Helsetilsynet

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn har vedtatt å tilbakekalle din autorisasjon som sykepleier i medhold av helsepersonelloven § 57. Vi har kommet til at du er uegnet til å utøve ditt yrke forsvarlig på grunn av atferd uforenlig med yrkesutøvelsen, samt at tyveriet representerer et brudd på kravet til omsorgsfull hjelp.

Du kan klage på vedtaket innen tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet.

Saksbehandlingsprosessen

Statens helsetilsyn fikk ved brev av xxxxxx i xxxxxx oversendt en tilsynssak vedrørende din virksomhet som sykepleier. Tilsynssaken gjelder det forhold at du sommeren xxxxxx tilsto å ha stjålet penger fra en pasient ved en kommunal omsorgsbolig. I den anledning vedtok du et forelegg på kr 10 000. I etterkant av dette trakk du tilbake tilståelsen.

Du ble ved brev av xxxxxx orientert om at vi ville vurdere å tilbakekalle din autorisasjon som sykepleier, og du fikk tilbud om møte med Statens helsetilsyn.  

Den xxxxxx ble det avholdt videomøte med deg. Din advokat xxxxxx møtte i Statens helsetilsyns lokaler. Du fikk tilsendt referat fra møtet i brev av xxxxxx.   

I e-post av xxxxxx kommenterte du referatet fra møtet, som du fikk tilsendt ved vårt brev av xxxxxx. I dine kommentarer fastholder du din uskyld.

Saksforholdet

Du er utdannet ved Høgskolen i xxxxxx og fikk autorisasjon som sykepleier den xxxxxx. På det tidspunktet den aktuelle hendelsen fant sted var du ansatt som sykepleier i xxxxxx kommune ved xxxxxx omsorgssenter.

Statens helsetilsyn har vurdert denne saken med utgangspunkt i den dokumentasjonen som foreligger, og dokumentene er oversendt deg tidligere i saksbehandlingen. Nedenfor gjør vi rede for de forholdene som har hatt betydning for vår vurdering.

xxxxxx kommune varslet ved brev av xxxxxx Helsetilsynet i xxxxxx om at du sommeren xxxxxx tilsto å ha stjålet penger fra en pasient ved en kommunal omsorgsbolig, og at du i den anledning vedtok et forelegg på kr 10 000. I ettertid har du anført at tilståelsen ikke var riktig, og at du ble presset til å vedta forelegget. xxxxxx (1 linje sladdet)

I politiavhør xxxxxx tilsto du å ha stjålet penger av en beboer på xxxxxx omsorgssenter. I forbindelse med blodprøvetaking av pasienten xxxxxx, skal du da du tok INR-kort ut av vedkommendes lommebok, ha tatt ut to sedler á kr 500 (til sammen kr 1 000) fra pengebunken, og puttet disse i din egen frakkelomme.

Du skal etter arbeidstid samme dag ha vekslet pengene i mindre sedler, 4 x 200 og 2 x 100 og lagt dem i egen lommebok. Det fremgår videre av avhøret at du påfølgende mandag skal ha lagt sedlene i en konvolutt med xxxxxx kommunes logo, og skrevet en lapp der det sto at pengene tilhørte nevnte pasient.

Dagen etter ble du innkalt på møte hos driftsleder xxxxxx og konfrontert med at pasientens penger var borte. Litt senere på dagen etter dette møtet, leverte du konvolutten med penger til xxxxxx. Du fortalte henne at du hadde fått konvolutten med pengene av en ukjent gutt av utenlandsk opprinnelse.

Det fremgår av avhøret at du skal ha angret på handlingen før du ble innkalt til møtet, og at du derfor hadde ordnet til konvolutten slik at du kunne levere pengene tilbake til pasienten. Det skulle på denne måten se ut som om noen andre enn deg hadde tatt pengene.

I ettertid har du trukket tilbake din tilståelse. Du har i brev av xxxxxx forklart at du på avhørstidspunktet hadde xxxxxx, og at du følte deg presset av politiet til å tilstå tyveriet og vedta forelegget. Saksdokumentene viser at du har diagnosen xxxxxx (1 linje sladdet). Disse spørsmålene har senest vært vurdert av xxxxxx lagmannsrett i beslutning xxxxxx. Lagmannsretten har ikke funnet holdepunkter for din anførsel om at du skulle ha tilstått og vedtatt forelegget for å slippe fra en avhørssituasjon som xxxxxx ble for belastende for deg.

I videomøte med Statens helsetilsyn den xxxxxx opprettholdt du din forklaring om at du er uskyldig i saken, og at du i politiavhør den xxxxxx tilsto forholdet fordi du følte deg presset til det. Du fortalte at du i dag arbeider innen psykiatrien i xxxxxx kommune, og har arbeidsavtale frem til xxxxxx. Du opplyste også at du har begynt på videreutdanning deltid innen xxxxxx. Videre påpekte du at din arbeidsgiver ikke har noe å utsette på ditt arbeid, og at du har bare fått gode tilbakemeldinger på din arbeidsutførelse.

