Helsetilsynet

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Faktum

Statens helsetilsyn fikk oversendt et vedtak fra Socialstyrelsen i Sverige der det fremgikk at en navngitt sykepleier hadde såkalt ”prövotid” i Sverige på grunn av to tilfeller av rusmisbruk på arbeidsplassen.

Vedkommende var utdannet sykepleier i Sverige og hadde fått norsk autorisasjon.

Den første hendelsen fant sted under en operasjon der vedkommende som anestesisykepleier var ansvarlig for narkosen og overvåkningen av en pasient. Kollegaer reagert på at han virket søvnig og ikke oppførte seg som vanlig. Det ble derfor tatt rusmiddeltest som viste at sykepleieren var påvirket av morfin.

Ved den andre hendelsen ble sykepleieren funnet rusmiddelpåvirket og bevisstløs på arbeidsplassen. I ettertid nektet han først for å ha brukt rusmidler, men medga senere at han hadde injisert morfin i for høy dose. Sykepleieren erkjente at han i rundt 4-6 uker før denne episoden hadde tatt morfin ca. 2-3 ganger i uken. Sykepleieren nektet for å ha tatt rusmidler fra arbeidsplassen, og dette ble bekreftet gjennom narkotikaregnskapet. Etter episoden oppholdt sykepleieren seg på en behandlingsinstitusjon i fire uker.

I brev til Statens helsetilsyn viste sykepleieren til den behandling han hadde gjennomgått og at han nå var rusfri. Som dokumentasjon var vedlagt uttalelser fra terapeut og avdelingsleder, samt laboratorieresultater fra i alt 9 rusmiddeltester.

Sykepleieren oppga videre at han noen ganger i løpet av året reiste til Norge for å jobbe ved akuttmottak eller intensivavdelinger. Han anså det derfor som svært uheldig å miste sin norske autorisasjon.

Rettslig grunnlag

Statens helsetilsyn kan tilbakekalle helsepersonells autorisasjon i medhold av helsepersonelloven § 57. Bestemmelsens første ledd lyder:

Statens helsetilsyn kan kalle tilbake autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning dersom innehaveren er uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig på grunn av alvorlig sinnslidelse, psykisk eller fysisk svekkelse, langt fravær fra yrket, bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning, grov mangel på faglig innsikt, uforsvarlig virksomhet, grove pliktbrudd etter denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den, eller på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen.

Statens helsetilsyns vurdering

Det sentrale vurderingstemaet for Statens helsetilsyn var om sykepleieren var uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig på grunn av bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning.

På bakgrunn av sakens opplysninger la Statens helsetilsyn til grunn at sykepleieren hadde opptrådt ruspåvirket på jobb som anestesisykepleier ved to anledninger. Videre la Statens helsetilsyn til grunn at han i en periode på 4-6 uker jevnlig misbrukte morfin.

Statens helsetilsyn påpekte at virksomhet som sykepleier, og særlig anestesisykepleier, krever gode kognitive og manuelle ferdigheter og høy kompetanse innen kommunikasjon og samhandling. Evne til å observere og vurdere komplekse situasjoner og handle raskt og adekvat i forhold til dette er i mange tilfeller en forutsetning for å utøve forsvarlig helsepersonellvirksomhet. Misbruk av rusmidler fører til at funksjoner som hukommelse, innlæring, konsentrasjon og feilkontroll svekkes og til endret stemningsleie og kritikkløshet. Dette svekker helsepersonellets situasjonsforståelse, konsekvensinnsikt og evne til å ta raske beslutninger. Misbruk av rusmidler er derfor ikke forenlig med forsvarlig virksomhet som sykepleier. 

Statens helsetilsyn hadde ikke dokumentasjon i saken som tilsa at sykepleieren hadde gjort faglige feil i tjenesten. Statens helsetilsyn viste imidlertid til lovforarbeidene som er tydelige på at det ikke er noe vilkår om at pasienter har blitt skadet for å kunne tilbakekalle en autorisasjon. Ved vurdering av administrativ reaksjon skal det tas hensyn til fremtidige pasienters sikkerhet. Det avgjørende for vår vurdering er om helsepersonells rusmisbruk representerer en fare for sikkerheten i helsetjenesten.

Statens helsetilsyn bemerket at den siste hendelsen hvor sykepleieren opptrådte ruspåvirket på jobb og perioden med misbruk av rusmidler lå nesten ett år tilbake i tid, og videre at sykepleieren hadde mottatt behandling og avlagt i alt 9 rusmiddeltester som var negative. Statens helsetilsyn fant imidlertid ikke at dette i tilstrekkelig grad dokumenterer rusfrihet, og la derfor til grunn at sykepleierens rusmisbruk fortsatt representerte en fare for sikkerheten i helsetjenesten.

På denne bakgrunn fant Statens helsetilsyn at sykepleieren var uegnet til å utøve sykepleieyrket forsvarlig på grunn av alkohol, narkotika eller midler med lignede virkning.

Konklusjon

Statens helsetilsyn tilbakekalte sykepleierens norske autorisasjon i medhold av helsepersonelloven § 57 på grunn av bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning.