomhet i helse- og omsorgstjenesten (tilsynssaker), også varselsaker (§ 3-3 a)

Les mer om tilsynssaker

Les mer om klager og rettigheter i forhold til tilsynssaker