Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Faktum

En sykepleier ble observert på medisinrommet hos arbeidsgiver flere ganger mens hun var sykemeldt. I møte med arbeidsgiver opplyste sykepleieren at hun var på jobb fordi hun hjalp til på kirurgen, ikke som ekstravakt, men bare for å prøve seg. Dette var ikke avtalt med sykepleierens leder ved klinikken. Sykepleieren opplyste også at hun hadde ”lånt” en Fragmin-sprøyte fra klinikken uten å kvittere denne ut.

Det ble avholdt nytt møte med arbeidsgiver. Sykepleieren ble konfrontert med et svinn av 150 tabletter Paralgin forte og nøkler fra klinikken. Sykepleieren benektet å ha noe med dette svinnet å gjøre. Hun innrømmet imidlertid å ha tatt saltvann til neseskylling og ”lånt” en Klexane-sprøyte til kirurgen. Sykepleieren ble gitt skriftlig advarsel fra arbeidsgiver for tyveri fra arbeidsplassen og for at hun hadde vært på jobb i arbeidstøy i sykemeldingsperioden, uten å avtale dette med arbeidsgiver.

En måned senere erkjente sykepleieren i møte med arbeidsgiver at hun var ansvarlig for svinnet av de nevnte legemidlene fra medisinskapet på sykehuset. Sykepleieren fortalte også at hun hadde et avhengighetsproblem og at hun forsto hvor alvorlig dette var.

Påfølgende dag ble hun anmeldt til politiet for tyveri av Paralgin forte og Zopiclone tabletter fra arbeidsgiver.

Rettslig grunnlag

Statens helsetilsyn kan tilbakekalle helsepersonells autorisasjon i medhold av helsepersonelloven § 57. Bestemmelsens første ledd lyder:

Statens helsetilsyn kan kalle tilbake autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning dersom innehaveren er uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig på grunn av alvorlig sinnslidelse, psykisk eller fysisk svekkelse, langt fravær fra yrket, bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning, grov mangel på faglig innsikt, uforsvarlig virksomhet, grove pliktbrudd etter denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den, eller på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen. 

Statens helsetilsyns vurdering

De sentrale vurderingstemaene var hvorvidt sykepleieren var uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig på grunn av bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning og/eller om tyveri av legemidler er en atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen.

Statens helsetilsyn vurderte først hvorvidt sykepleieren måtte anses uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig på grunn av bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning.

På bakgrunn av sakens opplysninger la Statens helsetilsyn til grunn at sykepleieren hadde stjålet og brukt et betydelig kvantum vanedannende legemidler. Det ble også vist til at sykepleieren i møte med arbeidsgiver hadde erkjent avhengighet av disse legemidlene. På denne bakgrunn la Statens helsetilsyn til grunn at sykepleieren hadde et legemiddelmisbruksproblem.

Statens helsetilsyn påpekte at virksomhet som sykepleier blant annet krever gode kognitive og manuelle ferdigheter, og høy kompetanse innen kommunikasjon og samhandling. Evne til å observere og vurdere komplekse situasjoner og handle rask og adekvat i forhold til dette er også en forutsetning for å utøve forsvarlig sykepleie. Bruk av rusmidler fører til at funksjoner som koordinasjon og hukommelse, konsentrasjonsevne, kritisk sans og problemløsende evner svekkes, evner som er nødvendig for å kunne utføre forsvarlig sykepleievirksomhet.

Statens helsetilsyn hadde ikke dokumentasjon i saken som tilsa at sykepleieren hadde vært rusmiddelpåvirket i arbeidstiden, eller gjort faglige feil i tjenesten. Statens helsetilsyn viste imidlertid til lovens forarbeider som er tydelige på at det er ikke noe vilkår om at pasienter har blitt skadet for å kunne tilbakekalle autorisasjon. Ved vurdering av administrativ reaksjon skal det tas hensyn til fremtidige pasienters sikkerhet. Det avgjørende for vår vurdering er om helsepersonells bruk av vanedannende legemidler utgjør en sikkerhetsrisiko for fremtidige pasienter.

Etter Statens helsetilsyns vurdering representerte sykepleierens misbruk av vanedannende legemidler en fare for sikkerheten i helsetjenesten. Vi påpekte at sykepleieren hadde misbrukt vanedannende legemidler over en periode på flere måneder, og at det ikke forelå dokumentasjon i saken som godtgjorde at hun hadde kontroll over misbruket av vanedannende legemidler.

På denne bakgrunn fant Statens helsetilsyn at sykepleieren var uegnet til å utøve sykepleieryrket forsvarlig på grunn av bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning.

Statens helsetilsyn vurderte deretter hvorvidt tyveri av legemidler er en atferd som er uforenlig med yrkesutøvelsen som sykepleier.

På bakgrunn av sakens opplysninger la Statens helsetilsyn til grunn at sykepleieren i en periode på flere måneder stjal store mengder vanedannende legemidler (Paralgin forte og Zopiclone) fra sin arbeidsgiver.

Statens helsetilsyn påpekte at det er en grunnleggende forutsetning for å kunne utøve virksomhet i helsetjenesten at allmennheten har den nødvendige tillit til helsepersonell og til helsetjenesten. Pasienter og samfunnet for øvrig skal kunne være trygge på at denne tilliten ikke misbrukes slik at helsepersonellet ivaretar egne behov på pasientenes og helsetjenestens bekostning. Videre er tyveri nevnt som et av flere forhold som må anses som atferd uforenlig med yrkesutøvelsen i helsepersonellovens forarbeider, jf. Ot. prp. nr. 13 (1998-99).

Statens helsetilsyn understrekte at vi ser alvorlig på tyveri av legemidler, og særlig vanedannende legemidler, fra arbeidsgiver. Ved å stjele vanedannende legemidler fra sin arbeidsplass, har man utvist en atferd som vi anser for å være et markant avvik i forhold til forventet atferd fra en sykepleier. Slike handlinger er et grovt tillitsbrudd både overfor arbeidsgiver og arbeidskolleger, og er egnet til å svekke den allmenne tillit til helsepersonellet, til sykepleieryrket og til helsetjenesten generelt.

Statens helsetilsyn fant at sykepleierens atferd var kritikkverdig, og bemerket at sykepleiere er gitt særlig tillit og ansvar når det gjelder legemiddelhåndtering. Av den grunn vil kravet til allmenn tillit være særlig stort for denne yrkesgruppen.

Konklusjon

Statens helsetilsyn tilbakekalte sykepleierens autorisasjon i medhold av helsepersonelloven § 57 på grunn av bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning, og på grunn av en atferd som anses uforenlig virksomhet som sykepleier.

Lenker om tilsynssaker

Avgjørelser i enkeltsaker om svikt – søkeside

Enkeltsaker om svikt hos helsepersonell eller virksomhet i helse- og omsorgstjenesten (tilsynssaker), også varselsaker (§ 3-3 a)

Les mer om tilsynssaker

Les mer om klager og rettigheter i forhold til tilsynssaker