Det vises til tilsendt referat fra møtet xxxxxx.

Statens helsetilsyns vurdering

Statens helsetilsyn har på bakgrunn av opplysningene i denne saken vurdert om det er  grunnlag for å vurdere om din autorisasjon som sykepleier skal tilbakekalles i medhold av helsepersonelloven § 57 første ledd som lyder:

”Statens helsetilsyn kan kalle tilbake autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning dersom innehaveren er uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig på grunn av alvorlig sinnslidelse, psykisk eller fysisk svekkelse, langt fravær fra yrket, bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning, grov mangel på faglig innsikt, uforsvarlig virksomhet, grove pliktbrudd etter denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den, eller på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen.”

I saker om tilbakekall av autorisasjon har Statens helsetilsyn bevisbyrden. Dette innebærer at vi må sannsynliggjøre at vilkårene for tilbakekall foreligger før autorisasjonen kan tilbakekalles. Alminnelig sannsynlighetsovervekt er tilstrekkelig.

Vi gjør oppmerksom på at straff etter straffeloven og tap av autorisasjon etter helsepersonelloven er to uavhengige systemer med ulikt formål, ulike skyldkrav og ulike reaksjoner. I straffesaker kreves det overveiende sannsynlighet for å kunne bli sannsynlighetsovervekt, mens det for reaksjoner etter helsepersonelloven kun kreves sannsynlighetsovervekt.

På bakgrunn av saksforholdet slik det er beskrevet ovenfor, legger Statens helsetilsyn til grunn at det var du som stjal kr. 1000,- fra pasienten den xxxxxx. Statens helsetilsyn viser til at du vedtok et forelegg på kr. 10.000.

Selv om du i brev til Lensmannen i xxxxxx av xxxxxx trakk tilståelsen, og i møte med Statens helsetilsyn den xxxxxx fastholder at du er uskyldig, legger Statens helsetilsyn forelegget til grunn. xxxxxx (3 linjer sladdet)

Det sentrale vurderingstema er om du er uegnet til å utøve ditt yrke som sykepleier på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen, og/eller om du er uegnet til å utøve sykepleieryrket forsvarlig på grunn av grove pliktbrudd, det vil si et grovt brudd på kravet til omsorgsfull hjelp, jf. helsepersonelloven § 4.

Formålet med helsepersonellovens administrative reaksjoner er blant annet å sikre allmennhetens tillit til helsetjenesten, å ivareta pasienters sikkerhet og å fremme kvalitet i helsetjenesten.

Er tyveri av penger fra brukere av helsetjenesten atferd uforenlig med yrkesutøvelsen?

Arbeid som sykepleier krever generelt stor grad av tillit. Kravet til tillit er særlig stort i hjemmetjenesten der helsepersonell i realiteten har fri adgang til tjenestemottakers hjem og eiendeler, og der helsepersonellet ofte er alene med pasienten uten oppsyn og kontroll av kolleger eller pårørende. Dette kombinert med at tjenestemottakere ofte ikke kan ivareta egne interesser på grunn av manglende egenomsorg, gjør dem spesielt sårbare.

Det er således av stor betydning at tjenestemottaker, pårørende, kolleger og arbeidsgiver kan stole på og ha tillit til helsepersonell i hjemmetjenesten. Brukere av hjemmetjenesten skal kunne kjenne seg trygge på at helsepersonell ikke utnytter sin stilling for egen vinnings skyld. Kravet til helsepersonellets integritet er derfor stort.

Å stjele penger fra tjenestemottakeren i hans eget hjem, som du i kraft av din stilling hadde fri adgang til, representerer et alvorlig tillitsbrudd overfor brukerne av hjemmetjenesten. Dette er et grovt brudd på samfunnets og på sykepleiernes yrkesetiske normer. Denne handlingen har svekket tilliten til deg som sykepleier og er egnet til å svekke den allmenne tillit til helsetjenesten.

Tyveri av penger fra en pasient i omsorgsbolig er klart i strid med forventet atferd av en sykepleier. Handlingen anses å være uforenlig med yrkesutøvelsen som sykepleier. Ved å stjele fra en bruker, har du etter Statens helsetilsyns vurdering utvist sviktende dømmekraft, misbrukt nevnte tillit og handlet i strid med yrkesetiske retningslinjer.

Etter vårt syn har du opptrådt på en slik måte at allmennheten ikke lenger har tillit til deg som sykepleier. Du anses derfor uegnet til å utøve sykepleieryrket på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen.

Er tyveri av penger fra brukere av helsetjenesten et grovt brudd på kravet til omsorgsfull hjelp?

Helsepersonelloven § 4 første ledd lyder:
”Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig.”

Kravet om omsorgsfull hjelp innebærer at all helsehjelp må være ledsaget av innlevelse, omtanke og vennlighet. Ved utøvelse av omsorg må helsepersonellet ofte foreta verdivalg, dvs. gjøre etiske avveininger med hensyn til hvordan man skal opptre overfor pasienten for å oppfylle gode normer for medmenneskelig atferd når helsehjelpen gis. Pålitelighet og ærlighet er viktige grunnverdier for all helsehjelp. De er spesielt viktige når helsehjelpen ytes overfor mennesker med manglende evne til egenomsorg.

Sykepleiernes primæroppgave er å erstatte brukernes manglende egenomsorg. Ved å utnytte brukerens manglende egenomsorg og behov for hjelp til egen vinning, har du handlet i strid med din primære oppgave som sykepleier. Tyveriet representerer et brudd på kravet til omsorgsfull hjelp.

Statens helsetilsyn finner at den ovenfor beskrevne atferd representerer et grovt brudd på kravet til omsorgsfull hjelp, jf. helsepersonelloven § 4. Du anses derfor uegnet til å utøve sykepleieryrket forsvarlig på grunn av grove pliktbrudd.

Vurdering av om din autorisasjon som sykepleier skal tilbakekalles

Statens helsetilsyn finner at tyveri av penger fra pasient er en atferd som anses uforenlig med din yrkesutøvelse som sykepleier, samt at det representerer et grovt brudd på kravet til omsorgsfull hjelp i helsepersonelloven § 4.

Statens helsetilsyn finner at vilkårene for å tilbakekalle din autorisasjon som sykepleier er til stede, jf. helsepersonelloven § 57. Om helsepersonellets autorisasjon skal tilbakekalles beror på en totalvurdering. En grunnleggende forutsetning for å kunne utøve virksomhet i helsetjenesten er at allmennheten har den nødvendige tillit til de som utøver virksomhet og til helsetjenesten som sådan. Formålet med tilbakekallsreaksjonene er å bidra til og sikre kvalitet i og tillit til helsetjenesten.

Etter vår vurdering er den aktuelle handlingen av en så alvorlig karakter at vi finner at din autorisasjon må tilbakekalles. Dette betyr at du ikke lenger kan arbeide eller titulere deg som sykepleier.  

Vedtak

Statens helsetilsyn tilbakekaller din autorisasjon som sykepleier i medhold av helsepersonelloven § 57.

Melding om vedtaket vil bli sendt til berørte instanser.

Vi ber deg sende oss ditt autorisasjonsdokument omgående.

Du har rett til å klage på dette vedtaket til Statens helsepersonellnemnd, jf helsepersonelloven § 68. Klagefristen er tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet. Les vedlagte informasjonsskriv med nærmere opplysninger om reglene for klage.

En eventuell klage sender du til Statens helsetilsyn. Du må klage før du eventuelt reiser søksmål om gyldigheten av vedtaket, jf forvaltningsloven § 27 b og helsepersonelloven § 71.

Orientering om muligheten til å søke om begrenset autorisasjon

Statens helsetilsyn kan gi helsepersonell som har fått sin autorisasjon tilbakekalt, begrenset autorisasjon, jf. helsepersonelloven § 59 som lyder:
"Statens helsetilsyn kan begrense autorisasjonen til å gjelde utøvelse av bestemt virksomhet under bestemte vilkår.
Slik begrensning kan fastsettes i tilfeller der helsepersonell, til tross for at vilkårene for tilbakekall er oppfylt, anses skikket til å utøve virksomhet på et begrenset felt under tilsyn og veiledning.
Vedtak om begrensning av autorisasjon er enkeltvedtak etter forvaltningsloven. "

En autorisasjon kan begrenses med flere forskjellige vilkår knyttet til de forhold som var bakgrunnen for tap av autorisasjonen. Slike vilkår kan for eksempel være relatert til arbeidssted og rapportering til Statens helsetilsyn, se vedlagte rundskriv IK-1/09. 

Med hilsen

xxxxxx
xxxxxx

Vedlegg:
Kopi av melding til berørte instanser
Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak

Kopi:
Helsetilsynet i xxxxxx
Adv. xxxxxx
xxxxxx kommune

Juridisk saksbehandler: xxxxxx
Helsefaglig saksbehandler: xxxxxx

Lenker om tilsynssaker

Søkeside for avgjørelser i tilsynssaker og rapporter etter varsel om alvorlige hendelser

Les mer om tilsynssaker

Les mer om klager og rettigheter i forhold til tilsynssaker